منبع پایان نامه درباره انحراف معیار، ضریب همبستگی، سطح معنادار، ساختار عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

کارها سعی می کنم نوآوری داشته باشم.
یک عبارت هم، با داشتن ضریب همبستگی یکسان با عبارت مشابه خود (و معنادار بودن)، حذف شد و عبارتی در نظر گرفته شد که محتوای بهتری داشت. [ خداوند را ناظر و شاهد بر کارهای خود میدانم. خداوند ناظر بر کارهای من است(پرسش حذف شده) ]
بنابراین 39 عبارت باقی ماند که ضریب همبستگی بیشتر از 20/0 داشتند و معنادار شده بودند، و بر روی گروه نمونه اصلی اجرا شد تا ساختار عاملی آن تعیین گردد.
سطح معناداری پرسشنامه 01/0 P < و 05/0 P < بود.
جدول (4- 1)، میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی پرسشنامه ی اولیه 63 گویه ای را نشان می دهد.
جدول (4- 2)، میانگین و انحراف معیار پرسشنامه 39 گویه ای، پس از اجرا بر روی گروه نمونه اصلی، را نشان می دهد.

جدول (4-1) میانگین و انحراف معیار و ضریب همبستگی 63 عبارت مقیاس
با نمره کل مقیاس
پرسش
توصیف آماری
ضریب همبستگی

پرسش
توصیف آماری
ضریب همبستگی

میانگین
انحراف معیار

میانگین
انحراف معیار

1
13/4
82/0
86/0
*33
46/2
05/1
11/0
2
83/3
94/0
54/0
34
85/3
02/1
21/0
3
97/3
91/0
26/0
35
12/4
67/0
31/0
4
04/4
76/0
41/0
36
11/4
95/0
60/0
**5
95/3
79/0
30/0
37
19/4
64/0
31/0
6
01/4
83/1
41/0
38
27/2
88/0
23/0
**7
11/4
73/1
27/0
39
99/3
74/0
41/0
*8
76/3
02/1
07/0
40
36/4
62/0
46/0
9
79/3
85/0
43/0
*41
50/2
18/1
001/0
10
99/3
76/0
35/0
42
39/3
11/1
30/0
**11
86/3
99/0
55/0
**43
26/4
61/0
25/0
12
99/3
75/0
43/0
44
27/4
02/1
21/0
*13
11/3
24/1
11/0 –
45
03/4
64/0
41/0
14
80/3
76/0
33/0
46
00/4
71/0
28/0
**15
60/3
94/0
36/0
*47
89/3
93/0
11/0
*16
33/4
65/0
19/0
**48
98/3
82/0
24/0
**17
48/4
86/0
21/0
49
32/3
02/1
27/0
*18
66/3
95/0
10/0
50
74/3
97/0
31/0
**19
87/3
92/0
40/0
*51
81/2
18/1
10/0
*20
80/3
06/1
07/0
52
00/4
92/0
23/0
*21
01/4
60/0
19/0
53
82/3
82/0
28/0
22
17/4
72/0
23/0
54
21/4
59/0
36/0

پرسش

توصیف آماری

ضریب همبستگی

پرسش

توصیف آماری

ضریب همبستگی

میانگین
انحراف معیار

میانگین
انحراف معیار

*23
60/3
86/0
006/0
55
97/3
78/0
31/0
24
76/3
86/0
38/0
56
93/3
76/0
36/0
25
76/3
89/0
50/0
57
05/4
64/0
25/0
26
96/3
92/0
60/0
58
25/3
07/1
40/0
27
84/3
92/0
50/0
59
68/3
01/1
40/0
*28
07/4
79/0
10/0
*60
85/3
06/1
12/0
29
14/4
77/0
25/0
61
14/4
77/0
37/0
*30
85/3
92/0
10/0
62
00/4
75/0
48/0
*31
02/3
97/0
01/0
63
08/4
80/0
85/0
*32
60/3
04/1
06/0
کل
21/8
40/1
1

*عبارت های حذف شده با ضریب همبستگی کمتر از 20/0 و عدم معناداری .
**عبارت های حذف شده به دلیل یکسان بودن محتوا .
سطح معناداری 01/0 P < و 05/0 P < .
جدول (4-2) میانگین و انحراف معیار 39 عبارت مقیاس
با نمره کل مقیاس
پرسش
میانگین
انحراف معیار
پرسش
میانگین
انحراف معیار
1
20/4
86/0
21
35/4
70/0
2
81/3
97/0
22
60/3
18/1
3
91/3
01/1
23
23/4
81/0
4
80/3
06/1
24
08/4
90/0
5
08/4
86/0
25
90/3
86/0
6
58/3
99/0
26
97/3
90/0
7
10/4
90/0
27
31/3
12/1
8
02/4
93/0
28
41/3
12/1
9
12/4
91/0
29
88/3
95/0
10
83/3
97/0
30
83/3
85/0
11
74/3
90/0
31
18/4
65/0
12
18/4
96/0
32
95/3
90/0
13
48/3
11/1
33
86/3
83/0
14
96/3
91/0
34
01/4
85/0
15
92/3
23/2
35
30/3
04/1
16
93/3
91/0
36
57/3
95/0
17
00/4
04/1
37
87/3
90/0
18
05/4
88/0
38
93/3
90/0
19
41/2
45/1
39
93/3
89/0
20
72/3
95/0
کل
13/8
47/1

یافته های استنباطی
تحلیل عامل
به منظور بررسی ساختار عاملی و استخراج عوامل موجود در پرسشنام

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره نفس اماره، محدودیت ها، حیات طیبه، حقیقت وجود Next Entries منابع تحقیق با موضوع سقف شیشه ای، جانشین پروری، جامعه آماری، آموزش و پرورش