منبع پایان نامه درباره ارباب رجوع، زنان و دختران، آموزش زنان

دانلود پایان نامه ارشد

كننده از زنان بزهديده ، مشاركت فعال بانوان در حوزههاي مختلف عدالت كيفري از جمله در حوزه پليس ، به دليل امكان درك متقابل پليس زن و بزهديده ، تأثيري مثبت در پيشبرد حمايت از بزهديده و كاهش آسيبهاي ناشي از جرم خواهد داشت. به ويژه در خشونتهاي جنسي به دليل عدم تجانس زن با پليس مرد بزهديده قادر به بيان صريح معضل خود نبوده و پليس مرد نيز قادر به درك شدت آسيبديدگي او نخواهد بود. در اين موارد زن بزهديده احقاق حق خود را به سكوت برگزار خواهد كرد. حضور پليس زن فضاي كلانتري را دوجنسي كرده و محيط را براي طرح انواع خشونتهايي كه زنان متحمل ميشوند فراهم ميسازد و طبعاً زن پليس نيز از كنار رفتار خشونتآميزي كه همجنس او متحمل شده به سادگي نميگذرد و آن را جدي خواهد گرفت. پليس زن ميتواند جوي توأم با اعتماد و تأمين آرامش و امنيت را براي بزهديدگان زن ايجاد كرده و به شكلي حرفهاي و با آمادگيهاي لازم با موضوع برخورد كند. به كارگيري نيروهاي زن در تشكيلات پليسي براي تقويت حس همدردي با هم جنسان بزهديدهشان و آشناسازي ايشان با معضلات خاص زنان ، بيترديد به نحوي مساعدتر اعتماد لازم ميان زنان بزهديده و دستگاه پليسي ايجاد ميكند چراكه در يك نهاد پليسي مرد محور ايجاد ارتباط متقابل صميمانه در حمايت از زن ستمديده و جلب اعتماد او دشوارتر خواهد بود و دليل عمدهاي در عدم تمايل زنان براي استمداد از نيروهاي پليس به محض وقوع خشونت يا تهديد به وقوع خشونت به شمار ميآيد. هرچند استخدام زنان در نيروي انتظامي جنبه رسمي و قانوني يافته است اما هنوز جاي شاخههاي آموزش ديده پليس زن ، كه بهطور مستقل براي مبارزه با جرائم عليه زنان و حمايت از زنان بزهديده آموزش ديده و سازمان دهي شده باشند خالي است109. عدم وجود پليس زن و يا عدم امكان دسترسي زنان بزهديده به پليس زن ، مسائل و مشكلات ذيل را به دنبال دارد:
1- عدم امكان اظهار جزئيات جرائم توسط زنان بزهديده به مردان پليس به ويژه در جرائم جنسي
2- انصراف زنان بزهديده از شكايت يا حضور در كلانتري به علت عدم وجود پليس زن و بعضاً بياعتمادي بزهديده به پليس مرد
3- برخي جرائم واقع شده بر زنان و آثاري كه براي جنس زن به دنبال دارد ممكن است از سوي پليس مرد خوب درك نشده و با آن جدي برخورد نشود و يا آن را ناچيز و غير مهم به حساب آورد به ويژه درجرائم شوهر عليه زن
4- براي دختران فراري و مورد سوءاستفاده قرار گرفته جو مردانه كلانتري و بياعتمادي به آن مانع حضور در كلانتري و شكايت ميشود
5- زناني كه با شوهر خود دعوا يا اختلاف مهمي دارند يا زماني كه مورد تعرض جنسي قرار گرفتهاند اعتماد كمي به پليس مرد دارند و ميترسند مورد سوءاستفاده قرار گيرند
6- از آن جا كه زنان بزهديده نميتوانند همه جزئيات جرائم را براي پليس مرد بيان كنند به ويژه در جرائم جنسي ممكن است پرونده آنان كامل تنظيم نشده و احقاق حق لازم از آنان صورت نگيرد
7- عدم وجود پليس زن و ايجاد تعامل بين پليس مرد با زنان بزهديده يا زناني كه بستگان بزهديده هستند پليس مرد را در معرض لغزش تخلف و حتي جرائم اخلاقي يا حداقل در مظان اتهام قرار ميدهد
8- وجود پليس زن به بزهديدگان زن يا زناني كه بستگاني بزهديده هستند و به كلانتري مراجعه ميكنند آرامش روحي و رواني ميدهد.
