منبع پایان نامه با موضوع گردشگری شهری، گردشگری پایدار، توسعه گردشگری، آثار تاریخی

دانلود پایان نامه ارشد

ی و دسته بندی نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدهای گردشگری در مدل SWOT در شهر کرمانشاه شده است.
1-9. قلمرومکانی پژوهش
شهر کرمانشاه دارای مساحتی معادل96476666 متر مربع است که جمعیتی برابر 794863 نفر (در سال 1385) در خود جای داده است.
شهر کرمانشاه از لحاظ تقسیمات سیاسی مرکز استان کرمانشاه است و از شمال به کوههای پرآو و طاقبستان از جنوب به ارتفاعات کوه سفید و از شرق به دشت کرمانشاه محدود میگردد. همچنین از لحاظ موقعیت استقرار در ناهمواری های پایکوهی قرار گرفته است و از لحاظ آبوهوا دارای اقلیم معتدل کوهستانی است. محدوده مورد مطالعه در موقعیت 34 درجه و 19 دقیقه عرض شمالی از استوا و47 درجه و 7 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و ارتفاع 1322 متری از سطح دریا قرار گرفته است.
1-10. شیوه و ابزار گردآوری دادهها و اطلاعات
در این پژوهش برای جمعآوری اطلاعات و همچنین تجزیه و تحلیل آنها روشهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته که شامل روشهای اسنادی و پیمایشی است. ابتدا با استفاده از روش اسنادی، کتابها، مقالات، پایاننامهها و طرحها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند و از آنها فیشبرداری شد، که عموماً در مباحث نظری تحقیق و شناخت وضع موجود منطقه مورد استفاده قرار گرفت، همچنین با مطالعات میدانی در سطح شهر پتانسیلها و کمبودها در امر گردشگری در شهر کرمانشاه برشمرده شد، سپس اقدام به شناسایی و دستهبندی نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدهای گردشگری در مدل SWOT در شهر کرمانشاه شده است.
1-11. روش تجزیه و تحلیل دادهها
روش مورد استفاده در پژوهش حاضر شناسایی و دسته بندی نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدهای گردشگری در مدل SWOT در شهر کرمانشاه است.
تجزیه و تحلیل SWOT تحلیلی منظم برای شناسايي اين عوامل و تدوين برنامه بلند مدت كه بهترين تطابق بين آنها را ايجاد نمايد ارايه مي دهد. از اين ديد گاه اين الگو يك برنامه ريزي بلند مدت است كه قوت ها و فرصت ها را به حداكثر و ضعف ها و تهديدات را به حداقل ممكن میرساند. مدل SWOT براي كليه سيستم ها، سازمانها اعم از دولتي، خصوصي در شرايط رقابتي و غير رقابتي براي كليه سطوح ملي صنعت، سازمان، براي پيشنهاد راهكارهاي بقا و تعامل با عوامل محيطي و در نهايت براي تهيه برنامه هاي بلند مدت كاربرد جدي دارد.
نمودار شماره(1-1) : تجزیه و تحلیل مدل swot

