منبع پایان نامه درباره افراد مبتلا، تحلیل داده، وضعیت تأهل، کارکردهای اجرایی

دانلود پایان نامه ارشد

سر گذاشته) یا زمانی که آزمودنی قبل از تمام شدن 60 کارت، با موفقیت 6 طبقه را تکمیل کند(صرفنظر از اینکه از 60 کارت چه تعداد باقیمانده است) به پایان می رسد و نتایج ثبت می شود(شاهقلیان و همکاران، 1390).
در پژوهش های مختلف با توجه به اهداف پژوهش آیتم های مختلفی به عنوان خروجی نسخه نرم افزاری آزمون در نظر گرفته شده است. مرور و جمع بندی موارد نمره گذاری شده در پژوهش های انجام شده با آزمون ویسکانسین، تعداد 10 مورد نمره گذاری شده برای این آزمون را مشخص می کند. البته در هر پژوهشی بنا به اهداف پژوهش تعدادی از این آیتم ها به عنوان خروجی در نظر گرفته شده و در کمتر پژوهشی تمام 10 مورد محاسبه شده است. با وجود این همانگونه که در بالا گفته شد و ردز(2004) و استریوس و همکاران(2006) نیز اشاره کردهاند که دو مورد از این خروجی های یعنی تعداد طبقات تکمیل شده و تعداد خطاهای درجاماندگی به عنوان اصلی ترین شاخص های سنجش کنش اجرایی از سوی اکثریت قریب به اتفاق پژوهشگران این حوزه پذیرفته شده است. شاهقلیان و همکاران (1390) اعتبار محتوای این ابزار مورد تایید قرار داده اند. برای بررسی اعتبار افتراقی، این محققین نسخه نرم افزاری این آزمون را در دو گروه از دانشجویان با اضطراب بالا و پایین اجرا کردند و نشان دادند که نتایج آین ازمون در دو گروه به صورت معناداری متفاوت است. برای بررسی پایایی نرم افزار ساخته شده از دو شیوه همسانی درونی(ضریب آلفای کرونباخ) و دو نیمه کردن (ضریب تصنیف) استفاده کردند. ضریب آلفای کرونباخ برای تعداد طبقات تکمیل شده73/0 و برای تعداد خطاهای درجاماندگی 74/0 و ضریب تنصیف برای تعدادطبقات تکمیل شده 83/0 و برای تعداد خطاهای درجاماندگی 87/0 گزارش کرده اند(شاهقلیان و همکاران، 1390). در این تحقیق از نسخه نرم افزاری این آزمون برای سنجش آمایه تغییر استفاده شده است. نسخه نرم افزاری آزمون حل مسئله بوسیله یک نت بوک ایسوس با اندازه صفحه نمایش 1/12 اینچ اجرا شده است.
3-4- روش تحلیل داده ها
در این تحقیق در گام نخست از روش های آمار توصیفی برای به دست آوردن شاخصهای توصیفی متغیرها در نمونههای سه گانه و دو گانه استفاده خواهد شد. سپس با توجه به تحلیل داده های گروه های دو گانه و سه گانه ( دو گروه بیماران وسواسی و یک گروه افراد بهنجار ) ، برای تحلیل داده های ناشی از پاسخ دهی آزمودنی ها به متغیر های تحقیق، با توجه به برقرار نبودن مفروضه های آمار پارامتریک، از آزمون کروسکال والیس برای مقایسه متغیر ها در سه گروه و از آزمون تی مستقل برای مقایسه متغیر های دو گروه مبتلا و غیر مبتلا به وسواس و از آزمون یو من ویتنی برای مقایسه متغیر های دو گروه افراد مبتلا به وسواس با بینش بالا و پایین استفاده شده است. تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS 20، انجام شده است.

فصل 4- یافته های پژوهشی

هدف اساسی تحقیق حاضر علاوه بر مقایسه کارکردهای اجرایی در دو گروه افراد مبتلا به وسواس فکری عملی و افراد غیر مبتلا، تعیین تفاوت کارکردهای اجرایی در بیماران وسواسی با بینش بالا و پایین و مقایسه انها با گروه افراد مبتلا بوده است. بدین خاطر پس از انجام آزمایش ها، داده های بدست آمده مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از این تحلیل ها در این فصل در دو قسمت ارائه می گردد. در قسمت نخست نتایج توصیفی مربوط به ویژگی های حمعیت شناختی گروه های سه گانه، و در عین حال یافته های مربوط به متغیر های تحقیق در گروه های یاد شده ارائه می گردد. سپس در قسمت دوم یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق مطرح خواهد شد.
4-1- نتایج توصیفی
در این قسمت نخست شاخصهای توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیتشناختی و سپس یافتههای توصیفی مرتبط با متغیرهای تحقیق در گروههای سه گانه(گروه مبتلا به وسواس با بینش بالا و پایین و گروه غیر مبتلا) ارائه خواهد شد.
4-1-1- شاخصهای توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی در گروههای سه گانه
مجموع شرکتکنندگان در پژوهش حاضر 50 آزمودنی، متشکل از سه گروه بیماران وسواسی با بینش بالا(22نفر)، بیماران وسواسی با بینش پایین (5 نفر) و افراد سالم (23) بودهاند. جدول ‏41 شاخصهای توصیفی مربوط به جنسیت آزمودنیها را نشان میدهد.

