منبع پایان نامه با موضوع مهندسی ارزش، معیارهای ارزیابی، عوامل کلیدی، روش‌شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

مانند زمان، انرژي، هزينه، توزيع و غيره را بر پايه منشور محدود مطالعات تهيه ميکند. اين مدلها در درک مطالعات در آينده کمک بسيار ميکنند.
تعيين ترکيب گروه مطالعات
رهبر يا تسهیلگر گروه مهندسی ارزش برنامه زماني مطالعات، ترکيب گروه مطالعات، محل انجام مطالعات و نيازهاي پشتيباني افراد را مشخص مينمايند. لازم است پيش از شروع مطالعه ارزش، ترکيب گروه براي حصول اطمينان از در نظر گرفتن تمامي زمينههاي فني، مديريتي و تجاري مرور شود.
مسائل و مشکلات فاز مطالعات مقدماتي در مهندسی ارزش
عدم مشارکت تمامي افراد ذينفع و مؤثر در کارگاه مهندسی ارزش به دليل مشغلههاي کاري
وجود افراد غیر خلاق و فاقد تخصص کافي در تيم مهندسی ارزش
پرتعداد بودن تيم مهندسی ارزش برخي پروژهها به دلیل درگير بودن واحدهاي مختلف در پروژه
عدم انتخاب مسئول آشنا به روند کار مهندسی ارزش براي تيم مهندسی ارزش
عدم توجه به دغدغههاي اصولي مجريان و بهرهبرداران پروژه
عدم شناخت کامل و دقيق محدوديتهاي که سازمان يا مجري پروژه با آن روبهرو است
انجام ناقص مطالعات امکانسنجي
عدم انجام صحيح مطالعات براي تهيه مدل دادهها
عدم انجام مطالعات کافي در فاز مطالعات مقدماتي جهت شناخت مسئله
عدم انجام صحيح تعيين معیارهای ارزیابی يا انجام ناقص آن
گام کارگاه اصلي
اين گام يکي از مهم‌ترین گامهاي مهندسی ارزش ميباشد. اين قسمت خود شام شش فاز اصلي شامل :
فاز اطلاعات
مرحله گردآوري اطلاعات نخستين مرحله از برنامه کار مطالعات مهندسی ارزش است که امکان درک کامل و عميق نسبت به مسئله موردبررسی را فراهم ميکند. مجموعهاي از پرسشها که با شش واژه کليدي چرا، چگونه، چه موقع، چه کسی،کجا و چه چیزی طرح ميشوند، امکان گردآوري اطلاعات موردنظر را فراهم ميکنند، البته بايد توجه داشت طرح اين پرسشها بهتنهايي موفقيت اين مرحله را تضمين نميکند، بلکه تلاش را براي يافتن پاسخ پرسشهاي مطرح، روابط خوب و پايدار انساني، دورانديشي و توان سنجش اطلاعات، مؤلفه‌های موفقيت در اين مرحله را تشکيل ميدهد.
ضروري است با يافتن پاسخ هر پرسش اطلاعات بهدقت ارزيابي، غربال و دستهبندي شوند تا واقعيتها از مفروضات جدا گردند و بازيابي اطلاعات به سهولت ممکن باشد. دستيابي به اطلاعات درست و واقعي به تعريف صريح و روشن مسئله موردبررسی منجر شده، واقعيتهاي پنهان را روشن و قابل‌دسترسی ميکند. همچنين راهحلهاي بالقوه را در اختيار گروه مهندسی ارزش قرار ميدهد. در اختيار داشتن اطلاعات درست و کامل، پيششرط موفقيت مطالعات مهندسی ارزش است. ميزان کوششي که براي گردآوري اطلاعات در اين مرحله انجام ميشود به پيچيدگي پروژه موردمطالعه، دامنه مطالعه و اطلاعات موجود و برنامه زماني مطالعات بستگي دارد. در اين مرحله لازم است گروه مطالعه مهندسی ارزش تمام مطالعات مربوطه را بدون توجه به پراکندگي و عدم ارتباط ظاهري آن‌ها با يکديگر گردآوري کند، تا حد امکان دادههاي گردآوری‌شده به کمک مدارک معتبر تأیید و مستند شوند. بهمنظور تسريع در گردآوري اطلاعات ميتوان با تعريف وظايف و کارهاي مجزا، فعالیت‌های اين مرحله را تقسيم و هر وظيفه را به فرد و گروهي واگذار نمود.
