منبع پایان نامه درباره ارتکاب جرم، افراد بزهکار، ازدواج مجدد، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

مشاهده ميشود و حتي در زمينه آموزش قوانين و مقررات کمبود بچشم ميخورد،165بطوري که اکثر سربازاني که اقدام به فرار از خدمت مينمايند در صورت مراجعت و تصميم به ادامه خدمت تصور نمي کنند که عمل آنها جرم محسوب و ميبايست محاکمه شوند. البته براي رفع اين مشکل قضات محاکم نظامي جهت آموزش قوانين به مراکز نظامي اعزام ميشوند.
8ـ نقش دوستان در محيط سربازي
گروه هم سالان و دوستان الگوهاي مورد قبول يک فرد در شيوه گفتار و کردار و رفتار و منش هستند، فرد براي اينکه مقبول جمع دوستان و همسالان افتد و با آنان ارتباط و معاشرت داشته باشد، ناگزير از پذيرش هنجارها و ارزشهاي آنان است، در غير اين صورت از آن جمع طرد ميشود. از اين رو به شدت متأثر از آن گروه ميباشد. ساترلند در نظريه معاشرت ترجيحي بيان داشته است، رفتار جنايي توليد و نتيجه معاشرتهاي فرد در طول زمان است، بر اين اساس ساترلند توضيح ميدهد که ارزشها، هنجارها، انگيزههاي عقلاني شدن و فنون و مهارتهاي رفتار، خواه رفتار يا رفتار ناپسند، بوسيله ارتباط و معاشرت افراد با يکديگر آموخته ميشوند.166
آنچه مسلم است، آن است که تمامي افراد كشور ميبايست خدمت انجام وظيفه را انجام دهند و افرادي که
مستثني هستند شامل سه گروه معافيت پزشکي، معافيت کفالت و معافيت تحصيلي است، همانطور که ملاحظه ميشود، همه، حتي افراد بزهکار نيز ميبايست خدمت نظام وظيفه را انجام دهند و فلذا محيط سربازي که يک محيط اجباري محسوب ميشود، افراد جوان با گرايشها و خصوصيات رفتاري و سوابق مختلف را کنار هم قرار ميدهد و برخي افراد در اثر معاشرت با سربازاني که سابقه ارتکاب بزه دارند، جذب آنان شده و رفته رفته آنها نيز در معرض بزهکار شدن قرار ميگيرند. سربازن زيادي بودهاند كه بلحاظ دوستي با چنين افرادي، با آنان در ارتكاب جرايمي مانند فرار از خدمت، سرقت از يگان، نزاع و… همنوا شدهاند. يکي از دلايلي که در حال حاضر برخي خانوادهها رقبتي براي فرستادن فرزندانشان به سربازي ندارند اين است که در گذشته چنين تصور ميشد، خدمت سربازي فرد را ساخته و پرداخته ميکند و به اصطلاح عاميانه سربازي از فرد يک مرد ميسازد، ليکن در حال حاضر خانوادههاي زيادي هستند که حتي به محاکم نظامي مراجعه مي کنند و شکايت دارند که فرزندشان را سالم تحويل مراکز نظامي دادهاند، ليکن بعد از گذشت مدتي فرزندشان در اثر معاشرت با دوستان دوران سربازي اعتياد پيدا نموده و يا مرتکب فرار از خدمت شده است، لذا نگران سرنوشت فرزندشان در دوران خدمت سربازي هستند، در نتيجه تمايل براي انجام خدمت سربازي آنان ندارند. لذا بهتر است در بدو ورود به خدمت با انگشت نگاري، افراد سابقهدار شناسايي و از سايرين جدا نگهداري شوند.
9ـ طولاني بودن مدت خدمت سربازي
انجام خدمت سربازي اجباري در ايران در حال حاضر تابع مقررات خاصي است كه در قانون نظام وظيفه عمومي مصوب 1363 مندرج است و آخرين اصلاحات آن در آبان ماه 1390 انجام شده است. مدت خدمت وظيفه عمومي در ايران 30 سال است كه به چهار دوره تقسيم ميشود، خدمت دورة ضرورت «2 سال» دورة احتياط «8 سال» دورة ذخيره اول «10 سال» دورة ذخيره دوم «10 سال» ميباشد.
مهمترين دوره در ايام سربازي دورة ضرورت است، منظور از دورة ضرورت، ايامي است كه مشمولان پس
از فراگيري آموزشهاي نظامي بقيه دو سال را در بخشهاي مختلف نيروهاي مسلح به خدمت ميپردازند.167
قانون خدمت وظيفه عمومي ايران دچار نوسانات زيادي شده است در اوايل انقلاب دوره ضرورت به يك سال كاهش يافت سپس به دو سال افزايش يافت در سال 1363 قانونگذار اجازه تقليل به 18 ماه را صادر نمود،168در اواخر جنگ موقتاً به 28 ماه افزايش يافت و سپس به 18 ماه كاهش يافت همچنين برابر بخشنامه ستاد كل نيروهاي مسلح در سال 1388 از طول خدمت افرادي كه داراي مدرك كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري و دكتري تخصص ميباشند به ترتيب 1 ،2 ،3 و 4 ماه كسر ميشود، اين موضوع بدان معنا است كه دارندگان مدارك مذكور به ترتيب 17، 16، 15 و 14 ماه خدمت ميكنند. مجدداً در قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه مصوب 1390 مدت خدمت وظيفه 24 ماه تعيين شده است، ولي اجازه تغيير آن را به ستاد كل با اجازه فرماندهي كل قوا داده است.
