منبع پایان نامه با موضوع هوش هیجانی، رهبری تحولگرا، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

موضوع دیگری است که در این فصل به آن پرداخته خواهد شد.
3-2) روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گرداوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. کاربردی به این جهت که دانش تازه ای را که کاربرد مشخصی درباره فرآورده با فرایندی در واقعیت دارد دنبال میکند (خاکی،94:1388). توصیفی از آن جهت که آنچه را که هست توصیف و تفسیر میکند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد (خاکی، 104:1388). و همبستگی هم به آن جهت که رابطه بین متغیر مستقل و وابسته را بر اساس هدف تحقیق تحلیل میکند. چرا که رابطه همبستگی زمانی وجود دارد که تغییرات یک متغیر با تغییرات متغیر دیگر همراه باشد (سکاران،351:1389). در واقع هدف اصلی در تحقیق همبستگی آن است که مشخص کند آیا رابطهای بین دو یا چند متغیر کمَی وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟
3-2-1)جامعه و نمونه آماری
در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، سوپروایزرها و پرستاران بیمارستانهای خصوصی منطقه 5 تهران (بیمارستانهای پیامبران، ابنسینا، دی، صارم و مهر) با تعداد (به ترتیب) 28 و 707 نفر است. بنابراین جامعه آماری شامل دو دسته متفاوت (دو طبقه) از افراد است که با توجه به جدول مورگان (به دلیل مشخص نبودن واریانس جامعه از جدول مورگان استفاده میشود) حجم نمونه پرستاران 251 نفر است. برای توزیع پرسشنامهها از روش نمونهبرداری تصادفی طبقهای استفاده شد که در واقع دو طبقه شامل سوپروایزرها و پرستارها هستند. در روش تصادفی طبقهای به دلیل ناهمگن بودن، جامعه به طبقاتی تقسیم میشود که در واقع این زیرگروهها با همان نسبتی که در جامعه وجود دارند به عنوان نماینده جامعه در نمونه نیز حضور دارند، حال با ایجاد طبقات همگن نمونه‌هاي تصادفي ساده مستقل، از اين زير مجموعه‌هاي جداگانه استخراج میشود. در نمونه گیری تصادفی ساده محقق لیستی از اسامی پرستاران تهیه نمود و آنان را بر کاغذهایی نوشت سپس آنها را قرعه کشی نمود. با این تفاوت که پس از برداشتن یک اسم دوباره آن را به کیسه برگرداند تا میزان احتمال انتخاب افراد یکسان باشد. بنابراین تعداد 300 پرسشنامه بین پرستاران توزیع گردید و تعداد 257 پرسشنامه قابل قبول برگشت داده شد. و نیز به دلیل کم بودن تعداد سوپروایزرها، پرسشنامه بین تمامی آنها توزیع گردید که تعداد 27 نفر از آنها به سوالات پاسخ دادند. در نهایت دادهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
3-3)روش و ابزار جمعآوری دادهها
روش جمعآوری اطلاعات میدانی است و از ابزار جمعآوری اطلاعات دو دسته پرسشنامه است. که سوپروایزرها (مدیران) و پرستاران (کارکنان) دو گروه از پاسخ دهندگان این پرسشنامه بودهاند. که به شرح زیر استفاده شد:
3-3-1) پرسشنامه استرس شغلی
استرس شغلی دارای هفت مولفه بوده و برای سنجش آن از پرسشنامه استاندارد 35 آیتمی موسسه سلامت و ایمنی27 (سوالات 1 الی 35) و از روش پنج درجهای لیکرت (از 1= هرگز تا 5=همواره) استفاده شده است.

3-3-2)پرسشنامه رهبری تحولگرا
جهت سنجش متغیر رهبری تحولگرا از پرسشنامه استاندارد 39 آیتمی MLQ28 (سوالات 36 الی 74) و از روش پنج درجهای لیکرت (از 1= کاملاً مخالفم تا 5=کاملاً موافقم) استفاده شده است.
3-3-3) پرسشنامه هوش هیجانی
هوش هیجانی در این تحقیق دارای پنج مولفه است و برای سنجش آن از پرسشنامه 30 آیتمی بار- آن29 (سوالات 75 الی 104) و از روش پنج درجهای لیکرت (از 1= کاملاً مخالفم تا 5=کاملاً موافقم) استفاده شده است.
جدول 3-1: تعداد سوالات پرسشنامه
متغیر
مولفه
سوالات
منبع
استرس شغلی
تقاضا
8-1
موسسه سلامت و ایمنی (2009)

