منبع پایان نامه با موضوع کارآفرینی، گردشگری روستایی، توسعه گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

گرفتهاند. بخش اول مربوط به منابع مشترک داراییها و بخش دوم مربوط به خوشههای منطقهای با تأکید بر تعاملات استراتژیک بین سازمانهایی است که در خوشهها فعال هستند. ابتدا دیدگاههای مفهومی از هریک از دو بخش یاد شده به صورت جداگانه فهرست گردیده و سپس این دو جریان مجزا برای کاربرد در مقصدهای گردشگری طبیعتمحور با یکدیگر تلفیق شدهاند.
راید132 و همکاران در سال 2004، تحقیقی با عنوان “برنامهریزی مشارکتی گردشگری” در کانادا انجام دادند. در این مطالعه، فرایند ایجاد ابزاری برای خودارزیابی که به عنوان بخشی از روند گردشگری جامعه محور در مناطق متعددی از کانادا به اجرا درآمده است را توصیف میکند. در این بررسی به این مقوله پرداخته میشود که این ابزار میتواند برای تأکید بر مباحثی مورد استفاده قرار گیرد که در رابطه با موضوعات اساسی فرا روی جوامع است هنگامیکه آن ها به توسعه گردشگری اقدام میکنند. خروجی کاربرد این ابزار در شش جامعه آزمایشی، به صورت تحلیل عاملی نتایج که نشاندهنده نقاط کلیدی است که باید مورد توجه برنامهریزان و محققان قرار گیرد مشخص گردیده است.
نچویلوا و کراتکی133 در سال 2007، تحقیقی باعنوان “مدیریت مشارکت در گردشگری در سطح منطقهای در جمهوری چک” انجام دادند. هدف مطالعه مشخص کردن شیوههایی برای هماهنگی فعالیتهای گردشگری در مناطق خاصی از جمهوری چک است. نتیجه این مطالعه راههای ممکن ایجاد مشارکت و تعدادی سیستم مدیریتی که به هماهنگی موفق در توسعه منطقهای می انجامد را نشان میدهد. سپس فرایندی پیشنهادی برای ایجاد مشارکت تشریح میشود و در انتها نمونههایی از سطوح بالای مشارکت منطقهای را معرفی میکند. این مطالعه در برگیرنده دو بخش اصلی است: بخش تحلیلی که وضعیت موجود را تحلیل میکند و بخش ابتکاری که سیستمهای مدیریتی مشارکت گردشگری را تشریح کرده و راههایی برای ایجاد و تقویت مشارکت پیشنهاد میکند. خروجی بخش اول، یعنی بخش تحلیلی مقایسه سطوح مشارکت در مناطق گردشگری منتخب است. خروجی بخش دوم، یعنی بخش ابتکاری، مدل مشارکت گردشگری بر مبنای سازمانهای گردشگری است.
جرج134 در سال 2007، تحقیقی با عنوان “تعاونی توسعه گردشگری آلپی135” انجام داده است. ATDC (تعاونی توسعه گردشگری آلپی، هند) یک تعاونی مالکان خانههای قایقی و دیگر سهامداران در گردشگری خانههای قایقی در آلپی، شهری پشت به آب در ایالت جنوبی کرالای هند است که به نام “ونیز شرق” شهرت یافته است. این تعاونی نمونه بسیار خوبی از تعاونیهای موفق گردشگری است که مزایای زیادی برای جامعه محلی به ارمغان آورده است. مهمترین خروجی فعالیتهای ATDC “مدل توسعه کرالا” میباشد.
جعفر136 و همکارانش (2014) در مقالهای با عنوان توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی:
کاوش در مدل تعاونی های کسب و کار، به بررسی نقش تعاونی ها در ارتقاء وضعیت گردشگری روستایی در یکی از مناطق مالزی (گلیم ) با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه های گروهی پرداختند. یافته نشان میدهد که تعاونی نقش مهمی در توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی در گلیم دارد.
کومپولا137 (2014) در مقاله ای با عنوان بررسی نقش ویژگیهای کارآفرینان در توسعه توریسم روستایی (مطالعه موردی در فنلاند) به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری طبیعی و روستایی پرداختند. در مقاله نقش شهرداری ها را بسیار مهم دانسته اند. اما بیشترین عامل در گردشگری روستایی را ویژگی های کارآفرینی نوآوری، تعهد و ریسک پذیری دانستند.
2-5-2- مروری بر مطالعات داخلی
عابدی(1381) به بررسی خصوصيات و ويژگیهای کارآفرينان در صنايع کوچک و نقش آنها در توسعه اقتصادی کشور پرداخته است. در اين تحقيق خصوصيات و ويژگیهای شخصيتی مؤثر بر کار آفرينی شامل، خلاقيت، انگيزۀ پيشرفت، تمايل به ريسکپذيری، عزم و پشتکار و استقلالطلبی کار آفرينان صنايع کوچک ايران مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در دو متغير عمدۀ توسعه اقتصادی شامل ايجاد اشتغال و توسعه صادرات، بررسی شده است.
