منبع پایان نامه درباره آموزش عالی، جهان بینی، مراکز آموزش عالی، موفقیت سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

پویایی و ابهام و عدم اطمینان می باشد فعالیت می کنند که اصطلاحا از آن به عنوان محیط راهبردی یاد می شود و شرایط و مقتضیات محیط راهبردی ، پاسخ های راهبردی را ایجاب می کند. بدون شک دانشگاه ها و موسسات و مراکز آموزش عالی جهت ایجاد، حفظ و استمرار بقای معنادار خود در چنین محیط پیچیده ای ناچار به سازواری و پاسخگویی پویا به اقتضائات درونی و محیطی خود می باشند.
دانشگاه ها در حال حاضر با محیط های به طور فزاینده رقابتی و تجاری روبرو هستند، بنابراین پرداختن به کیفیت ارایه خدمات و توجه به عوامل موثر برآن به عنوان راهبردی برای بدست آوردن یک مزیت رقابتی در این محیط چالش برانگیز مورد توجه و استفاده قرار می گیرد (پول، هارمن، اسنل5 و همکاران، 2000). اگر سازمانها ازجمله دانشگاه ها بتوانند با ارائه بهترین خدمات به نیازهای محیط بیرونی خود پاسخگو باشند می توانند تصویر بیرونی مناسبی از خود در محیط بوجود بیاورند.
کوبانگلو6 (2008) بیان می دارد داشتن تصویر مثبت یا منفی در ادامه بقا و توسعه سازمان امری موثر است، از این رو سازمان‌ها به طور متناوب نیاز دارند که چیستی و چگونگی تصویر خود را ارزیابی کنند، ارزیابی تصویر بیرونی اطلاعات مهمی را برای تدوین استراتژیهای سازمان فراهم می کند. بی شک بدست آوردن و حفظ وجهه و تصویر مثبت یکی از اهداف تمامی سازمانها از جمله دانشگاه محسوب می شود (باقری، عرفانی فر، 1389). تصویر دانشگاه به معنی داشتن نگرش مثبت نسبت به دانشگاه با در نظر گرفتن فاکتورهایی مثل: ارتباط صمیمی بین دانشجویان دانشگاه، احساس غرور و افتخار فارغ التحصیلان نسبت به دانشگاهی که از آن فارغ التحصیل شده اند، وجود یک تصویر ملی نسبت به دانشگاه به عنوان یک مرکز تحقیقاتی مهم، وجود احزاب دانشجویی فعال و در نهایت امکانات رفاهی مطلوب و شایسته ارائه شده توسط دانشگاه (خیری، راد و عسکری، 2012 ).
بنابراین دانشگاه ها به عنوان سازمانی که با اهداف آموزشی و پژوهشی سروکار دارند و نقش تعیین کننده ای را در جامعه ایفا می کند باید بتواند تصویر مطلوب و مثبتی از خود در جامعه به ایجاد کند تا محیط هم از آن حمایت کند.
با توجه به همه مطالب بیان شده می توان گفت که جهان بینی رهبری از جمله عوامل زمینه ساز موفقیت دانشگاه ها در محیط محسوب می شود. و می تواند زمینه پاسخگویی مطلوب به نیازهای محیط را فراهم کند. در عین حال پاسخگو بودن دانشگاه به محیط موجب بر جای گذاشتن تصویر مطلوبی از آن در محیط می شود ، بنابراین اگر ما به دنبال پیشرفت دانشگاه و همچنین بالا بردن سطح کیفیت خدماتی که ارائه می دهیم هستیم نباید از این متغیرها غافل باشیم. اما از آنجایی که تا کنون این متغیرها به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است، پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین جهان بینی رهبری، توان پاسخگویی به محیط و تصویربیرونی در موسسه آموزش عالی مهر اروند می پردازد.

