منبع پایان نامه درباره انحراف معیار، ضریب همبستگی، دانشگاه شیراز، همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

شناسی غربی و مقایسه آن با مکتب بودا به این امر اشاره می کند که با وجود اختلافاتی که در مفهوم خود بین این دو رویکرد وجود دارد ادغام این رویکردها نه تنها امکان پذیر است بلکه لازم و ضروری نیز هست.

نولت میبر،بوش،پاتون،برکن(2012)، در پژوهشی به بررسی رابطه نیازهای سطح پایین سلسله مراتب نیازهای مزلو و نیازهای سطح بالا و رشد پرداختند. برای اجرای این تحقیق 390 دانش آموز از خانواده های دارای جایگاه اقتصادی و اجتماعی پایین از 40 مدرسه آمریکا انتخاب شدند. آنها به این نتیجه رسیدند که انسان ها به منظور رسیدن به نیازهای سطح بالای رشد مثل خودشکوفایی باید ابتدا نیازهای سطح پایین یا نقصان را برآورده کنند.

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی، از نوع ابزار سازی است، و هدف آن ساخت و اعتبار یابی مقیاس شخصیت بر اساس آراء و نظرات علامه محمد تقی جعفری در مورد ویژگی های انسان کامل می باشد. روش جمع آوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد.

جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز، در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری که در سال تحصیلی 93 ـ 92 مشغول به تحصیل بودند، در نظر گرفته شد. جمع آوری داده ها از جامعه آماری طی دو مرحله انجام گرفت.

نمونه و روش نمونه گیری
در این پژوهش که هدف آن ساخت مقیاس شخصیت بر اساس آراء ونظرات علامه جعفری درباره ویژگی های انسان کامل می باشد، از جامعه آماری طی دو مرحله نمونه گیری شد؛ در مرحله ی اول، نمونه شامل 101 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز بود که به روش نمونه گیری در دسترس، مورد آزمون واقع شدند، که از این تعداد 47 نفر دختر و 54 نفر پسر را شامل می شدند. ویژگی های جمعیت شناختی نمونه در دسترس در جدول(3-1) و میانگین و انحراف معیار نمونه در دسترس در جدول(3-2) ارائه شده است.

جدول (3-1) توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه در دسترس

فراوانی
درصد تراکمی
جنسیت
زن
47
5/46

مرد
54
5/53

کل
101
100
تحصیلات
کاردانی

کارشناسی
26
7/25

کارشناسی ارشد
48
3/73

دکتری
27
100

کل
101
100
وضعیت شغلی
شاغل
11
9/10

غیرشاغل
90
100

کل
101
100
وضعیت تاهل
مجرد
76
2/75

متاهل
25
100

کل
101
100

جدول (3-2) میانگین و انحراف معیار نمونه دردسترس

جنسیت
میانگین
انحراف معیار

53/1
50/0
سن
36/26
83/8
تحصیلات
4
72/0
شغل
89/1
31/3
وضعیت تاهل
24/1
43/0

در مرحله ی دومِ نمونه گیری، نمونه ی اصلی مورد مطالعه قرار گرفت؛ نمونه اصلی شامل 400 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که از این تعداد 200 نفر دختر و 200 نفر پسر در نظر گرفته شد. شیوه نمونه گیری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بود، به این صورت که از میان دانشکده های دانشگاه شیراز، 5 دانشکده انتخاب شدند و از هریک از این دانشکده ها، 4 کلاس انتخاب شد و به عنوان افراد تشکیل دهنده ی گروه نمونه اصلی مورد تحقیق قرار گرفتند؛ پرسشنامه شخصیت محقق ساخته در اختیار دانشجویان قرار داده شد و هر 400 نفر به عبارتهای طراحی شده در پرسشنامه پاسخ دادند.
حجم نمونه اصلی مورد مطالعه در این پژوهش طبق معادله : تعداد سوالات پرسشنامه × 10 ، محاسبه گردید. تعداد سوالات پرسشنامه نهایی محقق ساخته که بر روی نمونه اصلی اجرا شد حاوی 39 سوال بود. ویژگی های جمعیت شناختی نمونه اصلی مورد مطالعه، در جدول(3-3) ، و میانگین و انحراف معیار نمونه اصلی در جدول(3-4) ارائه گردیده است.

