منبع پایان نامه درباره اعتماد شهروندان، ارتباط مؤثر، ارباب رجوع

دانلود پایان نامه ارشد

ايجاد مي شود.
يا در شركت هاي چند بخشي ،مديران كارآفرين ،محورهايي هستند كه سطوح ،بخشها ،عملكردها ،و مكانها را به يكديگر متصل مي سازند مهم نيست كه شما در چه محيط سازماني قرار داريد ،هدف يكي است ;تبديل به يك محوريت كه روشهاي كم و بيش پر قدرتي براي انجام آن وجود دارد همانند هر دنياي بزرگ ،محوريت ها (روابط اجتماعي) براي كوچكتر كردن آن ،ميان برهايي را در اختيار ما قرار مي دهند.(بيكر،142:1382)
افرادي كه صلاحيت احراز نقشهاي دوگانه يا چندگانه را در سازمان دارند در اطراف مرزهاي محيط سازمان پيوندهايي را به وجود مي آورند جايي كه يك فرد واحد بين واحد توليد و واحد مهندسي ، پل ارتباطي به وجود مي آورد و به هماهنگي فعاليت هاي آنان كمك مي كند و نقش ميانجي را در بين آن دو واحد ايفا مي نمايد و شبكه هاي كارآفرين خلق مي نمايد مثلاً مديري كه علاوه بر نقش مديريتي نقش طراحي سخت افزارو نرم افزار شركت را نيز بر عهده دارد نقش او ايجاب مي كند كه با مديريت توليد ،توسعهْ نرم افزاري ،و بخش توليد ارتباط داشته باشد .اوهمچنين با ارتباط با پيمان كاران توليد كه با شركت همكاري مي كنند ،با خارج از شركت نيز ارتباط دارد با توجه به نقش مديريتي او در يك شركت متوسط ،او با قسمتهاي يگر سازمان مانند فروش ،بازار يابي ،حسابداري ، خريد ،اختراع ،منابع انساني و خدمات ارتباط مؤثر دارد و چنين وضعيتي به شخص امكان مي دهد تا كل ساختار سازمان را پوشش دهد .نقشهاي دوگانه ،شبكه سازهاي طبيعي هستند .امروزه نقش هاي دوگانه در سازمان ها به وفور يافت مي شود مانند همكاران رئيس در كميته ها ،رهبران تيمهاي چندگانه ،مدير منابع انساني منطقه اي و …(بيكر، 147:1382)
چرخش مشاغل اين فرصت را در اختيار مديران قرار مي دهد كه شبكه اي از همكاران خويش بسازند كه قسمتهاي مختلف سازمان را در بر گيرد .ژاپني ها برنامه چرخش مشاغل را براي مديران و مديران اجرايي سازمانها به خوبي اجرا مي كنند و آنان را در موقعيت هاي مختلف شغلي قرار مي دهند ايجاد سرمايه انساني ،يكي از اهداف بزرگ برنامه هاي چرخش شغلي است و ساختن سرمايه اجتماعي هدف ديگر.
و پيوستن به كميته ها ،نيروهاي كاري و تيم هاي چند وظيفه اي به طور طبيعي شبكه هاي كارآفرين يا سرمايه اجتماعي پديد مي آورد زيرا با توجه به نوع طراحي آنها ،افراد با تنوعي از عملكردها و از ،بخش ها و سطوح مختلف در آنها عضو هستند وآنها ابزارهاي محوريت (شبكه ها) مي باشند و با فعاليت در اين كميته ها و ملاقات با افرادي كه از سراسر سازمان مي باشند ،شبكه ها متنوع خواهند شد .ماهيت اين كميته هاي چند وظيفه اي ممكن است كسالت بار و اتلاف وقت باشد ولي همواره فرصت هاي بيشماري كه براي ايجاد شبكه در چنين گروه هايي وجود دارد بايد مد نظر قرار داد و انجام وظيفه و كمك به ديگران بايد علاوه بر دستيابي به اهداف شبكه سازي مدنظر باشد يا به عبارتي كمك كردن و شبكه سازي بايد با هم در نظر گرفته شود.(بيكر،148:1382)
سازمان هايي كه براي فعاليت هاي جهاني داوطلب مي شوند مانند مأموريت هاي خارجي كوتاه مدت و بلند مدت ،كار كردن براي يك شركت خارجي مستقر در كشور خود فعاليت در تيمهاي چند مليتي و مذاكره با نمايندگان از شركت هاي خارجي هدف از اين فعاليت ها بسط دادن دانش فرهنگي و تجاري كه باعث ايجاد سرمايه انساني سازمان مي شود و شبكه هاي سازمان را نيز جهاني مي نمايد و يا به عبارتي شبكه هاي كار آفرين و با جهاني كردن شبكه هاي كارآفرين مدير در رأس اين جريان قرار مي گيرد و قابليت هاي خود را براي كمك به سازمان ،همكاران و مشتريان ارتقاء مي دهد.
