منبع پایان نامه با موضوع 1000میکرولیتر، 8-2، کالیبراتور

دانلود پایان نامه ارشد

شد.
لوله ها به همراه یک فلاسک حاوی محلول بافر PPD در حمام 37 درجه قرار گرفت تا به تعادل حرارتی برسند.
یک میلیلیتر از محلول بافر PPD گرم شده به هر یک از لوله ها افزوده شد. سپس لولهها دوباره در حمام قرار گرفتند. روی حمام برای جلوگیری از ورود نور پوشانده شد.
پس از 5 دقیقه، مقدار 50 میکرولیتر آزید سدیم به لوله B افزوده شد و به خوبی مخلوط شده و دوباره در حمام آب گرم قرار گرفت.
پس از 30 دقیقه، 50 میکرو لیتر محلول آزید سدیم به لوله R افزوده شد و مخلوط گردید.
نمونه ها به کوت کوارتز اسپکترفتومتر منتقل شده و جذب نوری آنها در طول موج 550 نانومتر قرائت گردید.
نحوه ی محاسبه:
(AR-AB)752/0=غلظت سرولوپلاسمین (گرم در لیتر)
AR=جذب نوری نمونه ی R
AB = جذب نوری نمونه ی B

3-8-اندازهگیری فريتين

فریتین با روش آنزیمی و کیت اندازه گیری فریتین شرکت بایرکس فارس اندازه گیری شد.

محتویات کیت:
پلیت: پلیت 96 حفره ای پوشش داده شده با آنتی بادیهای پلیکلونال ضد فریتین خرگوش
استاندارد صفر: از استاندارد صفر برای رقیق کردن نمونهها نیز استفاده میشود.
استانداردها: محلول سرمدار حاوی فریتین انسان در محلول استانداردها از تیمروزال به عنوان نگهدارنده استفاده شده است.
کنترلهای سرمی: حاوی سرم انسانی و تیمروزال.
ردیاب آنزیمی: حاوی آنتی بادی منوکلونال ضد فریتین متصل به پراکسیداز (HRP ) محلول در بافر PBS، حاوی پروتئین و تیمروزال.
بافر رقیق کنننده: حاوی محلول PBS، پروتئین و تیمروزال.
محلول شستشوی غلیظ (ˣ20): حاوی PBS و تیمروزال.
محلول رنگ زا: حاوی بافر H2O2 و TMB.
محلول متوقف کننده واکنش: حاوی H2SO4 دو نرمال.

جمعآوری و آمادهسازی نمونهها:
نمونه مناسب برای اندازه گیری فریتین، سرم یا پلاسمای هپارینه است. نمونهها را تا دو هفته در دمای 8-2 درجه سانتیگراد میتوان نگهداری کرد. برای نگهداری نمونهها به مدت طولانیتر سرم یا پلاسما را باید در حجمهای کم تقسیم و در 20- درجهی سانتیگراد نگهداری کرد. برای اندازهگیری فریتین نمونههای منجمد شده ابتدا نمونه باید در دمای اتاق ذوب و سپس با حرکت دست یکنواخت کرد. برای یکنواخت کردن نمونهها از ورتکس نباید استفاده شود.