نقش
13-9

ارتباط
17-14

حمایت مسئولین
22-18

حمایت همکاران
26-23

کنترل
32-27

تغییرات
35-33

رهبری تحولگرا
نفوذ ایده آل
45-36
MLQ (1999)

انگیزه الهامبخش
55-46

تحریک فکری
65-56

توجه فردی
74-66

هوش هیجانی
عزت نفس
80-75
بار- آن (1997)

روابط بين فردي
86-81

حل مسئله
92-87

خوشبيني
98-93

تحمل فشار رواني
104-99

3-4)روایی و پایایی ابزار اندازهگیری
هر آزمونی باید دارای پایایی و روایی باشد تا قابل اعتماد بوده، راهنمای خوبی در تصمیمگیریهای مسئولان سازمان باشد. یکی از شرایط مهم برای اینکه آزمون، وسیلهای مطمئن برای پیشبینی باشد این است که قابل اعتماد و اطمینان و دارای ثبات باشد(سعادت؛146:1386).
3-4-1)روایی
منظور از روایی آن است که آیا ابزار اندازهگیری میتواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازهگیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازهگیریهای نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد (خاکی؛ 244:1388).
آزمونهای روایی را میتوان در سه گروه گسترده دستهبندی نمود: روایی محتوا، روایی وابسته به معیار و روایی سازه. در این تحقیق از روش روایی محتوا استفاده شده است. روایی محتوا اطمینان میدهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای اندازهگیری مفهوم مورد سنجش را در بردارد. یعنی، روایی محتوا نشان میدهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است (سکاران ؛223:1389). در این تحقیق با بررسی مبانی نظری و تحقیقات مشابه دیگر پرسشنامههای استاندارد مربوط به متغیرهای تحقیق انتخاب شده و در این راستا با استاد راهنما در رابطه با سوالات پرسشنامه تبادل نظر و بررسی صورت گرفت و پرسشنامه اصلی بعد از مرحله تدوین، توزیع شد. لذا روایی سوالات از نظر محتوای آنها تأیید شده است.
3-4-2) پایایی
آنچه در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی استفاده شده است. استفاده از ضریب آلفای کرانباخ میباشد. چرا که تقریباً در همه موارد، آلفای کرانباخ را میتوان شاخص کاملاً مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد (سکاران؛229:1389).
از همین رو با استفاده از نرم افزار SPSS به محاسبه این مقدار پرداخته شده است. فرمول استفاده شده به شکل زیر می باشد:
∝=(n/(n-1))×(1-(∑▒s_i^2 )/(s_t^2 ))
n تعداد سوالات آزمون s_i^2 واریانس سوال iام s_t^2 واریانس کل آزمون

جدول 3-2: آلفای کرانباخ
ردیف
متغیرها
α کرانباخ(مدیران)
α کرانباخ(پرستاران)
تعداد سوالات
1
هوش هیجانی
3/98
2/96
30
2
عزت نفس
2/95
4/94
6
3
روابط بين فردي
2/95
3/91
6
4
حل مسئله
4/98
2/97
6
5
خوشبيني
2/98
1/94
6
6
تحمل فشار رواني
2/96
5/95
6
7
رهبری تحولگرا
99
8/98
39
8
نفوذ ایده آل
5/98
3/98
10
9
انگیزه الهامبخش
2/97
3/97
10
10
تحریک فکری
3/98
6/96
10
11
توجه فردی
5/97
2/97
9
12
استرس شغلی
8/86
6/86
35

3-5)روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق از تکنیکهای موجود در آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. به یک مجموعه از مفاهیم و روشهای بکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف دادههای جمعآوری شده آمار توصیفی گفته میشود (خاکی؛285:1382). آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مساله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار میگیرد یا در واقع ویژگیهای مورد مطالعه به زبان آمار تصویر سازی و توصیف میگردد (حافظ نیا؛242:1386:). در این تحقیق در مرحله اول تجزیهوتحلیل دادهها، با استفاده از روشهای آمار توصیفی به بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته میشود. گام بعدی جهت تجزیهوتحلیل دادهها استفاده از تکنیکهای آمار استنباطی میباشد. در تحلیلهای آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود (حافظ نیا؛242:1386:). و به منظور تجزيه و تحليل استنباطی دادهها از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون و آزمون t استفاده میشود.
جدول 3-3: روشهای آماری مورد استفاده
فرمولهای مورد استفاده
کاربرد
رگرسیون
رگرسیون این امکان را برای محقق فراهم می کند تا تغییراتی وابسته را از طریق متغیرهای مستقل پیش بینی و سهم هر یک از متغیرهای مستقل را در تبین متغیر وابسته تعیین کند.
آزمون t
از آزمون tبراى مقايسه و تشخيص تفاوت و رابطه علّى استفاده مى‌شود

