منبع پایان نامه درباره آموزش ضمن خدمت، حوزه آموزش، ضمن خدمت

دانلود پایان نامه ارشد

اين نظام در اين راه اقدام کرد. بديهي است که انجام اين امر، مستلزم برپايي کميته اي تخصصي از صاحب نظران واستفاده از نظرات آنان به منظور تدوين اساسنامه اي منسجم ومدون است. در عين حال، ذکر چند نکته مهم در مورد راه اندازي اين نظام خالي از فايده نيست.
شايد يکي از اقدامات ضروري در راستاي طراحي نظام فوق الذکر، استفاده از تجارب ساير کشورها وتدوين آنها به شکلي است که کليه نکات برجسته اين تجارب ونيز ناکاميها وعدم موفقيتهاي آنها رادربرداشته باشد. راه اندازي يک گارگاه با شرکت متخصصان کشورهاي دست اندر کار ونيزصاحب نظران کشورهاي سرشناس که در اين اقدام پيشرو بوده اند، مي تواند يکي از راهکارهاي استفاده از تجارب ديگران باشد.
نکته مهم ديگر در ايجاد اين نظام، توجه به فرهنگ مديريتي کشور است. برپايي يک نظام تضمين کيفيت وقتي موفق خواهد بود که اولا هدف(اهداف)از انجام اين نظام براي مسوولان کاملا مشخص باشد واين افراد به تبع اطلاعات پژوهشي به دست آمده از نظام آموزشي در جريان نيازها وخواسته هاي جامعه خود قرار گيرند. به علاوه، توجه به وجود امکانات مورد نظر، تخصصهاي ضروري ونيز مديريت کارآمد براي اجراي اين برنامه ها ضروري است. (منفرد، 1369)
ضروري است که راه اندازي وايجاد نظام تضمين کيفيت از طريق طرح در برنامه هاي توسعه وتصويب در مجلس شوراي اسلامي به عنوان يک سياستگذاري ملي با هدف بهبود استانداردهاي آموزشي وبا توجه به پاسخگويي به نيازهاي دانش آموزان ونيز کارفرمايان، شکل قانوني به خود بگيرد.
شوراي عالي آموزش وپرورش و وزراتخانه نيز وظيفه راه اندازي نظام تضمين کيفيت وسازوکارهاي لازم براي ايجاد و تداوم تشکيلاتي رابه اين منظور به عهده بگيرند. بديهي است که انجام وظيفه نظارت کيفيت کنترل آموزش وکنترل آن، مستلزم تشکيل کميته هاي کوچکتري است. که وظيفه راهنمايي، تدوين استانداردها، مديريت، اعتبار بخشي وغيره را به عهده داشته وهمگان در راستاي اهداف تعيين شده با يکديگر به همکاري بپردازند. استفاده از ارزشيابيهاي دروني وبيروني به منظور اطمينان يافتن ازکيفيت.
آموزش از ضروريات است. بديهي است که ارزشيابي دروني به وسيله خود مدارس يا مناطق وبا توجه به اهداف آموزش صورت خواهد گرفت، حال آنکه ارزشيابي بيروني به وسيله افرادي از خارج از مدرسه وبا توجه به استانداردهاي تعيين به وسيله عمل خواهد آمد. (منفرد، 1369)
2-14-3- رويکردهاي عمده درتضمين کيفيت
همانطور که گفته شد،به دليل ناکافي بودن کنترلهاي قبلي، لازم است تضمينهاي روشن تري درباره کيفيت آموزش ارئه شود. بنابراين، امروزه سوال اکثر کشورها اين نيست که آيا به اشکال جديدي از تضمين کيفيت نياز هست يا نه،بلکه مساله اين است که رويکرد موثرتر در تضمين کيفيت کدام است.