بايد توجه داشت افرادي که در اين مرحله مورد پرسش قرار ميگيرند، عموماً افرادي پرمشغله و گرفتار هستند. از همين رو لازم است پيش از رويارويي با آن‌ها پرسشهايي که بايد مطرح شوند به‌دقت تعيين و شرايط ثبت و نگهداري پاسخها براي استفادههاي آتي فراهم گردد.
يکي از موارد کليدي و پايه در مهندسی ارزش در مرحله گردآوري اطلاعات تعيين دقيق هزينههاست. با گردآوري اطلاعات هزينه، مربوط به محدوده مطالعه مهندسي ارزش، دو هدف کلي زير دنبال می‌شود:
زمينههاي پرهزينه پروژه ميتواند به‌عنوان موضوع و محور بررسيهاي گروه مهندسی ارزش براي دستيابي به حداکثر صرفهجويي قرار گيرد.
برآورد درست و دقيق هزينهها ميتواند مبنا و معياري براي سنجش صحت و کيفيت اطلاعات گردآوری‌شده قرار گيرد.
بنابراين بهطورکلي نتيجه مرحله گردآوري اطلاعات تکميل مجموعه دادههايي است که تهيه آن‌ها از مرحله مطالعات مقدماتي آغازشده است. همچنين در اين مرحله منشور حدود مطالعات با توجه به اطلاعات جديدي که در مرحله گردآوري اطلاعات جمع‌آوری‌شده است، بازنگري ميکنند.
مسائل و مشکلات شناسایی‌شده در فاز اطلاعات
در اختيار قرار ندادن اطلاعات در زمان موردنياز
ارائه اطلاعات نادرست و غيردقيق
پراکندگي اطلاعات و غیرمنظم بودن اطلاعات و عدم دستهبندي صحيح اطلاعات
عدم بررسي و نقد اطلاعات توسط اعضاي تيم مهندسي ارزش
عدم ثبت اطلاعات از منابع مختلف اطلاعات
عدم برآورد صحيح هزينهها جهت شناسايي فعالیت‌های مهم در پروژه به دلیل کمبود زمان
فاز تحلیل کارکرد
کارکرد آن چيزي است که يک عنصر يا طرح انجام ميدهد و مالک و بهرهبردار و مشتري براي آن حاضر به انجام هزينه است. تعريف و تحليل کارکرد قلب روش‌شناسی ارزش است. اين مرحله اساسيترين وجه تمایز روششناسي با ساير روشهاي بهبود است. هدف اين مرحله تعيين سودمندترين اقلام و محدودههاي براي ادامه مطالعات است. لازم است در اين مرحله گامهاي زير انجام ميشود:
تشخيص و تعريف کارکردهاي محصول، پروژه و يا فرآيند تحت مطالعه به کمک افعال معلوم
تنظيم مدل کارکردها
تخصيص هزينه و ساير معيارهاي قابل‌سنجش به کارکردها
تعيين بهاي هر کارکرد با در نظر گرفتن گرايش عوامل کلیدی
مقايسه هزينه هر کارکرد با بهاي آن براي تعيين بيشترين پتانسيلهاي بهبود
ارزيابي کارکردها بر مبناي کارايي
انتخاب کارکردها براي ادامه مطالعات
تصحيح دامنه مطالعات
علاوه بر آنکه تعريف کارکردها زمينههاي تفکر و تمرکز گروه را مشخص ميکند، امکان خلاقيت را نيز افزايش ميدهد. متخصصان مهندسی ارزش اعتقاددارند که يکي از ويژگيها و نکات مثبت تعريف کارکردها در قالب دو واژه (اسم-فعل) افزايش احتمال خلاقيتهاي بکر را در مرحله بعدي انجام‌گرفته مهندسی ارزش است.
