منبع پایان نامه با موضوع کارآفرینی، توسعه کارآفرینی، فرصتهای شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

بدون تلاش در جهت ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به استعداد و توانمندی کارآفرينان در عرصههای مختلف اجتماعی – اقتصادی، در بسياری موارد به هدر دادن منابع است (پیرس4، 2003). بررسی سياست كارآفرينی در کشورهای گوناگون نيز نشان میدهد که استراتژیهای توسعه کارآفرينی در اين کشورها بیشتر بر خدمات مشاوره‌ای، تكنولوژی، حمايت‌های اطلاعاتی، پيوندهای درون‌بخشی، ظرفيت‌سازی علمی، وام و اعتبارات و آموزش قرار دارد(مليتو،1380). از نظر كورنوال و پرمن5(1990)، ويژگیهایی كه قادر بوده مانع از تدوين يك استراتژی كارآفرين در تعاونی گردد به سه دسته عوامل محيطی، عوامل داخلی تعاونی و عواملی كه هم در نتيجه محيط خارجی و هم ساختاری و فرايندهای سازمانی هستند میباشد. برخی از صاحب نظران اين عوامل را در كمبود رقابت، وجود مراجعين مختلف، مسئوليتپذيری عمومی و اهداف تعاونی میدانند. از سوی دیگر تعاونیها نسبت به سازمانهای انتفاعی امكان كمتری برای حضور در بازار دارند. اين امر و عدم رقابت در بازار باعث عدم تمايل آنها به كاهش هزينهها، فعاليت اثربخش و اجرای مؤثر طرحها میگردد. بدون نيروهای رقابتی و بدون توجه به مناسب بودن ايدههای جديد، دليل اندكی برای نگران بودن درباره از دست دادن اهداف وجود خواهد داشت و علاوه برآن برای كارآفرينی نيز دليل چندانی وجود نخواهد داشت.
بسياری از تعاونیها بايد رضايت چندين گروه از جمله مشتريان،‌ مالياتدهندگان، ‌سياستگذاران، مراجع مختلف دولتی، گروههای ذيربط و ديگران را برآورده سازند. بدليل بحث و مناظره عمومی كه همواره وجود دارد، برای مديريت تعاونی دشوار است كه به تصميمی دست يابد كه ناشی از ارزيابی جامع از استراتژی جايگزين باشد و صلاحيتهای يك استراتژی كارآفرينی رابه هنگام انتخابهای استراتژيك، ارزيابی كند. همچنین در بیشتر کشورها اهداف توسط بخش دولت تدوین میگردد. اين اهداف بايد توسط قانونگذاران خارج از سازمان تدوين شوند كه حد و مرز مديريت سازمان را تعيين میكنند. بهعلاوه از آنجايی كه ممكن است چندين گروه خارج از تعاونی، در تعيين مقاصد و اهداف دخيل باشند، ‌لذا اغلب تعابير مختلفی از اين پرسش صورت میگيرد كه منافع عمومی در چيست؟ تعاونی بايد در چه جهتی عمل كند؟ انتخاب يك استراتژی كارآفرينی توسط مديريت يك سازمان غيرانتفاعی دشوار است، ‌زيرا تعابير چندگانهای از اهداف و مقاصد سازمانی وجود دارد(مقيمی، 1381).
باتوجه به تحقيقات انجام شده در خصوص تشکيل تعاونی‌ها در کشورهای مختلف، اشتغالزایی در سطوح محلی، افزايش درآمد، توسعه کاربری‌های صنعتی و تجاری و توزيع جغرافيايی بازارها (کورتنی6 ، 2002)، جلوگيری از افزايش قيمت محصولات (هیسریج و همکاران، 2002)، کاهش هزينه‌ها و توسعه بخش روستایی، توزيع بهينه کالاها و خدمات، پل ارتباطی بين شهر و روستا، صنعت و کشاورزی، توليدکننده و مصرفکننده و رونق کشاورزی و بسيج و تخصيص عادلانه منابع، ايجاد تنوع در اقتصاد روستایی، بسترسازی لازم به منظور افزايش ثروت روستائيان و تسهيل توزيع کالاهای توليدی صنعتی از پيامدهای توسعه و گسترش کارآفرينی در تعاونیها است(کبيری،1383).