2- تاريخچه پليس زن در ساير كشورها: در بين كشورهاي اسلامي بين 0 تا 9% پليس كشور را زنان پليس تشكيل داده و اين نسبت در كشورهاي غيراسلامي از دامنه بزرگتري برخوردار است. بدين معني كه در 72% از آنها زنان بين 10 تا 14% از پليس كشو ر، در 14% بين 15 تا 19% و در 14% باقيمانده نيز بيشتر از 20% از پليس كشور را تشكيل ميدهند. در نروژ بيش از 25% از جمعيت پليس را زنان تشكيل ميدهند در ايران اين نسبت حدود 4% است110که از افسران پليس زن بهره ميگيرند. در برزيل بيش از 500 كلانتري تخصصي كه همه كاركنان آن زن هستند براي ارائه تسهيلات زنان بزهديده خشونت خانوادگي و تهاجمهاي جنسي ايجاد شده است111.
3- تاريخچه پليس زن در ايران: پذيرش و تربيت پليس زنان در ايران از سال 1345 به صورت درجهداري و از سال 1348 با عنوان افسري آغاز شد. تا قبل از پيروزي انقلاب دانشجويان دختر در دانشگاه پليس همپاي مردان پليس تربيت ميشدند. در اين دوره هيچ تفاوتي بين آموزش زنان و مردان وجود نداشت و كلاسها و محل آموزش آنان مشترك و فقط خوابگاههاي آنان جداگانه بود. اين دانشجويان به صورت شبانهروزي بودند و پوشش آنان همرنگ با مردان و لباس تشريفات آنان كت و دامن و كلاه بود و درجه روي شانه و بازو نصب ميشد. مشاغل آنان نيز با مردان پليس مشترك بود و حتي از زنان به عنوان پليس راهنمايي و رانندگي هم استفاده ميشد112. پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي ، براي رعايت احكام اسلامي تغييراتي در سيستم تربيت پليس زن صورت گرفت و چندين دوره پاسباني و درجهداري براي زنان گذاشته شد. در اين سيستم زنان در دانشگاه همگام با مردان كلاسهاي آموزشي را طي ميكردند ولي كلاسهاي عملي و آموزشهاي نظامي جداگانهاي داشتند. پوشش آنها به صورت مانتو ، شلوار و مقنعه بود. اين زنان بيشتر براي مشاغل اداري و بعضاً بازداشتگاههاي زنان تربيت ميشدند. در اين دوران حق استفاده از لباس فرم و نصب درجه از كاركنان زن سلب شد ، اما همچنان از درجات مربوطه برخوردار بوده و مقررات كارگزيني همانند مردان در خصوص آنان اعمال ميشد. با تصويب قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 7/7/1366 و بر اساس ماده 196 اين قانون ، استخدام كاركنان زن فقط براي مشاغل درماني مجاز شناخته شد.