و قرار دادن فرصت هاي آموزشي در اختيار كاركنان باعث ايجاد سرمايه انساني و سرمايه هاي اجتماعي به طور همزمان مي شود مانند كارگاه هاي آموزشي كوتاه مدت تا برنامه هاي بلند مدت .برنامه هاي آموزشي در درون شركت ،براي ملاقات و تعامل با همتايان از گوشه و كنار شركت ، فرصت هاي مناسبي را در اختيار مدير خواهد گذاشت كساني كه در شرايطي غير از اين هيچ گاه يكديگر را ملاقات نمي كردند اين برنامه ها مديران را قادر مي سازد ارتباطاتي پديد آورند كه تا به تنوع شبكه هاي خويش در خارج از شركت بيافزايند و معمولاً تركيبي از برنامه هاي خارجي و داخلي ، مطلوب تر از يكي از آنها ست و باعث ايجاد شبكه هاي كار آفرين با اعضايي برونگرا خواهد شد.
يك سازمان نمونه بايد در شبكه اي برونگرا با مشتريان ،تأمين كنندگان ،سرمايه گذاران ،مشاركت هاي خاص ،ائتلاف هاي استراتژيك وغيره درگير باشد و با ايجاد ارتباط بين دسته ها ي مختلف و جدا از هم سازمان ،در شبكه خارجي ائتلافي شركت ،به يك سازمان كارآفرين تبديل شود. (بيكر ، 1382 : 149-151)
ريچارد فلوريدا46 و رابرت کاشينگ در تحقيق خود به اين نتيجه رسيده اند که روابط اجتماعي قوي مي تواند باعث رشد،نوعي همساني شود که نوآوري را کاهش مي دهد .از اين رو مناطقي که از سطوح سرمايه اجتماعي کمي برخورداند ،رشد و نوآوري بالاتري دارند .به طور فزاينده اي افراد خلاق از زندگي در مناطقي با سرمايه اجتماعي بالا دوري مي جويند .
در مقابل به سمت محيط ها، شهرها،و دانشکده ها و سازمان هايي روي مي آورند که در آنها سرمايه اجتماعي پايين است تا بتوانند با سرعت با اين جوامع هماهنگ شوند و در هر زمينه عقايدشان را در تجارت و هنر حفظ کنند. طبق نظريه پيوندهاي ضعيف ،هرچه شدت و استحکام روابط ميان اعضاي يک شبکه بيشتر باشد ،ارزش سرمايه اجتماعي کمتر است و بالعکس هر چه شدت و استحکام اين روابط ضعيف تر باشد ،نشان دهنده سرمايه اجتماعي بيشتر است.(رحمانپور،1383: 1-15)
سرمايه اجتماعي ايجاد شده از جمله روابط و پيوندها،هنجارها و اعتماد در يک محيط خاص،اغلب مي تواند از يک محيط اجتماعي به محيِط اجتماعي ديگري ،انتقال داده شود و به اين ترتيب بر الگوهاي تبادل اجتماعي تأثير گذارد.سازمان هاي اجتماعي مناسب مي توانند ِيک شبکه بالقوه دسترسي به افراد و منابع شان از جمله اطلاعات و دانش را فراهم کنند و از طريق ابعاد شناختي و رابطه اي سرمايه اجتماعي ،ممکن است انگيِزش و قابليت را براي تبادل تضمين کنند(مشبکي،1383: 2-28)

2-1-17- سازمان هاي دولتي و سرمايه اجتماعي سرمايه اجتماعي در يك جامعه به شدت متأثر از عملكرد دستگاه هاي دولتي است مهمترين عوامل عملكردي دستگاه هاي دولتي كه مي توانند برسرمايه اجتماعي اثربگذارند عبارتندازمشاركت جويي ،احساس مسئوليت اجتماعي ،خصوصي سازي ،ساختارهاي منعطف وغيرديوانسالارانه ،تعقل جوهري در ارائهْ خدمات ،اطلاع رساني شفاف،قابليت پاسخ گويي ،رفتار عادلانه با كاركنان ،پاي بندي به ايدئولوژي مردم سالاري ،آموزش و توانمندسازي كاركنان ،پاي بندي به منشور اخلاقيات.
