منبع پایان نامه درباره ارتقاء کیفیت، سطح معنی داری

دانلود پایان نامه ارشد

نقاشی
فراوانی
0
2
2
21
10
35

درصد
00/0
71/5
71/5
00/60
58/28
0/100

نمودار4- 16نمودار میله ای حاصل از نظر سنجی از افراد در مورد فرضیه فرعی ششم فرضیه سوم
با توجه به فرضیه بیان شده فرض صفر (H0) و فرض مقابل (H1) را می توان به صورت زیر بیان کرد.

H0 : ” راهکار استانداردسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار نیست.”
H1 : ” راهکار استانداردسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.”

درجدول زیر، آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول در حالت کلی ارائه شده است.

جدول4- 39 آمار توصيفي مربوط به آزمون T فرضیه فرعی ششم فرضیه سوم
نام متغير
تعداد افراد
ميانگين
انحراف معيار
خطاي ميانگين
تاثیر راهکار استانداردسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
35
14/4
75/0
13/0

با توجه به جدول4-39، مشاهده مي‌شود كه 35 نفر از افراد نمونه در افراد منتخب، نظر خود را در مورد تاثیر راهکار استانداردسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی بيان داشته‌اند. ميانگين اين متغير (14/4) نشان مي‌دهد كه اين ميزان بالاتر از متوسط بوده‌است. انحراف استاندارد اين متغير 75/0 و خطاي ميانگين 13/0 است.
در بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل بیان شده را می توان به صورت زیر نوشت.

که در رابطه فوق میانگین پاسخ افراد نمونه در ارتباط با تاثیر راهکار استانداردسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی است.

نتایج حاصل از آزمونT تک گروهی در جدول زیر ارائه شده است.

جدول 4-40 نتايج آزمون t تك گروهي برای فرضیه فرعی ششم فرضیه سوم تحقیق
نام متغير
ميزان T
درجه ‌آزادي
Pمقدار-
رد یا عدم رد فرض صفر(H0)
تاثیر راهکار استانداردسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی
94/8
34
00/0
رد فرض صفر

نتيجة آزمون tتک گروهی، كه جهت بررسي ميزان معني‌داري ميانگين به دست‌آمده در جدول 4-40 ارائه شده است، نتایج نشان مي‌دهد كه اين ميزان معني‌دار معني‌دار است و نمي‌تواند حاصل شانس يا تصادف قلمداد شود.ميزان t بدست‌آمده 94/8 با درجة آزادي 34 ودر سطح معنی داری 05/0، با توجه به اینکه p-مقدار آزمون بیشتر از 05/0، (00/0) شده است، فرض صفر رد میشود. بنابراين با نتيجه حاصل‌شده مي‌توان گفت كه از ديدگاه افراد نمونه راهکار استانداردسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات مینای نقاشی تاثیرگذار است.

4-3-3-8 بررسی فرضیه فرعی هفتم فرضیه سوم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره ارتقاء کیفیت، سطح معنی داری Next Entries تحقیق رایگان با موضوع صنایع دستی، توزیع فراوانی، آزمون فریدمن، رتبه بندی