منبع پایان نامه درباره ، برگزاري، نمايشگاههاي، مدارس.

دانلود پایان نامه ارشد

کارکردهاي مختلف.
ـ وجود امکانات آموزش الکترونيکي با توجه به مقتضيات مدرسه و منطقه.
ـ افزايش سرعت يادگيري با به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات.
ـ توليد دانش در اين مدارس.
– برگزاري نمايشگاههاي ملي ومنطقه اي با حضور مشترک بخش دولتي و بخش خصوصي(شيوه نامه آموزشي،1390).

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره مدارس هوشمند، آموزش و پرورش، عصر اطلاعات Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع تلقیح مصنوعی، قانون مدنی، فقهی حقوقی، جوامع انسانی