منبع پایان نامه با موضوع کرايه، ماليات، هزينه

دانلود پایان نامه ارشد

ارزيابي مي کند و از اين رو، اهميت کمتري به سفرهاي کوتاه و اهميت بيشتري به سفرهاي بلند مي دهد.
? ارزيابي اقتصادي سيستم
به طور کلي هزينه هاي سيستم حمل ونقل عمومي را مي توان به پنج گروه تقسيم نموده، که شامل :منافع و دستمزدهاي اپراتورها، هزينه هاي حمل ونقل، هزينه هاي خود وسايل نقليه، هزينه هاي عمومي ثابت و هزينه هاي سرمايه اي مي باشد.(شورتريد، ????)
? – منافع و دتسمزد هاي اپراتورها، شامل : دستمزدهاي مستقيم زماني، دستمزدهاي زمانهاي مرده يا تلف شده (گارانتي قانوني حقوق، مقررهاي ويژه، دستمزد تهيه گزارش هاو غيره و… )حق بيمه و مزاياي مربوط به زمان هاي اضافه کاري و ايام تعطيلات و مزاياي همه اپراتورها (تعطيلات،پژشکي، پانسيون و غيره…)
?- هزينه هاي حمل ونقل، شامل : سوخت و روغن، تعمير و نگهداري و سرويس ها( تجهيزات، دستمزدها و هزينه عملياتي )، لاستيک ها و قطعات.
? – هزينه هاي وسايل نقليه، شامل : بيمه، موارد و شکايات، خرابيها و خسارات، گواهينامه، لباس هاي فرم و غيره.
?- هزينه هاي عمومي ثابت، شامل : مديريت و دفاتر، حقوق ومنافع، نظارت برحمل ونقل (مراقبين، بازرسان و غيره). ملزومات دفتر(گرما، روشنايي، تلفن،اجاره، و غيره).مخارج محل ثابت و ساختمان، خدمات حمايتي (ترفيعات، مميزي قانوني، خريدها و غيره). مالياتها.
? – هزينه هاي سرمايه اي، شامل: هزينه هاي سرمايه مستتهلک شده و يا تنزل پيدا کرده.دو عنوان ذکر شده اول، هزينه هاي متغييرمي باشند. دستمزدها ومنافع اپراتورها شامل تمام هزينه هاي رانندگان (که با راندن خودروها در ارتباط است)مي باشد. حدود تغييرات هزينه ها به نرخ پايه دستمزدها، مجموع منافع مستخدمين، توافق اتحاديه ها و تاثيرگذاري مديريت حمل ونقل عمومي در جهت حداقل نمودن زمان اضافي و افزايش يافته و گسيختگي شيفتها، بستگي دارد.براي مثال، منافع، حق بيمه و ساير حقوق قانوني مستخدمين ممکن است بين ?? تا ?? درصد از دستمزدپايه راتشکيل دهند. مخارج اپراتورها يکي از اقلام اصلي هزينه ها مي باشد که حدود ?? درصد از کل هزينه سيستم ترانزيت اتوبوسي را تشکيل مي دهد.
هزينه هاي حمل ونقل مشتمل بر تمام هزينه هاي خودرو که در رابطه مستقيم با مسافت طي شده است، مي باشد.مخارج عملياتي برحسب خودرو- مسافت (مايل يا کيلومتر)به طور معمول از طريق توجه بهعمر ناوگان عمومي، نوع تجهيزات و وسايل (وسايل نقليه کوچک يا بزرگ)و تعمير و نگهداري، استانداردهاي وضع شده براي عايدي يا درآمد، محاسبه و تعيين مي گردند.اين فاکتورها داراي نسبت معکوس باسرعت عملياتي مي باشند، چراکه هرچه سرعت عملياتي افزايش يابد، هزينه هاي هر خودرو – مسافت (مايل يا کيلومتر) کاهش مي يابد.
