منبع پایان نامه با موضوع مهندسی ارزش، کارآفرینی، مدیریت پروژه، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

برخي ديگر نيز بحث شکاف ديجيتالي و تفاوت در سطح برخورداري و توانايي کشورها در عرصه اين فناوري را مطرح مينمايند، ولي درنهایت همگي آنان سعي دارند تا در توسعه فاوا نقشي ايفا کنند. به‌حساب آوردن اطلاعات، به‌عنوان اهرم کسب برتري، عملکرد بخشهاي مختلف يک پروژه رازمانی بالا ميبرد که به اطلاعات معنادار(دانش) توجه شود. درواقع تعامل اطلاعات و خلاقيت انسان، اطلاعات معنادار (دانش) را جهت استفاده در مهندسی ارزش به وجود ميآورد. سامانه‌های اطلاعاتي، سيستمهايي هستند که دادهها را پردازش کرده و به اطلاعات لازم تبديل کرده و از طرفي اين اطلاعات را براي تصميم گيران معنادار ميکنند. امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان ابزاري نيرومند و سرنوشتساز در اختيار ساير بخشها قرار دارد. ازآنجاکه فعالیت‌های مختلف پروژهها ماهيتي دانشمحور و مرتبط با حجم وسيعي از اطلاعات دارد، با به‌کارگیری فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت پروژه باعث کاهش درصد زيادي از هزينه و کاهش زمان اجراي آن شده و اثربخشي آن را افزايش ميدهد. فناوري اطلاعات متکي به سه مؤلفه اصلي سامانه‌های اطلاعاتي، شبکههاي کامپيوتري و سيستم ارتباطي ميباشد. ازآنجاکه مفهوم فناوري اطلاعات با سه مؤلفه فوق تعريف ميشود، لذا توسعه و پيشرفت در هر يک از عوامل فوق باعث توسعه فناوري اطلاعات شده و بر ارزش و اعتبار آن ميافزايد.
بيان مسئله
مهندسی ارزش تکنيکي مديريتي است که کارايي خود را به‌عنوان ابزار مديريتي مؤثر براي بهبود طراحي، ساخت و صرفهجويي در هزينهها در عمل به اثبات رسانده است. بهکارگيري مهندسی ارزش منافعي بيش از بهبود طرح و صرفهجوييها در پی داشته است. در ايران نيز پس از بحث و تبادل‌نظرهاي فراوان اين موضوع موردتوجه سازمان مديريت و برنامهريزي قرار گرفت. حيطه کاربرد مهندسی ارزش در سال‌های اخير از اجراي بهينه طرحها فراتر رفته و درزمینهٔ راهبري کلان نيز کاربرد پیداکرده است و با رويکرد مدیریت ارزش و برنامهريزي ارزش (ارکان مهم روش‌شناسی ارزش) درزمینهٔ پيچيده و متعدد از برنامهريزي منابع، بازنگري و ارزيابي برنامههاي در دست اجرا تا افزايش در مسائل اقتصادي و اجتماعي به کار گرفته ميشود. از طرف ديگر تحولات عظيمي که به‌واسطه فناوري اطلاعات و ارتباطات در همه عرصهها در سرتاسر جهان صورت گرفته نيز قابل‌انکار نبوده و کشور ما ايران نيز از اين قاعده مستثنای نخواهد بود و ميتواند از مزايا و قابليتهاي زيادي که فناوري اطلاعات و ارتباطات در اختيار کاربران ميگذارد بهره کافي را برده و آن را در به‌روزرسانی روشها و فرآيندهاي کاري و بالأخص مديريتي مورداستفاده قرار گيرد. ازاین‌رو با توجه به اهميت دو موضوع فوق، چگونگي استفاده از مزاياي فناوري اطلاعات و ارتباطات در گامهاي مهندسی ارزش حائز اهميت بوده و نيازمند توجه بیش‌ازپیش ميباشد. با تلفيق فناوري اطلاعات و ارتباطات با مهندسی ارزش ميتوان به دنبال اين موضوع بود که از امکانات و تواناييهاي علوم و ابزارهاي امروزي در مهندسی ارزش نيز استفاده نمود. مهندسی ارزش با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات ميتواند