منبع پایان نامه درباره افشای اختیاری، میزان افشای اختیاری، شهرت شرکت، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

4) نشان میدهد که F محاسبه‌شده از F جدول بزرگ‌تر است،پس میتوان گفت این مدل با احتمال 95 درصد معنیدار است.به عبارتی دیگر میتوان گفت که این مدل از اعتبار بالایی برخوردار است..همچنان با توجه به سطح معنیداری آماره t در مورد مقدار ثابت و ضریب متغیرهای مستقل ، که کمتر از 5% میباشند ، میتوان معناداری ضرایب را اثبات نمود. و همچنین ضریب تعیین این مدل 2 درصد میباشد که این عدد نشان میدهد که 2 درصد مقدار متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین می‌شود. همچنین آماره دوربین واتسون نیز نشان می‌دهد که مشکل خود همبستگی بین متغیرهای مدل وجود ندارد.
9-4- آزمون ناهمسانی واریانس
یکی از مفروضات مدل رگرسیون خطی وجود ناهمسانی واریانس جملات اختلال می‌باشد.به طور متعارف در داده های سری زمانی و داده های مقطعی ممکن است واریانس جملات اختلات ثابت نبوده و از مقادیر وقفه دار جملات اختلال تبعیت نماید. نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس در جدول 14-4 ارائه شده است که نشان می‌دهد فرضیه صفر مبنی بر همسانی واریانس رد نمی‌شود.
جدول 14-4 آزمون ناهمسانی واریانس
نوع آزمون
آماره آزمون
سطح معنی‌داری
آماره آزمون وایت
0.915
592/0

10-4- آزمون نرمال بودن اجزای باقی مانده
جدول15-4 نگاره نرمال بودن اجزای باقیمانده

از آزمون جارک-برا (JB) نیز برای بررسی نرمال بودن اجزای اخلال رگرسیون استفاده شده است. نتایج این آزمون در جدول نگاره (15-4) ارائه شده است.بر اساس این آزمون چون سطح معناداری کمتر از 05/0 می‌باشد، توزیع اجزای اخلال رگرسیون نرمال نمیباشد ولی شکل توزیع آن ها شبیه به توزیع نرمال است، یعنی تک نمایی است و زمانی که اندازهی نمونه به میزان کافی بزرگ باشد انحراف از فرض نرمال بودن معمولا بی اهمیت و پیامدهای آن ناچیز است. با توجه به قیضه ی حد مرکزی می توان دریافت که حتی در غیاب نرمال بودن، آماره های آزمون به طور مجانبی ازتوزیع های مناسب پیروی خواهند کرد. بنابراین عدم توجیه این مفروضه قابل اغماض است.
11-4- خلاصه فصل و نتیجه‌گیری
هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات بوده است که به منظور رتبه‌بندی از تجزیه و تحلیل بنیادی نه شاخص مالی و یک شاخص غیر‌مالی و برای تعیین میزان افشای اختیاری از 70 شاخص برگرفته از مدل بوتوسان(1997) استفاده شد. برای نیل به هدف مذکور دو فرضیه در این پژوهش مطرح و ارزیابی شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین رتبه شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری رابطه معناداری وجود ندارد. هم چنین رابطه معناداری بین تغییر رتبه شرکت با میزان افشای اختیاری نیز یافت نشد.

فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادها

1-5- مرور و جمع بندی
هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه بین رتبه‌بندی شرکت براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی و میزان افشای اختیاری اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور رتبه‌بندی شرکت‌ها از تجزیه و تحلیل بنیادی استفاده شد. ترکیب نه علامت بنیادی که چهار بعد مهم شرکت یعنی سودآوری، کارایی عملیاتی، نقدینگی و تصمیمات تامین مالی را مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهد، رتبه شرکت را بر اساس شاخص‌های مالی مشخص می‌کند. شاخص غیر‌مالی مورد توجه در این پژوهش، رتبه نقدشوندگی شرکت‌ها می‌باشد که عددی است که میزان نقد شدن یک سهم در بازار را نشان می‌دهد و برای محاسبه آن از مقادیری همچون تعداد خریداران، تعداد دفعات معامله شده، تعداد روزهای معامله شده، حجم معاملات طی دوره و تعداد سهام معامله شده طی دوره و میزان ارزش روز استفاده می‌شود. میزان افشای اختیاری بر اساس مدل پیشنهادی بوتوسان(1997) پس از اعمال تعدیلاتی در شش بخش کلی شامل پیشینه اطلاعاتی، خلاصه‌ای از نتایج تاریخی مهم، اطلاعات بخش‌ها، آماره‌های کلیدی‌غیر‌مالی، اطلاعات پیش‌بینی، بحث و تحلیل مدیریت مورد محاسبه قرار گرفت.
در فصل اول این پژوهش، کلیات و شمایی از اهمیت و ضرورت آن تشریح گردید. در فصل دوم (مبانی نظری)، ابتدا به تعریف “رتبه‌بندی” و توضیح آن پرداخته شد و مدل‌های مختلف رتبه‌بندی از جمله تجزیه و تحلیل بنیادی، تحلیل پوششی داده ها، روش تاکسونومی و رویکردهای تصمیم‌گیری چند معیاره تشریح گردید و هم چنین به رتبه‌بندی هایی که توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و سازمان مدیریت صنعتی کشور انجام می‌دهند اشاره شد. سپس به توضیح مفهوم “افشا” و دستورالعمل های بورس در مورد افشای اطلاعات و هم چنین شاخص‌های مورد استفاده به منظور تعیین میزان افشای اختیاری اطلاعات پرداخته شد. هم چنین در این فصل پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی برای هرکدام از عناصر مبانی نظری تحقیق بیان گردید. در فصل سوم تحقیق به بیان جامعه و نمونه آماری پژوهش و ابزار گرداوری و تجزیه و تحلیل داده ها، قلمرو تحقیق، فرضیات تحقیق و در نهایت روش‌های آماری آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد و در فصل چهارم خلاصه ای از تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج آزمون فرضیات ارائه گردید. در این فصل نیز، به بررسی و تشریح نتایج آزمون فرضیات پرداخته و پس از نتیجه‌گیری و بیان محدودیت‌های تحقیق، پیشنهادهای در رابطه با نتایج این تحقیق و تحقیقات آتی ارائه می‌شود که امید است مقدمه ای برای انجام تحقیقات بیشتر و کامل تر در این زمینه باشد.
2-5- نتایج آزمون فرضیات
نتایج آزمون فرضیات به شرح زیر است:
فرضیه اول
” هر چه رتبه شرکت براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، میزان افشای اختیاری آن بیشتر است”.
برای بررسی فرضیه‌های پژوهش از رتبه‌بندی شرکت‌ها که با استفاده از تجزیه و تحلیل بنیادی شاخص‌های مالی و غیر‌مالی به دست آمد، استفاده گردید. هم چنین میزان افشای اختیاری با استفاده از 70 شاخص که بر اساس مدل بوتوسان(1997) تهیه و تنظیم گردیده بودند، تعیین گردید.
در فرضیه اول پژوهش متغیر میزان افشای اختیاری اطلاعات به عنوان متغیر وابسته و رتبه شرکت بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی به عنوان متغیر مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. بعلاوه مالکیت مدیر، متوسط بازدهی سهام، نسبت ارزش بازار به دفتری و اندازه شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی درنظر گرفته شدند. در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل که نتایج در جدول 9-4 مشخص است با بررسی سطح معناداری آماره t رتبه‌بندی(Ranking) که بزرگ تر از 05/0 می‌باشد نشان میدهد که میان رتبه‌بندی و افشاء اختیاری در سطح 95 درصد رایطهی معناداری وجود ندارد.
درمورد متغيرهاي كنترلي لازم به ذكراست كه از بين شش متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد تنها متغير بازدهی معني‏دار است و دیگر متغيرهای كنترلي معني‏دار نيستند.
تحقیقی که توسط کاو و همکاران در سال 2013 تحت عنوان اینکه “آیا شهرت شرکت بر کیفیت افشای اختیاری اهمیت دارد” با تمرکز بر تعداد و تداوم و دقت پیش‌بینی سود به عنوان معیار کیفیت افشای اختیاری به این نتیجه دست یافتند که شرکت‌ها با شهرت بالاتر، نسبت به دیگر شرکت‌ها، تمایل بیشتری به انتشار پیش‌بینی سود دارند. هم‌چنین، پیش‌بینی سود آنها با دقت بیشتری صورت می‌گیرد.
در تحقیق آنان شهرت شرکت با استفاده از فهرست هزار شرکت برتر آمریکا که هرساله در مجله فورچون منتشر می گردد، لحاظ شده که در این فهرست،رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس معیارهای تواناییجذب و نگهداشتنیروی انسانی ماهر، کیفیت مدیریت، مسئولیت پذیری اجتماعی و توجه به محیط زیست ، خلاقیت و نو‌آوری ، کیفیت تولیدات یا خدمات، ، ارزش سرمایه‌گذاری بلند مدت، صحت مالی، استفاده بهینه از منابع و اثربخشی در تجارت جهانی انجام می پذیرد. بعلاوه انتشار پیش‌بینی سود، تعداد، تداوم و دقت آن به عنوان معیار کیفیت افشای اختیاری در نظر گرفته شده است.
در فصل چهارم پژوهش حاضر، نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان می‌دهد که میانگین نمره افشای اختیاری، در حدود 0.32 است که این نشانه کم توجهی شرکت‌ها به موضوع افشای اختیاری است. بنابراین به نظر می رسد احتمالا با توجه به شرایط موجود در ایران و کم توجهی به موضوع شفاف سازی و افشای اطلاعات و نهادینه شدن فرهنگ پنهانکاری و کمبود پاسخگویی مناسب در قبال مسئولیت های به عهده گرفته شده، از دلایل تفاوت نتایج این پژوهش با تحقیقات قبلی باشد.

