منبع پایان نامه درباره ارتقاء کیفیت، سطح معنی داری

دانلود پایان نامه ارشد

آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه فرعی دوم فرضیه سوم
نام متغير
تعداد افراد
ميانگين
انحراف معيار
خطاي ميانگين
تاثیر راهکار بازاریابی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
35
82/3
98/0
17/0

با توجه به جدول4-27، مشاهده مي‌شود كه 35 نفر از افراد نمونه درافراد منتخب، نظر خود را در مورد تاثیر راهکار بازاریابی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی بيان داشته‌اند. ميانگين اين متغير (82/3) نشان مي‌دهد كه اين ميزان بالاتر از متوسط بوده‌است. انحراف استاندارد اين متغير 98/0 و خطاي ميانگين 17/0 است.

در بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل بیان شده را می توان به صورت زیر نوشت.

که در رابطه فوق میانگین پاسخ افراد نمونه در ارتباط با تاثیر راهکار بازاریابی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی است.

نتایج حاصل از آزمونT تک گروهی در جدول زیر ارائه شده است.

جدول 4-28 نتايج آزمون t تك گروهي برای فرضیه فرعی دوم فرضیه سوم تحقیق
نام متغير
ميزان T
درجه ‌آزادي
Pمقدار-
رد یا عدم رد فرض صفر(H0)
تاثیر راهکار بازاریابی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
03/5
34
00/0
رد فرض صفر

نتيجة آزمونt تک گروهی، بررسي ميزان معني‌داري ميانگين بدست‌آمده در جدول 4- 28ارائه شده است، نتایج نشان مي‌دهد كه اين ميزان معني‌دار معني‌دار است و نمي‌تواند حاصل شانس يا تصادف قلمداد شود.ميزان t بدست‌آمده 03/5 با درجة آزادي 34 ودر سطح معنی داری 05/0، با توجه به اینکه p-مقدار آزمون کمتر از 05/0، (00/0) شده است، فرض صفر رد میشود. بنابراين با نتيجه حاصل‌شده مي‌توان گفت كه از ديدگاه افراد نمونه راهکار بازاریابی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.

4-3-3-4 بررسی فرضیه فرعی سوم فرضیه سوم
فرضیه فرعی سوم فرضیه سوم تحقيق بشرح زير مي باشد:
” راهکار حضور کارشناسان بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.”
در جدول زیر آمار توصیفی نتایج حاصل از نظرسنجی در مورد فرضیه فوق مشاهده می شود.

جدول4- 29 آمار توصيفي نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی سوم فرضیه سوم
متغیر

کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدی
موافقم
کاملا موافقم
کل
تاثیر راهکار حضور کارشناسان بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
فراوانی
4
2
13
12
4
35

درصد
43/11
71/5
14/37
29/34
43/11
0/100

نمودار4- 13نمودار میله ای حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی سوم فرضیه سوم

با توجه به فرضیه بیان شده فرض صفر (H0) و فرض مقابل (H1) را می توان به صورت زیر بیان کرد.

H0 : ” راهکار حضور کارشناسان بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار نیست.”
H1 : ” راهکار حضور کارشناسان بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.”
درجدول زیر، آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول در حالت کلی ارائه شده است.

جدول4- 30 آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه فرعی سوم فرضیه سوم
نام متغير
تعداد افراد
ميانگين
انحراف معيار
خطاي ميانگين
تاثیر راهکار حضور کارشناسان بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
35
36/3
11/1
19/0

با توجه به جدول4-30، مشاهده مي‌شود كه 35 نفر از افراد نمونه در افراد منتخب، نظر خود را در مورد تاثیر راهکار حضور کارشناسان بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی بيان داشته‌اند. ميانگين اين متغير (36/3) نشان مي‌دهد كه اين ميزان بالاتر از متوسط بوده‌است. انحراف استاندارد اين متغير 11/1 و خطاي ميانگين 19/0 است.

در بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل بیان شده را می توان به صورت زیر نوشت.

که در رابطه فوق میانگین پاسخ افراد نمونه در ارتباط با تاثیر راهکار حضور کارشناسان بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی است.