طبق آخرين ابلاغيه ستاد كل نيروهاي مسلح مدت خدمت دوره ضرورت در سال 1391 براي كاركنان وظيفه در نيروهاي مسلح و يگان‌هاي حفاظت 21 ماه و اين مدت براي كاركنان وظيفه مأمور به دستگاه‌هاي غيرنظامي به جز يگان حفاظت 24 ماه مي‌باشد و همچنين مدت خدمت كاركنان وظيفه در مناطق جنگي و امنيتي درگير 18 ماه و براي كاركنان وظيفه غير بومي در مناطق امنيتي غير درگير و مناطق عملياتي و همچنين، مناطق محروم و بد آب و هوا 19 ماه مي‌باشد.169
به رغم آنكه اكثر كشورها خدمت اجباري را حذف نمودهاند، قانونگذار ايران سياست خدمت اجباري را در پيش گرفته است.170 صرف نظر از فراز و نشيب هاي زيادي كه سياست جنايي ايران در قبال مدت انجام خدمت وظيفه عمومي داشته است بنظر مي رسد مدت انجام خدمت وظيفه متناسب با شرايط فعلي نيست و لذا پيشنهاد كاهش مدت آن تا 12 ماه در صورت عدم امكان حذف خدمت اجباري وظيفه مي شود.
10ـ تجديد دوره
همانطور كه بيان شد كاركنان وظيفه قبلاً در صورت فرار بيش از شش ماه تجديد دوره شده و خدمت قبلي آنان به هر ميزاني كه بود محاسبه نميشد و فرد مجدداً از نو مي بايست خدمت خود را شروع مينمود، اين امر تأثير بسيار زيادي در فرار سربازان تجديد دوره شده داشت. نهايتاً مقنن اين پاسخ را تعديل و محدود به دوره آموزش اوليه نموده است، ليكن در حال حاضر نيز تجديد دوره آموزش يكي از علل فرار از خدمت سربازان تجديد دوره شده مي باشد.
ج ـ موقعيتهاي جرمزا در خصوص كاركنان وظيفه
رفتار مجرمانه اگر چه نامشروع و غير قانوني است، اما از يک منطق پيروي مي کند، بنابراين با اتخاذ تدابير مناسب ميتوان از شمار جرمها کاست و بزهکاران احتمالي با انگيزه را به افرادي بي انگيزه تبديل کرد تا از ارتکاب جرم منصرف شوند.171 در اينجا منظور موقعيتهايي که بزه ديده در اختيار مجرم ميگذارد نيست بلکه ميخواهيم از فرصتهايي که از مصوبات قانوني و تصميمات مراجع رسمي براي ارتکاب جرم ايجاد ميشود صحبت کنيم. سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت چالشهايي از اين قبيل را تجربه نموده است که برخي از آنها به شرح زير است.

1ـ ضعف پليس در شناسايي و دستگيري متهمين
پليس در نظام حقوقي ايران وظايف بسيار زيادي بر عهده دارد اين وظايف در ماده 4 و 8 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/69 احصاء شده است، و شامل استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي، مقابله و مبازره جامع با هرگونه خرابکاريها و شورش و… تأمين امنيت اجتماعات، ممانعت و جلوگيري از هرگونه تشکل و راهپيمايي غير مجاز، کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظائف
محوله و … حراست از اماکن، تأسيسات و تجهيزات، حفاظت از مسئولين و شخصيتهاي داخلي و خارجي، مبارزه با قاچاق و مواد مخدر، پيشگيري از وقوع جرم، کشف جرايم بازرسي و تحقيق، حفظ آثار و دلايل جرم، دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفا آنها، اجرا و ابلاغ احکام قضايي و مراقبت و کنترل نوار مرزي کشور، انجام امور مربوط به تشخيص هويت و… ميشود.
با نگاه به شرح وظايف پليس مشخص ميشود پليس اولين نماينده عدالت کيفري است که با شهروندان در ارتباط ميباشد، به همين دليل نوع برخورد و اقدام پليس با مردم در شکل گيري طرز تلقي صحيح يا اشتباه از نظام عدالت كيفري مؤثر است، اعضاء پليس افراد آموزش ديده و ورزيدهاي هستند که پيشگيري از جرايم، کشف و تعقيب و دستگري متهمين را بر عهده دارند، ليکن بنا به دلايلي در حال حاضر پليس قادر به انجام برخي از وظايف خود از جمله پيشگيري از جرم، کشف و دستگيري متهمين بخصوص متهمان به فرار از خدمت نميباشد. يکي از مهمترين دلايل ضعف پليس آن است که در قبال مأموريتهاي بسيار زيادي که بر عهده آن گذاشته شده است، امکانات و نيروي انساني کافي براي شناسايي و دستگيري متهمين از جمله متهمين به فرار از خدمت را ندارند. دايره اجرائيات قضايي که در يک نقطه از شهر فقط دو خودرو و چند نيروي انساني در اختيار دارد، فرصت و نيروي کافي براي شناسايي و دستگيري متهمين را ندارد.
