منبع پایان نامه با موضوع کارآفرینی، چرخه عمر، منابع طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

گردشگری، ساكنان غير بومی يا خارجیها وارد صحنه میشوند و سرمايهگذاری میكنند و حتی اجناس مورد نياز گردشگران را از ساير مناطق به آنجا وارد میكنند. يكی از تأثيرات اين نوع سرمايهگذاری از ديدگاه ساكنان، به كار نگرفتن آنها در مشاغل مهم يا سمتهای بالای سازمانی اين صنعت و در نتيجه مشاركت نداشتن ساكنان در سياستگذاری و تصميمگيریهای مربوط به توسعه گردشگری در منطقه است (هال و همکاران، 1378).
با توجه به مزايای كارآفرينی در حوزه گردشگری دو استراتژی جهت توسعه مقصد منطقی به نظر می رسد (کوه117، 1996):
مقاصد گردشگری می توانند جهت جذب كارآفرينان غير بومی به ايجاد كسب و كار در جامعه مورد نظر اقدام کنند.
با تشويق ساكنين به ايجاد كسب و كار های كارآفرينانه گردشگری به رشد مقصد گردشگری كمك نمایند.
البته به كارگيری همزمان دو استراتژی مذكور نيز در صورت تمايل جامعه به داشتن صنعت گردشگری پررونق مؤثر خواهد بود (کوه، 1996)
مسئولیت محیطی کارآفرینی میتواند مبنایی برای استفاده از منابع طبیعی باشد و بر ارزش های غیر مادی و منابع طبیعی تجدید شونده تأکید ویژهای داشته باشد. کارآفرینی سازگار با محیط (پایدار) باید ویژگیهای زیر را داشته باشد: توجه به محیط طبیعی، بومی، محلی، توجه به صنایع دستی و منحصر بفرد. شرکتهایی که کارآفرینی آنها بصورت فعالیت پایدار است، معمولا کوچک هستند. تشکیلات اقتصادی توریستی در مقیاس کوچک پتانسیل زیادی برای ارائه خدمات و محصولات توریستی دارا می باشند. کارآفرینی پایدار را می توان به دسته های زیر تقسیم کرد (نجفی توه خشکه و همکاران، 1391):
پاسخگویی به گردشگران و ارائه خدمات بر اساس فرصتهای متناسب با طبیعت (سازگار با محیط)
بهره برداری پایدار از دانههای وحشی، قارچها، رستنیها و سایر محصولات جمع آوری شده از طبیعت و بهره برداری از نباتات وحشی به عنوان مناظر و چشم انداز
استفاده در مقیاس کوچک و پایدار از جنگل و فرآوردههای چوبی، بهرهبرداری مناسب از زغال سنگ، سنگهای قیمتی و سایر کانیها
استفاده مناسب از منابع آبی
استفاده مناسب از سایر خدماتی که از طبیعت گرفته میشوند (برای مثال عکاسی از طبیعت، ایجاد خدمات تفریحی، همچنین انرژیهای تجدید شونده مانند انرژی خورشیدی، انرژی امواج دریا، خریدهای سبز، آموزش و… )
2-3-7- تأثیر کارآفرینی در چرخه عمر محصولات گردشگری
در ادبیات گردشگری مراحل توسعه مقصد گردشگری، توجه بسياری از محققان را به خود جلب كرده است. به عنوان مثال مدل چرخه حيات مقصد باتلر(1980) برای توضيح مراحل تكامل مقاصد به كار برده شده است (راسل118 و همکاران، 2004). مدل چرخه عمر مقصد اقتباسی از مدل چرخه عمرمحصول است که منحنی S شکلی است و با دو بعد زمان و تعداد گردشگران (رشد گردشگری) شناخته میشود. در واقع مقاصد گردشگری سبدی از محصولات و تجربيات گردشگری را ارائه میكنند و بنابراين میتوانند الگويی مشابه با اين رفتار را داشته باشند. معمولاً فازهای كشف119، مشارکت120، رشد 121، استحکام122 ، رکود123 و افول124 در مورد چرخه عمر مقاصد شناخته شده اند (ویرماری125، 2006).

