منبع پایان نامه درباره آموزش و پرورش، مواد مخدر، حمل و نقل، کودکان و نوجوان

دانلود پایان نامه ارشد

هاي اجتماعي در سلامت افراد نياز به بازنگري در شيوه هاي تربيتي، خانوادگي و برنامه ريزي هاي آموزشي در آموزش و پرورش و امنيت محيط هاي اجتماعي بيش از پيش مطرح مي گردد. بر اساس مطالعات موجود، به کارگيري روشهاي آموزشي يادگيري مشارکتي به پذيرش بيشتر دانش آموزان، موفقيتهاي تحصيلي و به طور کلي، بهبود سلامت رفتاري و اجتماعي افراد منتهي ميشود. در مجموع، بر اساس يافتههاي موجود، ميزان مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان تا حد قابل ملاحظهاي پايين بوده و از سطح مطلوبي برخوردار نيست. اين امر، لزوم بازنگري در شيوه هاي تربيتي- فرهنگي و نيز برنامه ريزي مناسب از جانب متوليان آموزش و پرورش را مي طلبد. به طور کلي، مي توان گفت که تمرکز آموزش و پرورش ايران بيشتر معطوف بخش آموزش و سوادآموزي است و کمتر به بخش پرورش، آموزش مهارت هاي ارتباطي، اجتماعي و زندگي پرداخته است. در صورتي که زمان زيادي از وقت دانش آموزان و دانشجويان در مدارس و دانشگاه ها صرف مي شود و اين فرصت مناسبي براي آموزش هاي لازم، از جمله مهارتهاي زندگي، شيوهها و سبکهاي درست و سالم زندگي است.
ـ زندگي مدرن و شهرنشيني، شرايط و پديده هايي را به همراه مي آورد که مي تواند بر روي سلامت اجتماعي افراد، تأثير داشته باشد. در مهندسي سلامت اجتماعي و زندگي شهري، توجه به رسانه ها بسيار مهم است. رسانهها ميتوانند مانند شمشيري دو لبه باشند؛ يعني هم مي توانند در جهت تخريب سلامت اجتماعي حرکت کنند و هم در جهت باز توليد سلامت اجتماعي؛ زيرا مهم ترين نهاد الگوساز در هر جامعه، رسانه هاي عمومي هستند. در واقع، تنها راهي که جوامع در توسعه ي فرهنگ زندگي شهري مي توانند از طريق آن از سلامت اجتماعي شهروندان محافظت کنند “آموزش و آگاهي بخشي” است. بديهي است گسترده ترين ابزاري که براي تحقق اين منظور در اختيار کشورها قرار دارد، رسانه ها هستند. تعريفي که رسانه از سلامت اجتماعي ارائه مي دهد، بسيار مؤثر خواهد بود. رسانه هايي همچون راديو و تلويزيون حتي مي توانند از طرق غير مستقيم، تعاريفي مناسب و هدفمند را از سلامت اجتماعي افرد ارائه دهند؛ به عنوان مثال، شخصيت اصلي يک سريال تلويزيوني مي تواند بيش از ده ها مقاله و کتاب در توجيه شهروندان در معناي سلامت اجتماعي، کارايي داشته باشد. همچنين ايجاد سلامت اجتماعي به نوبه ي خود باعث شکل گيري سنخي از شهروندان پويا و اخلاقي خواهد شد. در واقع، رابطه ميان شهرنشيني، رسانه و سلامت اجتماعي، همانند يک سيستم اجتماعي قابل بررسي است که دروندادها به خودي خود، حاوي نوعي برونداد خواهند بود. بايد پذيرفت که در دنياي امروز رسانه به عنوان يک گروه مرجع، عمل مي کند و بنابراين به جايگزيني براي گروه هاي مرجع در نهادهاي سنتي تبديل شده است؛ بنابراين صدا و سيما در اين ارتباط مي تواند با ارائهي برنامههاي هدفمند، نقش مؤثر و هدايتگري داشته باشد.
ـ مطالعات نشان ميدهد که بين ويژگيهاي مسکن نظير رطوبت، مساحت، دما و حتي محلهي زندگي با سلامت افراد، ارتباط معناداري وجود دارد. همچنين دسترسي نداشتن به محلي براي سکونت، در ايجاد مشکلاتي نظير اضطراب و افسردگي نقش دارد؛ لذا اتخاذ سياستهاي عمومي که بتواند تأمين کننده ي مسکن مناسب براي گروه هاي نيازمند باشد، از ضروريات ارتقاي سلامت و عدالت خواهد بود. از جمله سياست هاي مسکن مي توان به: واگذاري زمين هاي ارزان قيمت در شهرهاي مختلف، ساخت انبوه واحدهاي مسکن استيجاري و استيجاري به شرط تمليک، ايجاد بانک اطلاعات زمين و مسکن، ايجاد صندوق هاي مختلف مسکن و … اشاره کرد.