روش کار:
قبل از شروع کار دمای تمامی محلول ها به دمای اتاق رسانده شد.
یک حجم محلول شستشوی غلیظ با 19 حجم آب مقطر یا دیونیزه رقیق شد. این محلول تا 7 روز در دمای 8-2 درجه سانتیگراد پایدار است.
ابتدا 25 میلیلیتر از استانداردها، سرم کنترلها و سرم بیماران در حفرههای مربوطه ریخته شد و به آن 200 میکرولیتر بافر رقیق کننده اضافه شد، سپس با تکان دادن پلیت، محتویات حفرهها به مدت 15 ثانیه مخلوط شد.
پلیت به مدت 30 دقیقه در دمای اتاق قرار داده شد.
پیت 4 بار با 300 میکرولیتر محلول شستشو، شستشو داده شد.
به هر حفره 100 میکرولیترکونژوگه ضد فریتین (HRP) اضافه شد و 30 دقیقه در دمای اتاق قرار داده شد.
پیت 4 بار با 300 میکرولیتر محلول شستشو، شستشو داده شد.
به هر حفره 100 میکرولیتر سوبسترای TMB اضافه شد.
پلیت به مدت 15 دقیقه در دمای اتاق و در محل تاریکی قرار داده شد.
100 میکرولیتر محلول متوقف کننده واکنش در هر حفره ریخته شد و 10 ثانیه مخلوط شد. میزان جذب نور حفره ها تا 15 دقیقه بعد از افزودن محلول متوقف کننده، در طول موج 450 نانومتر خوانده شد.

محاسبه نتایج:
پس از تعیین میزان جذب نوری استانداردها و نمونهها و ترسیم منحنی استاندارد غلظت فریتین بر حسب ng/ml محاسبه شد.

3-9-اندازهگیری آلبومین

آلبومین با استفاده از كيت شركت پارس آزمون و به روش BCG اندازهگيري شد.

اساس روش:
آلبومین موجود در سرم، اسیدی ایجاد کلمپکس سبز- آبی رنگ میکنند که در طول موج 630-540 نانومتر قابل اندازهگیری بوده و شدت رنگ حاصل متناسب با مقدار آلبومین موجود در نمونه است.
AIbumin +BCGAIbumin- BCG(complex)

معرفها:
Storage
Content
presentaion
15-30 C
3×150ml
R1:Albumin Reagent

شرایط نگهداری :
مصرف آمادهسازی مصرف بوده و در صورت نگهداری در دمای 30-15 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء پایدار میباشد و مشروط بر اینکه در ویالها بسته و آلوده نگردند. وجود کدورت یا اجراء خارجی در این معرف باعث افزایش جذب نوری بلانک در طول موج 630 نانومتر میگردند که از علائم تخریب معرف است.

نمونه مورد آزمایش:
سرم بدون همولیز، پلاسمای هپارینه و یا EDTA دار بستن، تورنیکه به مدت طولانی باعث خروج آب از عروق و افزایش غلظت آلبومین میگردد. نمونهها در دمای 25-15 درجه سانتیگراد برای مدت یک هفته و در دمای 8-2 درجه سانتیگراد برای مدت یک ماه و در فریزر برای مدت 3 ماه پایدار هستند.

روش اندازه گیری:
پارامترها:
دما: 37/25 درجه سانتیگراد/ طول موج: 630-540 نانومتر/ کووت: سانت/ حجم معرف: 1000میکرولیتر/ حجم سرم: 10میکرولیتر/ خوانش: مقابل معرف/ نوع واکنش: افزایشی

بلانک
کالیبراتور
نمونه
R1
1000میکرولیتر
25میکرولیتر
25میکرولیتر
نمونه/کالیبراتور

10میکرولیتر
10میکرولیتر
پس از مخلوط نمودن 10 دقیقه در دمای مورد نظر انکوبه نموده، سپس جذب ها را مقابل بلانک معرف اندازهگیری نماید. ثبات رنگ 60 دقیقه دور از نور مستقیم است.

محاسبه :
Albumin(g/dl)=(A sample )/(A cal)× Cal.conc

3-10-اندازهگیری پروتئين تام

پروتئن تام به روش بیوره و با استفاده از کیت شرکت زيست شيمي اندازهگیری شد.

اساس آزمایش :.
در این روش پیوندهای پیتیدی پروتئینها در شرایط قلیایی با یونهای مس دو ظرفیتی ایجاد کمپلکس آبی- ارغوانی میکند که در طول موج 560-540 ناتومتر اندازهگیری میشود. شدت رنگ حاصل متناسب با مقدار توتال پروتئین موجود در نمونه میباشد.
معرفها:
Storage
Content
presentation
C -30 – 15
Ml100X3
P:Total protein Regent

شرایط نگهداری:
معرف آماده مصرف بوده و در صورت نگهداری در دمای 30-15 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء پایدار میباشد.