شکل 2-2: نمودار مراحل چرخه عمر مقصد گردشگری
(مأخد: ویرماری، 2006)

جدول 2-3 خلاصهای از نظرات محققين در مورد ويژگی كارآفرينی در مراحل توسعه مقصد آورده شده است به نظر میرسد نظریات کوه در مورد مشخصات کارآفرینی در چرخه عمر مقصد بیشتر به منابع موجود و نحوه مدیریت آن پرداخته، ویر ماری نوع گردشگران و چالشهای کارآفرینان در هر مرحله را مورد بررسی قرار داده و راسل و همکاران به نوع فعالیتهای کارآفرینی در این مراحل توجه نمودهاند (گرجی، 1393):

جدول 2-3: نقش کارآفرینی در مراحل چرخه عمر مقصد
مرحله توسعه گردشگری
کوه (1995)
ویر ماری (2006)
راسل و فالکنر (2004)
مرحله اکتشاف (معرفی)
عرضه منابع برای پاسخ به تقاضا كافی، هزينه ورود به بازار پايين، ميزان سود دهی بالا، زياد بودن شركتهای
جديدالتأسيس.
نوع گردشگر:انفرادی و معدود،
نوع كارآفرين:پيشرو،
سطح كارآفرينی در اين مرحله به عوامل تفاوتهای فرهنگی،
دسترسی سريع و درگيری تجاری در مناطق مختلف بستگی دارد
فعاليت های كارآفرينانه : سازمان يافته و اغلب در واكنش به تقاضا شروع می شوند و با ادامه فرايند توسعه و افزايش تعداد گردشگران
فعاليتها هدفمند تر شده و از لحاظ مقياس تنوع بيشتری پيدا می كند.
مرحله رشد و مشارکت
افزايش تعداد و تنوع شركتها، كاهش ميزان منابع و افزايش هزينه دسترسی به منابع و در نتيجه سود پايينتر، افزايش هزينه ورود، ايجاد رقابت، نوآوری محصول، تمايز، ورودبه بازارهای دنج و
همچنين ادغامات عمودی و افقی دركسب و كارها در اين
مرحله اتفاق می افتد.

مرحله بلوغ و استحکام

نوع گردشگر:انبوه
بزرگترين چالش: تكرار موفقيت در مورد اين گردشگران،
در اين مرحله قدرت مالی كسب و كارها و نحوه مديريت آنها بسيار تأثيرگذار
است.

مرحله رکود
هنگامی كه صنعت به تعادل رسيدموفقيت متوقف میشود. اما اگر نوآوری به نحو موفقيت آميزی ادامه پيدا كند آنگاه صنعت، خود را وارد يك چرخه جديد رشد می نماید.