ـ ساختار و اساس سلامت در طول عمر فرد در دوران کودکي شکل مي گيرد. فقر به عنوان يکي از تعيين کننده هاي زمينه اي سلامت و ناخوشي محسوب شده و سواد و تحصيلات به عنوان شيوه اي مهم براي خروج از فقر شناخته شده است. تحقيقات در زمينه ي نابرابري هاي سلامت نشان داده اند که هر چه ميزان تحصيلات کمتر باشد، وضعيت سلامت نيز نامطلوب تر خواهد بود؛ علت اين است که سواد و تحصيلات، يکي از قوي ترين نشانگرهاي وضعيت اقتصادي- اجتماعي فرد به شمار ميآيد. مداخلات سلامت عمومي که محروميت هاي آموزشي، تحصيلي و آگاهي را مورد نظر قرار ميدهند، از طريق دادن آموزش هاي عمومي مورد نياز و آموزش هاي سلامت، اثر مهمي در مبارزه با فقر و ايجاد تأثيرات مطلوب بر سلامت دارند.
ـ رژيم غذايي خوب و مناسب براي ارتقاي سلامت و رفاه از ضروريات است. موضوع مهم سلامت عمومي، دسترسي و تأمين غذاي سالم و مغذي است. توافق کلي بر سر تعرفه ها و سياست هاي توليد، تأمين و تجارت جاري مواد غذايي از موضوعاتي است که در اين حيطه بايد مورد نظر قرار گيرد. همچنين در اين حيطه، بايد بر تعيين انتظارات بخش سلامت از سيستم غذايي کشور به منظور فراهم کردن غذاي تازه، مغذي و قابل دسترس براي همگان به ويژه اقشار محروم، حمايت از روش هاي توليد مواد غذايي و کشاورزي سالم و دوستدار محيط زيست، تقويت فرهنگ تغذيه اي سالم تأکيد گردد. در ضمن، نظام هاي اطلاعات سلامت بايد داده هايي در خصوص تأمين غذا، تغذيه ي جامعه، فقر غذايي، چاقي و بي تحرکي جسمي در نقاط مختلف کشور گردآوري کنند تا سياستگذاريها و اقدامات دقيق تر و عادلانهتر برنامه ريزي شوند.
ـ اقدامات مداخلهاي در بخش حمل و نقل ميتواند شامل اين موارد باشد: سياست هاي ترويج دوچرخه سواري، سياست هاي ترويج پياده روي، سياست هايي براي محدود کردن وسايل نقليه نظارت دقيق بر شرکت هاي خودروسازي از نظر رعايت مسائل زيست محيطي، معرفي و حذف خودروهايي که بيشترين آلايندگي را دارند. در سنگاپور ماليات سنگيني در مورد خريد خودروي جديد وضع شده ا ست؛ مگر اينکه هم زمان با اين کار، خودروي قديمي از رده خارج گردد. برخي از شهرها نظير ونيز و فز299 (در مراکش) مراکز تاريخي خود را به روي خودروها بسته اند. شهرهاي ديگر، استفاده از خودرو در خيابان هاي قديمي خود را محدود کرده اند (نظير رم). حتي شهرهايي که در عصر قطار و تراموا ساخته شده اند (نظير زوريخ) از طريق تلفيق سياست هاي محدوديت دسترسي به خودرو، در کنار ترويج پياده روي، دوچرخه سواري و حمل و نقل عمومي مناسب، باعث کاهش چشمگير در ميزان وسايط نقليه بوده اند. اختصاص مناطق مرکزي شهرها به افراد پياده، يک سياست معمول در بسياري از شهرها براي مقابله با افزايش ترافيک و پيامدهاي آن است؛ اما کاستن از تعداد خودروها همچنان موضوع بسيار مهمي است و بايد اشاره کرد که افزايش تملک خودروها بدون توجه به مخارج و هزينه هايي که براي سايرين دارد، همچنان با رشد فزاينده و خطرناکي ادامه دارد.
ـ اولويت دادن به ريشه کني بي سوادي، آموزش رايگان و اجباري در مقاطع ابتدايي و راهنمايي و ادامه تحصيل رايگان تا دوره هاي تحصيلات تکميلي. همچنين استفاده از شيوه هاي آموزشي حضوري و غير حضوري براي ارائه ي خدمات آموزشي در نقاط دور افتاده و محروم.
ـ اتخاذ سياست هاي تشويقي براي کارفرمايان مشاغل توليدي و صنعتي مانند: اختصاص تسهيلات بانکي، معافيت هاي مالياتي و کاهش سهم کارفرمايي بيمه.
ـ حمايت از برنامه هاي اشتغال اجتماعي شامل: اشتغال معلولان، خانواده هاي فقير، معتادان بهبود يافته و زنان سرپرست خانواده.
ـ جلب حمايت و تقويت همکاري هاي درون و برون بخشي در زمينه ي رويکرد عوامل اجتماعي تعيين کنندهي سلامت.
ـ کاهش پيامدهاي بيماري و پيشگيري ناشي از تنزل وضعيت اقتصادي- اجتماعي در ميان گروه هاي آسيب پذير اجتماعي نظير: گروه هاي متعلق به دهک هاي پايين درآمدي، کودکان و زنان بي سرپرست، طرد شدگان اجتماعي مانند معتادان، بيماران رواني و مبتلا به ايدز، جمعيت ساکن در مناطق محروم کشور مانند حاشيه نشينان، جمعيت ساکن در مناطق محروم، استان هاي محروم و مناطق دور افتاده.
ـ حمايت از مطالعات و پژوش هاي مرتبط با حوزه هاي سلامت اجتماعي و تعيين کننده هاي اجتماعي سلامت، بخصوص مطالعات راهبردي و کاربردي که مي تواند ضمن تأمين دانش نظري لازم اين حوزه، مقدمات عملياتي شدن اين اطلاعات را نيز فراهم آورد (محققي کمال و عبدال تبار درزي (1391).