(مأخذ: خوشزاد،7:1386)
1-12. شرح واژهها و اصطلاحات پژوهش
گردشگری: لغت توریسم از کلمه تور(Tour) به معنای گشتن اخذ شده که ریشه در لغت لاتینTours به معنی دور زدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد و چرخش دارد که از یونان به اسپانیا، فرانسه و در نهایت انگلیس راه یافته است(واحدپور و جعفری،86:1390).
گردشگری شهری: محل و هر چه که یک محل را تعریف می کند موضوعی اجتماعی است. گردشگری شهری نیز با نظریه ها و فعالیت های مربوط به محل، پیوندی نزدیک دارد. حفظ میراثشهری، نظیر طرح های ساخت و بازسازی آب کنارها در شهر ها متاٴثر از روابط قدرت درون و بیرون یک جامعه است.
گذشته و آثار تاریخی شهر به شاهکارهای هنری تبدیل می شوند، زیرا همه فراموش میکنند که چه رابطهای میان وضعیت فعلی و قبلی شهر وجود دارد. محیط های شهری در سراسر جهان برای سالیان متمادی در زمرۀ بیشترین جاذبه ها برای همه اهداف گردشگری بوده است.
نخستین شرط موفقیت هر شهر در توسعه گردشگری شهری، وجود زیر ساخت های مناسب شهری و مدیریت عاقلانه و مدبرانه در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مانند اینها است. دومین شرط برای تضمین موفقیت سیاست توسعه گردشگری شهری، تنسیق و آمایش جاذبه های شهر و ایجاد تسهیلات و امکاناتی است که دسترسی به جاذبه ها را بیش از پیش آسان سازد(تقوایی و همکاران،31:1391).
گردشگری پایدار: امروزه گردشگری یکی از مقوله های مهم در اقتصاد جهانی است و جایگاه ویژه ای دارد. گردشگری با تعدادی از رشته ها مانند جامعه شناسی، علوم اجتماعی، اقتصاد، جغرافیا، مدیریت و روانشناسی ارتباط مستقیم دارد. کوچکترین برنامه ریزی ها در مورد کم اهمیتترین مسائل تنها در صورت علمی بودن روش ها موفق خواهد بود.
آنچه طرفداران میراث فرهنگی و طبیعی در مقابل طرفداران گردشگری مطرح میکنند، ارزش والای میراث هر کشوری اعم از طبیعی و فرهنگی است که با ورود گردشگران دچار آسیب میشود. دیدگاه جدید جهان بر پایه حفظ میراث طبیعی و فرهنگی همراه با گردشگری برنامه ریزی شده و استفادۀ پایدار از پدیده هاست.
این جاذبهها باید به گونهای حفظ شوند که برای نسلهای بعدی نیز قابل استفاده باشند. گردشگری پایدار برای حقوق دیگران، به خصوص آیندگان، در جهت بهره مندی مادی و معنوی از این نعمتهای خدادادی احترام بسیاری قائل است. توریسم پایدار به محصول خود که همان مقصد گردشگری است، آسیبی نمیرساند و نسبت به این محصول علاقه، غرور و گاه تعصب دارد(حاج علیلو و نکویی صدر،176:1390).
مدیریت گردشگری: مدیریت گردشگری محور فعالیت خود را توجه به اصول اخلاقی انسانی، اجتماعی- فرهنگی، حفاظت از میراث تاریخی(طبیعی و انسانی) قرار داده وما از آن به نام مدیریت خوب گردشگری نام میبریم، که سرآغازی برای پایداری سیستم گردشگری است( واحدپور و جعفری،87:1390).
مدیریت مشارکتی: مديريت مشاركتي به مفهوم توانمندسازي كاركنان و شاغلان سازمان ها، به منظور مداخله در فرآيند تصميم گيري است. مديريت مشاركتي عبارت است از نظامي كه طي آن، بازتاب ارز شهايي، در فرآيند برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي عينيت مييابد كه اين ارزشها عبارتند از: امكان بيان ديدگاه هاي شهروندان دربارهي اقدامات مديريت، پيمان همكاري بين مردم و تصميمگيران، درنظرگرفتن منافع و نيازهاي مشاركت كنندگان، ايجاد تسهيلات براي مشاركت كردن مشاركت جويان، درگيركردن مشاركت جويان در تعريف راه و رسم مشاركت، فراهم كردن اطلاعات مورد نياز مشاركت جويان براي مشاركت و تعيين چگونگي اثرگذاري درون دادههاي مشاركت جويان در تصميم ها(صادقی و رهنما، 1392: 172-171).

