منبع پایان نامه با موضوع کارآفرینی، توسعه کارآفرینی، توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

– کارآفرینی
کارآفرينی عبارت است از فرايند ايجاد ارزش از طريق تشکيل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهرهگيری از فرصتها (استیونسون9 و همکاران، 1985) . کارآفرينی فرايند پويای خلق ثروت تدريجی است. ثروث به وسيله افرادی خلق میشود که ريسکهای عمدهای در قالب سهم، زمان و يا تعهد کارراههای10 يا فراهم کردن ارزش برای برخی از کالاها و خدمات تحمل میکنند.
کالا و خدمات ممکن است جديد يا منحصر بفرد باشند يا نباشند اما ارزش بايد تا حدی از جانب کارآفرين از طريق دريافت و تخصيص مهارتها و منابع ضروری به صورت تدريجی حاصل شود (رونستات11، 1988).
1-6-2- گردشگری
واژه گردشگر به کسی اطلاق میشود که صرف نظر از کنجکاوی به قصد تفنن و تفریح سفر میکند (آونیل12، 2002).بطور ساده، هرچه را که با گردشگرها و ارائه خدمات به آنها سرو کار داشته باشد به عنوان گردشگری دانستهاند . در جایی دیگر توریسم یا گردشگری را به عنوان یک فعالیت تفریحی تلقی کردهاند (اونیل13، 2002). مطابق تعریف سازمان جهانی گردشگری، گردشگری عبارت است از فعالیتهایی که گردشگرها انجام می دهند (سازمان جهانی گردشگری، 1996). گردشگری یک صنعت خدماتی است که شامل تعدادی از ترکیبات مادی و غیرمادی می باشد. عناصر مادی شامل سیستمهای حمل و نقل (هوایی، راه آهن، جادهای، آبی و امروزه فضایی)، پذیرایی (مسکن، غذا، تورها) و خدمات مربوط به آن نظیر خدمات بانکی ، بیمه و خدمات بهداشتی و ایمنی میشود. عناصر غیر مادی شامل استراحت، آرامش، فرهنگ، فرار، ماجرا جویی و تجربیات جدید و متفاوت می باشد (سازمان جهانی گردشگری، 2002).
1-6-3- تعاونی
تعاون در لغت به معنای مشارکت، همیاری، دست یکدیگر را گرفتن، مساعدت و نوع دوستی میباشد. تعاونی، انجمنی مستقل از افرادی است که به صورت داوطلبانه به منظور رفع نیازها و خواستههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش از طریق شرکتی با مالکیت مشترک و تحت کنترل دموکراتیک تشکیل میشود. تعاونیها همچنین به مسئولیتپذیری اجتماعی اعتقاد داشته و یکی از اصول آنها را توجه به جامعهای تشکیل میدهد که تعاونیها در آن مشغول فعالیت هستند (نیازی و همکاران، 1385).

فصل دوم
ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه
امروزه از گردشگری به عنوان گذرگاه توسعه یاد میشود (شاربوک14، 1998). که با ماهیتی چند بعدی، علاوه بر تامین نیاز گردشگران، باعث تغییرات عمدهای در سیستم جامعه میزبان میگردد (دیوارت15 و همکاران، 2009). آن گونه که تجربه کشورهای توسعه یافته نشان میدهد، گردشگری اساساً یک تلاش و فعالیت اقتصادی است، استفاده از فرصت های گردشگری باعث اشتغال بوده و گردشگری نیاز مبرم به سرمایه گذاری انسانی دارد و تنوعی از مشاغل را با نتایج متنوع در انواع و مقادیر گوناگون ارائه میدهد (ابلیو16 و همکاران، 2006).