اجرای استراتژی های جذب
كارآفرينان پر شور كه دارای ديدگاه و تحرك لازم برای ايجاد انقلاب در بازار هستند،
نوع كارآفرينی: احيا كننده و نياز به كارآفرينی شومپيتری
موارد زير از جمله راهكارهايی هستند كه در دوره اشباع، ركود و افول بازار گردشگری يك مقصد به کارآفرینان پیشنهاد میشوند(ویرماری، 2006):
داشتن تصوير روشنی از نيازهای گردشگران، بازار و تجهيزات بازار.
اطلاعات تحقيقات بازار به منظور محاسبه ريسك احتمالی
توانايی تفويض اختيار126 و اشکال مختلفی از قراردادهای هم پیوندی127
توسعه مدل های جديد كسب وكار، ساختارهای سازمانی جديد و روش های تأمين مالی جديد
در اين مرحله ريسك پذيری متعادل و سرمايهگذاری مخاطره پذير به طور فزايندهای مهمترين منبع تأمين مالی محصولات و بازارهای جديد میباشد.
توانايی مديريت تغيير كه بر اينرسی نهادينه شده، ذهنيت قديمی و گروههای ذينفع و غير مؤثر تأثیر گذار باشد.
توانايی فهم تأثير فناوری اطلاعات بر توليد و بازاريابی محصولات و خدمات گردشگری
توانايی فهم پيچيدگی كيفيت تجربه يا خدمات و محصولات برای گردشگران نقاط مختلف (بازارهای مختلف)
توانايی برنامهريزی و تفكر جهانی و ترجمه آن به تجهيزات و خدمات محلی (جهانی فکر کردن و محلی عمل کردن)
رهبری و انگيزش افراد در سازماندهی از طريق ساختارهای كاری مناسب و سيستمهای مشوق کاری
2-3-8- عوامل مرتبط بر توسعه فرصت های کارآفرینی در گردشگری
در چارچوب رهيافت سيستمی، ايجاد جوامع كارآفرين و تشويق مردم محلی به فعاليتهای كارآفرينانه مستلزم شناخت و درك كافی از فرايند كارآفرينانه است كه آنرا يك فعاليت باتوجه بهويژگیهای محيط درونی و بيرونی جامعه دانسته، بنابراين داشتن چارچوب و الگوی دقيق وروشن از مراحل خلق، اجرا و بهنتيجه رساندن فعاليت كارآفرينانه وابسته بهشناسايی عوامل و مؤلفههايی است كه صورت عينی/ذهنی يا مستقيم/غيرمستقيم در توسعهی كارآفرينی مؤثر هستند برای اساس توسعهی كارآفرينی در حوزه ی گردشگری به جهت ارتباط عميق با بحث- های توسعهی پايدار زیستی شكل ويژهای از كارآفرينی شكل میگيرد كه تلفيقی از رويكرد رشد گرايی اقتصادی برپايه حفظ محیط زیست است. بهعبارتی مسئله توسعه ی كارآفرينی گردشگری شكل دهندهی مفهوم اقتصاد محیط زیست درجوامع محلی است كه براساس سياستها و رويههای خاص خود دارای عوامل و مؤلفه های ويژهای است که در شکل زیر به آن اشاره شده است .

شکل 2-3: عوامل مرتبط بر توسعه کارآفرینی گردشگری
(مأخذ: رکن الدین افتخاری و همکاران، 1393)

در خصوص عوامل مؤثر در به وجود آمدن فرصتهای کارآفرینی در بخش گردشگری میتوان نگرش صاحبنظران را به شرح جدول زیر خلاصه نمود (رکن الدین افتخاری و همکاران، 1393):

جدول 2- 4: عوامل مرتبط در به وجود آوردن فرصت های کارآفرینی در گردشگری

معیارها
محقق
سال

عوامل اقتصادی (مزیتهای بازار، فراهم بودن سرمایه)، عوامل غیراقتصادی (مقبولیت کارآفرینی از نظر فرهنگی، تحرکات اجتماعی، امنیت و عواملی همچون طبقهی اجتماعی، قدرت و کنترل)عوامل روانشناختی (نیاز به توفیق، انگیزه ها ومخاطره پذیری)ترکیب عوامل تولید (به منظور ایجاد تغییر در تولید محصولات و خدمات)