2-2-6- مدل پيشنهادي سنجش سلامت اجتماعي در ايران (مدل نظري)
با توجه به اينکه در ايران، مطالعات طولي و جامعي در زمينه ي شناخت و سنجش شاخص هاي سلامت اجتماعي انجام نشده است، شاخص ها و نشانگرهاي ساير کشورها در اين زمينه، الگوي اوليه به منظور ارائه ي مدل سنجش سلامت اجتماعي در ايران است. با در نظر گرفتن جميع اين شاخصها و همچنين ويژگيهاي بومي کشورمان، مدل زير پيشنهاد ميگردد؛ البته اين ادعا وجود ندارد که اين يک شاخص کاملاً علمي و جامع از سلامت اجتماعي ايران است؛ ما معتقديم مطالعات بيشتر در اين حوزه به غنا و جامعيت اين شاخص کمک ميکند.
قبل از ارائهي مدل نهايي، ابعاد سلامت اجتماعي را عنوان کرده و نشانگرهاي هر يک را بدون توجه به قابليت کميت پذيري آنها بررسي مي کنيم. شاخص سلامت اجتماعي در 5 بعد اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي، آموزشي و زيست محيطي به ترتيب زير مطرح مي شود:
بعد اقتصادي
– هزينههاي مسکن
– نرخ تورم
– متوسط درآمد ماهيانه
– نسبت سرباري جمعيت
– نرخ بيکاري
– ميزان جرايم مالي
– فساد اقتصادي و رانت خواري
– درصد افراد زير خط فقر نسبي