به نحو مؤثرتر و کارآمدتري عمل نمايد و بدين شکل ميتوان در طراحي جلسات و متدولوژي مهندسی ارزش، طراحي و تهيه فرمها، بانکهاي اطلاعاتي و نيز جلسات مهندسی ارزش از فناوري اطلاعات و ارتباطات بهره برده و کيفيت کار را با تهيه الگويي تلفيقي افزايش داد. پروژهها به لحاظ خاص و پيچيده بودن نيازمند متخصصين در رشتهها و زمينههاي مختلف ميباشند. متخصصين خبره با ارائه ايدهها و خلاقيت خود در پروژهها باعث تسهيل درروند و اجراي پروژه ميشوند. مهندسی ارزش سازوکاري را فراهم ميسازد که بتوان تأثیر قابل‌ملاحظه کارشناسان خبره را در کاهش هزينهها و افزايش کارکردها محقق نمايد ولي مسئله اصلي که ايجاد هماهنگي و زمان مشترک براي چنين افرادي ميباشد براي اين منظور ميتوان از ويژگيهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در تسهيل چنين مسائلي استفاده کرد.
اهداف (کلي و جزئي) تحقيق
اهدافي که در اين پاياننامه انتظار ميرود به شرح زير ميباشد:
بررسي پتانسيل موجود در مهندسی ارزش و فناوري اطلاعات و ارتباطات بهمنظور تلفيق يکديگر در راستاي ارتقا روش مهندسی ارزش.
ارزيابي مقايسهاي انجام مطالعات روششناسي ارزش از طريق انجام مطالعه مهندسی ارزش بهصورت مجازي و سنتي.
مشخص کردن نقاط مثبت و منفي در استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در گامهاي مهندسی ارزش.
شناسايي نقاط قابل انجام با امکانات فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرآيند مهندسی ارزش.
امکانسنجي دستيابي به الگوی کارا و مؤثر در مهندسی ارزش با استفاده از امکانات فناوري اطلاعات و ارتباطات.
امکان‌سنجی دستيابي به زمانی کمتر در گامها و فازهاي مهندسی ارزش با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرآيند مهندسی ارزش.
سؤالات تحقيق
کدام بخشهايي از مهندسی ارزش قابل انجام با استفاده از امکانات فناوري اطلاعات و ارتباطات ميباشد؟
چگونه ميتوان بازدهي مهندسی ارزش را با استفاده از امکانات فناوري اطلاعات و ارتباطات افزايش داد؟
کدام قسمت‌های مهندسی ارزش و فناوري اطلاعات و ارتباطات امکان تلفيق سودمند وجود دارد؟
آيا به‌کارگیری و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در انجام مهندسی ارزش خلائی ايجاد نميکند؟
آيا به‌کارگیری و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرآيند مهندسی ارزش باعث کاهش زمان در گامها و فازهاي مهندسی ارزش ميشود؟
فرضيههاي تحقيق
فناوري اطلاعات و ارتباطات قابليت کاربرد در مهندسی ارزش را دارا ميباشد.
با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات ميتوان مهندسی ارزش را به‌صورت مؤثرتر و فراگيرتري بکار گرفت.

نحوه‌ي ارائه‌ي مطالب در گزارش علمي
مقدمه
در اين فصل در مطالعه اکتشافي، هدف به دست آوردن بينش دقيقتر و درکي روشنتر نسبت به مسئله تحقيق و زواياي آن و نيز شناخت خلأهای پژوهشي است. اين هدف از طريق مطالعه دقيق کتابها، مقالات و مصاحبه با کارشناساني به دست ميآيد که اطلاعات جامع و عميق نسبت به حوزه موردنظر دارند و ميتوانند ديدگاه کلي و جزئي درباره اين مسئله و مسائل مشابه را بهخوبي جمعبندي و معرفي کنند. بررسي پيشينه تحقيق، مطالعات گذشته آن است و نگاهي است به آنچه ديگران درزمینهٔ اين تحقيق يا موضوعات مشابه انجام دادهاند.
