منبع پایان نامه درباره ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، بازاریابی، آگاهی از برند

دانلود پایان نامه ارشد

دیگری مرتبط با موضوع تحقیق وجود دارد که در جدول زیر تحقیقات داخلی به صورت خلاصه بیان می شوند.
خلاصه تحقیقات خارجی
پژوهش
محقق
یافته های پژوهش
1- تاثیر عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند
صداقت88 و همکاران
(2012)
در این تحقیق که جامعه هدف آن مصرف کنندگان برند سامسونگ می باشد نتایج نشانگر تاثیر مثبت آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند می باشد.تاکید بر روی تبلیغات و آموزش نیروی فروش از دیگر یافته های این تحقیق است.
2- چگونه آگاهی از برند بر خروجی بازار ، ازش ویژه برند و آمیخته بازاریابی تاثیر گذار است
هوانگ و سارگولو89
(2011)
پژوهشگران در این تحقیق رابطه بین آگاهی از برند و خروجی بازار و همچنین رابطه بین آگاهی از برند و ارزش ویژه برند را جستجو می کنند.نتایج تحقیق بیانگر این موضوع می باشد که رابطه معناداری بین آگاهی از برند و ارزش ویژه برند وجود دارد. همچنین بر اهمیت توزیع و ترفیع قیمتی در ساختن آگاهی از برند تاکید شده است.

پژوهش
محقق
یافته های پژوهش
3- مدلی برای بررسی تاثیر کوشش های آمیخته بازاریابی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند در بخش نرم افزار
کیم و هیون90
(2011)
در این تحقیق پژوهشگران تلاش کردند به توسعه مدلی بپردازند که بتواند رابطه بین کوشش های آمیخته بازاریابی (عملکرد کانال ، قیمت ، ترفیع و خدمات پس از فروش) ، تصویر شرکت ، سه بعد ارزش ویژه برند (تداعی و آگاهی از برند،کیفیت درک شده و وفاداری به برند) و عملکرد بازار را بسنجند. در این تحقیق مشخص شد که خدمات پس از فروش ، یک کوشش آمیخته بازاریابی مهم و کلیدی می باشد.
نتایج آزمون همچنین بیان کرد که تمام کوشش های آمیخته بازاریابی به صورت مثبت بر ارزش ویژه برند از طریق سه بعد ارزش ویژه برند تاثیر گذار است.
4- بررسی تاثیر عناصر آمیخته رسانه بر ارزش ویژه برند در بازار اتوموبیل های سواری هند
چاتو پادیا91 و همکاران
(2010)
آنان در تحقیق خود عناصر آمیخته رسانه را شامل پنج عنصر فراوانی تبلیغات تلوزیونی، چاپی، موبایلی، آنلاین و همچنین اسپانسر شدن شرکت در رویدادها دانستند. آنان به این نتیجه دست یافتند که تبلیغات تلوزیونی، چاپی، موبایلی و همچنین تبلیغات آنلاین در هر دو دسته خریداران جدید و تکراری اتوموبیل تاثیر مثبتی بر کیفیت ادراک شده و آگاهی از برند داشته است. اما میان اسپانسر شدن در رویدادها و آگاهی از برند برای هیچ یک از خریداران ارتباطی یافت نشد، و این عامل تنها با کیفیت ادراک شده در خریداران تکراری دارای ارتباط مثبت بود
پژوهش
محقق
یافته های پژوهش
5- بررسی ارزش ویژه برند در بازاریابی بیمارستان ها
کیونگ92 و همکاران
(2008)
در این پژوهش پنج عامل که در تشکیل ارزش ویژه برند بواسطه ارتباطات موفق مشتری تاثیر گذار بود ، شناسایی شد : اعتماد ، رضایت مشتری ، تعهد ارتباط ، وفاداری به برند و آگاهی از برند. از طریق یک آزمایش تجربی ، ارتباطات بین عوامل فوق سنجیده شد و محققین به این نتیجه رسیدند که بیمارستان ها در صورتی میتوانند در ایجاد تصویر ذهنی وارزش ویژه برند مثبت موفق باشند که ارتباطات مشتریان را به خوبی مدیریت کنند.
6- خانواده در نقش منبع ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده
گیل93 و همکاران
(2007)
در این تحقیق نقش خانواده و نقش شرکت(قیمت،ترفیع و هزینه های تبلیغاتی) بر ارزش ویژه مبتنی بر مصرف کننده و و ابعاد آن را بررسی شد . محققین به این نتیجه رسیدند که میان وفاداری به برند و ارزش ویژه برند ارتباط مستقیمی وجود دارد، اما بین آگاهی و تداعی از برند و کیفیت درک شده از برند با ارزش ویژه برند ارتباطی وجود ندارد
7- قابليت ارزش نام تجاري و ارتباطات بازاريابي يكپارچه
راتانتوگا و ایوینگ94
(2005)
در این پژوهش به معرفي مفهوم قابليت نام تجاري در درون چارچوب ارزيابي دارايي هاي ملموس و ناملموس شركت براي بهينه سازي فروش، سودآوري، ارزش نام تجاري و ارزش سهام پرداخته شده و به طور خاص، يك مدل مفهومي را براي ارزيابي تأثير ارتباطات بازاريابي يكپارچه بر افزايش قابليت نام تجاري توسعه مي دهد.

