منبع پایان نامه درباره ارزش ها و نگرش ها، سلسله مراتب، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان يکي از خاستگاه هاي پشتيباني از سوي والدين وخويشاوندان نزديک نيز روشن است خانواده ها ي سالم و خانواده هايي که در آن ها فقط پدر يا مادر وظيفه اوليه بزرگ کردن بچه ها را بر عهده دارد واجد مقدار بيشتري از اين شکل سرمايه اجتماعي است .سطح سرمايه اجتماعي در نزد کودکان خانواده هاي تک سرپرست معمولاً نازلتر است چون آنان از موهبت وجود يک پدر و مادر در خانه محرومند و خانه محل سکونت آنها عموماً بيشتر از بقيه فاقد اين شرايط است .و ترک تحصيل درخانواده هاي فاقد سرمايه اجتماعي يا تک والدي بيشتر است. در همين راستا: پارسل و مناگان” نتيجه مي گيرند که منابع ذهني و ديگر منابع والدين در شکل هاي سرمايه خانوادگي درتسهيل دستاوردهاي مثبت کودکان سودمند است.

ج)- سرمايه اجتماعي به عنوان منبعي براي کسب فوايد و مزاياي خارج از شبکه خانوادگي
سرمايه اجتماعي در بحث شغل يابي ،تحرک اجتماعي از طريق نردبان شغلي وموفقيت در کسب وکارمطرح مي شود شبکه هاي فشرده اي چون شبکه هاي قابل دست يابي از طريق حلقه هاي خانوادگي بيش ترين تأثير را در دريافت شغل خواهند داشت شايان توجه ترين اين عرصه ها ،در تحقيقي است دربارهْ کارآفريني مهاجران و شبکه ها وسرمايه اجتماعي از طريق شبکه ها جريان مي يابد همواره به عنوان منشأ ايجاد کسب و کارهاي کوچک معرفي مي شوند .براي مثال لايت بر اهميت انجمن هاي اعتباري چرخشي در جهت تأمين سرمايه بنگاه هاي مهاجران آسيايي در ايالات متحده تأکيد نموده است .اين انجمن ها گروه هاي غير رسمي اند که دوره به دوره جلسه مي گذارند .هر عضو مبلغي مقرر شده را به صندوق مشترک مي پردازد و پولي که به اين ترتيب درآن صندوق گرد مي آيد هر بار در اختيار يکي از اعضا نهاده مي شود .بدون وجود اعتماد دراين ميان هيچ کسي پولي به صندوق نخواهد داد و همگان از اين وسيله مؤثر دست يابي به سرمايه اي که براي راه اندازي يک کسب و کار لازم است بي بهره خواهند ماند .نقش شبکه هاي اجتماعي درمطالعه قلمروه هاي بسته کسب و کار گروه هاي قومي مهم است قلمروههاي بسته مراکز تجمع فشرده بنگاه ها ودکان هاي مهاجران يا گروه هاي قومي هستند که نسبت قابل ملاحظه اي از نيروي کار قوم خود را استخدام مي کنند و حضور فيزيکي متمايزي در فضاي شهري به وجود مي آورند(تاجبخش328:1385)

2-1-15- سرمايهْ اجتماعي و حاكميت ساموئل باولز اجتماع را گروهي از مردم مي داند كه مستقيماً با هم در تعاملند و اين كار ،را به دفعات و به شكل هاي متعدد انجام مي دهند .مردمي كه با هم كارمي كنند به اين معني معمولاً همان اجتماع اند ،همان طور كه بعضي از همسايگان ،دوستان ،شبكه هاي حرفه اي كسب و كار ، دار و دسته ها و ليگ هاي ورزشي چنين هستند .از اين ويژگي ها چنين بر مي آيد كه خصوصيت اصلي اجتماع ارتباطات است نه عواطف. اجتماعات ،بخشي از حاكميت خوب اند زيرا گاه به مسائلي مي پردازند كه با عمل افراد تنها و يا به وسيلهْ دولت ها قابل حل نيست .اجتماعات گاه قادر به انجام كار هستند كه دولت ها و بازارها از انجام آنها عاجزند زيرا اعضاء اجتماعات اطلاعات حساسي دربارهْ رفتار ساير اعضاي ديگر و ظرفيت ها و نيازهاي آنان دارند .اعضاء از اين اطلاعات هم براي حفظ هنجارها استفاده مي كنند و هم براي ايجاد ترتيبات كارآمد بيمه كه درآن خبري از مسائل و مخاطرات اخلاقي و گزينش زيان بخش نباشد.اجتماعات قادرند در اعمال حاكميت در مواردي كه قرار دادهاي بازاري يا احكام دولتي به علت آن كه اطلاعات لازم براي تخصيص و تنفيذ مبادلات و دستور العمل هاي سودمند به طور كارآمد در دسترس قضات، مقامات دولتي و ديگر عوامل خارجي قرار ندارند و با ناكامي رو به رو مي شوند نقش مهمي ايفا كنند.