جدول ‏41: شاخصهای توصیفی آزمودنی های گروههای سه گانه به تفکیک جنسیت
شاخص

گروه جنسیت
فراوانی
درصد
مقایسه بیمار/غیربیمار
بیماران وسواسی با بینش بالا
مذکر
10
5/45
005/0
(945/0)

مؤنث
12
5/54

کل
22
100

بیماران وسواسی با بینش پایین
مذکر
2
40

مؤنث
3
60

کل
5
100

آزمودنی های غیربیمار
مذکر
10
5/43

مؤنث
13
5/56

کل
23
100

کل آزمودنیها
مذکر
22
44

مؤنث
28
56

کل
50
100

نتایج مندرج در جدول ‏41، نشان می دهد که 27 آزمودنی در گروه افراد مبتلا و 23 آزمودنی در گروه افراد غیر مبتلا قرار دارند. در گروه افراد مبتلا 12 آزمودنی مذکر و 15 آزمودنی مؤنث و در گروه افراد غیر مبتلا 10 آزمودنی مذکر و 13 آزمودنی مؤنث قرار دارند. خی دو ناشی از مقایسه فراوانی زنان و مردان در دو گروه افراد مبتلا و غیر مبتلا به وسواس برابر 005/0 است که با توجه به مقادیر بحرانی معنادار نمی باشد.

جدول ‏42: شاخص های توصیفی آزمودنی های گروه های سه گانه بر اساس وضعیت تأهل
شاخص

گروه وضعیت تأهل
فراوانی
درصد
مقایسه بیمار/غیربیمار
بیماران وسواسی با بینش بالا
مجرد
16
7/72
74/1 (186/0)

متأهل
6
3/27

کل
22
100

بیماران وسواسی با بینش پایین
مجرد
3
60

متأهل
2
40

کل
5
100

آزمودنی های غیر بیمار
مجرد
12
2/52

متأهل
11
8/47

کل
23
100

جمع کل
مجرد
31
62

متأهل
19
38

کل
50
100

نتایج مندرج در جدول ‏42، نشان می دهد که در دو گروه افراد مبتلا و غیر مبتلا، آزمودنی های مجرد بیش از آزمودنی های متأهل بودند. خی دو ناشی از مقایسه فراوانی زنان و مردان در دو گروه افراد مبتلا و غیر مبتلا به وسواس برابر 74/1 است که با توجه به مقادیر بحرانی معنادار نمی باشد.

جدول ‏43: شاخص های توصیفی آزمودنی های گروه های سه گانه به تفکیک میزان تحصیلات
شاخص
گروه میزان تحصیلات
فراوانی
درصد
مقایسه بیمار/غیربیمار
بیماران وسواسی با بینش بالا
ابتدائی
1
5/4
859/0
(99/0)

متوسطه
3
6/13

دیپلم
3
6/13

فوق دیپلم
4
2/18

لیسانس
6
3/27

فوق لیسانس
4
2/18

دکتری
1
5/4

کل
22
100

بیماران وسواسی با بینش پایین
دیپلم
2
40

لیسانس
3
60

کل
5
100

آزمودنی های
غیر بیمار
ابتدائی
1
3/4

متوسطه
2
7/8

دیپلم
4
4/17

فوق دیپلم
2
7/8

لیسانس
10
5/43

فوق لیسانس
3
13

دکتری
1
3/4

کل
23
100

جمع کل
ابتدائی
2
4

متوسطه
5
10

دیپلم
9
18

فوق دیپلم
6
12

لیسانس
19
38

فوق لیسانس
7
14

دکتری
2
4

کل
50
100

نتایج مندرج در جدول ‏43، نشان میدهد که در مجموع، تنوعی از تحصیلات در دو گروه مبتلا به وسواس و غیر مبتلا وجود دارد، اما در هر دو گروه، حتی در حد محدود هم، باز تعداد افراد دارای مدرک لیسانس بیشتر است. خی دو ناشی از مقایسه فراوانی زنان و مردان در دو گروه افراد مبتلا و غیر مبتلا به وسواس برابر 859/0 است که با توجه به مقادیر بحرانی معنادار نمی باشد.