جدول (3-3) توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه اصلی

فراوانی
درصد تراکمی
جنسیت
زن
200
50

مرد
200
50

کل
400
100
تحصیلات
کاردانی
14
5/3

کارشناسی
263
8/65

کارشناسی ارشد
102
5/25

دکتری
21
3/5

کل
400
100
وضعیت شغلی
شاغل
46
5/11

غیرشاغل
354
5/88

کل
400
100
وضعیت تاهل
مجرد
354
5/88

متاهل
46
5/11

کل
400
100

جدول (3-4) میانگین و انحراف معیار نمونه اصلی

جنسیت
میانگین
انحراف معیار

50/1
50/0
سن
46/22
82/2
تحصیلات
32/2
62/0
شغل
88/1
31/0
وضعیت تاهل
11/1
31/0
کل
13/8
47/1

ابزار جمع آوری اطلاعات
در این پژوهش به منظور جمع آوری داده ها از دو مقیاس استفاده شد که عبارت اند از :
1- مقیاس شخصیت محقق ساخته، در مورد ویژگی های انسان کامل.
2- مقیاس ویژگی های اخلاق مذهبی.

مقیاس شخصیت محقق ساخته :
از آن جایی که این پژوهش، ساخت مقیاس شخصیت بر اساس آراء و نظرات علامه جعفری در مورد ویژگی های انسان کامل، عنوان گرفته است، لذا ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته است، که فرایند طراحی و ساخت پرسشنامه در جریان این تحقیق به قرار زیر بود:

1- از میان آثار و تالیفات متعدد و ارزشمند علامه محمد تقی جعفری، سه اثر در زمینه ی انسان و جهان شناسی، که بیش ترین و نزدیک ترین ارتباط با عنوان و موضوع تحقیق داشت، انتخاب شدند و به روش کتابخانه ای مورد مطالعه قرار گرفت، و صفاتی که با کسب آن ها می توان در مسیر حیات تکاملی قرار گرفت و به کمال رسید، استخراج شد.

2- بر اساس صفات استخراج شده، خزانه ای از سوالات یا عبارات، توسط محقق طراحی شدند و پس از اصلاح برخی عبارات توسط استاد راهنما، 63 عبارت انتخاب شد. عبارات انتخابی بر روی طیف لیکرت از 1 تا 5 (1 = کاملا مخالفم، 2 = مخالفم، 3 = نظری ندارم، 4 = موافقم، 5 = کاملا موافقم) نمره گذاری شدند.

3- پرسشنامه 63 عبارتی(گویه ای) اولیه بر روی نمونه ای 101 نفره و در دسترس از دانشجویان دانشگاه شیراز اجرا شد، و پس از جمع آوری داده ها، به منظور گزینش سوالات یا عبارات مناسب، تحلیل ماده انجام گرفت. از بین 63 پرسش، 24 پرسش که ضریب همبستگی کمتر از 20/0 داشتند، حذف گردید و پرسشنامه ای با 39 عبارت (گویه) باقی ماند و با همان مقیاس درجه بندی لیکرت از 1 تا 5 نمره گذاری شد.

4- پرسشنامه ی حاصل از تحلیل ماده که دارای 39 عبارت (گویه) با مقیاس درجه بندی لیکرت بود، بر روی نمونه اصلی مورد مطالعه اجرا شد. همزمان با اجرای پرسشنامه محقق ساخته بر روی نمونه اصلی، پرسشنامه ی ویژگی های اخلاق مذهبی بر روی 25 نفر دختر و 25 نفر پسر به طور هم زمان اجرا شد.

5- جهت کشف ساختار عاملی پرسشنامه ی شخصیت محقق ساخته ی 39 ماده ای، بر روی داده های جمع آوری شده از نمونه اصلی، تحلیل عامل صورت گرفت. عباراتی که مبنای آنها اندازه گیری و سنجش صفت مشخصی بود و همچنین بار عاملی آن ها بیشتر از 30/0 بود در یک مجموعه یا یک عامل قرار گرفتند و عباراتی که مبنای مشترکی نداشته و بار عاملی آنها کمتر از 30/0 بود در فهرستی جداگانه قرار گرفت.

6- در نهایت پایایی و روایی مقیاس شخصیت ساخته شده و عامل های استخراج شده (خرده مقیاس ها) از آن، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. روایی و پایایی و ضریب آلفای پرسشنامه محقق ساخته در فصل یافته های پژوهش ارائه گردیده است.

مقیاس ویژگی های اخلاق مذهبی :
پرسشنامه ی ویژگی های اخلاق مذهبی، پرسشنامه ای محقق ساخته(سامانی، 1389) است که میزان موافقت پاسخ دهنده را با 17 گویه که در رابطه با ویژگی های اخلاقی و غیر اخلاقی افراد است، مورد مطالعه قرار می دهد. این پرسشنامه بر اساس متون علمی و مصاحبه های بالینی توسط محقق در یک مطالعه مقدماتی تهیه شده است، که ضریب آلفای این مقیاس 95/0 می باشد.
این پرسشنامه مقیاسی دو قطبی بوده و شیوه نمره گذاری آن در دو قطب مثبت و منفی از 1 تا 4 و به صورت موافقم و کاملا موافقم می باشد.
از این مقیاس به منظور بررسی روایی پرسشنامه ی شخصیت ساخته شده استفاده شد، و تنها به وسیله ی یک گروه 50 نفره (25 دختر و 25 پسر) به همراه پرسشنامه ی شخصیت، به طور همزمان، تکمیل گردید.