نتایج حاصل از آزمونT تک گروهی در جدول زیر ارائه شده است.

جدول 4-31 نتايج آزمون t تك گروهي برای فرضیه فرعی سوم فرضیه سوم تحقیق
نام متغير
ميزان T
درجه ‌آزادي
Pمقدار-
رد یا عدم رد فرض صفر(H0)
تاثیر راهکار حضور کارشناسان بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
90/1
34
03/0
رد فرض صفر

نتيجة آزمون tتک گروهی، كه جهت بررسي ميزان معني‌داري ميانگين بدست‌آمده در جدول 4-31ارائه شده است، نتایج نشان مي‌دهد كه اين ميزان معني‌دار معني‌دار است و نمي‌تواند حاصل شانس يا تصادف قلمداد شود. ميزان t بدست‌آمده 90/1 با درجة آزادي 34 و در سطح معنی داری 05/0، با توجه به اینکه p-مقدار آزمون کمتر از 05/0، (00/0) شده است، فرض صفر رد میشود. بنابراين با نتيجه حاصل‌شده مي‌توان گفت كه از ديدگاه افراد نمونه راهکار حضور کارشناسان بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.

4-3-3-5 بررسی فرضیه فرعی چهارم فرضیه سوم
فرضیه فرعی چهارم فرضیه سوم تحقيق بشرح زير مي باشد:
” راهکار برندسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.”

در جدول زیر آمار توصیفی نتایج حاصل از نظرسنجی در مورد فرضیه فوق مشاهده می شود.

جدول4- 32 آمار توصيفي نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی چهارم فرضیه سوم
متغیر

کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدی
موافقم
کاملا موافقم
کل
تاثیر راهکار برندسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
فراوانی
0
0
0
25
10
35

درصد
00/0
00/0
00/0
43/71
57/28
0/100

نمودار4- 14نمودار میله ای حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی چهارم فرضیه سوم

با توجه به فرضیه بیان شده فرض صفر (H0) و فرض مقابل (H1) را می توان به صورت زیر بیان کرد.

H0 : ” راهکار برندسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار نیست.”
H1 : ” راهکار برندسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.”

درجدول زیر، آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول در حالت کلی ارائه شده است.

جدول4- 33 آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه فرعی چهارم فرضیه سوم
نام متغير
تعداد افراد
ميانگين
انحراف معيار
خطاي ميانگين
تاثیر راهکار برندسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
35
6/4
43/0
07/0

با توجه به جدول4-33، مشاهده مي‌شود كه 35 نفر از افراد نمونه در افراد منتخب، نظر خود را در مورد تاثیر راهکار برندسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی بيان داشته‌اند. ميانگين اين متغير (6/4) نشان مي‌دهد كه اين ميزان بالاتر از متوسط بوده‌است. انحراف استاندارد اين متغير 43/0 و خطاي ميانگين 07/0 است.

در بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل بیان شده را می توان به صورت زیر نوشت.

که در رابطه فوق میانگین پاسخ افراد نمونه در ارتباط با تاثیر راهکار برندسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی است.

نتایج حاصل از آزمونT تک گروهی در جدول زیر ارائه شده است.

جدول 4-34 نتايج آزمون t تك گروهي برای فرضیه فرعی چهارم فرضیه سوم تحقیق
نام متغير
ميزان T
درجه ‌آزادي
Pمقدار-
رد یا عدم رد فرض صفر(H0)
تاثیر راهکار برندسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
46/18
34
00/0
رد فرض صفر

نتيجة آزمون t تک گروهی، كه جهت بررسي ميزان معني‌داري ميانگين بدست‌آمده در جدول 4-34ارائه شده است، نتایج نشان مي‌دهد كه اين ميزان معني‌دار است و نمي‌تواند حاصل شانس يا تصادف قلمداد شود. ميزان t بدست‌آمده 46/18 با درجة آزادي 34 ودر سطح معنی داری 05/0، با توجه به اینکه p-مقدار آزمون کمتر از 05/0، (00/0) شده است، فرض صفر رد میشود. بنابراين با نتيجه حاصل‌شده مي‌توان گفت كه از ديدگاه افراد نمونه راهکار برندسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.