مخارج هزينه هاي عمومي ثابت وهزينه هاي سرمايه اي، به صورت هزينه هاي ثابت مي باشدو شامل تمام هزينه هاي سالانه مرتبط باامور اداري و حمايت سيستم حمل ونقل عمومي مي باشد.هزينه ها تابع ابعاد سيستم ترانزيت مي باشند.ولي براي سيستم داراي ابعاد واندازه وتقريبا معين هزينه ها، تقريبا ثابت هستند.از طرف ديگر، هزينه هاي سرمايه اي شامل هزينه هاي استهلاک ساليانه با مخارج وهزينه هاي نگه داشتن محل و يا تجهيزات، بيش از عمر انتظاري آنها، به روش هاي کار اپراتورهاي حمل ونقل عمومي، بستگي دارد.
? تامين مالي ترانزيت ( اختصاص بودجه ها و سرمايه هاي لازم)
برمبناي مقبوليت روز افزون حمل ونقل عمومي به عنوان يکي از خدمات عمومي ضروري، تقاضاي بيش از پيش براي استفاده از حمل ونقل عمومي به وجود آمده و ارائه خدمات ترانزيت مي باشد. اين خدمات فزاينده منجر به افزايش مخارج و هزينه ها که به علت وضع قوانين تعديلي درجهت تثبيت حق استفاده از ترانزيت (حمايت از استفاده کنندگان )، بانرخي بيش از نرخ افزايش درآمد مربوطه رشد مي نمايند، شده است.بدين جهت، بار تامين مالي سرويس هاي حمل ونقل عمومي به دوش دولت ها ويا ارگانهاي محلي افتاده است.عموما منابع لازم براي پايه گذاري و بنا نمودن يک مجموعه تراتزيتي توسط دولتها، داراي پنج شکل متفاوت است که ذيلا به صورت خلاصه بيان مي گردد:
? – ماليات هاي عمومي- سه نوع از ماليات ها عمومي که به وسيله دولتهاي محلي جهت تامين سرمايه لازم براي حمل ونقل عمومي ويا مخارج عملياتي، دريافت وبه کارگرفته مي شوند، عبارتنداز :
ماليات بردارايي – ماليات بر فروش – ماليات بردرآمد

ماليات بردارايي، اغلب به عنوان يک منبع منفرد براي پايه گذاري خدمات عمومي محلي به شمار مي رود، اما گاهي اوقات به انواع ديگري از تامينات و حمايتي هاي بلندمدت وابسته مي باشد. اين نوع از ماليات پايدار بوده و به وسيله فرآيند جمع آوري ماليات که قبلا انجام گرفته است، فراهم مي گردد، ولي تصويب آن به آساني و همراه با اطمينان نمي باشد. ماليات بر فروش نيز مي تواند به عنوان يک منبع منفرد يا در ادغام با منابع ديگر،جهت ارضاء نيازهاي محلي به کاررود. مزيت ماليات برفروش آن است که چون فرآيند مورد نظر قبلا پايه گذاري شده است، بنابراين هنگام بروز رونق اقتصادي ويا تورم، عايدي يا درآمد بيشتري را حاصل مي نمايد. البته وجود اين مزايا بديهي و واضح است. براي مناطق داراي نرخ هاي بالاي ماليات بر فروش، هر افزايش اندکي دراين نرخ ممکن است مشکلاتي را درحصول ماليات ها به وجود آورد. عموما ماليتهاي فروش داراي نرخ هاي نزولي مي باشند، نرخ هاي افزايشي، متناسب با مقدارشان، ماليات سنگين رابه قشر ناتوان و مردمي که با يک درآمد ثابت زندگي مي کنند، تحميل مي نمايد. بعلاوه هنگام بروز رکورد اقتصادي، درآمدهاي حاصل ازماليات هاي فروش نيز کاهش مي يابند.
ماليات بردرآمد (يا ماليات مربوط به قشر مواجب بگيران) نيز هم به صورت منفرد و مستقل و هم به صورت ادغام باماليات بر منافع تجاري ممکن است مورد استفاده قرار گيرد. مزيت اصلي ماليات بردرآمد، انعطاف پذيري در وضع آن و سنجش توسعه آن مي باشد. ماليات بردرآمد ممکن است براي همه ساکنين يک شهر و يا همه شاغلين و مستخدمين بدون توجه به سکونت يا عدم سکونت آنها درشهر، وضع گردد.