بعد اجتماعي
– ميزان طلاق
– سوء مصرف مواد مخدر
– ويژگيهاي محيط کار
– نرخ جرم و تعداد زندانيان
– نرخ خودکشي
– ميزان تأهل افراد بالاي 25 سال
– نرخ تصادفات جادهاي
– ميزان عضويت در انجمنها
– نرخ کودکان کار
– ميزان قتل
– ميزان مشارکت اجتماعي افراد
– نسبت سالمندي جمعيت
– بعد خانوار
– احساس امنيت اجتماعي افراد
– احساس رضايت از زندگي
– بوروکراسي اداري
– ويژگيهاي مسکن
بعد بهداشتي
– ميزان مرگ و مير نوزادان
– اميد به زندگي
– نرخ زايمان در سنين نوجواني
– ميزان مرگ هاي زودرس
– نرخ نوزادان کم وزن
– پوشش بيمههاي درماني
– تغذيهي سالم و کافي
– ميزان فعاليتهاي بدني و ورزش
بعد آموزشي
– نرخ ثبت نام در مدارس
– نرخ با سوادي افراد بالاي 15 سال
– نرخ با سوادي جنسيتي
– ترک تحصيل از دبيرستان
– نرخ تحصيلات دانشگاهي
بعد زيست- محيطي
– ميزان آلودگي هوا
– ميزان آلودگي هاي صوتي
– بهسازي محيط
با توجه به اينکه تمامي نشانگرهاي فوق، قابليت کميت پذيري و جبري شدن را ندارند و نيز ضرايب اهميت هر نشانگر براي گروه هاي سني مختلف، متفاوت است، شاخص سلامت اجتماعي به صورت زير ارائه مي گردد. اين شاخص براي 3 گروه سني مختلف طراحي شده است؛ در ضمن، چکيدهي نشانگرهاي اين 3 شاخص با عنوان شاخص سلامت اجتماعي تمامي سنين ارائه مي شود:

کودکان و نوجوانان
1- ميزان مرگ و مير نوزادان:
اين نشانگر با تعداد مرگ و مير کودکان کمتر از يک سال در هر هزار تولد زنده، ارزيابي مي شود.
2- فقر کودکان و نوجوانان:
اين نشانگر با تعداد افراد زير 18 سالي که در زير خط فقر نسبي زندگي مي کنند، ارزيابي مي شود.
3- نرخ ثبت نام در مدرسه:
اين نشانگر با تعداد افراد زير 18 سالي که وارد مدرسه مي شوند، ارزيابي مي شود.

جوانان و بزرگسالان
1- نرخ بيکاري:
اين نشانگر، طبق تعاريف و آمارهاي رسمي کشور ارزيابي مي شود.
2- مصرف مواد مخدر:
اين نشانگر با تعداد بزهکاراني که در ارتباط با مواد مخدر از جمله حشيش، کوکائين، هروئين، ترياک و ساير مواد ممنوعه، پرونده دارند، ارزيابي مي شود.
3- ميزان تصادفات جاده اي:
اين نشانگر با تعداد تصادفات و سوانح رانندگي در طول سال، ارزيابي مي شود.
4- نرخ تحصيلات دانشگاهي:
اين نشانگر با تعداد افرادي که تحصيلات دانشگاهي دارند، ارزيابي مي شود.

سالمندان
1- ميزان برخورداري از مستمري هاي شغلي:
اين نشانگر با ميزان برخورداري افراد بالاي 60 سال300 از مستمري هاي شغلي سنجيده مي شود.
2- دسترسي به بيمه هاي درماني:
اين نشانگر با ميزان دسترسي افراد بالاي 60 سال به خدمات بيمه هاي درماني سنجيده مي شود.
3- فقر سالمندان بالاي 60 سال:
اين نشانگر با تعداد افراد بالاي 60 سالي که زير خط فقر نسبي زندگي مي کنند، سنجيده مي شود.

براي تمامي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره سازمان ملل، شاخص توسعه، سازمان ملل متحد، آموزش و پرورش Next Entries منبع پایان نامه درباره آموزش و پرورش، مصرف کنندگان، اوقات فراغت، صاحب نظران