منبع پایان نامه با موضوع پیشگیری از جرم، بزهکاری اطفال، آیین دادرسی، جرم شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

سستر شایر انگلستان) …………………………………………86 بند سوم : افسران پشتیبان جامعه (انگلستان) …………………………………………………………………………….87 بند چهارم : پلیس و تشکیلات چند عاملی پیشگیری از جرم ………………………………………………………89 بند پنجم: تأسیس اداره »جوانان، مرکز توجه پلیس مردمی« …………………………………………………..89 گفتار دوم: پلیس و پیشگیري از جرم از طریق تمرکز بر نهادهاي اجتماعی ………………………90 مبحث سوم: پلیس و پیشگیری از جرم از طریق مدارس ……………………………………………92 گفتار اول : رویکردهای موجود در زمینه مداخلات پیشگیرانۀ پلیس درمدارس …………………..93 گفتار دوم: الگوهای موجود در زمینه اقدام پلیس در مدارس ………………………………………………….95 الف: الگوی پلیس مدرسه ………………………………………………………………………………………………………………………96 ب: فعالیت ماموران پلیس به عنوان آموزش دهنده ………………………………………………………………………………..96 پ: الگوی همکاری جامع پلیس و مدرسه …………………………………………………………………………………………….97 گفتار سوم: پلیس وپیشگیري از طریق اقدام در مورد گروه هاي در معرض خطر ………………98 الف: اقدامات پیشگیرانه پلیس در مورد بزه دیدگی زنان ……………………………………………………………………….98 1- مبارزه با خشونت علیه زنان ………………………………………………………………………………………………………………..99 2- تشکیل پلیس زن ………………………………………………………………………………………………………………………………100 ب: پیشگیري از جرم در میان اطفال ونوجوانان …………………………………………………………………………………101 1- تشکیل پلیس اطفال ……………………………………………………………………………. ……………………………………….101 2- برنامه گروه هاي آموزش مردمی پلیس در پیشگیري از بزهکاري اطفال و نوجوانان …………………….103 پ: اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از بزهکاری اطفال ونوجوانان ………………………………………………..104 1- نظارت اخلاقی و باندهای نوجوانان (بروکسل، بلژیک) . ……………………………………………………………………104 2- تمرکز بر نوجوانان (شهر بوستون، ایالت ماساچوست ، آمریکا) ……………………………………………………….105 3- میانجی گری و عدالت ترمیمی (تاسمانیا ، استرالیا) ………………………………………………………………………….106 4- ابزارهایی برای حل تقابل با جوانان (ایالت کبک، کانادا) ………………………………………………………………….107 5- پروژۀ سگ سورتمه (کپنهاک ، دانمارک) …………………………………………………………………………………………108 6- سرقت از فروشگاه و مسئولیت بزهکار (میلتون کینز ، انگلستان) ……………………………………………………108 7- مراکز تفریحی: محل گفتگو (فرانسه) ……………………………………………………………………………………………..109 8- حامیان نوجوانان (فرانسه) ………………………………………………………………………………………………………………..110 9- خرابکاری و مسئولیت (هلند) …………………………………………………………………………….. ………………………. 112 10- مشارکت چندجانبه برای پیشگیری از بزهکاری اطفال (انگلستان) ……………………………………………… 112 ت: پیشگیري از بزه دیدگی اقلیت هاي قومی و نژادي …………………………………………………………………………114 گفتار چهارم : پیشگیری از جرم از طریق بکارگیری راهبرد پلیس جامعه محور ……………….115 بند اول : مراقبت همسایگی………………………………………………………………………………………………………………..116 بند دوم : کسب اطلاعات ازسطح جامعه از طریق افزایش تماس پلیس با مردم …………………..117 بند سوم : اطلاع رسانی به جامعه در مورد جرم ………………………………………………………………………..119 بند چهارم : افزایش مقبولیت پلیس …………………………………………………………………………………………………119 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….123 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………124منابع و ماخذ
الف – کتاب ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………127 ب – مقالات …………………………………………………………………………………………………………………………………………….129 پ – پایان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………131 ت – منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………………..132 ج – سایت های اینترنتی ………………………………………………………………………………………………………………………..134 چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………135

علایم اختصاری

ق.ا. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… قانون اساسی
ق.ن.ا. ……………………………………………………………………………………………………………………………….قانون نیروی انتظامی
ق.م.ا. …………………………………………………………………………………………………………………………….. قانون مجازات اسلامی
ق.آ.د.ک. ………………………………………………………………………………………………………………..قانون آیین دادرسی کیفری
ق.آ.د.د.ع.ا. ………………………………………………………………………….قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب
رک. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………رجوع کنید
نک. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….نگاه کنید
ج. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..جلد
چ. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….چاپ
ش. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..شماره
ص. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
ibid. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..همان

مقدمه
الف) بیان مسئله
در این پژوهش با توجه به موضوع که عبارتست از بررسی نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم (کیفری، غیر کیفری)، ابتدا به مفاهیم پلیس وپیشگیری وسپس به نقش پلیس در پیشگری وضعی واجتماعی می پردازیم:
کلمه « پلیس»1 به لحاظ لغوی از ریشه یونانی « پولی تیا »2 به معنای «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم میلادی به «پلیسی» و سپس در قرن پانزدهم به «پلیس» تغییر نام یافت که مفهوم آن«قاعده وقانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها» است. در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت ؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد. 3
از میان وظایفی که برای پلیس عنوان شد، وظیفه ای که بیشتر به موضوع آموزش حقوق بشر ارتباط پیدا می کند، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم است.
در واقع موضوع نقش پلیس در آموزش حقوق بشر به طور عمده در چارچوب وظیفه پیشگیری از وقوع جرم قابل تصور است ؛ وظیفه ای که امروزه مورد توجه متخصصان علوم جرم شناسی می باشد.
پیشگیری4 از نظر لغوی به معنای «جلوگیری و دفع» و پیشگیری کردن به معنای «مانع شدن» بکار رفته است.پیشگیری در جرم شناسی یعنی جلوگیری از بزهکاری با شیوه های گوناگون که بیرون از نظام کیفری به کار می روند یعنی اساس آن در تدابیر کنشی (غیر کیفری) است.1
امروزه نیروی پلیس درکشورهای پیشرفته،دوره اقتدارگرایی خود را پشت سر نهاده و وارد دوره جامعه‌گرایی شده، در این دوره پلیس در جهت برقراری یک رابطه نزدیک با افراد جامعه حرکت می‌نماید، از این رو نیروی پلیس تعامل نزدیکی با افراد جامعه دارد؛ به آموزش و آگاه سازی آنان می‌پردازد و ایشان را در حل و فصل منازعات و اختلافات محلی یاری می‌دهد. طبق این رویکرد، پلیس بایستی همواره در دسترس مردم، همجوار با مردم و در تماس مستقیم و مستمر با شهروندان و مسائل آنان باشد. پلیس می‌تواند با آگاهی از واقعیت‌های جامعه شناختی اقدام به برنامه‌ریزی جهت پیشگیری از جرم نماید. راهبر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی، پیشگیری از جرم، ارتکاب جرم Next Entries منبع پایان نامه با موضوع پیشگیری از جرم، پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی، نظم عمومی