گردشگری ابزاری توانمند برای افزايش درآمد ملی كشورهای كمتر صنعتیشده است. در اين زمينه ايران و مناطق شمالی آن از جاذبههای توريستی متعدد و ظرفيتهای بالفعل وسيعی برای گسترش تعاونیهای گردشگری برخوردار است. تعاونیهای گردشگری میتوانند نقش عمدهای در توانمندسازی مردم محلی و توسعه منابع انسانی و تنوع بخشی و رشد اقتصادی و همچنين خلق فرصتهای شغلی در ارتباط تنگاتنگ با ساير بخشهای اقتصادی ايفا نمايند و در اين رابطه میتوان با سياستگذاری، برنامهريزی و سرمايهگذاری مطلوب به اهداف و دستاوردهای برشمرده شده برای تعاونیهای گردشگری در رويهای پايدار نايل آمد. شرایط بالقوه مناسب برای حضور تعاونی‌ها در عرصه گردشگری کشور بهدلیل ناتوانی پاسخگویی‌ سازمان‌ها و شرکت‌های کنونی به ارضاء نیازهای بالقوه متقاضیان قشر متوسط و فقیر جامعه، از مهمترین ضرورت‌های این پژوهش است. از طرف دیگر، بخش گسترده‌ای از شوراهای شهر و روستا به گردشگری بهعنوان یک فعالیت‌ تأثیرگذار اقتصادی و فرهنگی توجه دارند و متأسفانه قادر به سازماندهی مناسب برای تقویت آن‌ نمی‌باشند، در این شرایط نیز تعاونی‌ها می‌توانند نقش مهمی ایفا نمایند.
براساس آمار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تعداد كل تعاونیهای گردشگری فعال در كشور 177 تعاونی فعال و 112 تعاونی غيرفعال است. استانهای مازندران، گيلان، اردبيل، خوزستان، قم و هرمزگان استانهایی هستند كه هم از نظر تعداد تعاونی فعال و هم غيرفعال در سطح كشور در ردههای اول قرار دارند. بيشترين تعداد و سهم از تعاونیهای كل كشور در استانهای توسعهيافته و كمترين آنها در استانهای كمتر توسعه يافته است. از مجموع 177 تعاونی فعال 70 تعاونی در استانهای توسعهيافته، 68 تعاونی در استانهای درحال توسعه و 39 تعاونی در استانهای كمتر توسعه يافته واقع شدهاند ( فرزین، 1384).
راهبردهای توسعه تعاونیهای گردشگری را میتوان در بازاريابی داخلی و خارجی،تعاونیهای بازاريابی يك جاذبه خاص، تعاونیهای اماكن تفريحی عمومی، تعاونیهای بازاريابی توسط آژانسها، هتلها، مراكز تفريحی و نهادهای محلی جهت حضور در بازارهای خارجی، تشكيل تعاونیهای ارائه خدمــات اقامتی و تورگردانی، تقويت ائتلاف بين بخشهای حملونقل و گردشگری، ايجاد تعاونیهای گردشگری بهمنظور حفظ محيطزيست و توسعه منابع اكوتوريسم، ايجاد تعاونیهای گردشگری روستايی در حوزههای صنايع دستی، ايجاد تعاونیهای گردشگری كشاورزی، تشكيل تعاونیهای گردشگری ورزشی، تشكيل تعاونی برای ايجاد مناطق نمونه گردشگری، تشكيل تعاونیهای مقصد توسط شوراهای شهر و روستا جهت تقويت تلاشهای بازاريابی برای مقصد و تشكيل تعاونی برای اداره موزه ها و سايت موزهها دانست.