ویلکن
1992
نوآوریهای فنی، عوامل سیاسی، اجتماعی، اداری و تحولات کلان افتصادی
شین و همکاران
2000
حوادث غیرمترقبه، تعارض و ناسازگاری بین انتظارها و واقعیت ها، نیازهای فرایندی، دانش جدید، تغییر در ساختار بازار و صنعت، تحولات جمعیتی، تغییر در علائق و سلیقه ها
دراکر
1985
قوانین مقررات، پایداری محیطی، ایمنی و امنیت، سلامت و بهداشت، اولویت سفر و گردشگری، زیرساخت های حمل و نقل هوایی، زیرساختهای حمل ونقل زمینی، زیرساختهای گردشگری، زیرساختهای فن آوری اطلاعات، قیمتهای رقابتی در صنعت گردشگری، منابع انسانی، میل به سفر و گردشگری، منابع طبیعی، منابع فرهنگی
جنیفر بلانک و همکاران
2009
(مأخذ: رکن الدین افتخاری و همکاران، 1393)
2-4- تعاونی و اهمیت آن در گردشگری
2-4-1- مفهوم تعاون و تعاونی
تعاون در لغت به معنای مشارکت، همیاری، دست یکدیگر را گرفتن، مساعدت و نوع دوستی میباشد. از نقطه نظر جامعهشناسی، زمانی تعاونی و همکاری شکل میگیرد که تعامل اجتماعی بین اشخاص و گروههایی که هدف آنان پیوند دادن فعالیتهایی چند، اعمال کمک متقابل و انحام کاری به طور مشترک است، پدید آید. از نظر اقتصادی تعاون و همکاری نوعی سازمان و عمل اقتصادی است که از طریق آن اشخاص و گروههایی با داشتن منافع مشترک، با یکدیگر جهت انجام فعالیتهای اقتصادی پیوند میخورند و بالاخره اینکه تعاون و همکاری در سطح بین المللی و جهانی برای مشخص ساختن شکل خاصی از کمک متقابل اقتصادی و یا کمکهای فنی که فارغ از هر نوع مقاصد سلطه جویانه کشور کمک کننده به انجام رسد بکار میرود (نیازی و همکاران، 1385).
تعاون به معنی گروهی از افراد است که نیروی کار و تواناییهایشان در قالب طرحی مشترک یکپارچه کردهاند تا از منافع مشترک خود استفاد کنند و بر آن بیافزایند و در حالی که تمام سازمانها برخاسته از همآمیزی منافع اعضایشان میباشند، تعاونیها متضمن فرایندی از مشارکت مردم میباشد که در آن افراد ظرفیتهای مشخص خود را سامان میدهند. لذا پویایی و بقای تعاونیها در مشارکت فعال مردم نهفته است (نیازی و همکاران، 1384).
نظام تعاون از جمله پدیدههایی است که در راه ورود گروهها به طور جمعی به چرخه توسعه و نیز تعدیل اقتصادی و تعدیل بحران اشتغال نقش مؤثر و مفیدی دارد و این نظام در هر جا مانند یک مرکز کنترل روابط اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و محلی میتواند عمل کند. تعاون میتواند موجب ارتباط افراد یک جامعه و پیدایش روحیه برادری و نوع دوستی در بین آنها گردد و از تفرق و تقابل و نیز خودخواهی و خود پرستی و بیتوجهی به منافع دیگران بر حذر دارد. تعاونی، انجمنی مستقل از افرادی است که به صورت داوطلبانه به منظور رفع نیازها و خواستههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش از طریق شرکتی با مالکیت مشترک و تحت کنترل دموکراتیک تشکیل میشود. تعاونیها همچنین به مسئولیتپذیری اجتماعی اعتقاد داشته و یکی از اصول آنها را توجه به جامعهای تشکیل میدهد که تعاونیها در آن مشغول فعالیت هستند. یک سهم مهم نهضت تعاونی، همانا ظرفیت آن در گسترش و حمایت از توسعه کارآفرینانه در اشکال سازگار با اصول و اهداف گردهمایی جهانی برای توسعه اجتماعی است. در کل تعاونی و شرکتهای تعاونی که نهادهای اجتماعی هستند. مجموعهای از واحدهای اقتصادی و اجتماعی راتشکیل میدهند که به منظور رفع تمام یا پارهای از نیازهای واقعی و مشترک اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل سازماندهی میشوند و از همین رو ضرورتاً نیاز به باور و رعایت هنجارهای اصول سازماندهی و مدیریت علمی دارند (نیازی و همکاران، 1385).
2-4-2- تعاونی های

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع توسعه گردشگری، جامعه محلی، میراث فرهنگی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع تعاونی ها، طبیعت گردی، بهینه کاوی