رویکرد سیستمی در گردشگری: اين رويكرد گردشگري را به عنوان مجموعه اي از عناصر و بخشهاي مرتبط با هم مي داند كه به عنوان يك كل واحد در جهت تحقق اهدافي خاص حركت ميكند(ابراهیم زاده و آقاسی زاده،111:1388).
تحلیل SWOT: SWOT سرواژۀ عبارات قوتها(Strenghths)، ضعفها(Weaknesses) ، فرصتها (Opportunities) و تهدیدات (Threats) است. گام اول در مراحل برنامه ریزی استراتژیک تعیین رسالت، اهداف و ماموریتهای سازمان است و پس از آن می‌توان از طریق تحلیل SWOT که یکی از ابزارهای تدوین استراتژی است، برای سازمان استراتژی طراحی کرد که متناسب با محیط آن باشد. با استفاده از این تحلیل این امکان حاصل می‌شود که اولاً به تجزیه تحلیل محیط‌های داخلی و خارجی پرداخته و ثانیاً تصمیمات استراتژیکی اتخاذ نمود که قوتهای سازمان را با فرصتهای محیطی متوازن سازد.

فصل دوم: مباني نظري

2-1. اصطلاحات و واژهها
معمولاً تعاریفی که در مورد گردشگری ارائه میشود به دو بعد عرضه و تقاضای گردشگری توجه میکنند. تعاریفی که به بعد عرضه توجه دارند به محصولات و خدمات ارائه شده به گردشگری متمرکز است و تعاریفی که به بعد تقاضا توجه دارند به رفتار گردشگران و آنچه که آنان نیاز دارند تمرکز میکند(کردی،10:1381).
توریست: توریست یا گردشگر کسی است که به قصد تفریح و تفرج، تجارت و دیدار خویشاوندان به طور موقت و نه دائم در زمانی بیش از یک روز و کمتر از یک سال به مکانی خارج از قلمرو زندگی و کاری خود سفر میکند(کوپر و همکاران،28:2000). امّا امروزه آنچه اهمیت فراوان دارد این است که گردشگری تنها به معنای تعطیلات نیست و مقصود از آن آرامش اعصاب و تفریح و نفی کامل دنیای کار نیست، بلکه شکل مثبتی از گذران وقت آزاد است به شکل لذت بردن از جاذبههای طبیعی و زمینی که بر روی آن زندگی میکنیم. گردشگری به معنای کسب دانش نیز هست و امروزه توریست جوامع پیشرفته به دنبال بومشناسی، زمینشناسی، علم، فرهنگ، تاریخ و اصالت است(نکویی صدر،35:1384). لازم به ذکر است که اگر هدف فرد بازدید کننده یا مسافر کسب درآمد از طریق اشتغال در مقصد باشد، آن فرد گردشگر محسوب نمیگردد(Burton،2000:1).
توریسم: لغت توریسم از کلمۀ تور به معنای گشتن اخذ شده که ریشه در زبان لاتین دارد. در فرهنگ لغت معنای مدرن توریسم، مسافرت به منظور سرگرمی با مقاصد مختلف ذکر شده است.
در کشورهای توسعه یافته واژۀ توریسم(گردشگری) از قرن نوزدهم و به ویژه از اوایل قرن بیستم، با گسترش وسایل حمل و نقل، به گردشگری انبوه تغییر شکل وماهیت داد. واژۀ توریسم به معنای ایدۀ مسافرت کردن، جابجایی و حرکت به سوی اهداف مختلف است که احساس گردش و حرکت مداری گردشگر را میرساند، چون به جایی بازمیگردد که از آنجا حرکت کرده است. گردشگری عبارتست از صنعتی شکوفا که قادر به اشتغالزایی است، اقتصادهای محلی را باروری میسازد، و سطح زندگانی را بارور میسازد(حاج علیلو و نکویی صدر،18:1390).