براين اساس، مسئله اصلی تحقيق حاضر نقش عوامل مرتبط با توسعه كارآفرينی در تعاونی‌های گردشگری و رتبه‌بندی آنها باتوجه به بسترهای فعلی فعاليت تعاونی‌ها و نقاط قوت و ضعف، همچنين چالش‌های موجود بصورت راهكارهای سياستی، هدايتی، نظارتی و حمايتی خواهد بود. از آنجا که جامعه آماری این تحقیق استان مازنداران میباشد نتایج این تحقیق برای استان مازنداران که دارای جاذبههای توريستی متعدد و ظرفيتهای گردشگری بالقوه میباشد بسیار مفید واقع میگردد و در واقع با گسترش تعاونی های گردشگری در این استان امید است که ابزاری توانمند برای افزايش درآمد این استان ایجاد گردد و نقش عمدهای را در توانمندسازی مردم محلی استان مازندران و توسعه منابع انسانی و تنوع بخشی و رشد اقتصادی و همچنين خلق فرصتهای شغلی در آن استان را ايفا نمايد.
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش
به خاطر تغييرهای بنيادی صورت پذيرفته در اقتصاد جهانی از سال 1970 به بعد با محوريت تشديد رقابت جهانی، افزايش ميزان عدم اطمينان و رشد در بخش بندی بازار و پيشرفت تكنولوژيكی، يعنی اتوماسيون منعطف و منجر به انتقال فعاليت‌های اقتصادی از سازمان‌های بزرگ به كوچك، توسعه کارآفرينی الزامی است (خانکا7، 2003). با تزلزل بازارهای توليد انبوه در دهه هفتاد، مرگ توليد انبوه اتفاق افتاده و بهبود و انعطاف‌پذيری در روند توليد ميسر شده است، وقوع چنين تغييراتی در مسير توسعه تكنولوژيكی منجر به اين امر گرديده كه مقياس بزرگ، قابليت‌های اقتصادی خود را از دست بدهد (کورتکو8 و همکاران، 2001). از طرف ديگر، عوامل مؤثر بر حركت به سمت شركت های كوچك در قالب ادله دوگانه فوق خلاصه نگرديده و عوامل ديگری نيز در اين بين مؤثر بوده‌اند (لاک و همکاران، 2003):
افزايش عرضه ی نيروی كار باعث نزول سطح دستمزدها و سبب افزايش سطح آموزش شده است،
ايجاد تغييرات در سليقه‌های مصرفكنندگان،
انعطافپذيری در مقررات ورود(سازمان‌ها به بازار كار).
براين اساس پذيرش اين حقيقت كه جهان در يك دوره تخريب سازنده يا خلاق بسر می‌برد امكان‌پذير خواهد بود. از طرف ديگر باتوجه به ماهيت اقتصادی- اجتماعی فعاليت تعاونی‌ها و نيازمندی ‌به حركت تعاونی‌ها بشكل همزمان در حوزه‌های كارآفرينی شركتی و اجتماعی و همچنين عدم جاذبه كارآفرينی اجتماعی جهت بخش خصوصی(در غالب موارد)، می‌بايست به نوعی، تقويت اين بخش صورت پذيرد. بايد توجه داشت كه فعاليت غيرهدفمدار و غيرهدايت شده در روند تأسيس تعاونی‌ها(تاكنون) نيز سبب شده تعاونی‌ها از قابليت و قدرت كافی جهت فعاليت رقابتی در مقابل بخش خصوصی برخوردار نبوده و توسعه كارآفرينی در اين حوزه، فوايد عديده درون سازمانی مرتبط با تعاونی‌ها و تقويت منابع ملی را به دنبال خواهد داشت. بطور خلاصه در بعد نظری يا تئوريك، با تأكيد و محوريت‌دهی به اصول بهره‌وری، میتوان اقدام به تبيين ضرورت و اهميت پرداختن به طرح حاضر جهت بخش تعاون در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و مديريتی، در سطوح خرد و كلان، در قالب برنامه‌های كوتاه، ميان و بلندمدت(حتی استراتژيك بخش تعاون) و هماهنگسازی فعاليتهای درون، بين و فرابخشی نمود.