1)- شكست هاي اجتماع گرايش اجتماعات به همگني نسبي ممكن است دست يابي به مزاياي تنوع اقتصادي را كه ،قرين است با خصلت مكمل بودن مهارت هاي متفاوت و نيز استفاده از نهاده هاي ديگر ،غير ممكن كند .و در نظام هاي بوركراسي و بازارها – كه در معامله با غير يا غريبه ها تخصص دارند – محدوديت گسترهْ اجتماعات اغلب هزينه هاي چاره ناپذيري تحميل مي كند . و عامل ديگر را كه باعث شكست اجتماعات مي شود وقتي كه عضويت در گروه نتيجهْ انتخابات فردي است و حاصل تصميم گيري گروهي نيست تركيب گروه ها بايد از جهات فرهنگي و جمعيت شناختي احتمالاً ناهمگن تر از آن چيزي باشد كه هر يك از اعضا مي خواهند و لذا مردم را از مزاياي اشكال ارزندهْ تنوع بي بهره مي كند.
اگر افراد خود را در بين جوامع “دستچين”كنند گرايش قوي وجود خواهد داشت كه اجتماعات به كلي از يكديگر مجزا گردند اجتماعات يكپارچه شده وضع همه را بهتر خواهد نمود ولي اگر افراد ، داراي آزادي حركت و جابه جايي طبقاتي باشند خود اجتماع در معرض ناپايداري قرار خواهد گرفت .و اجتماعات چون اجراي هنجارها را تضمين مي نمايند در عمل كارايي دارند و تحقيقات كوهن بر اين يافته تأكيد مي ورزد .در نواحي كه ثبات مسكوني بيشتر است نسبت به نواحي كه “فرهنگ فخر”نيرومند و ثبات مسكوني كمتر (مردم آن هر پنج سال يكبار تغيير مكان مي دهند) سرمايه اجتماعي به مراتب به ميزان بالايي حكمفرماست .(تاجبخش، 361:1385)
2)- مالكيت نخستين و شايد مهمترين محور اين است كه اعضاي اجتماع بايد مالك موفقيت يا شكست خود در حل مسائل جمعي پيش روي خودشان باشند براي آن كه اعضاي اجتماع مالك ثمرات موفقيت تلاش خود باشند لازم است كه همگي مالك دارايي هايي باشند كه با آن كار مي كنند يا ارزش آن دارايي از كاري كه جامعه انجام مي دهد تأثير مي پذيرد.