روش اجرای پژوهش
قبل از اجرای آزمون و در اختیار قرار دادن پرسشنامه شخصیت محقق ساخته، به آزمودنی ها توضیح داده شد که این پرسشنامه شامل عبارت هایی است که بیانگر نگرش آن ها در خصوص ویژگی های شخصی و فردی خودتان می باشد، سپس پرسشنامه در اختیار آن ها گذاشته شد، و ضمن تشکر و سپاسگزاری، از دانشجویان خواسته شد تا عبارات پرسشنامه را مطالعه کرده و سپس درجه ی موافقت و مخالفت خود را با گذاشتن علامت در گزینه مورد نظر، مشخص نمایند. در پایان صمیمانه از همکاری آن ها جهت تکمیل پرسشنامه تشکر به عمل آمد.

ملاحظات اخلاقی پژوهش
به دانشجویان اطمینان داده شد که اطلاعات پرسشنامه و جوابی که به پرسش ها می دهند، نزد محقق به صورت محرمانه باقی خواهد ماند؛ و احتیاجی به نوشتن مشخصات فردی نیست. در ادامه اهمیت همکاری صادقانه با پژوهشگر و صبر و حوصله در جواب گویی در جهت کسب یافته های دقیق تر گوشزد شد .

روش تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در این پژوهش، در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. جهت کسب اطلاعات آزمودنی ها در سطح توصیفی، از شاخص های آمار توصیفی، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. در سطح استنباطی، روش ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل عامل به شیوه ی مولفه های اصلی، و ضریب آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت.
جهت تحلیل ماده بر روی پرسشنامه شخصیت 63 عبارتی اولیه، و همچنین برای مطالعه روایی پرسشنامه شخصیت 39 عبارتی محقق ساخته، روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. به منظور مطالعه ی ساختار عاملی پرسشنامه ی شخصیت محقق ساخته از روش تحلیل عامل (اکتشافی) به شیوه ی مولفه های اصلی استفاده شد. برای تعیین پایایی (همسانی درونی) عبارات پرسشنامه در هر عامل و کل پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها(یافته ها)

در این پژوهش، جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به وسیله پرسشنامه ی شخصیت محقق ساخته و پرسشنامه ی ویژگی های اخلاق مذهبی، از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
به دلیل اجرای پرسشنامه ی شخصیت محقق ساخته طی دو مرحله، تجزیه و تحلیل داده ها در دو مرحله انجام شد:

مرحله اول : تجزیه و تحلیل بر روی داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ی اولیه که حاوی 63 پرسش بود انجام گرفت؛ که به گزارش میانگین و انحراف معیار پرسشنامه، و گزارش ضریب همبستگی پیرسون، جهت تحلیل ماده و گزینش سوالات مناسب پرداخته شده است.

مرحله دوم : تجزیه و تحلیل بر روی داده های گردآوری شده از پرسشنامه ی نهایی که حاوی 39 پرسش بود، انجام شد؛ که در سطح توصیفی به گزارش میانگین و انحراف معیار پرسشنامه پرداخته شده، و در سطح استنباطی پرداخته شده است به، گزارش نتایج تحلیل عامل اکتشافی به شیوه ی مولفه های اصلی جهت کشف ساختار عاملی پرسشنامه ی محقق ساخته، محاسبه ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین روایی همگرا و واگرای پرسشنامه، و محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ به منظور تعیین پایایی (همسانی درونی) پرسشنامه .

نتایج تجزیه و تحلیل داده ها در جداول فصل ارائه شده است.

یافته های توصیفی
تحلیل ماده
پرسشنامه ی طراحی شده اولیه که حاوی 63 پرسش بود، بر روی 101 نفر آزمودنی اجرا شد. بر روی داده های جمع آوری شده تحلیل ماده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت تا پرسش های مناسب گزینش شوند.
نحوه ی گزینش پرسش های مناسب به این ترتیب بود که، از بین 63 پرسش، 16 پرسش که ضریب همبستگی کمتر از 20/0 داشتند و معنادار نشده بودند حذف شد.
همچنین تعداد 7 پرسش، با آن که ضریب همبستگی بیشتر از 20/0 داشتند و معنادار شده بودند، اما به دلیل یکسان بودن مبنا یا محتوای سنجش با عبارات مشابه خود، نیز حذف شدند؛ ملاک حذف در این عبارات، کمتر بودن ضریب همبستگی نسبت به عبارت مشابه خود بود. مانند : میل دارم در کارهایم نوآوری داشته باشم؛ در انجام

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره نفس اماره، محدودیت ها، حیات طیبه، حقیقت وجود Next Entries منابع تحقیق با موضوع سقف شیشه ای، جانشین پروری، جامعه آماری، آموزش و پرورش