1-2 بیان مساله

امروزه دانشگاه ها نقش مهمی در رشد و پیشرفت جامعه انسانی ایفا می کنند ، در واقع می توان گفت توسعه جوامع به توسعه سازمان‌ها وابسته است، در این میان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سازمان‌هایی هستند که در هر جامعه وظایف و مسئولیت‌های عظیمی همچون پژوهش و تولید دانش نو، حفظ و انتقال میراث فرهنگی، تحکم مبانی اخلاقی و اجتماعی دانشجویان، ایجاد مهارتها (طاهر پور، 1388) و کشف، حفظ، تکامل و انتقال و به کارگیری دانش را برعهده دارند (نکومند، 1392). اما باید توجه داشته باشیم که امروزه دیگر دانشگاه را نمی توان با دانش، ذهنیت، الگوها و روشهای دیروز اداره کرد. تحولات و دگرگونی های گسترده، پویا و پیچیده امروزی ایجاب می کند دانشگاه ها همواره نگرشها و الگوهای جدید ذهنی و عملی را بیاموزند، توسعه دهند و البته به درستی به کار گیرند. از طرفی در عصر پویایی و پیچیدگی وجود یک رویکرد یا تئوری رهبری پویا و کارآمد در دانشگاه آن هم دانشگاهی که می خواهد در قلمرو تخصص و محیط خود پیشرو و پیش آهنگ باشد ضرورتی انکار ناپذیر و عاملی حیاتی در موفقیت دانشگاه محسوب می شود (ترک زاده و احمدوند، 1388). به اعتقاد مایلز 7(2005) رهبری در واقع فرآیندی است که یک نفر افکار، نگرش ها و رفتارهای دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد.
داین، لرد، گاردنر8 و همکاران (2014) اذعان می کند که رهبران از طریق تصمیم گیریهای خود، راهبردها و نفوذ در دیگران در تعیین سرنوشت سازمان خود تاثیر زیادی می گذارند. بنابراین دانشگاه ها هم به عنوان یکی از مهمترین سازمانهای تاثیر گذار در جامعه چنان که بخواهند موفق شوند نیاز به رهبرانی دارند که ایده های دقیق راهبردی تولید کرده و آنها را با ایده ها و اقدامات محلی مترقی و همسو مرتبط سازند، رهبران آموزش عالی باید به طور مستمر ارزشها را بازبینی و بعد تفسیر نمایند و آنها را به ویژه در موقعیتهای متناقض و متعارض عملیاتی سازند، دانشگاه ها باید هنجارها و سیستم هایی را ایجاد نمایند که توسعه رهبری را به مثابه بخشی از رهبری تشخیص داده و به آن عمل کنند، چرا که عامل متمایز کننده برای دانشگاه های موفق، فداکاری شخصی رهبران جهت توسعه سایر رهبران در تمام سطوح سازمانی است (یزد خواستی، 1388). برای تحقق این رسالت عظیم ضرورت دارد دانشگاه ها از توانمندی، استقلال، پویایی و انعطاف پذیری و سازگاری با محیط، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و مشروعیت لازم برخوردار باشند که این هدف بدون برخورداری از رهبری اثربخش مقدور نیست (ساعتچی، عزیز پورشوبی 1384).