بررسي عوامل عملكردي يازده گانه سازمان هاي دولتي نشان مي دهدكه عملكرد سازمان هاي دولتي در زمينهْ فعاليت مشاركت جويانه ،مسئوليت اجتماعي،پاي بندي به ايدئولوژي مردم سالارانه ،پاي بندي به منشور اخلاقيات ،توجه به آموزش و توانمندسازي كاركنان ،كمتر از سطح متوسط است و در زمينه ساختارهاي منعطف و غير ديوانسالارانه ،تعقل جوهري در ارائه خدمات ،اطلاع رساني دقيق و شفاف به كاركنان ،قابليت پاسخگويي و رفتار عادلانه با مردم تقريباً در سطح متوسط ،فقط در زمينه خصوصي سازي بيشتر از سطح متوسط بوده است . شرايط كنوني و با توجه به گستردگي و پيچيدگي فعاليت هاي كنوني و با توجه به گستردگي و پيچيدگي فعاليت هاي دولت ،جز از طريق مشاركت و هم انديشي با شهروندان در يك ساختار مشاركتي راه ديگري براي ادامهْ حيات مديريت دولتي وجود ندارد.
آموزش و توانمندسازي ،فرايند طرح ريزي شده اي است كه شهروندان ،مشاركت خود را درجوامع مختلف احساس و نتايج حاصل را مشاهده كنند هدف از آموزش و توانمند سازي ايجاد فرصت دسترسي به ساختار اصلي و كسب اطلاعات است شهروندان و مديران بخش عمومي مي بايد همانند دو شريك در راه تأسيس نهادهاي آزاد منش با مراكز يادگيري همت گمارند با تحصيل دانش ، شهروندان و مديران مي توانند بهتر با يكديگر كار كنند و از ابتداي كار در اجراي اموري كه تعيين و مشخص گرديده اند مشاركت ورزند .يكي از مهمترين فرايندهاي موجود در جوامع براي ايجاد سرمايه اجتماعي آموزش است گذر افراد از آموزش هاي عمومي در تمامي سطوح و نيز آموزش هاي دانشگاهي ،نقش اصلي را در ايجاد سرمايه اجتماعي باز مي كنند .مؤلفه هاي فرهنگي در سطح جامعه به شدت متأثر از عملكرد نظام هاي آموزشي و تربيتي هستند .در سطح سازماني نيزمؤلفه هاي فرهنگي در سطح جامعه به شدت متأثر از عملكرد نظام هاي آموزشي و تربيتي هستند .در سطح سازماني نيز دوره هاي آموزشي كاركنان مي توانند بسترمناسبي براي تقويت سرمايه اجتماعي باشد( و شيرواني،1383: 1-7)
مؤسسات آموزشي سرمايه اجتماعي را به شكل قواعد و هنجارهاي اجتماعي منتقل مي سازند پزشكان تنها پزشكي نمي آموزند بلكه سوگند بقراط را نيز فرا مي گيرند .يكي از بزرگترين راه هاي جلوگيري از فساد اين است كه كيفيت آموزش حرفه اي ديوان سالاران عالي رتبه را افزايش بدهند و روحيهْ گروهي را بين اين نخبگان به وجود آورند.(تاجبخش، 197:1385)
شايد مهمترين بعد كيفيت در بخش دولتي ،رفتار مناسب و عادلانه با ارباب رجوع آنها باشد .يكي از مسائل كه موجب از ميان رفتن سرمايه اجتماعي مي شود رفتار عادلانه با مردم توسط سازمان هاي دولتي است .براي ايجاد سرمايه اجتماعي كارگزاران با بخش دولتي بايد بر اين عارضه غلبه كرده و نوعي رفتار تؤام با عدالت با ديگران برقرار سازند .سازمان هاي دولتي با سلوك و رفتار عادلانه با مردم قادر خواهند بود تا اعتماد شهروندان را به خود جلب نموده و در نتيجه سرمايهْ اجتماعي ايجاد نمايند .سازمان هاي دولتي بايد به فعاليت هايي دست بزنند كه مورد قبول جامعه و منطبق با ارزش هاي آنها باشد آن دسته از دستگاه هاي دولتي كه بتوانند خود را با اين مهم تطبيق دهند در عرصهْ عمل موفق نخواهند بود .و تعهدات خود را نسبت به شهروندان به درستي ايفا نمايند.