در این زمینه در اکثر کشورها توجه خاصی به کارآفرینی و کارآفرینان در گردشگری می شود و در واقع تقویت کارآفرینی در گردشگری و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن از ابزار پیشرفت و توسعه ی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به شمار می آید. زیرا یک فعالیت با رویکرد کارآفرینانه منجر به توسعه اقتصادی، اجتماعی و محیطی (از جمله ایجاد اشتغال، نوآوری در فعالیتها، رقابت پذیری، حفظ محیط زیست) می شود (ورئول17، 2002).
از طرف دیگر تعاونیهای گردشگری به عنوان ارتباطی بین دولت و مردم و یا به عبارتی مابین توده مردم و دولتمردان، مجریان و دست اندرکاران عمل میکنند. در واقع تعاونیهای گردشگری، جایگاه و بستر مناسبی برای پیوند این دو (دولت و مردم) با هم بوده و با اجرای برنامهها وانسجام فعالیتهایی که منابع هر دو طرف را تامین نموده و باعث مشارکت آنها با هم شود به خوبی میتوانند این مهم را تحقق بخشد (فرزین، 1386).
در این بخش از تحقیق جهت تسلط بيشتر بر مفاهيم و ادبيات موضوع در ابتدا به تعریف و مفاهیم مرتبط با کارآفرینی و توسعه کارآفرینی پرداخته، و سپس مفاهيم گردشگری، انواع گردشگری و توسعه کارآفرینی در گردشگری و تعاونی و تعاونیهای گردشگری توصیف شده و در نهايت مطالعات مشابهای که درگذشته در خصوص موضوع اين پژوهش، انجام شده ارائه می گردد.
2-2- کارآفرینی و توسعه کارآفرینی
2-2-1- اهمیت کارآفرینی
در سالهای اخير شرکتهای بسياری که خواهان باقی ماندن در جهان به سرعت در حال حرکت امروز هستند، کارآفرينی را به عنوان يکی از ملزومات رفتاری و کارکردی در نظر میگيرند .اين پديده به همراه قابلیت تغيیر در جامعه، میتواند موجب خلق فرصتهای شغلی جديد گردد (مرتضوی18 و همکاران، 2012).
کارآفرينی تجديد استراتژیها و تحول در سازمان ، ورود به بازارهای جديد و فرايندی پويا جهت افزايش ثروت میباشد (هيس ريچ19، 2005). طبق نظر کوراتکتو کارآفرينی فرايندی است پويا از ماموريت، تغيير و ايجاد (کوراتکو20، 2009).
با توجه به اين مبانی نظری، کارآفرينی ترکيبی از فرصتها در حوزههایی است که در آن قرار دارد، ويژگیهای شخصی لازم برای شناسایی و پيگيری اين فرصتها و خلق نتايج خاص می باشند (هيس ريچ، 2005). عدم قطعيت محيطی، اختلال و ناهمگنی برای سازمانهای کنونی، منجر به ايجاد گروهی از چالشهای استراتژيک میگردد. افزايش پیش از پيش رقابت در بازارهای داخلی و جهانی نقش مهم کارآفرينی در توسعه کسب و کار را آشکار کرده است. بنابراين، سازمانها به منظور مقابله با چالشهای توسعه و بالابردن صلاحيتهای هسته مرکزی، به طور فزايندهای بر استفاده مؤثر از کارآفرينی سازمانی تکيه میکنند. کارآفرينی سازمانی تلاشی است برای بهبود مزيت رقابتی از طريق ايجاد نوآوریهای داخلی که ايجاد کننده صنايع جديد میباشد (مرتضوی و همکاران، 2012).
بی تردید کارآفرینی نقش بسیار کلیدی در توسعه اقتصادی و پایدار همه جوامع دارد. به طوری که امروزه یکی از شاخصهای توسعه در کشورهای رو به رشد محسوب میشود. کارآفرینی مهمترین منبع نوآوری، اشتغالزایی و توسعه میباشد. یکی از عواملی که در کنار کار و سرمایه به عنوان منبع رشد و توسعه اقتصادی مطرح است، وجود کارآفرینان با ویژگیهای پیش برندهای مانند خلاقیت و نوآوری هستند. گسترش روحیه کارآفرینی و تربیت و پرورش کارآفرینان در جامعه اثر مطلوبی بر رشد اقتصادی و اجتماعی دارد. چرا که کارآفرینان با استفاده صحیح از امکانات اقتصادی و خلق فرصتهای تجاری جدید موجب بهبود عملکرد بنگاههای تولیدی و خدماتی میشوند (کیاکجوری و همکاران، 1391).