فرضیه دوم
” بین تغییر رتبه شرکت براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر میزان افشای اختیاری رابطه وجود دارد.”
در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل که نتایج در جدول 13-4مشخص است با بررسی سطح معناداری آماره t تغییرات رتبه‌بندی(Ranking) که بزرگ تر از 05/0 می‌باشد نشان میدهد که تغییر رتبه‌بندی موجب تغییر افشاء اختیاری نمی‌شود و در سطح 95 درصد رایطهی معناداری وجود ندارد.
در مورد متغيرهاي كنترلي لازم به ذكر است كه از بين شش متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد هیچ کدام از متغيرهای كنترلي معني‏دار نيستند.

3-5- محدودیت‌های ناشی از تعمیم نتایج
هر پژوهشی متاثر از عوامل کلان و محدودیت‌هایی است که قابل‌کنترل نیستند. برخی از این محدودیت‌هایی که باید در تعمیم یافته‌های پژوهش حاضر به آن توجه نمود به شرح زیر می‌باشد:
– با‌توجه به اینکه معیارهای غیر‌مالی کیفی بسیاری اعم از کیفیت محصولات، کیفیت مدیریت، خلاقیت و نو‌آوری، مسئولیت پذیری اجتماعی و محیط زیست و .. هستند که بر رتبه‌بندی شرکت یا به صورت دقیق تر بر شهرت و اعتبار شرکت اثر می گذارند. متاسفانه، تاکنون در ایران موسسه ای این وظیفه را برعهده نگرفته است که شرکت‌ها را از نظر معیارهای غیر‌مالی کیفی رتبه‌بندی کند. با‌توجه به این محدودیت ، دراین پژوهش، رتبه‌بندی، صرفا بر‌اساس شاخص‌های بنیادی مالی و غیر‌مالی کمی انجام می‌گیرد.
– از جمله محدودیت‌های دیگر، با‌توجه به متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط محیط اقتصادی کشور ممکن است برخی از داده‌های شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.

4-5- پیشنهادهای کاربردی
با توجه به اینکه این پژوهش به دنبال یافتن رابطه ای بین شهرت شرکت و میزان افشای اختیاری اطلاعات است ولی تاکنون در ایران موسسه ای وظیفه ارزیابی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های غیر‌مالی که در بر شهرت و اعتبار شرکت اثر میگذارند، از جمله کیفیت محصولات، کیفیت مدیریت، خلاقیت و نو‌آوری، مسئولیت پذیری اجتماعی و محیط زیست، صحت مالی و… را، به عهده نگرفته است. از اینرو به مراجع و مسئولین در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی پیشنهاد می‌شود موسسه ای با هدف ارزیابی شهرت شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های غیر‌مالی، تشکیل دهند و هر ساله فهرست برترین شرکت‌ها را منتشر کنند.
همچنین با توجه به اینکه موضوع افشای اختیاری توسط شرکت‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است، لذا به مراجع و مقامات تدوین کننده استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی پیشنهاد می‌شود که الزامات افشای اطلاعات را افزایش دهند، چرا که اطلاعات بیشتر به شفافیت بیشتر محیط کسب و کار می انجامد.

5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
1- با توجه به اینکه در این رساله رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس تجزیه و تحلیل بنیادی صورت پذیرفت، می توان با استفاده از روش‌های رتبه‌بندی دیگری که در فصل دوم به صورت مفصل توضیح داده شد، اقدام به رتبه- بندی شرکت‌ها نمود.
2- به منظور تعیین میزان افشای اختیاری می توان از شاخص‌های دیگر که در فصل دوم تشریح گردید استفاده نمود و به صورت گسترده تر به بررسی رابطه شهرت شرکت‌ها با میزان افشای اختیاری پرداخت.
3- معیارهایی برای شهرت انتخاب شود که همه عوامل و شاخص‌های مالی و غیر‌مالی اعم از کمی و کیفی را در نظر بگیرد. بنابراین می بایست عوامل متعدد دیگری که بر شهرت شرکت تاثیرگذار است را شناسایی نمود و آنها را در رتبه‌بندی لحاظ کرد.
4- به صورت مطالعه خاص، می توان این پژوهش را برای شرکت‌های یک صنعت خاص انجام داد و نتایج را در صنایع مختلف با یکدیگر مقایسه کرد.
5- تکرار تحقیق در مورد شرکت‌های غیربورسی و مقایسه نتایج حاصله با نتایج این

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره سطح معنادار، افشای اختیاری، میزان افشای اختیاری، ضریب تعیین Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره خود کارآمدی، والدین معتاد، شهر اصفهان، تعریف مفهومی