جدول ‏44: شاخص های توصیفی آزمودنی ها بر اساس سن
شاخص
گروه
میانگین
انحراف معیار
کمترین
بیشترین
مقایسه گروههای مبتلا و غیر مبتلا
بیماران وسواسی با بینش بالا
36/28
18/8
15
46
34/0-
(73/0)
بیماران وسواسی با بینش ضعیف
20/29
26/5
22
36

افراد غیر بیمار
26/29
47/7
20
51

کل
86/28
62/7
15
51

نتایج مندرج در جدول ‏44، نشان می دهد که میانگین سنی افراد مبتلا و غیر مبتلا به یکدیگر نزدیک است . البته مقایسه میانگین سنی گروه مبتلا و غیر مبتلا بر اساس آزمون تی مستقل تفاوت معناداری را بین دو گروه آشکار نساخت.

4-1-2- شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق در گروههای سه گانه
در این قسمت به شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق در گروههای سه گانه با توجه به میانگین، انحراف استاندارد، میانه، نما، کمینه و بیشینه میپردازیم. جدول ‏45 تاجدول ‏411 در برگیرنده نتایج یاد شده می باشد.
جدول ‏45 : شاخص های توصیفی مربوط به مقیاس های Y-BOCS، GHQ-12، BDI-II درگروههای سه گانه
شاخص

متغیر گروه
میانگین
انحراف استاندارد
میانه
نما
کمینه
بیشینه
مقایسه بیمار/غیربیمار
(مقیاس ییل براون)
بینش بالا
77/19
34/7
50/18
15
9
37
88/12
(0001/0)

بینش پایین
20/20
64/6
20
12
12
30

کل بیماران
85/19
09/7
19
15
9
37

سالم
43/1
01/2
0
0
0
6

سلامت روان(GHQ-12)
بینش بالا
64/15
34/7
5/13
13
6
31
12/4
(0001/0)

بینش پایین
2/17
89/5
16
10
10
26

کل بیماران
85/15
40/6
15
13
6
31

سالم
21/9
64/4
8
6
3
20

افسردگی(BDI-II)
بینش بالا
72/16
09/8
15
6
6
32
57/5
(0001/0)

بینش پایین
20
14
13
13
5
39

کل بیماران
33/17
20/9
15
13
5
39

سالم
30/5
09/5
3
3
0
19

نتایج مندرج در جدول ‏45، مربوط به ارزیابی مرحله نخست، از افراد مبتلا و غیر مبتلا برای دریافت و عدم دریافت تشخیص ابتلا به وسواس،علاوه بر تشخیص متخصص، بوده است. نتایج جدول ‏45، نشان میدهد که گروه مبتلا و غیر مبتلا، در تمام مقیاسهای فوق، بر اساس آزمون تی مستقل تفاوت معناداری دارند.

جدول ‏46: شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای آزمون برج لندن(زمان بر حسب ثانیه)در گروههای سه گانه
شاخص
متغیر گروه
میانگین
انحراف استاندارد
میانه
نما
کمینه
بیشینه
زمان اجرا
بینش بالا
50/347
72/220
324
108
108
1210

بینش پایین
40/250
19/147
180
111
111
469

کل بیماران
51/329
14/210
312
108
108
1210

سالم
73/241
66/141
201
338
74
585
زمان نهفته
بینش بالا
59/205
36/92
191
76
76
429

بینش پایین
40/259
35/286
141
79
79
468

کل بیماران
55/215
27/141
177
76
76
768

سالم
69/180
81/125
154
27
27
481
زمان کل
بینش بالا
09/553
25/275
527
218
218
1528

بینش پایین
80/509
03/422
321
190
190
1237

کل بیماران
07/545
14/298
496
190
190
1528

سالم
43/422
20/228
433
135
135
892
تعداد خطا
بینش بالا
44/1
60/9
15/1
8
5
49

بینش پایین
18/1
28/9
8
6
6
28

کل بیماران
92/13
42/9
11
8
5
49

سالم
18/1
05/1
9
0
0
39
حل مسئله
بینش بالا
90/29
52/4
32
32
13
34

بینش پایین
60/30
78/3
32
33
24
33

کل بیماران
03/30
33/4
32
32
13
34

سالم
52/30
20/5
32
36
18
36
نتایج مندرج در جدول ‏46، نشان میدهد که میانگینهای مربوط به متغیر های آزمون برج لندن در ابعاد مختلف در دو گروه غیر بیمار و بیمار، ظاهراً تفاوتهایی دارد. البته معناداری یا عدم معناداری این تفاوتها در قسمت بعدی و در بررسی فرضیه های تحقیق پی گرفته خواهدشد.
جدول ‏47: شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای آزمون کارتهای ویسکانسین در گروههای سه گانه
شاخص
متغیر گروه
میانگین
انحراف استاندارد
میانه
نما
کمینه
بیشینه
تعداد طبقات مورد شناسایی
بینش بالا
86/3
67/1
4
3
1
6

بینش پایین
3
87/1
3
3
1
6

کل بیماران
7/3
7/1
3
3
1
6

سالم
13/5
21/1
6
6
2
6
خطای درجاماندگی
بینش

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره فراشناختی، باورهای فراشناختی، انعطاف پذیری، بازداری پاسخ Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع وکالت مطلق، تفویض دائمی، ضمن عقد، شرط ضمن عقد