درمورد استفاده از رويکردهاي مختلف در کيفيت، تفاوت عمده اي بين کشورها موجود است. در بعضي از اين کشورها، دولتها، گامهاي اوليه در جهت تقويت کيفيت رابا وضع مقرارت جديد در باره گزارش موسسات آموزشي يا ساير سازوکارهاي کنترل مديريتي برداشته اند(آرژانتين، هند ومالزي). در اساير کشورها با ايجاد نظامهاي اعتبار بخشي به اين امر اقدام کرده اند وعده اي از کشورها نيز با برپايي کميته ها يا مراکز آموزشي از بيرون را انجام مي دهند. در روماني، شوراي ملي اعتبار بخش وارزشيابي علمي ايجاد شده است تا از کيفيت آموزش وارتقاي آن حمايت کند.عده اي از کشورها نيز با ايجاد يک نظام ارزشيابي و وضع قوانين جديد در حمايت مالي از مراکز آموزش بهتر به اين مهم اقدام کرده اند. در پاره اي از کشورها نيز سازمانهاي مستقلي براي تضمين کيفيت ايجاد شده است، که به صورت واحد ويا درون چندين تشکيلات(باتوجه به مناطق يا اهداف) به ارتقاي کيفيت مي پردازند. (جوادي، 1381)
مضامين مورد توجه در کيفيت نيز ازکشوري به کشور ديگر متفوت است. چنانکه در انگليس واسکاتلند به کارآمدي تدريس (آموزش) توجه مي شود در هنگ کنگ، فرآيند کيفي مديريت مورد نظر قرار دارد وگاهي نيز به انجام تحقيق در اين راستا پاداش داده مي شود. تضمين کيفيت همچنين مي تواند در بر گيرنده کل فعاليتهاي آموزش مدرسه اي باشد، يا اينکه هر درس يا هر رشته به طور جداگانه مورد توجه قرارگيرد. دانمارک، هلند وپرتقال در دسته دوم قرار دارند وفرانسه در گروه اول.
درباره نوع داده هاي کمي در امر نظارت وميزان آن نيز بحث وجود دارد. به نظر مي رسد که ابداع چند شاخص به منظور مقايسه موسسات با يکديگر وبا خود موسسه در طول زمان، مورد قبول اکثر کشورهاست.
در مجموع مي توان گفت که با توجه به اهميت ” يادگيري ” در قرن بيست ويکم، به نظر مي رسد که تضمين کيفيت به تدريج در جهت ” يادگيري ” دانش آموزان طراحي واجرا خواهد شد. به عبارت ديگر، آموزش وپرورش بايد به دنبال روشهايي باشد که به ارزشيابي يادگيري در موقعيت هاي طبيعي بپردازند نه موقعيتي که درآن يادگيري در کلاس درس صورت مي گيرد. به علاوه ضروري است استانداردهايي ملي، منطقه اي واستاني براي پيشرفت شاگردان در هر رشته يا شاخه طراحي شود وخلاصه اينکه، تضمين کيفيت بايد به مرور خود را با نحوه ارائه جديد آموزش (اينترنت، کامپيوتر وغيره) انطباق داده در مورد اين روشها (ارائه الکترونيکي) به شاخص سازي بپردازد. اين شاخصها عمدتا عملکردي بوده وانتقال يادگيري از موقعيتهاي کلاس به موقعيتهاي واقعي مشابه يا متفاوت را مورد توجه قرار مي دهند وسرانجام اينکه، در يک بررسي از ساختار تعيين کيفيت در چند کشور پيشرفته در اين امر مشخص شد که اکثر اين نظام در ويژگيهاي زير اشتراک نظر دارند: (جوادي، 1381)
وجود سازمانها يا مراکزي نيمه مستقل براي انجام نظارت وتعيين کيفيت.
داشتن استانداردهايي مشخص وانتظاراتي روشن از موسسات آموزشي
تقاضا از خود موسسه آموزشي براي بررسي وکنترل وضيعت آموزشي خويش در درجه اول
ارزشيابي از بيرون توسط کارشناسان ومتخصصان تضمين به منظور کسب اطمينان از کيفيت مورد نظر
ارائه توصيه هايي کتبي به موسسه مربوط جهت بهبود امر کيفيت در آموزش
گزارش به عامه مردم درباره وضيعت کيفي موسسه
2-14-4- ويژگيهاي مشترک نظامهاي تعيين کيفيت از بعد ساختاري
تشکيل مرکز، شورا يا هيات امنايي در مورد تضمين کيفيت که به وسيله قانون به وجود آمده باشد. اين مرکز يا نظام، وظيفه تضمين کيفيت در آموزش را به عهده دارد وبراي اين منظور به ايجاد تشکيلاتي مناسب در درون نظام آموزش وپرورش، يا بيرون ازآن (يا هردو)اقدام خواهد کرد.