ب- نقش پليس زن و بررسي عملكرد آن
1- نقش پليس زن در برقراري ارتباط با زنان بزدهديده: در بسياري از كشورها كه مقيد به احكام شرعي و ديني هستند هنگامي كه بزهديده يك زن است معمولاً يك مأمور مرد به اتفاق يك پليس زن جهت رسيدگي به موضوع در محل حاضر ميشوند و هرگونه اقدامي كه مرتبط با متهم يا مجرم زن باشد ، از سوي پليس زن صورت ميگيرد. با اين حال در كشور اسلامي ما به دليل كمبود پليس زن در بسياري از مأموريتهاي مرتبط با زنان از پليس مرد ياري گرفته ميشود كه در نتيجه يا با عدم توفيق در اجراي صحيح مأموريت به علت رعايت مرزهاي شرعي و قانوني و شكست در انجام آن مواجه ميشويم همانند مواردي كه به هنگام ورود پليس مرد به منزل زنان بزهكار يا همسران مردان بزهكار عريان شده و در مقابل پليس مرد قرار ميگيرند و مأموران براي اجتناب از پيامدهاي بعدي به طور موقت از دستگيري فرد مورد نظر منصرف شده و منزل را ترك ميكنند و يا اين كه مرزهاي شرعي و قانون براي سلب موفقيت در اجراي مأموريت ، توسط پليس مرد شكسته ميشود كه نتيجه آن هم شكايتهاي متعدد بر عليه مأموران پليس در دادگاههاي نظامي و عادي است. تجارب موجود در دنيا ثابت كرده است كه بدون حضور پليس زن در و احدهاي انتظامي بسياري از مأموريتهاي خاص زنان به سختي قابل انجام است و در پي آن هم معضلات و مشكلات اخلاقي وجود دارد چه رسد به پليس اسلامي كه بايد قوانين شرعي را هم به طور دقيق و كامل رعايت كند. در جرائم جنسي ، زنان بزهديده به دليل بازجويي پليس مرد و شرمي كه مانع از بيان واقعه ميشود از مراجعه به پليس خودداري ميكنند. بديهي است در صورتي كه زن بزهديده بداند در اداره پليس با يك پليس زن مواجه خواهد شد و به راحتي ميتواند مسائل خود را بيان كند ، احتمالاً اين كار را خواهد كرد و نتيجه تبعي آن كاهش آمار سياه جرائم ، ناامن شدن محيط براي مجرمان و ايجاد امنيت براي زنان بزهديده خواهد بود. حتي برخي مشاهدات حاكي از آن است كه گاهي زنان بزهديده پس از مراجعه به كلانتري يا پاسگاه و عدم وجود پليس زن ، از شكايت خود منصرف شده يا در در صورت نبود پليس زن در محل خدمت براي رسيدگي به شكايات روز بعد مراجعه كرده و شكايت خود را نزد پليس زن مطرح كردهاند113در صورت نبود پليس زن براي رسيدگي به شكايات زنان بزدهديده ، اين گروه كمتر به پليس مراجعه و شكايت ميكنند و در نتيجه باعث بالا رفتن آمار سياه جرائم ميشود. اگر مأموران زن در كلانتريها و پاسگاهها حضور ملموس و قابل ملاحظهاي داشته باشند ديگر هيچكس براي تنها فرستادن همسر خود به واحدهاي انتظامي مشكلي نداشته و اعتماد و اطمينان لازم در مردم تقويت ميشود. هنگامي كه در بخش ميداني تحقيق در كلانتريها با زنان پليس مصاحبه ميكرديم آنها نيز بيان ميكردند به عنوان اين كه ما يك افسر پليس هستيم زنان ارتباط بهتري با ما برقرار ميكنند ، آنها با ما راحتتر هستند و مسائل خود را بهتر در ميان ميگذارند ، هم حرفهاي ما را خوب ميپذيرند و هم اين كه به راحتي مشكلات خود را با ما در ميان ميگذارند. آنها ما را به عنوان يك افسر ، راحتتر از آقايان پذيرفتهاند يكي از مسئولان پليس آگاهي تهران ميگويد در بحث صحنه جرم قبل از آمدن افسران زن ، مشكل داشتيم چون ما ضابط قضايي هستيم و هرچه كه به ما اعلام شود موظف به اجراي آن هستيم تا به عنوان يك سند در پرونده ثبت شود. قبلاً پليس زن حضور نداشت ما از لحاظ اخلاقي دچار مشكل بوديم و خود خانوادهها نيز با اين مسئله سخت كنار ميآمدند. اگر برای مثال متوفي دختر يا همسر يك خانواده بود و ما موظف به بررسي صحنه جرم بوديم افسران مرد مجبور به انجام اين كار بودند و ما ناخواسته شاهد تأثير منفي حضور افسران مرد بر روي خانوادهها بوديم114. رئيس عمليات زنان پليس آگاهي تهران نيز در همين رابطه ميگويد: چون مجرمان زن با يك پليس هم جنس خود روبه رو ميشوند ، پليس زن شرايط مختلف زندگي متهمه را با مصاحبه و بررسيهاي رفتاري بهتر درك ميكند. بنابراين متهمان به راحتي حقايق را بيان ميكنند و در زمان دستگيري متهمان زن نيز با حضور مأموران زن مشكلاتي كه قبلاً وجود داشته از بين رفته و مأموران پليس زن به راحتي ميتوانند در كليه اماكني كه حضور آقايان در آنجا امكانپذير نيست ، تردد كرده و مأموريتهاي محول را انجام دهند. از زمان تشكيل پليس زن تمام اقدامات پليسي در رابطه با دستگيري ، بازرسي بدني و بازرسي اماكن و منازل مربوط به متهمان زن توسط زنان پليس انجام ميشود115
2- خدمات پليس زن در حمايت از زنان بزهديده: در جهت حمايت از زنان بزهديده و كاهش آسيبهايي كه از ناحيه جرم متوجه آنان يا ديگران ميشود خدمات ذيل از سوي زنان پليس در دسترس آنان است:
1- حمايت از دختران و زناني كه مورد اذيت و آزار ديگران قرار ميگيرند
2- ارائه خدمات پليسي به زناني كه به نوعي ارباب رجوع محسوب ميشوند
3- دستگيري ، بازجويي و بدرقه زنان مجرم يا متهم
4- نفوذ و رخنه در باندهاي خلافكار زنان براي انجام كارهاي اطلاعاتي
5- استماع شكايت و تشكيل پرونده براي زنان و دختران بزهديده در كلانتريها و پاسگاهها كه از ابراز واقعيتها و مطالب براي مردان پليس خودداري ميكنند
6- حضور در تيمهاي بازرسي منزل و برخورد با زناني كه براي ممانعت از كار پليس مرد برهنه ميشوند
7- بازرسي صحنه قتل و كشف جرائمي كه مقتول يا بزهديده زن است
8- بازرسي بدني از متهمان زن به ويژه در مواردي كه بيم حمل مواد منفجره وجود داشته باشد
9- بازرسي و كنترل زنان ارباب رجوع به عنوان بزهديده يا بستگان آنها جلوي در ورودي كلانتريها و پاسگاهها
10- مشاوره و كمك به زنان و كودكان بزهديده به عنوان يك مددكار اجتماعي
11- جلب اعتماد خانوادهها براي مراجعه به كلانتريها و پاسگاهها و طرح مشكلات و شكايات خود
12- رسيدگي به شكايات دختران فراري بزهديده كه حاضر نيستند آنچه برايشان اتفاق افتاده براي پليس مرد بازگو كنند116.
3- ارزيابي عملكرد و مشكلات پليس زن: با توجه به مصاحبههايي كه با بزهديدگان زن ، مأموران كلانتريها و پاسگاهها و كارشناسان انتظامي داشتیم ، ارزيابي همگي از حضور زنان پليس رضايت بخش بوده و موجب افزايش احساس امنيت زنان جامعه شده است. به ويژه بزهديدگان زن و زناني كه بستگان بزهديدگان بودهاند همگي بر ضرورت وجود پليس زن و توسعه آن تأكيد داشتند. فرماندهان نيز از عملكرد پليس زن بسيار راضي بوده و معتقد بودند زنان پليس علاوه بر توانمندي انجام امور محول ، از دقت و سرعت بيشتري نسبت به پليس مرد برخوردار هستند. البته

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره خشونت علیه زنان، جوامع روستایی، شورهای اسلامی، کشورهای اسلامی Next Entries منبع پایان نامه درباره ترس از جرم، سلسله مراتب، قانون مجازات، سازمان ملل متحد