منبع پایان نامه با موضوع هوش هیجانی، عملکرد شغلی، تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

را ایفا نمایند. علاوه براین آنها باید کار را بر اساس علایق و استعدادها تعیین و محول نموده اما نقاط آسایش پرسنل را هم مورد چالش قرار دهند.
بنا به فرضیه فرعی هشتم پیشنهاد میشود:
سوپروایزرها باید به کارکنان تاکید کنند که اعتقادات آنها مهم است و با گوش دادن به ارزشها و نظرات آنان و تبادل نظر در این مورد میتوانند به آنها نشان دهند که برای اعتقاداتشان ارزش قائل هستند. همچنین در این راستا باید مطابق با استانداردهای اخلاقی عمل نمایند (هم از نظر رفتاری و هم از نظر کلامی).
بنا به فرضیه فرعی نهم پیشنهاد میشود:
به منظور تحریک فکری پرسنل سوپروایزرها باید به کارکنان خود پیشنهاد دهند تا به شغلشان نگاه جدیدی داشته باشند و همچنین میتوانند به بررسی رویکردهای مختلف حل مسئله بپردازند.

5-5)پیشنهاداتی برای محققین آینده

از آنجایی که ارزیابی و مقایسه مدل مفهومی حاضر در بیمارستانهای خصوصی و دولتی به صورت جداگانه میتواند نتایج دقیقتری ارائه دهد پیشنهاد میشود مجددا این مدل در بیمارستانهای دولتی نیز تکرار شود.
پیشنهاد میشود که پیامدهاي مطلوب هوش هیجانی از قبیل تعهد سازمانی، عملکرد شغلی، و رضایت شغلی مورد بررسی قرار گیرد.
توصیه میشود محققین اثر متغیرهای جمعیت شناختی بر روابط مطرح شده را مورد بررسی قرار دهند.
ممکن است مدیران جامعه مورد پژوهش به سبکهای رهبری دیگری نیز گرایش داشته باشند، برای کسب نتایج جامعتر پیشنهاد میشود محققین رابطه سایر سبکهای رهبری به ویژه سبک رهبری عملگرا را نیز مورد بررسی قرار دهند.

5-6)محدودیتهای تحقیق
این مطالعه صرفا یک طرح مقطعی بوده است.
ابعاد استرس شغلی در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته است.
سوالات هوش هیجانی به صورت خودگزارشی طراحی شده است که منجر به پاسخگویی تعصبی پاسخ دهندگان میشود.
در این تحقیق فقط از پرسشنامه استفاده شده در صورتی که از ابزار گردآوري دیگر نیز میتوان استفاده نمود.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع استرس شغلی، هوش هیجانی، میانجیگری Next Entries پایان نامه ارشد درباره حقوق ایران، میزان استفاده، نظام های حقوقی