?- ماليات هايي که تمايل به استفاده ازاتومبيل شخصي راکاهش مي دهند – اين ماليات ها، ماليات هاي مستقيم يا غير مستقيمي هستند که از صاحبان وسايل نقليه شخصي دريافت مي گردد. هدف از وضع اين نوع مالياتها اين است که رغبت وانگيزه استفاده از وسايل نقليه شخصي در سطح جامعه کاهش يابد.
اين ماليات ها عموما شامل ماليات بر بنزين، وضع و تعيين حق الورود براي اتومبيل ها، ماليات غيرمستقيم بر وسايل نقليه موتوري، و ماليات بر پارکينگ مي باشند. اين نوع از ماليات ها نمي توانند حمايت وسيعي از سيستم حمل ونقل عمومي به عمل آورند.
? – تامين مالي ترانزيت از طريق درآمد مستقيم – اين درآمد مستقيم از همان کرايه ها و وجوه حاصل از فروش بليط به مردم تشکيل يافته است.نصب آگهي هاي تبليغاتي برروي وسايل نقليه عمومي نيز يکي ديگر از راههاي کسب درآمدهاي مستقيم مي باشد. افزايش کرايه ها، اثرمنفي زيادي بر روي تقاضا داشته و موجب کاهش آن مي گردد.با کاهش مقدار تقاضا، درآمدهاي حاصل نيز کاهش قابل توجهي خواهند يافت.
? – ماليات هاي نامربوط به ترانزيت – اين نوع از ماليات ها اصولا ربطي به مسائل حمل ونقل نداشته و شامل : ماليات برمصرف سيگار، ماليات بر نوشابه ها، ماليات بر بليط هاي بخت آزمايي وغيره مي باشد. به طور کلي اين ماليات هاازمنابع غيرحمل ونقلي سرچشمه مي گيرند.
? – تامين مالي ترانزيت از راه هاي خاص- اين طريق از تامين مالي ترانزيت، ازمنابع مختلفي مي تواند سرچشمه بگيرد.اين روش يکي از غير معمولترين روشهاي تامين مالي ترانزيت بوده و نمي تواند به طور وسيعي براي حمايت و پشتيباني از عملکرد هاي ترانزيت مورد استفاده قرار بگيرد. معمولا براي اخذ اين وجوه، وجود قوانين مصوب مجلس، لازم و ضروري مي باشد.
? کرايه هاي وسايل حمل ونقل عمومي
کرايه هاي وسايل حمل ونقل يک منبع مهم براي درآمد دفاتر حمل ونقل مي باشد.مقدار درآمد حاصل از دريافت کرايه ها به سياستهاي مالي سيستم از قبيل حداکثرنمودن تعداد مسافران و يا حداکثر نمودن درآمد دفاترحمل ونقل بستگي داشته و بادر نظر گرفتن اين مسايل قابل محاسبه مي باشد.
کشش کرايه وسايل حمل ونقل عمومي متغيير بوده و به هدف سفرها، سطح درآمدها و سطح سرويس موجود براي سيستم حمل ونقل عمومي بستگي دارد. بسياري از مطالعات انجام گرفته در ايالات متحده امريکا و ساير کشورها نشان داده اند که تقاضا براي حمل ونقل وقتي که کرايه هاي حمل ونقل عمومي مقدار کمي تغيير کنند، با عکس کشش کرايه ها متناسب مي باشند.کشش کرايه، درصد تغييرات در تقاضاي سفر با وسايل حمل ونقل عمومي را که توسط درصد تغييرات در سطوح کرايه ها تعيين مي گردد، نشان مي دهد.
ساختمان سيستم دريافت کرايه را مي توان به دو گروه اصلي تقسيم نمود. يکي از اين دو گروه به مسافت بستگي داشته و ديگري از طول سفر مستقل مي باشد. استفاده از طول سفر به عنوان يک ملاک و معيار، موجب مي گردد و سيستم ساختماني ممکن به صورت اخذ کرايه به صورت منطقه اي و دريافت کرايه به صورت درجه بندي شده (چيزي مانند تاکسيمتر)به وجود آيند.