صالحی(1381) به شناسايی عوامل و شاخصهای الويتدار جهت دستيابی به سازمانهای كارآفرين در كشور پرداخته است و در اين تحقيق، عوامل و شاخصهايی كه در صورت وجود در سازمانها، به تقويت فضای نوآوری و افزايش انجام فعاليتهای كارآفرينانه در سازمان انجاميده، مورد بررسی قرار گرفتهاند. اين عوامل در پنج دسته مطالعه شدهاند كه عبارتند از: حمايت مديريت، فرهنگ، ساختار، سيستمها و اهداف و استراتژیها.
فرزین(1384) در تحقیقی با عنوان ” شناخت جایگاه و حوزههای فعالیت تعاونیهای گردشگری در جهان و ایران” به بررسی وضعیت تعاونیها در ایران پرداخته و با انجام تحلیل SWOT، فرصت ها و تهدیدهای محیطی و نقاط قوت و ضعف تعاونیهای گردشگری را در ایران معرفی نموده است. در این تحقیق ساختار شرکتهای تعاونی مورد بررسی قرار گرفته و انواع تعاونیهای گردشگری، راههای تأمین مالی تعاونیها، چگونگی توزیع و پراکندگی فضایی تعاونیهای گردشگری در سطح کشور، دامنه فعالیت آنها، میزان سرمایه و وضعیت اشتغال زایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
نظری(1385) در تحقیقی باعنوان ” امكان سنجی ايجاد تعاونی های گردشگری در استان همدان با توجه به استعدادها و پتانسيلهای فرهنگی، تاريخی و طبيعی آن” از تحلیل SWOT، به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای محیطی، برای تدوين و ارائه استراتژیهای جامع و كاربردی استفاده شده است و استراتژیهایی برای بهرهگیری از نقاط قوت و فرصتهای محیطی و مقابله با نقاط ضعف و تهدیدها ارائه گردیده است. در این تحقیق، زمينههای ايجاد تعاونی های گردشگری در سطح استان، تأثیر آنها بر اشتغالزایی، برقراری رشد و توسعه متعادل و تربيت نيروی انسانی محلی برای ارائه خدمات گردشگری مورد بررسی قرار گرفته است.
اداره کل تعاون استان گیلان(1386) در تحقیقی باعنوان “امکانسنجی ایجاد تعاونیهای گردشگری” که درآن امكانسنجی توسعه صنعت گردشگری با توجه به توان و قابليت‌های استان گيلان با عملكرد ملی و فراملی در قالب تشكيل تعاونی، مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، به تأثیر توسعه گردشگری بر توسعه استان پرداخته شده و تعاونیهای گردشگری به عنوان ابزاری برای توسعه گردشگری مورد توجه قرار گرفتهاند و تأثیر آنها بر اشتغال و پتانسیلهای استان برای فعالیت در قالب تعاونیهای گردشگری مورد بررسی قرار گرفتهاند.
رضوانی و همکاران (1387) به بررسی امکان سنجی کارآفرينی روستاييان در توسعه نواحی روستايی پرداخته است. از جمله مشکلات موجود در نواحی روستايی که کارآفرينی روستايی را ضروری میسازد شامل اين موارد است: فقر در نواحی روستايی، نابرابری در درون جامعه روستايی، مهاجرت‌های روستايی، تخليه روستاها، آسيب پذيری جمعيت روستايی، بيکاری و مسئله اشتغال در نواحی روستايی، محروميت در نواحی روستايی و نابسامانی نظام استقرار روستاها.
مقیمی و همکاران (1387) در مطالعهای باعنوان بررسی رابطه بين مهارتهای كارآفرينانه مديران و اثربخشی سازمانی در كسب و كارهای كوچك و متوسط(SMEs)استان قم به بررسی حضور کارآفرينان بهعنوان يک استراتژی نوين در سازمانها برای دستيابی به نوآوری و استفاده از فرصتها برای موفقيت، رشد و بقای سازمان میپردازد. بررسی رابطه بين مهارت‌های کارآفرينانه مديران(مهارت‌های کارآفرينانه شامل سه دسته 1- مهارت‌های شخصی«نوآوری، ريسک پذيری، پذيرفتن چالشها و جستجوی فرصتها در تغيير» 2- مهارت‌های ارتباطی «تعامل مؤثر با ديگران، مذاکره و چانهزنی، نفوذ و رهبری اثربخش» 3- مهارت‌های فرايندی «توانایی در برنامهريزی و سازماندهی، توانايی در اجرای برنامه، توانايی در تجزيه و تحليل محيط») و اثربخشی سازمانی (شامل: سودآوری، رشد، به دست آوردن منابع، توانايی انطباق، نوآوری، بهرهوری، رضايت ارباب رجوع و رضايت/ تعهد کارکنان) در کسب وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) استان قم، رسالت تحقيق حاضر می باشد.
فرزین(1387) در تحقیق دیگری باعنوان تعاون و مشارکت در گردشگری به بررسی دلایل مشارکت و تبیین جایگاه بخش دولتی، خصوصی و عمومی در مشارکتهای گردشگری پرداخته است. در تحقیق مذکور نمونه هایی از تجارب موفق همکاری و مشارکت در گردشگری مطرح شده و سیاستهایی به منظور تقویت تعاون و مشارکت در گردشگری ارائه شده است.