پس از شناسايي و تعريف کارکردهاي محدوده مطالعه مهندسی ارزش، ضروري است اين کارکردها سازمان‌دهی و
دستهبندي شوند. در مطالعه مهندسی ارزش کارکردها در دودسته عمده سازمان‌دهی ميشوند:
کارکردهاي پايه
کارکردهاي ثانويه
کارکردهاي پايه
اين کارکردها هدفهاي اصلي هستند که يک محصول براي آن طراحی‌شده است. در برخي موارد ممکن است محدوده مطالعه مهندسي ارزش بيش از يک کارکرد پايه باشد.
کارکردهاي ثانويه
کارکردهايي هستند که کارکرد اصلي را پشتيباني ميکنند. اين کارکردها نتيجه رويکرد طراحي و شیوه مورداستفاده در تحقق کارکرد است.
هدف از فاز تعريف و تحلیل کارکرد در مطالعه مهندسی ارزش در گام نخست درک يکسان، صحيح و کامل اعضاي گروه مطالعه مهندسی ارزش، نسبت به اهداف پروژه است. دستيابي به اين برداشت مشترک، گروه مطالعه مهندسی ارزش را در شناسايي زمينههاي داراي بيشترين امکان بهبود راهنمايي ميکند و از همين رو ميتوان آن را يکي از مهم‌ترین مؤلفه‌های موفقيت مطالعه مهندسی ارزش دانست.
مسائل و مشکلات در فاز تحليل کارکرد
عدم تعريف صحيح کارکردها
به‌کارگیری نادرست نمودار تکنيک سيستم تحليل کارکردي15
عدم تجزيه درست مسئله به مؤلفه‌های تشکيلدهنده آن
عدم تخصيص صحيح هزينهها به کارکردها
عدم دستهبندي صحيح کارکردهاي شناسایی‌شده
بالا بودن تعداد کارکردها به دلیل پيچيده بودن پروژه
عدم آشنايي کافي اعضاي تيم از تحليل کارکردها
عدم ثبت صحيح کارکردها
عدم تعريف صحيح شاخص ارزش کارکردها
عدم مشارکت جمعي در بررسي عملکردها و اصلاح و بازنگري مجدد عملکردها
استفاده نادرست ماتريس(عملکرد-هزينه) به خاطر نداشتن اطلاعات مناسب و کمبود تجربه و آموزش و مهارت تخصصي
فاز خلاقيت
ارائه و پيشنهاد تعداد زيادي گزينه براي تحقق کارکردهاي انتخاب‌شده، هدف مرحله خلاقيت است. تلاشهاي خلاقانه بدون محدوديتهاي ناشي از عادتها، سنتها، گرايشهاي منفي، محدوديتهاي فرضي و يا معيارهاي از پيش تعيينشده انجام ميشوند. در اين مرحله نبايد هيچگونه قضاوت و يا بحثي بر روی گزينهها انجام شود.
براي موفقيت در مرحله خلاقيت لازم است دو نکته کليدي موردتوجه قرار گيرند:
هدف مرحله خلاقيت يافتن راههايي براي تحقق کارکردهاي انتخابي است و نه يافتن راههايي براي طراحي محصول يا خدمات
خلاقيت فرآيندي ذهني است که در آن تجربههاي گذشته براي ايجاد ترکيبهاي جديد با يکديگر تلفيق ميشوند. هدف خلق چنين ترکيبهايي يافتن راهي براي تحقق کارکردها با کمترين هزينه کل و کارايي بهتر نسبت به راههاي اوليه ميباشد
دو اصل براي موفقيت در فاز خلاقيت را بايد مدنظر قرارداد:
در اين فاز، هدف ايجاد و ارائه راههاي مختلف براي طراحي مجدد نيست، بلکه هدف تغيير و توسعه راهحلهاي تحقق کارکردهاي منتخب است. درواقع نتيجه فاز خلاقيت در يک کارگاه ارزش ميتواند طيف وسيعي از ايدهها را شامل گردد
خلاقيت فرآيندي ذهني است که در آن تجربههاي قبلي باهم ترکیب‌شده و ترکيب جديدي را حاصل ميکند. هدف، ايجاد و ارائه ترکيبهاي جديدي است که تحقق کارکردهاي موردنظر را با کمترين هزينه و همچنين بهبود کارايي نسبت به قبل، ميسر نمايند