در سيستم اخذ کرايه به صورت منطقه اي، براساس تعداد مناطق عبوري توسط مسافران به وسيله ترانزيت، ازآنان کرايه دريافت مي گردد.در سيستم اخذ کرايه به صورت درجه بندي شده، خطوط عبور و مرور ترانزيت به بخش هاي تقسيم مي شوند و محاسبه مقدارکرايه بر اساس تعداد بخش هاي طي شده توسط مسافران صورت مي گيرد. معمولا اندازه بخش هاي سيستم درجه بندي شده از اندازه مناطق در سيستم منطقه اي کوچکتر مي باشد.ساختار سيستم کرايه بخشي يا درجه بندي شده بسيار بيشتر از سيستم کرايه منطقه اي به مسافت سفر وابستگي دارد.ولي از سوي ديگر، سيستم اخذ کرايه بخشي نسبت به سيستم منطقه اي درمورد محاسبه و جمع آوري و کنترل کرايه ها داراي پيچيدگي مي باشد.
روش ديگري که براي اخذکرايه وسايل حمل ونقل عمومي وجود دارد، اخذ کرايه به صورت يکنواخت و يکسان و يا عدم اخذ کرايه به صورت يکسان براي همه مسافران مي باشد. در سيستم اخذ کرايه به صورت يکسان براي همه سفرهاي داراي طول سفرهاي مختلف، کرايه هاي يکسان دريافت مي گرد. نمونه اين سيستم اخذ کرايه درخطوط حمل ونقل عمومي در شهرهاي مختلف ايران مي باشد. در يک سيستم فاقد اخذکرايه به طوريکسان براي همه مسافران، هيچ کرايه اي به صورت مستقيم براي سفربا وسايل عمومي از مسافران دريافت نمي گردد. ولي بودجه لازم براي ارائه سرويس هاي حمل ونقل عمومي از ديگر منابع ممکن ( از قبيل ماليات ها که قبلا تشريح گرديد)تامين مي گردد. هريک از روش هاي اخذ کرايه داراي مزايا ومعايبي مي باشند. جدول پايين مقايسه اي بين سيستمهاي اخذ يکسان يا يکنواخت، منطقه اي و بخشي يا درجه بندي شده را در برخي از خصوصيات مهم آنها را نشان مي دهد، ولي مقدار کرايه براي انجام يک سفر بين دو نقطه از طريق خطوط ترانزيت براي هر سه مورد مذکور،بدين صورت بيان مي گردد:
F=Fb+Kn
که در آن :
F= مقدار کرايه محاسبه شده پرداختي
Fb= کرايه پايه( ورودي اوليه)
K= قيمت پرداختي بر عبور از يک بخش يا منطقه ( قيمت افزوده جهت عبور از يک منطقه)
n= تعدادمناطق يا بخش هاي عبوري
بديهي است که براي اخذ کرايه يکسان(k=0) و بنابراين براي همه سفرها داريم(F=Fb) و براي عدم اخذ کرايه هر دو مقدارK و Fb برابر صفرمي باشند.(Fb=K=0) و بنابراين براي همه سفرها داريم(F=0).
جدول 2-1- مقايسه برخي از خصوصيات روشهاي مختلف اخذکرايه

خصوصيات مهم
نوع سيستم اخذ کرايه

يکسان
منطقه اي
بخشي يا درجه بندي شده
-عدالت اجتماعي
ضعيف
خوب
عالي
-جاذبه براي مسافر
ضعيف
خوب
عالي
-جمع آوري درآمد
متغيير
خوب
عالي
– سادگي در جمع آوري کرايه
عالي
خوب
ضعيف
سادگي در کنترل
عالي
خوب
ضعيف
-سادگي براي مسافران
عالي
خوب
ضعيف
-طول مسير
کوتاه(کوچکتراز? مايليا ??/? کيلومتر)
متوسط
طولاني
-مسافت سفرها
کوتاه
متغيير
متغيير
? ملاحظات مسايل محيط زيستي
با اين کهدرمورد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع مدت استفاده Next Entries منبع پایان نامه با موضوع مدت زمان انتظار، بهبود عملکرد، توسعه شهر