سابقه تحقيقات و مطالعات انجامگرفته
محمدي و همکاران در «امکانسنجي کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرآيند مهندسی ارزش» (2008) اين موضوع را در دو مرحله موردبررسی قراردادند. در مرحله اول به تعريف و مفهوم مهندسی ارزش و فناوري اطلاعات و ارتباطات (به‌صورت مجزا) پرداخته‌شده است. در مرحله دوم با استفاده از نتايج مرحله اول و نيازهاي تحقيق، پرسشنامهاي طراحي و بين جامعه آماری تعریف‌شده در تحقيق توزيع شد. نتيجه اين تحقيق را ميتوان این‌گونه ايراد نمود که فناوري اطلاعات و ارتباطات با استفاده از سامانه‌های پشتيباني اطلاعاتي خود ميتواند کليه مراحل مهندسی ارزش را تحت کنترل خود درآورده و با ايجاد بانکهاي اطلاعاتي موردنیاز، راهحلي مفيد در رفع چالشها و معضلات به وجود آمده در مراحل اجرايي اين فرآيند باشد. بهکارگيري مزايا و ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در بالا بردن کارايي کلي کارگاه و همچنين تسهيل جريان اطلاعات و ارتباطات بسيار مؤثر است و بر روي انجام کار به‌صورت تيمي و ايجاد خلاقيت و افزايش کمي و کيفي مشارکت اعضا نيز بی‌تأثیر نميباشد.[1]
قاسمي و همکاران در «تدوين چهارچوبي يکپارچه و منسجم براي بهکارگيري فناوري اطلاعات در اجراي رويکرد مطالعات مهندسي ارزش» (1387) اين موضوع را در دو مرحله موردبررسی قرار داده‌اند. در مرحله اول از طريق تحقيق کتابخانهاي با مديريت ارزش و فناوري اطلاعات و ارتباطات به‌طور مجزا پرداخته‌شده است و در مرحله دوم پرسشنامهاي طراحي و توزیع‌شده است که با استفاده از نتايج مطالعات ميداني و يافتههاي محقق به کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات و ميزان تأثیرگذاری آن در فرآيند مدیریت ارزش پرداخته‌شده است. نتايج به‌دست‌آمده از اين تحقيق ميتوان این‌گونه بيان نمود که ابزارها و مزاياي فناوري اطلاعات و ارتباطات در تسهيل جريان مهندسی ارزش بسيار مؤثر ميباشد و نهایتاً در کاهش زمان اجراي فرآيند مدیریت ارزش نقش مهمي را ايفا می‌کند.[2]

مارزوک و همکاران در «کاربرد مدل الکتري درروششناسي ارزش8 » (2010) به اهميت موضوع مهندسی ارزش در طول چرخه عمر پروژه پرداخته است و آن را به‌عنوان فرآيندي ارزشمند در کاهش هزينهها و افزايش کيفيت از طريق شناسايي و حذف هزينههاي غيرضروري در پروژه ميداند. در اين تحقيق با استفاده از مدل الکتري9 درزمینهٔ مهندسی ارزش جهت ارائه مثال عددي جهت محاسبه شاخص ارزش بهره جسته است. نتيجه اين تحقيق مدل الکتري در جهت افزايش و روند مهندسي ارزش سودمند ميباشد و نشاندهنده اين امر است که استفاده از کامپيوتر جهت محاسبه بهترين تصميم در مهندسی ارزش مفيد ميباشد.[3]
حميد فروغي و همکاران در «مهندسی ارزش » (1390) به روشهاي مختلف براي بررسي فرآيندها و محصولات پرداختهاند. اين روشها در طول ساليان گذشته توسعه پیداکردهاند که از آن جمله فن مهندسي ارزش است. هدف از بهکارگيري آن بررسي تحليلي و سيستماتيک فرآيند و محصول به نحوی است که موجب کاهش هزينه و افزايش بازدهي ميشود. مهندسی ارزش يک مبحث جديد نيست بلکه بيش از نيمقرن است که اين موضوع به‌عنوان تکنيک مطرح‌شده است و بيشتر در ابعاد طراحي به‌کاررفته است. سابقه اجرايي اين روش در ايران شايد حدود يک دهه باشد و اغلب استفاده از این‌ روش در طرحهاي عمراني صورت گرفته است. نتيجه تحقيق را ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
برگزاري منظم جلسات طوفان فکری در طول پروژه و بهويژه قبل از شروع پروژه براي بهکاربردن نوآوري در پروژه و ايجاد اتاق فکر داخل سازمان.
