منبع پایان نامه با موضوع کارآفرینی، توسعه کارآفرینی، استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشد

جامعهی آماری خود بررسی و تجزيه و تحليل كرده است. با توجه به اينکه در اين پژوهش سعی می شود تا روابط ميان عوامل (متغيرهای) دست کاری نشده کشف شـود. اين پژوهش، يک پژوهش تحليلی- توصيفی است. همچنين اين پژوهش از نوع پژوهش‏های مقطعی است که در آن داده‌ها در طی يک دوره مشخص جمع‌آوری می شوند.

3-2- جامعه و نمونه آماری پژوهش
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کليه اعضای هيات مديره و مديران عامل تعاونی‌های گردشگری استان مازندران میباشد. براساس اطلاعات بدست آمده از اداره تعاون استان مازندران 45 تعاونی گردشگری در سطح استان مازندران وجود دارد. با توجه به اين مسأله ، نقش عوامل مرتبط با توسعه كارآفرينی بايستی در تعاونیهای فعال سنجيده شود. با توجه به اعضای هیات مدیره و مدیرعامل 45 شرکت مورد بررسی در مجموع 118 نفر به عنوان جامعه آماری مورد بررسی درنظر گرفته می شوند. که در این تحقیق به صورت تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب میگردند.

3-3- مراحل و طرح کار
روش، شيوه پيش رفتن به سوی يک هدف است، بنابراين، شرح دادن روش علمی عبارتست از شرح اصول اساسی که در هر کار تحقيقی به اجرا گذاشته می‌شود. مراحل انجام این تحقیق بدین شرح میباشد:
3-3-1- طراحی ابزار پژوهش(پرسشنامه)
همان طور که در ادبیات تحقیق قبلاً اشاره شد، توسعه کارآفرینی گردشگری در ارتباط با مؤلفه های فردی کارآفرینان و مؤلفه های شرایط محیطی که آن کارآفرین در آن قرار دارد، میباشد. بنابراین در این بخش جهت شناسایی مؤلفه های مرتبط بر توسعه کارآفرینی در تعاونیهای گردشگری در استان مازندران و ساخت ابزار پژوهش (پرسشنامه محقق ساخته) از این دیدگاه استفاده شد، در واقع مؤلفه های مرتبط بر توسعه کارآفرینی در تعاونیهای گردشگری را با توجه به نتایج تحقیقات داخلی و خارجی و استفاده از نظر صاحب نظران و خبرگان در شش عامل اصلی نهادی و محیطی، سیاستها و رویههای قانونی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیرساختها و ویژگیهای فردی (ویژگیهای کارآفرینان) در نظر گرفته (شکل 2-4) و بر مبنای آن یک پرسشنامه مشتمل بر 41 مؤلفه (پیوست یک) طراحی گردید. در این پرسشنامه سوالات 1 تا 6 مربوط به عامل نهادی و محیطی، سوالات 7 تا 14 مربوط به عامل سیاستها و رویههای قانونی، سوالات 15 تا 24 مربوط به عامل اقتصادی، سوالات 25 تا 28 مربوط به عامل اجتماعی و فرهنگی، سوالات 29 تا 34 مربوط به عامل زیرساختها و سوالات 35 تا 41 مربوط به عامل ویژگیهای فردی میباشد.
3-3-2- بررسی روايی پژوهش

در این پژوهش جهت بررسی روایی پرسشنامه از روش صوری استفاده گردید. در واقع پس از اطمينان نسبت به روايی پرسشنامه توسط تأييد استاد محترم راهنما و همچنين خبرگان در حوزه مربوطه اقدام به جمع آوری داده ها از نمونه آماری نموده ام.
3-3-3- بررسی پايايی پژوهش
نتايج مربوط به ضريب آلفای کرونباخ توسط نرم افزار SPSS برای هر يک از پرسشهای عوامل اصلی و کل پرسشنامه محاسبه گردید (جدول 3-3). با توجه به اینکه آلفای کرونباخ محاسبه شده بالای 7/0 میباشد بنایراین می‏توان نتيجه گرفت که پرسش نامه از پايايی مناسبی برخوردار است.
جدول 3-1: نتایج آزمون آلفای کرونباخ

سئوالات
تعدادسئوال
آلفای كرونباخ
عامل نهادی و محیطی
7
778/0
سیاستها و رویههای قانونی
7
860/0
اقتصادی
10
716/0
اجتماعی- فرهنگی
5
789/0
زیرساختی
5
793/0
ویژگی های فردی
7
709/0
کل سئوالات
41
804/0

3-3-4- تجزیه و تحلیل دادهها
در این پژوهش برای بررسی عوامل مرتبط بر توسعه کارآفرینی در تعاونیهای گردشگری استان مازندران از آمار توصيفی و استنباطی استفاده میشود. در بخش آماری توصیفی جهت توصیف داده های جمع آوری شده از فراوانی نسبی و میانگین استفاده می شود. همچنین در بخش آمار استنباطی جهت بررسی نظر پاسخگویان در خصوص مؤلفه های تشریح کننده عوامل مرتبط بر توسعه کارآفرینی در تعاونیهای گردشگری و اهمیت هر یک از آنها از آزمون t تک نمونه ای و فریدمن استفاده میگردد. لازم به ذکر است که کلیه محاسبات آماری انجام شده در این بخش توسط نرم افزار SPSS انجام می گیرد.
در آزمون T تک نمونهای بدين صورت که برای هر يک از عاملهای مرتبط بر توسعه کارآفرینی در تعاونیهای گردشگری، آمار زير مورد آزمون فرض قرار گرفت:

رابطه‎ (1)
H_0=M≤3
رابطه‎ (2)
H_1=M>3

چنانچه هر يک از سئوالات دارای ميانگين بالاتر از 3 باشد، اين مؤلفه بر توسعه کارآفرینی در تعاونی های گردشگری ارتباط داشته است و چنانچه هر يک از آنها، ميانگين کمتر از 3 یا برابر با 3 را دارا باشد، میتوان به اين نتيجه رسيد که اين مؤلفه ارتباطی بر توسعه کارآفرینی در تعاونیهای گردشگری نخواهد داشت. لازم به ذکر است سطح خطای پذيرش در آزمون T تک نمونهای در اين تحقيق 05/0 میباشد. همچنين جهت شناسايی بيشترين اولويت مؤلفه های مرتبط بر توسعه کارآفرینی در تعاونیهای گردشگری از آزمون فريدمن استفاده خواهد شد. آزمون فريدمن يک آزمون ناپارامتری، معادل آناليز واريانس با اندازه های تکراری (درون گروهی) است که از آن برای مقايسه ميانگين رتبه ها در بين K گروه استفاده می کنيم. فرض H_0 در اين آزمون مبتنی بر يکسان بودن ميانگين رتبه ها در بين گروه ها است. لازم به ذکر کليه محاسبات آماری در اين پايان نامه توسط نرم افزار SPSS19 و Excel انجام گرديده است.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع کارآفرینی، گردشگری روستایی، توسعه گردشگری Next Entries پایان نامه با کلید واژگان آزمون فرضیه، اقلام تعهدی، قلام تعهدی