تعيين ملاکهاي ضروري به منظور اندازه گيري ودستيابي به کيفيت مورد نظر.
اين ملاکها بايد با توجه به عناصر زير تنظيم وتدوين گردد:
رسالتها واهداف آموزش
منابع مالي وفيزيکي مورد استفاده در آموزش
منابع انساني شامل کارکنان، دانش آموزان، معلمان وغيره
فعاليتهاي فوق برنامه ومشاوره
مديريت
پيشرفتهاي آموزشي کسب شده
فرآيند ياددهي- يادگيري
خدمات حمايتي
لازم به ذکر است که سنجشهاي فوق توسط خود موسسه آموزشي، با توجه به ملاکها وشاخصهاي تعيين شده وبا در نظر گرفتن اهداف موسسه صورت مي گيرد.
مشخص کردن استانداردهايي جهت بازديد گروه همگنان از بيرون ونيز طراحي کميته هايي براي انجام اين سنجشها وبه رسميت شناختن آنها. در اين کميته ها يک سرپرست، دو يا چند متخصص ويک منشي به انجام وظيفه مي پردازند. نکات مورد توجه در اين بازديدها عبارت اند از:
مشخص کردن تفاوت موجود بين عملکرد مدرسه وآنچه قرار است بدان دست يافته شود.
مشخص کردن شکاف موجود بين اين دو، دلايل وجودي اين شکاف ونحوه کاهش يا ازبين بردن آن
مشخص کردن امکانات واستعداهاي بالقوه موسسه براي دستيابي به شرايط مطلوب واينکه چگونه مي توان اين امکان بالقوه را بالفعل کرد. (مجيدي، 1364)
تهيه گزارش
تهيه گزارش از سنجش انجام گرفته (اعم از داخلي يا بيروني) وارسال آن به مرکز يا شوراي تضمين کيفيت، يکي از وظايف مهم اين شوراست ودرآن ميزان دستيابي به شرايط طبيعي با توجه به ملاکها واستانداردها مشخص مي گردد. اين گزارش با تعامل با موسسه مربوط وبا رعايت موازين علمي تهيه مي گردد وهدف از آن، مشخص کردن پيشرفتهاي به دست آمده وفاصله موجود با شرايط ايده ال ونيز فهرست اقداماتي است که بايد صورت گيرد تابتوان در ارتقاي کيفيت آموزش مطابق با انتظار اقدام کرد. بديهي است که گزارشهاي دريافت شده مورد شور يا مذاکره قرارگرفته وباانجام يک بررسي مجدد وحتي وزن دادن(ضريب دادن) به بعضي از موارد مي توان به جمع بندي مناسبي دست يافت وموسسه مربوط را در جريان نقاط قوت وضعف خود تلاشهايي که بايد صورت گيرد، قرارداد. بدون شک،اين بررسي باحضور رئيس آموزشگاه يا مدرسه مربوط صورت مي گيرد وفرصتي داده مي شود تا وي بتواند در جهت شرايط مناسب ودستيابي به کيفيت مناسب اقدام کند. (مجيدي، 1364)
2-14-5- نظام تعيين کيفييت با استفاده از آموزش ضمن خدمت .
5. تشکيل کميته اي از متخصصان وکارشناسان چند وزراتخانه در سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي به منظور تدوين ومشخص کردن رسالتها، اهداف، ويژگيها وساير خصوصيات مرتبط با تضمين کيفيت.
قانونمند کردن “نظام تضمين کيفيت ” در مجلس شوراي اسلامي به منظور تداوم بخشيدن به اين فعاليت ودريافت بودجه مناسب.