آگلی مرزیجرانی و همکاران (1390) در مقالهای با عنوان امکان سنجی پیادهسازی، توسعه و تقویت طبیعتگردی (اکوتوریسم) روستایی توسط تشکلهای تعاونی در سطح استان مرکزی به امکان سنجی پیادهسازی، توسعه و تقویت طبیعتگردی روستایی توسط تشکلهای تعاونی در استان مرکزی میپردازد. نتایج این تحقیق نشان داد که وضعیت امکان سنجی پیادهسازی، توسعه و تقویت طبیعتگردی روستایی با توجه به شاخصها یا ابعاد چهارگانه اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، مدیریتی و بوم شناختی در حد متوسط به پایین است و بعداجتماعی- فرهنگی وضعیت نسبتاً بهتری (نزدیک به متوسط) نسبت به سه بعد دیگر دارد. از طرف دیگر، گویههای مربوط به بحث سرمایه در بعد اقتصادی، مشارکت مردم محلی در بعد مدیریتی، آگاهسازی و مطلع کردن مردم محلی جهت تعامل با طبیعتگردها در بعد اجتماعی و فرهنگی و مؤلفه وقوف اعضای تعاونی به نقشهای دوگانه اقتصادی- اجتماعی تعاونیها در فعالیتهای طبیعتگردی روستایی در بعد بومشناختی، دارای بیشترین اهمیت هستند. یافتهها همچنین نشان میدهد که بین ابعاد چهارگانه مؤثر بر امکان سنجی پیادهسازی، توسعه و تقویت طبیعت گردی روستایی توسط تشکلهای تعاونی در استان مرکزی رابطه وجود دارد و همچنین مؤلفه های توسعه و تقویت طبیعت گردی روستایی به کمک تشکلهای تعاونی در سطح استان را می توان در سه دسته عامل حمایتی- آموزشی- ارتباطی، رفاهی- اطلاعاتی و برنامهریزی در تعاونیها دستهبندی کرد که در مجموع حدود 88 درصد تغییرات مربوط به عوامل توسعه و تقویت گردشگری روستایی را تبیین میکنند.
رکن الدین افتخاری و همکاران (1393)، در مطالعهای با عنوان تحلیل عوامل مؤثر در توسعهی کارآفرینی گردشگری روستایی به شناسایی مؤثرترین عامل در توسعهی کارآفرینی گردشگری پرداختند. جامعه آماری این تحقیق صاحبان کسب و کار و مسئولان (دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا) در سه روستای جلیزجند، خمده و هرانده شهرستان فیروزکوه هستند. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه و به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون واریانس و آزمون تعقیبی نوکی استفاده شده است. مطابق نتایج این تحقیق از دیدگاه هر دو گروه مطالعاتی (مسئولان و کارآفرینان) هر چهار عامل (اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیطی) در توسعهی کارآفرینی با توجه به سطح معناداری کمتر از آلفا 05/0 مؤثرند. در زمینه میزان اثرگذاری هر یک از عوامل در تبیین توسعهی کارآفرینی نتایج آزمون توکی نشان داد که از دیدگاه مسئولین وصاحبان کسب و کار بیشترین میانگین متعلق به عامل اقتصادی است. لذا مطابق نتایج این تحقیق در توسعه ی کارآفرینی گردشگری در کنار ویژگیهای فردی و اجتماعی همچون روحیه و اندیشهی کارآفرینانه و وجود نیروی کار مناسب، عامل اقتصادی مثل وجود سرمایه مالی کافی، وامهای کم بهره، یارانههای دولتی، حمایتهای بیمهای و مشاورهای و …. از پایههای اساسی برای شکلگیری کارآفرینی بوده وبه دنبال آن فراهم بودن شرایط محیطی و نهادی نیز میتواند تقویت کنندهی این امر باشد تا روستاییان علاقمند و دارای روحیه کارآفرینی بتوانند ایفای نقش کرده و ظرفیتهای خود را برای کارآفرینی گردشگری به کار گیرند.
مطابق با مبانی نظری بررسی شده این نتیجه حاصل شد که مؤلفه های مختلفی بر توسعه کارآفرینی تعاونیهای گردشگری در ارتباط هستند که میتوان آن را به شش عامل اصلی نهادی و محیطی، سیاستها و رویههای قانونی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیرساختها و ویژگیهای فردی (ویژگیهای کارآفرینان) به شرح شکل 2-4 تقسیم بندی نمود:

شکل 2-4: مدل مفهومی تحقیق
(مأخذ: یافته های تحقیق)

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ نوع هدف، جزو پژوهشهای كاربردی به حساب میآيد، زيرا تئوریهای آزموده شده در جوامع ديگر را برای شناسای و حل مسائل در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع تعاونی ها، طبیعت گردی، بهینه کاوی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع کارآفرینی، توسعه کارآفرینی، استان مازندران