بنابراین بدون وجود رهبری اثربخش امکان پاسخگویی مناسب به مقتضیات محیطی برای دانشگاه فراهم نمی شود و شاید بتوان گفت هر چه رهبری اثربخش تر باشد توان پاسخگویی هم بالاتر می رود. پاسخگویی یکی از چالش های مهمی است که امروزه، نه تنها نهاد آموزش عالی، بلکه تمام نهاد های عمومی با آن مواجه اند، هر نهاد عمومی اثربخش نیازمند یک نظام موثر پاسخگویی است (پرداختچی، بازرگان، آراسته و همکاران 1391). سازمانها جهت ایجاد، حفظ و استمرار بقای معنادار خود در چنین محیط پیچیده ای ناچار به سازواری و پاسخگویی پویا به اقتضائات درونی و محیطی خود می باشند (ترک زاده، 1388). در ادبیات واژه های مسئولیت و پاسخگویی اغلب به صورت مترادف به کار می رود و تعاریف ‌شان اختلافات کمی با هم دارد. پاسخگویی تمایل دارد که به واسطه و نظارت بیرونی دلالت داشته باشد در حالیکه مسئولیت تا حد زیاد تری به اخلاقیات و نظارت درونی دلالت دارد (محبوبی، طبیبی، قهرمانی و همکاران 1392). پاسخگویی سازمان به محیط بوسیله ویژگیهای سازمانی مثل ساختار مالکیت ( گودریک و سالانسیک9، 1996)، اعتماد و هویت ( کوستوا و راث10، 2002) تحت تاثیر قرار می گیرد. ویتی (2005) پاسخگویی را تعهد سازمان به پاسخ به نیازهای ذینفعان و همچنین تعهد در قبال تصمیم گیریها و فعالیت هایشان تعریف می کند.
با توجه به تعاریف مختلف پاسخگویی می توان پاسخگویی به محیط را احساس مسئولیت سازمان در قبال برآوردن به موقع و مطلوب نیازهای محیط بیرونی خود تعریف کرد، که این پاسخگویی به موقع زمینه ساز اعتماد و حمایت محیط بیرونی ، حفظ بقای معنادار سازمان در محیط و همچنین دریافت منابع مطلوب می باشد.
در واقع بقا و فنای هر سازمان به ارتباط و تعامل مناسب و موثر با محیط بیرونی وابسته است، اگر سازمان توان پاسخگویی خود را به مقتضیات و چالشهای محیط بیرونی بالا ببرد باعث می شود که اعتبار سازمان در محیط بالا رود و تصویر بیرونی11 مطلوبی در محیط تعاملی از خود بر جای بگذارد. تصویر بیرونی هر سازمان نقش به سزایی در جلب حمایت محیطی دارد و هر چقدر سازمان در محیط متلاطم و پویاتری حضور داشته باشد اهمیت تصویر سازمانی بیشتر می شود (قلی پور، پورعزت و حضرتی، 1388).
از نظر پولات12 (2011) اصطلاح تصویر سازمانی در یک مفهوم کلی نشان دهنده درک ضمنی اعضای سازمان و نحوه تفکر افراد خارج از سازمان درباره سازمان است. در محیط رقابتی خشک امروز سازمانها می توانند یک وجه تمایزی با سایر سازمانها داشته باشند تا بتوانند توجه بیشتری را جلب کنند بنابراین از داشتن تصویر مثبت به عنوان یکی از شرایط قابل اعتماد برای موفق شدن در محیط اجتماعی یاد می شود (دمیر13،2003 وکاکماک14، 2008). در عصر حاضر بسیاری از سازمان ها منابع ، زمان و تلاش بسیاری را صرف ایجاد تصویری تاثیر گذار از سازمان یا کسب و کار خود می کنند ( باقری، عرفانی فر، 1389). پس سازمانها باید بتوانند با دیدی وسیع همه عوامل تاثیر گذار بر تصویر بیرونی خود را مورد شناسایی قرار دهند تا بتوانند با مدیریت صحیح این عوامل، تصویر مطلوبی در محیط تعاملی خود برجای بگذارند. در این راستا یکی از عواملی که نقش مهم و اصلی را در مدیریت و شناسایی عوامل تاثیر گذار در ایجاد تصویر مثبت و موثر ایفا می کند رهبران سازمان ها هستند. رهبران سازمانها با انتخاب جهان بینی رهبری مناسب می توانند نقشی بسیار مهم در این مورد ایفا کنند چرا که رهبران از جمله مهمترین و تاثیر گذارترین نقش را در سازمان به عهده دارند، و می توانند با مدیریت صحیح عوامل محیط درونی و بیرونی سازمان تصویر بیرونی مطلوب را ایجاد کنند. در این بین یکی از تلاشهایی که رهبران بواسطه آن می توانند به این مهم دست پیدا کنند پاسخگویی به موقع و مطلوب به نیازهای محیط بیرونی می باشد تا بدین وسیله وجهه و اعتبار خود را در محیط بالا ببرند وتصویر مثبت را ایجاد کنند. بر اساس موارد مطرح شده تئوریهایی به عنوان زیربنای این پژوهش مورد نظر هستند که از این قرارند:
برای جهان بینی رهبری از تئوری جهان بینی رهبری وکسلر(2006) که رهبری را مشتمل بر چهار نوع جهان بینی کار آفرینی15، تنظیمی16، اجتماعی17 و شبکه ای 18مطرح می سازد استفاده شده است ، برای توان پاسخگویی دانشگاه به عنوان یک سیستم رفتاری که دارای سه بعد مفهومی19، ساختاری20 و عملکردی21 می باشد (ترک زاده و نکومند، 2015) و همچنین برای متغیر تصویر بیرونی ازنظر (آبات وتزیورک22، 2010) که اذعان دارند : تصویر کلی از یک سازمان از کیفیت عملکرد23، تصویر و ویژگیهای کالبدی24 و تصویر و برداشت عمومی25 ازآن سازمان شکل می گیرد. بعد کیفیت عملکرد مجموعه های از کیفیت عملکرد و کیفیت ارائه کارکردهای سازمان است. بعد تصویر عمومی از حضور سازمان در موقعیتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی وسنتی نشات می گیرد. و بعد تصویر ظاهری یا کالبدی از ارزیابی ظاهر و تجهیزات موجود و امکانات رفاهی و خدماتی سازمان شکل می گیرد استفاده شده است.
با توجه به مطالب بیان شده و اهمیتی که نقش جهان بینی رهبری مناسب در موفقیت موسسات آموزشی دارد. و بدنبال آن نقشی که رهبری می تواند در بالا بردن توان پاسخگویی به مقتضیات محیطی و همچنین تقویت تصویر مطلوب سازمانی دارد این پژوهش به دنبال این است که به بررسی رابطه بین جهان بینی رهبری، توان پاسخگویی و تصویر بیرونی در موسسه آموزش عالی مهر اروند بپردازد.

1-3 ضرورت و اهمیت

رهبری به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر سازمان‌ها مورد تحقیق گسترده ای قرار گرفته است میزان موفقیت سازمان در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، مقدار تلاش کارکنان جهت موفقیت سازمان و تاثیر گذار بودن رهبر بر کارکنان وابسته به رفتارها و سبک رهبری می باشد، و موفقیت یا شکست سازمان وابسته به اثربخشی رهبری در تمام سطوح می باشد (حقیقی فرد، یوسفی و میرزاده، 1389).
یکی از مهمترین سازمان‌هایی که نقش رهبری درآن بسیار مهم و پر رنگ است سازمانهای آموزش عالی هستند. با عنایت به نقش‌ها و رسالتهای جدید نظام آموزش عالی در شرایط پیچیده امروز دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بدون رهبری و مدیریت اثربخش قادر نخواهند بود پاسخگوی مسئولیتهای فزاینده خویش باشند (ساعتچی و عزیزپورشوبی، 1384) زیرا که یکی از عوامل مهم بقای سازمان‌ها و از جمله مراکز آموزش عالی پاسخگویی مناسب و به موقع به نیازهای محیط می باشد.
در صورتیکه دانشگاه در پاسخگویی به نیازهای جامعه و برآورده ساختن انتظارات ذینفعان کوتاهی کند، ب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جهان بینی، آموزش عالی، موسسات آموزش عالی، کارآفرینی Next Entries منبع پایان نامه درباره جهان بینی، آموزش عالی، اعضای هیات علمی، ویژگی های شخصیت