پليسي که به فن آوري مدرن متوسل نشود، امروز به دشواري قابل تصور است، کاربرد نو آوريهاي فني بر طرز کار و عملکرد پليس و نتايج آن، بلکه بر تصوير پليس در نزد مردم و افکار عمومي نيز تأثير ميگذارد. کارتهاي هويتي رايانهاي که اطلاعات زياد کدبندي شده را ميتوان با يک دستگاه دستي كه به يك رايانه متصل باشد خواند و استخراج كرد، آشکار کنندگان از راه دور از طريق رادار براي کنترل رفت و آمد خودروها، سامانه مشاهده و مراقبت از طريق ماهواره، سامانه پردازش جرايم، بزه ديدگان و متهمان از جمله روشهاي نويني است كه نه تنها بر طرز كار پليس بلكه بر تصور پليس نزد مردم و افكار عمومي نيز تأثير ميگذارد.172
اين در حاليست كه در ايران بعضاً مشاهده شده مأمور در هنگام مراجعه به آدرس براي جلب با خود متهم برخورد مي نمايد ولي چون تصويري از او نداشته نتوانسته او را شناسايي و دستگير نمايد. علت ديگر ضعف پليس در شناسايي متهمين فرار از خدمت، تغيير محل سکونت است، در حال حاضر در کشور ما، چنانچه نظامي از آدرسي که در بدو خدمت اعلام نموده به آدرس ديگري نقل مكان كند، پليس ابزاري براي شناسايي و دستگيري، چنين فردي ندارد، در حالي كه در اکثر کشورها پليس با رايانه اکثر اطلاعات مربوط به شهروندان را در اختيار دارد. در ايران هم ميشود امکاناتي را در نظر گرفت که در صورت تغيير آدرس، ازدواج، اخذ بليط، انجام معاملات، پليس مکان متهم را بلافاصله شناسايي کند. ملزم نمودن نهادهاي دولتي و صاحبان كارگاه… به همكاري با پليس جهت شناسايي مشمولان غايب و مشمولاني كه عمل آنها مصداق فرار از خدمت دارد از نكات مثبت قانون اصلاح قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1390 است، هرچند به نظر ميرسد سربازان فراري در اين الزام از قلم افتادهاند و بهتر بود به آنها نيز اشاره ميگرديد.
2ـ معافيت براي ازدواج با معلولين
بموجب بند 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 16/4/1383 مجلس شوراي اسلامي ازدواج با دختران معلول باعث معافيت خدمت براي زوج ميشود. همانطور که ملاحظه ميشود قانون براي ترغيب افراد به ازدواج با افراد معلول براي آنها امتياز معافيت از انجام خدمت را پيش بيني نموده است. حال آنكه ازدواج امر مقدسي است که مستلزم علاقه واقعي نسبت به يکديگر است، از طرفي افراد معلول مشکلات خاص مربوط به خود را دارند که ازدواج با چنين افرادي بايد از روي آگاهي کامل به شرايط آنها انجام شود، با تصويب اين قانون افرادي فقط بصرف کسب معافيت تن به ازدواج هايي دادهاند که ادامه زندگي را براي آنها دشوار نموده است و حتي اين قانون باعث ميشود، برخي كه قادر به انجام خدمت وظيفه نيستند با هدف عدم انجام خدمت سربازي و در واقع فرار از خدمت از دختران معلول براي اخذ كارت معافيت سوءاستفاده نمايند، اين قانون موقعيتي را براي ارتكاب جرم (فريب در ازواج) فراهم ميكند.
ابوالحسن فقيه رئيس بهزيستي كشور در مراسمي با حضور رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان به پاسخگويي به مشکلات مطرح شده توسط رئيس اين انجمن پرداخت و اعلام کرد: «درخصوص ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مبني بر معافيت خدمت مردي که دختر معلول را به همسري انتخاب مي کند، به عقيده ستاد اين قانون باعث استفاده ابزاري از اين دختران خواهد شد و به نوعي فرد معلول را در ازدواج فريب ميدهند و نهايتاً منجر به جدايي يا ازدواج مجدد و… ميشود.» به نقل از سايت آفتاب نيوز حسيني حيدر آبادي، عضو کميسيون اجتماعي مجلس، (در سال 1385) با انتقاد شديد از اين قانون از در دستور کار قرار گرفتن بازنگري اين قانون در کميسيون اجتماعي مجلس در هفته آينده خبر داد.173
اما بهرغم انتقادات شديدي كه به اين مصوبه وارد شده، مقنن در قانون اصلاح قانون خدمت وظيفه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره اوقات فراغت، محل سکونت، سلسله مراتب، آموزش مهارت Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات