منبع پایان نامه درباره احساس عدالت، مجازات اعدام، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

شود. اثر اين برابري را در قوانيني كه به مثل مقابله ميكنند و به اصل چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان اعتقاد دارند به روشني ميتواند ديد و در آن دسته از قوانين هم كه محدوده مقابله به مثل را دقيقاً مشخص نميسازند بلكه به دنبال يك تناسب علمي ميگردند اين انديشه كه به آزار وارد شده بايد پاداشي در خور جرم داده شود نيز هرگز نفي نشده است.
 ج – تحقير آميز بودن: جامعه در قبال جرم انجام يافته آسيب ديده است و لذا آسيب زنندگان يا آسيب رسانندگان نبايد مصئون از تحقير فردي و اجتماعي باشند. اين تحقير، پاداش عدم توجه  به مقرراتي است كه جامعه به آنها احترام ميگذارد و حريم آنها را محفوظ ميدارد. عدم رعايت تقدس حريم اجتماعي موجب ميشود تا متجاوزان تنبيه شوند و در عين حال با دور كردن آنها از اجتماع و ديوار كشيدن بين آنها و ديگر افراد جامعه تحقير گردند و سابقه زندگي آنها مخدوش شود. اين تحقير حتي در نحوه اجرا نيز منعكس است اجراي مجازات در ملاء عام، انتشار حكم به جزا در رسانههاي گروهي، به منظور اعمال اين تحقير است كه هر چند از ذات تحقيرآميز بودن جزا جداست  اما نموداري از جوهر مجازات را ارائه ميدارد.
 د – جبران ضرر و زيان ناشي از جرم : جرم انجام يافته ضرري بر مجني عليه وارد ميكند كه يا مادي و يا رواني است. در هر حال جبران، صرفنظر از ريشه غالباً غريزي آن، در اين جا نيز نقش خود را بازي ميكند. مجازاتها جبران كننده هستند و شدت مجازاتها در حد امكان با توجه به مقتضيات، چگونگي، نوع جرم، شخصيت مجرم  و ميزان خسارت وارده مشخص ميشود. جبران ضرر و زيان ناشي از جرم هر چند بيشتر نتيجه مجازات است تا جوهر آن اما دقت در ريشه جبران، پيوند آن را با خصوصيات مجازات روشن ميكند.
 تبصره : بسياري از حقوقدانان عبرتانگيز بودن مجازاتها و نيز معين بودن آنها را از زمره ويژگيهاي جزا ميدانند. به اعتقاد دكتر رضا نوربها مؤلف كتاب زمينه حقوق جزاي عمومي، هر يك از ويژگيهاي عنوان شده مانند ترس، تحقير يا آزار مجرم در بطن خود عبرتانگيز است و نميتوان مستقلاً خصوصيت عبرتانگيز بودن را عنوان كرد. در مورد معين بودن مجازاتها نيز بايد گفت كه اين مسأله تنها خصوصيت مجازات نيست بلكه در اقدامات تأميني هم گاه وجود دارد.
اهداف مجازاتها
اهداف مجازاتها را ميتوان در يك هدف عيني يعني اصلاح و تربيت مجرم و نتيجتاً پيشگيري از جرم به شكل خاص  نسبت به مجرمان  و شركاء يا معاونان  آنها به شكل عام نسبت به جامعه  و يك هدف ذهني يعني اجراي عدالت خلاصه كرد. بديهي است عنوان كردن اهداف به دو وجه ياد شده نبايد  موجب محدود ساختن آنها شود. و به خصوص نظم عمومي  كه به نظر بسياري از اهداف عمده مجازاتهاست فراموش گردد. هرچند عنوان نظم عمومي در زمره اهداف مجازاتها به نظر بعضيها چندان صحيح نيست.
 الف – هدف عيني مجازات ( اصلاح و تربيت )
بي آنكه ابزارهاي مجازات را مورد ارزيابي قرار دهيم  يا در دقت و صحت آنها براي اصلاح مجرم و جامعه كنكاش كنيم يادآور ميشويم كه اعمال مجازاتها در كليه جوامع  فعلي با خصوصياتي  كه ذكر كرديم به نظر طرفداران آنها  براي اصلاح و تربيت مجرم  از سويي و اصلاح جامعه از سوي ديگر است، زيرا كوشش بر اين است كه بزهكار با تحمل كيفر يا جزا، تأديب و اصلاح شود و ” باز اجتماعي ” شدن او تسهيل گردد. اين مسأله گرچه ممكن است در مورد برخي از مجازاتها مانند اعدام در مورد مجرم ممكن نباشد، اما با توجه به اينكه امروز در اكثر نقاط جهان  غالب مجازاتها را زندان و جريمه تشكيل ميدهد و در اعمال اين جزاها رعايت مسايل مختلف ميشود، ميتوان گفت مجازات به تربيت و اصلاح مجرم كمك ميكند. همچنين وقتي جامعه با مجازات مجرمان مواجه ميگردد و به ارزيابي اعمال آنها ميپردازد، اين مسأله خود در اصلاح جامعه و شناخت كاستيها و كميهاي آن تأثير ميگذارد و بهعلاوه به ” پيشگيري از جرم” نسبت به مجرم به شكل خاص و جامعه به شكل عام ميانجامد. اين ديدگاه، مجازات را لااقل از جهت نظري فاقد جنبه انتقامي ميشناسد و به فايده اجتماعي آن توجه دارد بي آن كه خصوصيات مجازاتها را ناديده انگارد. بهعبارت ديگر هر چند امروز اصلاح و تربيت مجرم بيش از ارعاب و طرد او مورد نظر است اما با توجه به جوهر مجازاتها كه قبلاً نيز به عنوان ويژگي آنها عنوان شد نميتوان صرفاً به اصلاح و تربيت و بازاجتماعي شدن مجرم بي توجه به ذات مجازات پرداخت.
 ب – هدف ذهني مجازات ( اجراي عدالت )
چرا ايجاد ترس و آزار و تحقير در مجرم و چرا جبران جرم با مجازات؟ پاسخ به دليل نهايي آن احساس عدالتي است كه در بشر وجود دارد و بنابر آن بشر خواهان استقرار عدالت در جامعه است. به نظر حقوقدانان اين احساس عدالت جانشين احساس انتقامي شده است كه پايه مجازات بود. اگر كسي اعدام ميشود، حبس ميگردد و يا غرامت ميپردازد آيا اين بدان معني نيست كه جامعه ميگويد : “عدالت اجرا شده است”.
مجازات نيز به عنوان ضمانت اجراي مشخص قانوني ظاهر ميشود. اين ضمانت اجرا ممكن است نسبت به حيات شخص مجرم باشد( مانند مجازات اعدام) آزادي را مورد آسيب قرار دهد( مثل حبس)، نسبت به اموال او اعمال گردد( مانند مجازات توقيف يا مصادره اموال) و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره مسئولیت کیفری، عنصر معنوی، عوامل بیرونی، مسئولیت مطلق Next Entries مقاله درمورد قرآن کریم، آیات و روایات، آموزه‌های اسلامی، جامعه اسلامی