گردشگری شهری: در اولین کارگروه گردشگری در اروپا در سال 1990 گردشگری شهری چنین تعریف شد:” گردشگری شهری مجموعهای از منابع و فعالیتهایی است که در شهرها یا شهرک قرار دارند و به بازدید کنندگان سایر نواحی خدمات عرضه میکنند”. به عبارت دیگر گردشگری شهری به مجموعه فعالیتهای توسعه یافته در مراکز شهری که دارای زیر ساختهای مناسب گردشگری و عناصر طبیعی، تاریخی و فرهنگی هستند و به صورت یک قطب جاذب از طریق عرضه محصولات ومصرف تولیدات و خدمات برای جذب گردشگرها عمل میکنند تعریف شده است…
به عبارت دیگر” گردشگری شهری، عملکرد متقابل گردشگر- میزبان و تولید فضای گردشگری در رابطه با سفر به مناطق شهری با انگیزههای متفاوت و بازدید از جاذبهها و استفاده از تسهیلات و خدمات مربوط به گردشگری است که آثار متفاوتی را بر فضا و اقتصاد شهری بر جای مینهد”(شاهی، 1388: 55-56).
گردشگری پایدار: گردشگري پايدار به معناي گردشگري است كه توسعه و بقا يافته در يك حوزه (جامعه ومحيط) و در همان روش و مقياس در يك دوره نامحدود باقي ميماند و باعث ايجاد مخاطرات و تنزل و ممانعت از توسعه براي محيطي كه در آن رشد كرده نميشود و فرصت انجام مناسب ديگر فعاليت ها و فرآيندها را محدود نمي كند.
به دنبال اين نوع رويكرد نگرش سيستمي به عنوان يك ابزار مورد استفاده قرار گرفته كه با استفاده از آن سعي بر شناسايي موارد تأثير گذار بر گردشگري و ارتباط آنها با يكديگر میشود(همه کسی،4:1385).
2-2. تاریخچه گردشگری در جهان و ایران
از گذشته‌های دور مردم به منظور خرید، گشت و گذار، بازدید از اماکن تاریخی و شهرهای بزرگ، با ابتدایی‌ترین وسایل به سفر می‌رفتند. آنان اغلب در قالب کاروان و بطور دسته‌جمعی سفر می‌کردند. بسیاری از این کاروان‌ها راهنمایانی نیز داشتند.  سفرهای فردی نادر و خطرناک بود. شاید بتوان سومریان را اولین قومی دانست که اقدام به سفرهای تجاری می‌کردند. در مصرحدود پنج هزار سال پیش سفرهای دریایی آغاز شد. پس از اختراع چرخ، چرخ و ارابه‌های چرخدار را از هر راهی نمی‌توانستند عبور دهند. به همین منظور راه‌ها ساخته شدند. اورها، بابلیان، مصریان، ایرانیان و یونانیان در این زمینه پیشگام بودند. آتن از نیمه دوم قرن پنجم پیش از میلاد به شهری با جاذبه‌های فراوان برای گردشگری تبدیل شده بود. اما امپراطوری روم با ثروت و امکاناتی که برای مردمانش فراهم کرده بود و جاده‌ها و جاذبه‌های گردشگری و امکانات اقامت مسافران، جزء اولین کشورهایی بود که نوعی از گردشگری را پایه‌گذاری کرد که به سبک و سیاق گردشگری امروزی نزدیک است. رومی‌ها برای دیدن بناهای تاریخی مانند معابد مشهور در مدیترانه به ویژه اهرام و آثار تاریخی مصر سفر می‌کردند. یونان و آسیای صغیر محل بازی‌های المپیک، آب گرم‌های طبی، استراحتگاه‌های ساحلی، تماشاخانه‌ها، جشن‌ها و رقابت‌های

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع توسعه گردشگری، صنعت گردشگری، زیرساختها، استان لرستان Next Entries منبع پایان نامه با موضوع گردشگری شهری، شاه عباس اول، قرون وسطی، قرآن کریم