استفاده از فرصت هاي موجود در گردهماييهاي منطقه اي وبين المللي واعزام کارشناسان ومتخصصان به اين اجتماعات.
با توجه به ورود فناوريهاي اطلاعاتي به حوزه آموزش وپرورش کشور، ضرورت توجه به استاداردها، وشاخصها ونيز تعيين خط پايه در آموزش از هم اکنون بايد ديده شود. (مبشر، 1376)
به جرات مي توان از سه فقرآشکار در زندگي، ونيز در دنياي ياددهي- يادگيري ياد کرد: فقر، خوب ديدن ، فقر خوب شنيدن، فقر خوب عمل کردن
2-15-پيشينه تحقيق
– پيشينه تحقيق در داخل کشور
1-نورايي، فرهاد، 1387، تحقيق با عنوان: بررسي كيفيت خدمات در دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس مدل سروكوال و QFD (مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول
اندازه گيري كيفيت در سازمان هاي خدماتي از قدمتي كمتر از 20 سال برخوردار مي باشد. اين تحقيق با استفاده از مدل سروكوال، كيفيت خدمات دانشگاه آزاد اسلامي (مطالعه موردي واحد علي آباد کتول) را از پنج بعد مختلف مورد ارزيابي قرار مي دهد. اين پنج بعدعبارت اند از:
1. وضعيت ظاهري و تسهيلات سازمان، يا ابعاد فيزيكي 2. قابليت اطمينان خدمات عرضه شده 3. ميزان پاسخگويي سازمان 4. نحوه تضمين كيفيت خدمات 5. همدلي يا درك مشتري. همچنين با استفاده از تکنيک QFD به تعيين ويژگي هاي خدمات بر اساس نيازمندي هاي مشتريان بپردازد. نوع تحقيق، کاربردي بوده و روش تحقيق از نوع تحقيق پيمايشي و توصيفي و استنباطي مي باشد.جامعه مورد تحقيق دانشجويان به تعداد 6000 نفر بوده و نمونه 361 نفر انتخاب گرديد. با استفاده از کتب و مجلات و پرسشنامه و مصاحبه، اطلاعات لازم تهيه گرديد و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات و تعيين شکاف معيارهاي کيفيت خدمات از آمار توصيفي استفاده شد و وجود شکاف خدمات با استفاده از آزمون علامت نيز مورد تاييد قرار گرفت و همچنين بر اساس تکنيک QFD و با استفاده از تحليل همبستگي ويژگي هاي خدمات بر اساس نيازمندي هاي دانشجويان به دست آمد. بر اساس نتايج تحقيق که نشان دهنده شکاف در تمامي معيار هاي سروکوال بود به ترتيب (پايين به بالا) شکاف ها عبارت اند از: عوامل محسوس، قابليت اعتبار، همدلي، اطمينان خاطر، پاسخگويي.
2- هداوند، سعيد، 1390، تحقيق به عنوان : ارزيابي کيفيت آموزشهاي فني و مهندسي بر اساس مدل مقياس کيفيت خدمات
هدف از اين پژوهش بررسي کيفيت آموزشهاي مهندسي در شرکت تهران بويلر بوده است. براي اين کار ابتدا بر مبناي درک و استنباط فراگيران از کيفيت خدمات آموزشي و ارائه کنندگان اين دسته از خدمات، مؤلفههاي استاندارد يکي از روشهاي اندازهگيري کيفيت خدمات (سروکوال)، مطابق با ويژگي خاص برنامه هاي آموزشي و وضعيت سازمان مورد بررسي، بومي و سپس، ميزان درک فراگيران از کيفيت خدمات آموزشي اندازهگيري شده است. جامعه آماري مورد مطالعه دراين پژوهش شامل مهندساني است که در سالهاي 1388-1384 تحت پوشش برنامه هاي آموزش مهندسي قرار داشتهاند.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره عملکرد دانش آموزان Next Entries منبع پایان نامه درباره انتظارات دانشجو، مدل سروکوال، مدارس متوسطه