3)- شرايط حقوقي و دولتي اجتماعاتي كه خوب كار مي كنند نيازمند محيط مساعد حقوقي و دولتي اند اين واقعيت كه دخالت دولت در مواردي ، ظرفيت هاي حاكميت اجتماع را نابود كرده است باعث توجيه عدم دخالت دولت نمي شود .بدين ترتيب تعاملات محلي و رو در رو در اجتماع ،جايگزيني براي دخالت مؤثر دولت نيست بلكه مكمل آن است .بنابراين هم شرايط حقوقي و هم شرايط دولتي اي كه مكمل توانايي هاي خاص اجتماعات در اعمال حاكميت هستند توزيع حقوق مالكيت كه باعث مي شود اعضاي اجتماعات تبديل به كساني شوند كه از عضويت در آن نفعي ببرند كليد سياست ترغيب حل مسائل به روش اجتماعات است .در سناريوي كلي حل مشكل به روش حاكميت اجتماعي ،يك عنصرثابت نيز وجود دارد : دفاع فعالانه از اخلاق متعارف ليبرالي در برخورد برابر و تقويت سياست هاي ضد تبعيضي كه جنبهْ متعارف دارد .اگر اجتماعات بتوانند با كارايي اعمال حاكميت كنند بي آن رفتا ر نفرت انگيز ناديده گرفتن ديگران را از خود نشان دهند ;مثال هاي بسياري از كاركرد خوب اجتماعات وجود دارد كه نفاق طلبي و تفرقه افكني هاي زشت محلي را به نمايش نمي گذارند.
راه ديگر براي تقويت اجتماعات ،سياست هايي كه هدفشان توزيع برابرتر در آمد است به بهبود حاكميت اجتماع منجر خواهد شد .اما در مناطقي كه به لحاظ نژادي و قومي متنوع ترند ،ميزان مشاركت به طور معني دار كم تر است .(تاجبخش ، 366:1385)
4)- آيندهْ حاكميت اجتماعات در اقتصادي كه بيش از پيش مبتني بر كيفيت است و نه كميت ،برتري هاي حاكميت اجتماعي ، احتمالاً از طريق اتكاء بيشتر بر انواع نظارت هاي چندجانبه و پايين آوردن ريسك ظاهر مي شود اما تقسيمات سلسله مراتبي و نابرابري اقتصادي در ميان اعضاي اجتماع مي تواند به ظرفيت هاي اجتماعات براي حل مشكلات آسيب رساند و آن را با مشكل روبرو كند بسياري از ناظران معتقدند كه نابرابري محدود بين مديران و كارگران در بنگاه هاي ژاپني عامل اصلي توفيق شركت هاي ژاپني است .اگر نابرابري هاي طبقاتي و منزلتي محدودتر شود اعضاي اجتماعات با احتمال بيشتر با يكديگر همكاري خواهند نمود ساختارهاي مخدوش امتياز دهي و پاداش مادي ،توان حاكميت اجتماعي را در تسهيل روابط كيفي كه سنگ بناي اقتصاد مدرن است ،محدود مي كند .( تاجبخش ، 366:1385).

2-1-16- ايجاد سرمايه اجتماعي در سازمان امروزه سرمايه اجتماعي به عنوان يك شايستگي براي سازمانها امري ضروري محسوب مي شود تغييرات فراگير ،نيازهاي رو به رشد براي اطلاعات و آموزش ،نيازهاي ضروري را براي نوآوري و خلاقيت ،پيشرفت مداوم ،تغيير به سوي طراحي سازماني مسطح و منعطف و ارتباط تنگاتنگ بين سازمان و شبكه هاي مشتريان ،تأمين كنندگان و رقبا ايجاب مي نمايد كه رهبران سازمانها ،سرمايه اجتماعي را به عنوان يك شايستگي مشخص سازماني ايجاد كنند.