علاوه بر موارد فوق، با توجه به تأكيدات بهعمل آمده در برنامه چهارم توسعه كشور بر بهره‌وری، توسعه و تقويت كارآفرينی در بخش تعاون، بستر را جهت تحققپذيری اين مهم فراهم ساخته و همچنين زمينه را جهت انطباق خروجی بخش تعاون (تأثير 25 درصدی بر اقتصاد ملی تا افق 1404) فراهم خواهد ساخت. از بعد قانونی نيز نگاهی هرچند اجمالی به سند برنامه چهارم توسعه، افق 1404 سند توسعه بخشی وزارت تعاون، قانون تعاون و مواردی همانند گويای اهميت پرداختن به مباحث كارآفرينی در بخش تعاون است.
علاوه بر ضرورتهای نظری و قانونی در اهميت و ضرورت توسعه کارآفرينی شرايط موجود در اين استان ضرورت توجه به بحث کارآفرينی را جدی تر نموده است. باتوجه به اهميت بخش گردشگری در استان مازندران و اينکه رشد اين بخش به عنوان بستری برای كسب اهداف توسعه می‌باشد و همچنين وجود معضل بيکاری در اين استان و در بخش گردشگری و با اشاره به اين موضوع که تعاونی‌ها می‌توانند بهعنوان جايگاهی برای ايجاد اشتغال باشند و باتوجه به ماهيت کارآفرينی که می‌تواند به عنوان راهکاری برای ايجاد فرصتهای شغلی باشد، لذا ضرورت و انجام اين تحقيق که سعی در نقش عوامل مرتبط با توسعه کارآفرينی و همچنين رتبه بندی آن را دارد گامی در جهت بهبود مشکلات بوده و ضرورت میيابد. علاوه بر موارد ذکر شده می توان اهميت و ضرورت اين تحقيق را از ابعاد زير مورد بررسی قرار داد:
تاكنون مسأله كارآفرينی در تعاونی گردشگری مورد پژوهش نبوده و ادبيات موضوع نيز مربوط به حيطههای ديگر است. انجام اين تحقيق ادبيات موضوع را گسترش داده و زمينهساز مطالعات ديگر میباشد؛
از بعد ضرورت قانونی توجه ويژه به گسترش فرصتهای شغلی شده است. انجام اين تحقيق زمينه مناسب را برای اتخاذ يك راهبرد ملی در زمينه كارآفرينی در تعاونی به طور عام و تعاونیهای گردشگری بهطور خاص را هموار مینمايد.
لازم به ذکر است که از نتایج این تحقیق تعاونیهای گردشگری، استانداری مازندران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان توسعه گردشگری و نهادهای مرتبط با گسترش گردشگری و تعاونیها و همچنین دانشجویان کارآفرینی می توانند بهره ببرند.
1-4- اهداف تحقيق
هدف اصلی تحقیق عبارت است از نقش عوامل مرتبط با توسعه کارآفرینی در تعاونیهای گردشگری استان مازندران .اهداف فرعی این تحقیق عبارت است از:
شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی در تعاونیهای گردشگری
شناسایی عوامل اصلی تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی در تعاونیهای گردشگری
اولویتبندی(رتبه بندی)عوامل اصلی شناسایی شده مؤثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونیهای گردشگری
1-5- سئوالات تحقيق
با توجه به اهداف تحقیق سئوالات تحقیق حاضر عبارتند از:
وضعیت مؤلفه های مرتبط بر توسعه کارآفرینی در تعاونیهای گردشگری چه میباشد؟
وضعیت عوامل اصلی مرتبط بر توسعه کارآفرینی در تعاونیهای گردشگری چه می باشد؟
رتبهبندی (اولویتبندی) عوامل مرتبط بر توسعه کارآفرینی در تعاونیهای گردشگری چه میباشد؟
1-6- تعاريف کليدی
1-6-1

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع کارآفرینی، تعاونی ها، توسعه کارآفرینی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع کارآفرینی، توسعه کارآفرینی، توسعه اقتصادی