4-3-3-6 بررسی فرضیه فرعی پنجم فرضیه سوم
فرضیه فرعی پنجم فرضیه سوم تحقيق بشرح زير مي باشد:
” راهکار ساخت کوره و رنگ در ایران بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.”
در جدول زیر آمار توصیفی نتایج حاصل از نظرسنجی در مورد فرضیه فوق مشاهده می شود.

جدول4- 35 آمار توصيفي نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی پنجم فرضیه سوم
متغیر

کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدی
موافقم
کاملا موافقم
کل
تاثیر راهکار ساخت کوره و رنگ در ایران بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
فراوانی
4
2
13
15
1
35

درصد
43/11
71/5
14/37
86/42
86/2
0/100

نمودار4- 15نمودار میله ای حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی پنجم فرضیه سوم

با توجه به فرضیه بیان شده فرض صفر (H0) و فرض مقابل (H1) را می توان به صورت زیر بیان کرد.

H0 : ” راهکار ساخت کوره و رنگ در ایران بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار نیست.”
H1 : ” راهکار ساخت کوره و رنگ در ایران بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.”

درجدول زیر، آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول در حالت کلی ارائه شده است.

جدول4- 36 آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه فرعی پنجم فرضیه سوم
نام متغير
تعداد افراد
ميانگين
انحراف معيار
خطاي ميانگين
تاثیر راهکار ساخت کوره و رنگ در ایران بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
35
2/3
93/0
16/0

با توجه به جدول4-36، مشاهده مي‌شود كه 35 نفر از افراد نمونه در افراد منتخب، نظر خود را در مورد تاثیر راهکار ساخت کوره و رنگ در ایران بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی بيان داشته‌اند. ميانگين اين متغير (2/3) نشان مي‌دهد كه اين ميزان نزدیک متوسط بوده‌است. انحراف استاندارد اين متغير 93/0 و خطاي ميانگين 16/0 است.
در بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل بیان شده را می توان به صورت زیر نوشت.

که در رابطه فوق میانگین پاسخ افراد نمونه در ارتباط با تاثیر راهکار ساخت کوره و رنگ در ایران بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی است.

نتایج حاصل از آزمونT تک گروهی در جدول زیر ارائه شده است.

جدول 4-37 نتايج آزمون t تك گروهي برای فرضیه فرعی پنجم فرضیه سوم تحقیق
نام متغير
ميزان T
درجه ‌آزادي
Pمقدار-
رد یا عدم رد فرض صفر(H0)
تاثیر راهکار ساخت کوره و رنگ در ایران بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
67/1
34
052/0
رد فرض صفر

نتيجة آزمون tتک گروهی، كه جهت بررسي ميزان معني‌داري ميانگين بدست‌آمده در جدول 4-37ارائه شده است، نتایج نشان مي‌دهد كه اين ميزان معني‌دار است و نمي‌تواند حاصل شانس يا تصادف قلمداد شود.ميزان t بدست‌آمده 67/1 با درجة آزادي 34 ودر سطح معنی داری 05/0، با توجه به اینکه p-مقدار آزمون بیشتر از 05/0، (052/0) شده است، فرض صفر رد نمیشود. بنابراين با نتيجه حاصل‌شده مي‌توان گفت كه از ديدگاه افراد نمونه راهکار ساخت کوره و رنگ در ایران بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار نیست.

4-3-3-7 بررسی فرضیه فرعی ششم فرضیه سوم
فرضیه فرعی ششم فرضیه سوم تحقيق بشرح زير مي باشد:
” راهکار استانداردسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.”

در جدول زیر آمار توصیفی نتایج حاصل از نظرسنجی در مورد فرضیه فوق مشاهده می شود.

جدول4- 38 آمار توصيفي نتایج حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی ششم فرضیه سوم
متغیر

کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدی
موافقم
کاملا موافقم
کل
تاثیر راهکار استانداردسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره ارتقاء کیفیت، رونق اقتصادی، صنایع دستی، طرح و نقش Next Entries منبع پایان نامه درباره ارتقاء کیفیت، سطح معنی داری