نمونه مورد استفاده:
سرم شفاف و بدون همولیز و پلاسمای هپارینه یا EDTA دار پایداری توتال پروتئین در سرم یا پلاسما در دمای 25-15 درجه سانتیگراد 6 روز در دمای 8-2 درجه سانتیگراد 4 هفته و در دمای 20 درجه سانتیگراد یک سال میباشد.

روش اندازهگیری
پارامترها:
دما: 37-25 درجه سانتیگراد/ طول موج:560-540 ناتومتر/ کووت: 1 سانت/ حجم نمونه: 10میکرولیتر/ درجه معرف: 1000 میکرولیتر/ خوانش: مقابل بلانک معرف/ نوع واکنش: آزمایشی .

بلانک
کالیبراتور
نمونه
نمونه/ استاندارد

10میکرولیتر
10میکرولیتر
R1
1000میکرولیتر
1000میکرولیتر
1000میکرولیتر
مخلوط کرده، 10دقیقه دردمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه نمایید سپس جذب نمونه (A sample) و کالیبراتور (A Calibrator) را مقابل بلانک معرف در طول موج 546 ناتومتر بخوانید، پایداری رنگ 60دقیقه میباشد.

محاسبه :
Total protein(g/dl)=(A sample)/(A Calibrator )×Cal. Cinc.

3-11-اندازهگیری اسید اوریک

اسید اوریک به روش آنزیمی و با استفاده از کیت شرکت زيست شيمي اندازهگیری شد.

اساس روش:
این کیت براساس اکسید اسیون اسید اوریک آنزیم Uricase و تبدیل آن به آلانتولین، گاز گربنیک و آب آکسیژنه است که ماده آخر در مجاورت پراکسید از 40 آمینو آنتیپیرین با DHBS ایجاد کمپلسی رنگی کینونمین میکند که شدت رنگ متناسب با مقدار اسیداوریک موجود در نمونه می باشد و در طول موج 500 نانومتر اندازهگیری میشود.

Uircase

Uric acid + 2H2O Allantoin+Co2+H2O2
H2O2+4-Aminoantipyrine+ DHBs Quinoneimin e+2H2o2

معرفها:
Storage
Content
Presntation

2-8 C
5X100ml
UricAcid Reagent
1-522-12
c8-2
3X100ml
UricAcid Reagent
2-522-12

شرایط نگهداری:
معرف در دمای 8-2 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضا، روی ویالها پایدار میباشد مشروط بر اینکه درب ویالها بسته و آلوده نگردند.

آمادهسازی معرفها:
معرف آماده مصرف میباشد.

نمونه مورد آزمایش :
جهت انجام آزمایش میتوان از سرم بدون همولیز یا پلاسمای هپارینه یا EDTA دار و همچنین ادرار استفاده نمود. در نمونه ادرار را به نسبت 1:10 با آب مقطر رقیق نمود. (برای مثال یک میلیلیتر ادرار را با 9 میلیلیتر آب مقطر مخلوط نمایید اسید اوریک سرم در دمای 8-2 درجه سانتیگراد برای مدت 3 روز و دمای 20 درجه سانتیگراد برای مدت 6 ماه پایدار است).

روش اندازه گیری:
پارامترها:
دما: 37-25 درجه سانتیگراد/ طول موج: 500 نانومتر/ کووت: یک سانت/ حجم نمونه: 25 میکرولیتر/ حجم معرف: 1000میکرو لیتر/ خوانش: مقابل بلانک معرف/ نوع واکنش: افزایشی

بلانک
کالیبراتور
نمونه
نمونه/ کالیبراتور

25میکرولیتر
25میکرولیتر
معرف
1000میکرولیتر
1000میکرولیتر
1000میکرولیتر
مخلوط کرده، 10 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه نمایید و جذب نوری نمونه ( sample) و کالیبراتور (A Calibrator) را در طول موج 500 ناتومتر مقابل بلانک معرف، پایداری رنگ 30 دقیقه میباشد.