پرفسور جفري پفر45 از دانشكده بازرگاني دانشگاه استانفورد نتيجه گيري مي كند كه بيشتر رهبران “در مكاني اشتباه به دنبال موفقيت هستند” فرهنگ و توانايي هاي سازمان شما كه از روش ،مديريت افراد ، توسط شما حاصل مي شود ،از منابع واقعي نهفته در اهرم رقابت هستند كه ناديده گرفته خواهند شد اين منبع از موفقيتها ،بسيار مهمتر از آنهايي است كه عموماً ذكر مي شود ،زيرا پيروي ودرك توانايي و سيستم هاي مديريت ،بسيار مشكلتر از تقليد استراتژي ،فنآوري يا حتي حضور جهاني است . و چگونگي قرار گرفتن مديران در مكاني مناسب با ساختن شبكه هاي فردي و شغلي در ميان افرادي كه هدايت مي كند بستگي دارد نقش رهبري اين است كه به عنوان معمار سرمايه اجتماعي ،و با كمك به ديگران براي ساخت سرمايه اجتماعي شان به گونه اي شبكه ها را طراحي كند كه در آينده به موفقيت منتهي شود و كمك به ديگران براي اين امربدون سعي در وادار كردن ديگران ،بايد تلاش هاي آنها را براي انجام اين كار تسهيل نمود سرمايه اجتماعي جوهره اي از علاقهْ خالصانه به ديگران و روابط صادقانه در خود دارد و به اين منظور بايد شرايط مناسب را براي ارتباطاتي كه موجب تسريع پيشرفت سرمايه اجتماعي شود ،پديد آورد.( بيكر، 220:1382)
مديران با معماري اجتماعي (نزديكي فيزيكي) روابط دوستانه را معين مي كنند و روابط دوستانه مشخص مي كند كه چگونه اطلاعات تقسيم مي شود .
نزديكي شبكه ها عملكرد مشابه و اطلاعات مشترك
ارزش ها و نگرش هاي مشابه شبكه ها فعاليت هاي مشترك
وقتي كه سازمان به هدف مي رسد نتيجه چه موفقيت باشد يا چه شكست ،افراد دانش خود را در ميان گروه ها منتشر كرده اند يا به عبارتي در سازمان مفهوم يادگيرنده نهادينه شده است .
مدير با ايجاد يك سيستم انگيزاننده بر مبناي پاداش هاي جمعي ،ايجاد و استفاده از سرمايه اجتماعي را تشويق مي كنند درحالي كه پاداش هاي فردي ،مانعي براي سرمايه اجتماعي محسوب مي شود سيستم انگيزانندهْ نامناسب مي تواند بزرگترين مانع براي ساخت اجتماعي باشد. (بيكر ، 227: 1382)
يك سازمان يك ساختار موقعيت ساز است كه به افراد اجازه مي دهد وآنها را تشويق نموده و به روابط خاصي نياز دارد و همچنين يك ساختار محدود كننده است زيرا از برخي فعاليت ها ممانعت مي نمايد كارهايي را ممنوع مي سازد و مانع برخي از روابط مي شود .هر سازماني فعاليت هاي مشتركي را برنامه ريزي مي كند كه در يك محيط سه بعدي عمودي ،افقي ،عمقي مي باشند واحدهاي عمودي ،سطوح قدرت و مسئوليت را تعريف مي كنند و تقسيمات عمقي ،مكان هاي مشترك فعاليت ها را نشان مي دهند در مجموع اين مشخصه ها ماهيت شبكه هاي اجتماعي را در يك سازمان مشخص مي كنند .جامعه شناس اسكات فلد مشاهده نمود ،افرادي كه فعاليت هاي آنان حول يك محور خاص متمركز است عاقبت به يكديگر متصل شده و يك خوشه را تشكيل مي دهند اين خوشه ها باعث پديد آمدن دنياي بزرگ يك سازمان مي شوند اگر مدير به فكر اثر طبيعي تمركز طرح سازماني نباشد وقت ، توجه و ارتباطات او به دايره توجهات دسته اي از فعاليتهاي سازمان يافته كشيده مي شود و شبكه هاي او كوچك و بسته مي شود مثلاً مديري كه تمام روابط او با واحد مالي سازمان محدود است و هيچ كس را از خارج نمي شناسد و به قطع خارج از شركت نيز با كسي آشنا نيست ممكن است كارش را از دست بدهد چون هيچ شبكه اي ندارد. (بيكر،141:1382)
اگر بافت سازماني يك دانشگاه را در نظر بگيريم در محيط دانشگاهي ،پلهاي ارتباطي بين دسته ها ي دانشجويي توسط باشگاهها ،انجمنها و شكل هاي دانشجويي ، ورزش و غيره

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد عملکرد بازاریابی، عملکرد بازار، وفاداری مشتری Next Entries منبع پایان نامه درباره اعتماد شهروندان، ارتباط مؤثر، ارباب رجوع