بديهي است كه اگر شهروندان از سازمانهاي دولتي سلب اعتماد نمايند در يك فضاي بي اعتمادي هم سازمان ها و هم شهروندان متضرر شده و خسارت خواهند ديد.
دستگاه هاي دولتي وقتي بخواهند وظايفي را كه بهتر است به جامعهْ مدني سپرده شود در دست گيرند سرمايه اجتماعي را تهي مي كنند بنابراين نخستين اصل برنامه ريزي اجتماعي اين است كه آسيبي به سرمايه اجتماعي وارد نكنند .يعني بنگاه هاي دولتي بايد مصممانه آن اقدامات و فعاليت هايي را انجام دهند كه از عهدهْ آنها بر آيند و در عين حال ،اين سازمانها بايد وظايفي را به جامعه مدني بسپارند كه نهادهاي كوچكتر و كمتر متمركز مي توانند اجرا نمايند .(الواني و شيرواني،1383: 1-7)
اگر دولت در سازماندهي همه چيز دخالت نمايد ،مردم به دولت وابسته مي شوند و توانايي هاي خود جوش خود را براي كاركردن با يكديگر از دست مي دهند ،جامعهْ فرانسه در پايان قرون وسطي سرشار از مدنيت بود ،ولي نتيجهْ متمركز شدن دولت اعتماد افقي در بين افراد به سستي گراييد .همين اتفاق در پي انقلاب بلشويك در اتحاد شوروي سابق رخ داد: حزب كمونيست ،آگاهانه تلاش نمود تا همهْ اشكال به هم پيوستگي افقي مردم را به سود پيوندهاي عمودي در بين “حزب – دولت” با فرد متزلزل نمايد .اين سبب شد كه جامعه پس از فرو پاشي ،هم از اعتماد و هم از مدنيت پايدار بي بهره شود.(شارع پور، 82:1385)
سازمانهاي دولتي بايد در جهت كنش هاي مثبت با اجراي مستمر و خوب با كاركردهايي آغاز نمايند كه دقيقاً متناسب با وظايف آنهاست فقط در اين صورت است كه مي توان به توليد سرمايه اجتماعي در سازمان هاي دولتي اميدوار بود .

2-1-18- سرمايهْ اجتماعي و نقش آن در ايجاد دانش
دانش ماهيتي اجتماعي دارد و اين ويژگي بر پيچيدگي مفهوم آن افزوده است و به دليل ماهيت اجتماعي دانش و آميخته بودن آن با ارزش ها و باورها و تجارب انساني ،بسيار انتزاعي است و درك آن مستلزم تعمق در مفهوم و عناصر تشكيل دهندهْ دانش است كه عبارتند از :
تجربه دانش با گذشت زمان از راه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره ارزش ها و نگرش ها، سلسله مراتب، محل سکونت Next Entries منبع پایان نامه درباره انتقال دانش، فرهنگ و سنت، ارزش سهام