4-1) مقدمه
این فصل جهت تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامههایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیدهاند را جمع آوری کرده و دادههای خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیهها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج میگردند و سپس این دادهها از طریق نرم افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل میگردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی میباشد، دادههای جمع آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و فراوانی و نمودار میلهای و هیستوگرام ارائه میشود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی میباشد، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد بررسی قرار میگیرد. در نهایت میتوان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیههای آماری اظهار نظر نمود.

4-2) توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
در این بخش به توصیف ویژگی های جمعیت شناختی تحقیق پرداخته می شود:
توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
جنسيت

مدیر
پرستار

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
معتبر
زن
21
77.8
198
77

مرد
5
18.5
46
17.9

کل
26
96.3
244
94.9
بدون پاسخ
1
3.7
13
5.1
کل
27
100
257
100

نمودار4-1) نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان

با توجّه به جدول و نمودار (4-1) مشاهده میشود که جنسیت 77.8 درصد از مدیران زن و 18.5 درصد نیز مرد میباشند، همچنین 1 نفر از مدیران نیز به این گزینه پاسخ نداده است. همچنین جنسیت 77 درصد از پرستاران زن و 17.9 درصد نیز مرد میباشند، همچنین 13 نفر از پرستاران به این گزینه پاسخ ندادهاند.

توصیف تحصيلات مدیران

جدول4-2) توصیف تحصيلات مدیران

فراوانی
درصد
ليسانس
21
77.8
فوق ليسانس
6
22.2
کل
27
100

نمودار4-2) نمودار میله ای تحصيلات مدیران

با توجّه به جدول و نمودار (4-2) مشاهده میشود که میزان تحصیلات 77.8 درصد از مدیران ليسانس، 22.2 درصد نیز فوق ليسانس میباشند.

توصیف تحصيلات پرستاران

جدول4-3) توصیف تحصيلات پرستاران

فراوانی
درصد
معتبر
ديپلم
4
1.6

فوق ديپلم
7
2.7

ليسانس
217
84.4

فوق ليسانس
14
5.4

دکتري
3
1.2

کل
245
95.3
بدون پاسخ
12
4.7
کل
257
100

نمودار4-3) نمودار میله ای تحصيلات پرستاران

با توجّه به جدول و نمودار (4-3) مشاهده می شود که میزان تحصیلات 1.6 درصد از پرستاران دیپلم، 2.7 درصد فوق دیپلم، 84.4 درصد ليسانس، 5.4 درصد فوق ليسانس و 1.2 درصد نیز دکتری میباشد. و همچنین 12 نفر از پاسخ دهندگان نیز به این گزینه پاسخ نداده اند.

توصیف سن پاسخ دهندگان

جدول4-4) توصیف سن پاسخ دهندگان

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
مدير
25
35
57
45.52
6.31876
39.927
پرستار
243
21
61
34.5638
8.41775
70.859

نمودار4-4) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان

مطابق جدول و نمودار (4-4) میانگین سن مدیران برابر 45.52 می باشد و میانگین سن پرستاران برابر 34.5638 میباشد.

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق
در این بخش از فصل چهارم تحقیق به توصیف متغیرهای اصلی تحقیق پرداخته میشود.
توصیف متغیر استرس شغلي کارکنان

جدول4-5) توصیف متغیر استرس شغلي کارکنان

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
مدير
استرس شغلي کارکنان
27
1.7
4.24
3.5833
0.4869
0.237
پرستار
استرس شغلي کارکنان
257
1.22
4.2
3.2681
0.43095
0.186

نمودار4-5)

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع هوش هیجانی، استرس شغلی، رهبری تحولگرا Next Entries منبع پایان نامه با موضوع استرس شغلی، انحراف معیار، عزت نفس