مسائل و مشکلات در فاز خلاقيت
ایده پردازی بدون در نظر گرفتن کارکردهاي منتخب
عدم پرداختن ایده پردازی براي تمام کارکردهاي منتخب
ایده پردازی نادرست به دلیل عدم تعريف صحيح مسئله
وجود موانع فرهنگي، محيطي، عاطفي، ذهني براي ایده پردازی
دور ریخته شدن ایده‌های خوب در غربال اوليه
عدم ثبت تمام ایده‌های ارائه‌شده براي کارکردها
عدم دستهبندي صحيح ایده‌های ارائه‌شده براي کارکردها
فاز ارزيابي(قضاوت)
هدف مرحله ارزيابي، ترکيب ايدهها و مفاهيم ارائهشده در مرحله خلاقيت و انتخاب راهکار امکانپذير، براي بررسي و توسعه است. برحسب معيارهاي تعريفشده در مرحله مقدماتي، ايدهها وزن دهی و رتبهبندي ميشوند. گامهاي اساسي اين مرحله عبارتنداز:
حذف ایده‌های غيرممکن و بيپايه
دستهبندي ايدهها، نمونه اين دسته‌بندی عبارتنداز: الکتريکي، مکانيکي و غيره
مامورنمودن عضو پيشنهاددهنده يا هر يک از اعضاي ديگر گروه براي دفاع از هر ايده در بحثها و ارزيابيهاي بعدي
تهيه فهرستي از مزايا و معايب هر ايده
به کمک روشهايي مانند ارزيابي عددي و يا اجماع اعضاي گروه، برتري ایده‌های هر دسته تعيين و بر همان مبنا ايدهها رتبهبندي ميشوند
انتخاب ایده‌های مناسب براي توسعه
فاز توسعه
هدف از مرحله توسعه در برنامه کار مطالعات مهندسی ارزش، گردآوري اطلاعات تکميلي، تجزیه‌وتحلیل همهجانبه مناسبترين گزينهها و درنهایت انجام طراحيهاي اوليه و برآورد هزينه است که پذيرش و اجراي پروژه را تضمين خواهد نمود. در اين مرحله هر يک از گزينهها به‌صورت يک پيشنهاد مهندسی ارزش تنظيم ميشوند که علاوه بر خود پيشنهاد شامل برآورد هزينههاي دوره عمر مفيد، بررسي تطابق با کارکردها، تأثیر بر برنامه زمانبندي، ويژگيهاي فني، ارزيابي ريسک و ساير ملاحظات مرتبط است.
گامهاي اجرايي اين مرحله عبارتنداز:
انتخاب گزينه داراي بالاترين رتبه، انجام تحليل سودمندي و تعيين نيازهاي اجرايي با در نظر گرفتن هزينههاي اوليه سرمايهگذاري، هزينههاي اجرا، هزينههاي دوره عمر، ريسک و عدم قطعيت
گردآوري اطلاعات فني براي هر گزينه پيشنهادي مجموعه اطلاعات فني، اين اطلاعات شامل موارد زير است:
تشريح طرح اوليه و گزينه پيشنهادي
نقشههاي کلي و مقدماتي طرح اوليه و گزينه پيشنهادي
دادههاي مربوط به هزينه و کارايي، بهگونهاي که به‌وضوح نشاندهنده تفاوت ميان طرح اوليه و گزينه پيشنهاد باشد
تغييرات اعمال‌شده در برنامه زماني طرح اوليه
تهيه برنامه زماني اجرايي که شامل برنامه اجرايي تمام فعاليتها باشد
فاز ارائه
هدف از اين مرحله تشريح تغييرهاي پيشنهادي در پروژه و آگاه نمودن کارفرماي پروژه از نتايج حاصل از اعمال اين تغييرهاست. در اين مرحله مواردي مانند محدوده مطالعات مهندسی ارزش، کيفيت موردنظر، معيارهاي ارزيابي، کارکردهاي پايه و جايگزين و نيز چگونگي اجراي راهکارهاي جايگزين ارائه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع مهندسی ارزش، کارآفرینی، مدیریت پروژه، فناوری اطلاعات Next Entries منبع پایان نامه با موضوع مهندسی ارزش، انتقال اطلاعات