2-2-2- کارآفرینی و توسعه
با بررسی نظریههای توسعه مشخص میگردد که توسعه از طریق کارآفرینی، از مقولههای مهمی است که مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار دارد. به این معنا که در مجموعه نظریههای توسعه درون زا (که به استراتژی جانشینی واردات اشاره میکند و ایران و هند، مصادیقی از این نوع توسعه هستند)، توسعه برون زا (که معطوف به استراتژی صادرات است، مانند ژاپن و کره)، توسعه دولتی (مانند کوبا و شوروی سابق)، توسعه از طریق ایجاد شرکتهای کوچک و متوسط (مانند خط مشی کشورهای تایوان و سنگاپور)، توسعه از طریق ایجاد شرکتهای بزرگ (مانند کره) و توسعه از طریق کارآفرینی (مانند کانادا و آمریکا)، شواهد تجربی موجود حکایت از آن دارند که توسعه از طریق کارآفرینی، بهترین بازده و ثمر ممکن را در برداشته است. تجربه موفق کشورهای صنعتی در توجه به کارآفرینی باعث شد که کشورهای در حال توسعه نظیر مالزی، سنگاپور، کره جنوبی سعی کنند با الگوگیری از آنها اقدام به توسعه و ترویج کارآفرینی نمایند. حتی کشورهایی نظیر هندوستان و پاکستان نیز با درک اهمیت این مقوله برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعیشان به کارآفرینی روی آوردهاند (کردنائیج و همکاران، 1386).
بسیاری از صاحب نظران معتقدند که مشکل کشورهای توسعه نیافته امروز کمبود سرمایه (اعم از مالی و انسانی) نیست، بلکه عدم وجود کارآفرینی است. سرمایه باید همراه با کارآفرینی باشد تا در وضعیت این کشورها تغییر ایجاد نماید. توسعه و شکوفایی بخش عظیمی از اقتصاد جوامع، وابسته به مکانیزمهایی است که در آن کسب و کارهای جدید شکل یافته و توسعه مییابند. در این زمینه افراد کارآفرین هر جامعه نقش اصلی را در ایجاد این کسب و کارها ایفا مینمایند و کارآفرینی ابزار نیرومندی در جهت ایجاد فرصتهایی است که بهرهگیری از آنها میتواند باعث رفع مشکلاتی همچون بیکاری، کمبود نیروی انسانی خلاق و پویا، پایین بودن بهرهوری، کاهش کیفیت محصولات و خدمات و رکود اقتصادی گردد. جوامع امروز به افرادی نیاز دارند که مصمم به کسب موفقیت و قادر به تبدیل رویا به حقیقت باشند ( ایمانی پور و همکاران، 1386).
لازم به ذکر است که توسعه و ترويج کارآفرينی يکی از نيازهای جدی اقتصاد ايران است. در شرايطی که کاهش سرمايهگذاری در اقتصاد کشور از يک سو، بهرهوری پايين و گرايش به تعديل نيروی انسانی در سازمانهای دولتی و وابسته به دولت از سوی ديگر و اضافه شدن خيل تازه واردان به عرصه کار به موارد اخير، بيکاری را به معضل بزرگ اقتصادی و اجتماعی اين زمان بدل کرده است، از آنجايی که کارآفرينی به عنوان راه چاره و علاج معضل بيکاری مطرح بوده (استیل21 و همکاران، 2007) و خود اشتغالی به عنوان برجستهترين دستاورد کارآفرينی مطرح است (بجوگگرن22 و همکاران، 2010) به نظر میرسد که توسعه کارآفرينی و ترويج فرهنگ کارآفرينی در کشور يک ضرورت جدی اقتصادی، اجتماعی و سياسی است.