محاسبه:
در سرم پلاسما:
Uric acid(mg/dl)=(A sample)/(A Calibrator )×Cal. Cinc.

3-12-اندازهگیری کل ظرفیت اتصال به آهن (TIBC)

ظرفیت کل اتصال به آهن با روش دستی و کیت شرکت درمان کاو انجام شد.
اصول متد:
تعیین TIBC در حقیقیت اندازهگیری غیر مستقیم غلظت ترانسفرین خون است. برای این منظور به سرم مورد آزمایش یون آزمایش یون آهن افزوده میشود تا تمام جایگاههای موجود در ترانسفرین از آهن اشباع گردد. سپس اضافی آهن با کربنات منیزیم از محیط عمل خارج میگردد کل آهن پیوند شده به ترانسفرین اندازهگیری شود.

معرفها:
1.محلول آهن ml55
2.پودر کربنات منیزیم g3

طرز کار :
در یک لوله آزمایش ml 5/ سرم ریخته به آن ml 1 از محلول آهن (شماره :1) اضافه نمایید. محتویات لوله را مخلوط نموده و 5 دقیقه در حرارت آزمایشگاه به حال خود بگذارنید. سپس یک قاشقک سر صاف (حدود 50 میلیگرم) کربنات منیزیم (شماره 2) را به داخل لوله افزوده و با ورتکس به شدت مخلوط نمایید و مدت 30 دقیقه در حرارت آزمایشگاه قرار دهید. در این مدت هر 5 دقیقه یک بار لوله را تکان دهید. پس از این مدت لوله را با دور rpm 3500 برای مدت 10 دقیقه سانتریفوژ نمایید و از صاف شده ml 5/ برداشته و مقدار آهن آنرا ترجیحاً با کیت آهن درمانکاو اندازهگیری نمایید.

روش محاسبه:
TIBC (μg/dl)=مقدار آهن (g/dμ)×3
UIBC= TIBC-Serum Iron

3-13-اندازهگیری ظرفيت تام آنتي اكسيداني

سرم با روش شیمیایی استفاده از كيت اندازه گیری TAC شركت بايركس فارس بر مبناي روش كار استخراج شده از شركت رندوكس ايرلند اندازهگيري شد.

اصول آزمایش
تعیین ظرفیت کل آنتیاکسیدانی بر اساس واکنش پراکسید با پراکسیداز پایهگذاری شده که به متابعت با یک واکنش رنگی که از رنگپذیری مادهی تترامتیل بنزیدین میباشد. رنگ آبی آن بعد از اضافه کردن محلول پایان به رنگ زرد تبدیل میشود و میتوان آن را با دستگاه جذب نوری در طول موج 450 نانومتر اندازه گرفت. (به طور متناوب اندازهگیری کینتیک در 600 نانومتر امکانپذیر است اگر نقطهی پایانی اندازهگیری لازم نباشد). در رابطه بن نقطهی پایان اندازهگیری (استفاده از محلول توقف) با جذب 450 نانومتری شبیه سرمهای نمونهبرداری شده میباشد که باید به وسیلهی کاهش جذب درونی مورد آزمایش واقع شده باشند. کمیت با رقتسازی محلول آنتیاکسیدان استاندارد به دست آمده است.

مواد اضافی و تجهیزات مورد نیاز که در کیت آماده نشدهاند
صحت درجهبندی میکروپیپت را تنظیم کنید (به عنوان مثال 100-10 میکرولیتر / 1000-100 میکرولیتر)، دستگاه الیزا که

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع اکسیداسیون Next Entries منبع پایان نامه با موضوع ميلیليتر، آنزيم، ميزان