پژوهش
محقق
یافته های پژوهش
8- تاثیر آمیخته بازاریابی بر روی ارزش ویژه برند
وانگ هوا95
(2005)
در این پژوهش اثرات تبلیغات و فعالیت های ترفیعی تشویقی بر روی ارزش ویژه برند به دقت مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش که در بازارهای استرالیا و بر روی سه طیقه محصولی(تیغ،صابون وآبمیوه پرتغال) انجام گرفت موید این نتایج بود که تبلیغات در هر رسانه ای اثر مثبتی بر روی ارزش ویژه برند به جای می گذارد که در این میان تبلیغات در تلویزیون از تبلیغات در نشریات حاوی اثر بیشتری است. همچنین تاثیر ترفیع بر روی ارزش ویژه برند پیچیده است و تنها فعالیت های ترفیعی سنگین تاثیر منفی بر روی ارزش ویژه برند به جای میگذارند.
9- تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند
راج96
(2005)
این محقق در تحقیقات خود از متغیرهای قیمت، تصویر فروشگاه،گستردگی توزیع و سیاست های قیمت گذاری استفاده کرد. در انتها به این نتیجه رسید که عناصر آگاهی برند و تصویر برند بر ارزش ویژه برند اثر مثبتی دارند

پژوهش
محقق
یافته های پژوهش
10- سنجش و تصدیق جنبه های اصلی ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری
نت مایر97 و همکاران
(2004)
پژهشگران یک نمونه هزار نفری از پاسخگویان و 16 برند مختلف در 6 طبقه محصول متفاوت را بررسی کردند نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کیفیت ادراک شده و ارزش ادراک شده از نظر هزینه و منحصر بفرد بودن برند بطور بالقوه و مستقیم باعث تمایل مشتری به پرداخت قیمت بالاتری برای برند می شود و تمایل به برند نیز بطور بالقوه و مستقیم منجر به شکل گیری رفتار خرید برند می گردد
11- بررسی تاثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر روی ارزش ویژه برند
یو،دانتو و لی98
(2000)
در این تحقیق تاثیر عناصری همچون قیمت ، تصویر فروشگاه ، شدت توزیع ، هزینه های تبلیغاتی و ترفیعات قیمتی بر روی ارزش ویژه برند چند کالای منتخب سنجیده شد و طی آن مشخص گردید ترفیعات مکرر قیمتی همانند قیمت معامله ای مرتبط با مقدار پایینی از ارزش ویژه برند می باشد در حالیکه هزینه های تبلیغاتی بالا ، قیمت های بالا ، شدت توزیع بالا و تصویر فروشگاهی مطلوب مرتبط با مقدار بالایی از ارزش ویژه برند می باشند
12- بررسی ارتباط بین معیارهای مشتری مدار برند و معیارهای بازارگرای برند
سیلورمن99 و همکاران
(1999)
این تحقیق نشان داد که ادراکات مشتری مدار برند واکنش های صحیحی از عملکرد برند در بازار است. از این لحاظ ارزش ویژ ه ی برند مبتنی بر مشتری نیروی محرکه ای برای سودهای مالی فزاینده در شرکت ها است

جمع بندی
در این فصل ابتدا به مفاهیم تحقیق پرداخته شد و آمیخته ترفیع و ابعاد آن بررسی شد ، سپس به بررسی ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده آکر پرداخته شد و ارزش ویژه برند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.در بخش بعدی این فصل که به تحلیل نظری پرداخته شد مدل های ارزش ویژه برند مبتنی بر دیگاه مصرف کننده معرفی و در انتها دلیل انتخاب مدل آکر ذکر شد.
در بخش بعدی این فصل مروری شد بر صنعت مورد مطالعه این پژوهش یعنی صنعت خرده فروشی و اهمیت آن در بازار کنونی ، چرایی انتخاب این صنعت ، مروری بر انواع خرده فروشی ها و فروشگاه زنجیره ای و در انتها به بررسی تاریخچه فروشگاه های زنجیره ای در جهان و ایران و فروشگاه پروما پرداخته شد.
در انتهای این فصل نیز به مروری بر تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق در داخل و خارج از کشور با ارائه جدول پرداختیم.