به دست آوردن ارزش هر يک از ارزش کارکردها و درمجموع هر يک از فعاليتها براي متعادلسازي عملکرد با هزينه.[4]
طرهاني در «نقش فناوري اطلاعات در مدیریت پروژه» (1389) به استقرار سامانه‌های اطلاعاتي در جوامع پيشرفته که سرعت تبادل اطلاعات را بيشتر و بيشتر ميکند پرداخته است. اين فرآيند باعث شده تا زيرساختهاي اساس بر اساس فناوري اطلاعات در اين جوامع شکل گيرد. فناوري اطلاعات از علوم رايانه، ارتباطات و شبکهسازي تشکیل‌شده است. امروزه کاربردهاي متنوع و از اين علم در زمينههاي مختلف مطرح‌شده است و به نقشي راهبردي در سازمانها تبدیل‌شده است. نقش راهبردي به اين معني است که سامانه‌های اطلاعاتي ميتوانند بهطور قابل‌ملاحظهاي عملکردها را تغيير داده و بر دستيابي به اهداف راهبردي بلندمدت تأثیرگذار باشند. درنتیجه اين تحقيق، استفاده از فناوري و اطلاعات در مدیریت پروژه امري اجتنابناپذير جلوه ميکند و اين مسئله زمانی جلب نظر ميکند که هزينههاي پروژه و زمان اجراي آن کوتاهتر شده و محصول با سرعت بيشتري به دست مشتري رسانده شود.[5]
عليلو و همکاران در «فناوري اطلاعات و کارآفرینی ديجيتال» (1390) به موضوع فناوري اطلاعات و ويژگيهاي آن پرداختهاند. امروزه دستيابي تعداد زيادي از مردم جهان به شبکه اينترنت و گسترش ارتباطات الکترونيک بين افراد و سازمانها از طريق دنياي مجازي، بستري مناسب براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم کرده است. بيشک کارآفريني سهم عمده و نقش ويژهاي در توسعه فناوريهاي نوين ازجمله فناوری اطلاعات داشته و دارد، فناوري اطلاعات مرزهاي فکري و عملي را در جوامع سنتي شکسته است و زمينه مناسبي را براي رشد فکري و خلاقيت و پويايي بخشيدن به کسب‌وکار فراهم نموده است. درنتیجه اين تحقيق فناوري اطلاعات نقش اساسي در کارآفريني ديجيتال ايفا نموده و بيشک مهم‌ترین ابزار کارآفرینی مدرن به شمار ميآيد[6]
کفشیان ریحانی و همکاران در «تجربهاي در ايجاد بانک اطلاعاتي دادههاي کارگاه مهندسي ارزش» (1387) به موضوع مهندسي ارزش، ابزاري سودمند براي کنترل هزينههاي پروژه پرداختهاند. ازآن‌رو که هدايت کارگاه مهندسی ارزش، امري سهل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع مهندسی ارزش، عدم قطعیت، روش‌شناسی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع مهندسی ارزش، مدیریت دانش، چند شاخصه، ارزش در سازمان