2-2-3- تعریف کارآفرین
طبق نظر ريچارد کالينگتن که برای اولين بار اين مفهوم را تصديق کرد (بارنت23، 2002)، يک کارآفرين متحمل عدم اطمينان و ريسک پذيری میباشد. جان پاپتيست سی، بر نقش مديريت کارآفرين تأکيد نموده است. او مدعی است که يک کارآفرين بايد وظايف خاص کسب وکار را به انجام برساند و همچنين تأمين کنندهی سرمايه ی خود باشد. او همچنين بايد از ريسک پذيری برخوردار باشد (نپراگ24 و همکاران، 1999).
کارآفرين کسی است که با دوری از بی کفايتی ديگران به کاميابی دست میيابد (ليبنستين، 1986). انديشمندان زيادی درباره کارآفرينی سازمانی بحث کرده و آن را به عنوان يک فعاليت نوآورانه در درون يک سازمان معرفی کرده اند (پيرس، 2003).
گارتنر25 مدعی است رويکردهای مبتنی بر خصيصه مفيد نيستد و پيشنهاد میکند که ما بايد از تئوریهای رفتاری استفاده کنيم. چون تعريف حائز اهميت است نبايد بنا به دلايل زير اين گفته را که کارآفرين کسی است که سازمانی را خلق میکند، بپذيريم. نخست آن که سازمانها در همه زمانها و به وسيله افرادی که کارآفرين نيستند، خلق میشوند (برای مثال احزاب سياسی، انجمن ها و گروه های اجتماعی) (گارتنر، 2001). دوم آنکه در زمان ارزيابی توانايی افراد برای دست زدن به نوعی اقدام به عنوان يک کارآفرين هيچ نشانهای نشان نمیدهد که خلق سازمان می تواند از نوعی معيارهای متفاوت تبعييت کند. خصيصهها و ويژگیها ممکن است متغير ميانجی باشند که فعاليت و رفتار کارآفرينانه را پيش بينی میکنند. در ادبيات کارآفرينی چند پژوهشگر فلسفه وجودی خصيصههای شخصيت را آزمون کرده و نتيجهگيری کردند که خصيصهها در چند گروه ديگر از افراد غير از افراد کارآفرين مشترک هستند (لاسن26 و همکاران، 2006).
به اعتقاد صاحب نظران اگر تئوری مبتنی بر خصيصه – حتی اگر کارآفرينی را پيش بينی نکنند، خصيصههايی را ارائه میدهند که برای بيشتر کارآفرينان مشترک است، کسانی که از اين خصيصهها برخوردار نيستند، میتوانند مستثنی باشند (نیرگارد27 و همکاران، 2004).
گارتنر استدلال میکند که رويکرد خصيصهای در پی پاسخ به سؤال اشتباه زير است: چه کسی کارآفرين است، وی تعريف کارلند28 و همکارانش از کارآفرين را که مدعیاند: کارآفرين فردی است که کسب و کار را بنا به اهداف اساسی سود و رشد مديريت میکند مورد نقد قرار میدهند (گارتنر، 2001).
در عين حال، نگاهی دقيقتر نشان میدهد که سؤال میتواند چنين مطرح شود چرا کارآفرين، کسب و کار آغاز می کند، که به عنوان عيب رويکردهای تئوريک خصيصهای در تئوری گرتنر مطرح شد. چون هدف اصلی يک کسب و کار ايجاد ارزش افزوده از طريق سود و رشد است، برای کسب سود به نام

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع کارآفرینی، توسعه کارآفرینی، فرصتهای شغلی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع کارآفرینی، جامعه شناسی، توسعه اقتصادی