روش تحقیق

مقدمه
واقعیتی که امروزه همگان آن را می پذیرند تاثیر شگرفی است که پژوهش علمی بر رشد و گسترش علوم دانش بشری گذارده است. بی گمان از چند سده پیش که بشر چگونگی استفاده از روش تحقیق علمی را آموخته است.آگاهی وی بر شناخته ها از نظر کمی و کیفی به گونه ای بوده است که با سده های پیش از آن تفاوتی توصیف ناپذیر دارد.بشر همواره در مقابل علل وقوع پدیده های گوناگون کنجکاو بوده است و همواره سعی داشته است تا این علل را باز شناسد .شناخت دقیق علل و عوامل بروز ظهور پدیده ها ،بشر را قادر می ساخت تا بروز ظهور آنها را پیش بینی و کنترل نماید و حتی با فراهم آوردن عواملی سبب ایجاد پدیده ای گردد.حقیقت یابی و پژوهش در مورد پدیده ها از نیازهای فطری انسان محسوب می شود. هدف تحقیق (حقیقت یابی) فهم جویی درک مطلب است.کسب معلومات نیاز به ابزار و روش و آگاهی دارد.بنابراین لازم است محققان،استادان و دانشجویان و اساسا”هرکس که می خواهد بداند مجهولی را کشف نماید و بر دامنه معلومات بیفزاید،از روشهای تحقیق آگاهی یافته، فنون کشف واقعیتها و شناخت حقایق را فرا گیرد.در حقیقت روش تحقیق را می توان به عنوان مجموعه ای از قواعد ،ابزارها و راههای معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیتها ،کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات دانست.اتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول علمی است.
در این فصل ، روش تحقیق جهت بررسی تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان تشریح می گردد. همچنین مباحثی چون روش تحقیق ، جامعه آماری نمونه آماری،روش نمونه گیری،تعیین حجم نمونه،متغیرهای تحقیق،ابزار گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل داده ها مطرح می شود.
روش تحقیق
تحقيق عبارت است از مجموعه فعاليتهاي منطقي، منظم، منسجم و هدفمند كه در پي دستيابي به يكي يا تركيبي از خواسته هاي زير به صورت فردي يا گروهي صورت مي گيرد:
ارضاي يك حس كنجكاوي معرفتي(تحقيق بنيادي)
توصيف يك شرايط يا نگرش عده اي از افراد(تحقيق پيمايشي،همبستگي…)
جستجوي پاسخ و راه حل براي يك مساله و مشكل واقعي(تحقيق كاربردي…)
در طي فرايند تحقيق با بكارگيري ابزارهاي جمع آوري،داده ها بطور عيني و معتبر،مشاهده،بررسي و استخراج مي شوند و سپس با استفاده از فنون تجزيه و تحليل توصيفي و استنباطي بطور كمي و غير كمي سعي مي شود كه ادعا ها و حدس هاي علمي اوليه (فرضيه ها )آزمون شده و در نهايت فرضيه ها رد يا پذيرفته مي شوند و نتيجه گيري نهايي صورت پذيرد(خاكي،1387،ص88).تحقیق مستلزم یک رشته فعالیت هایی است که به درستی اندیشیده شده اند و به دقت به اجرا در می آیند. تحقیق در بردارنده فرآیندهای جستجو، بررسی، آزمون و آزمایش است. این فرآیندها را باید به طور منظم، به دقت ، منتقدانه، عینی و منطقی به اجرا درآورد. نتیجه نهایی شامل کشف واقعیات جدیدی است که به ما کمک می کند تا با مشکل موجود برخورد کنیم (سکاران، 1384،ص6)
بنا بر نظر محققین،تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد، نه موضوع تحقیق(خاکی،1384،ص155).
اين تحقيق به لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ روش انجام تحقيق، توصيفي از نوع علي، مي باشد زيرا علاوه بر توصيف وضع موجود به كشف روابط هريك از متغيرهاي تحقيق با استفاده از آزمون مدليابي معادلات ساختاري مي پردازد به علاوه ازاين جهت كه نتايج مورد انتظار آن را مي توان در جهت بهبود تصویر ذهنی مشتریان فروشگاه پروما نسبت به برند به كار برد از نوع كاربردي مي باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات میدانی می باشد، با توجه به این که در این پژوهش مطالب مربوط به اطلاعات نظری، ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق بر اساس اطلاعات موجود در کتب، مقالات، مجلات، پایان نامه ها و شبکه اینترنت جمع آوری شده است لذا این تحقیق از نوع کتابخانه ای می باشد، با توجه به این که تحقیق به طور سازمان یافته ای در شرایط واقعی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد این تحقیق از نوع مطالعه میدانی است.
جامعه آماری
جامعه آماري را مي توان اين گونه تعريف كرد: جامعه آماري عبارت است از كليه عناصر و افرادي كه در يك مقياس جغرافيايي مشخص(جهاني يا منطقه اي) داراي يك يا چند صفت مشترك باشند(حافظ نيا،1385،ص119).جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد يا واحدها كه داراي حداقل يك صفت مشترك باشند.معمولا در هر پژوهش جامعه مورد بررسي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره خرده فروشی، فروشگاه های زنجیره ای، ارزش ویژه، ارزش ویژه برند Next Entries منبع پایان نامه درباره جامعه آماری، معادلات ساختاری، تحلیل داده، جمعیت شناختی