منبع پایان نامه با موضوع مهندسی ارزش، مدیریت دانش، چند شاخصه، ارزش در سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

و ممتنع است. هر تلاشي جهت انجام صحيحتر و با کارايي بيشتر کارگاههاي آن انجام گيرد. درنهایت موجب بهرهمندي بيشتر پروژه خواهد شد. اگر به رويکرد مهندسی ارزش بهتمامي و به‌صورت کاملاً ساختاريافته و نظاممند استفاده‌نشده و مراحل تکميل اطلاعات، تحليل کارکرد، خلاقيت، ارزيابي، توسعه و ارائه بهدرستي و قدم‌به‌قدم با حفظ ضوابط هر بخش انجام نشوند تمامي توانايي مهندسی ارزش براي استفاده اثربخش‌تر منابع به کار گرفته نميشود. بانک اطلاعاتي هدايت کارگاه مهندسی ارزش را نظم و انسجامي افزون بخشيده و برخي از مراحل دشوار آن از قبيل غربال اوليه و ثانويه را بسيار تسهيل ميکند از بحثهاي سليقهاي و تصميمگيريهاي به‌دوراز منطق روشن و قابل دفاع، جلوگيري و براي کساني که قصد مدیریت ارزش در سازمان دارند، امکانات فراوان و بينظيري ايجاد ميکند.[7]
مسلمينايني و همکاران در «ديدگاه مدل فازي درروششناسي ارزش10» (2013) بهروش مدیریت ارزش که روشي مهم در تحليل و کنترل يک پروژه است، پرداختهاند که امکان اندازه‌گیری دقيقتر عملکرد و پيشرفت پروژه را فراهم ميکند. اين مقاله مدل مبتني بر فازي جديدي براي ارزش کسب‌شده ارائه ميدهد که داراي مزيت توسعه و تحليل انديسهاي ارزش کسب‌شده و زمان و هزينه تکميلي تحت عدم قطعیت ميباشد. عدم قطعيت در فعالیت‌های زندگي حقيقي ذاتي ميباشد، مدل توسعه داده‌شده براي ارزيابي پيشرفت پروژه در صورت بروز عدم قطعيت بسيار مفيد ميباشد.[8]
رکوعي و همکاران در «واکاوي تجارب مهندسی ارزش در ايران» (1391) به شناخت نقاط ضعف با عنوان آسيبشناسي مهندسی ارزش به شناسايي و تعيين زمينههاي بهبود و افزايش اثربخشي فرآيند مهندسی ارزش پرداختهاند. اين تحقيق در پي آن است که با توجه به نقاط ضعف و کاستيهايي که درزمینهٔ مهندسی ارزش در ابعاد محتوايي و کالبدي وجود دارد، عوامل تأثیرگذار را شناسايي و معرفي کند. بدین منظور، بر پایه مطالعات کتابخانهاي و تحقيقات ميداني اطلاعات لازم گردآوری‌شده است. سپس با تحليلهاي آماري توصيفي نتايج در چهار بخش عمده، شامل آسيبها و کاستيهاي مرتبط با رويکرد کارکردگرا، فرآیند نظام‌مند، خلاقيت، و نهایتاً کارگروهي درروش مهندسی ارزش، به‌عنوان آسيبهاي عمده روش مهندسی ارزش جمعبندي و طبقه‌بندی‌شده‌اند.[9]
اسماعیل انصاری و همکاران در «کاربرد تکنيک MCDM براي اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر فاز خلاقيت در مهندسی ارزش»(1389) با کمک تکنيکهاي تصميمگيري چند شاخصه و تکنيکهاي ادغامي عوامل تأثیرگذار بر خلاقيت سازماني شناسايي و رتبهبندي شدند، تا با توجه به اولویتشان در برنامه کاری مهندسی ارزش موردتوجه قرار گيرند. با توجه به تغييرات سريع محيط، تنها سازمانهايي دوام ميآورند که چالاک باشند و بتوانند با سرعت مناسب به الزامات محيطي پاسخ دهند. لذا با توجه به برنامهها و طرحهاي مهندسی ارزش در سازمانها از اهميت زيادي برخوردار است. با توجه به اينکه فاز خلاقیت سنگ بناي طرح مهندسی ارزش ميباشد و هر نوع بهبود، کاهش هزينه و ارزش ایجادشدهاي که در اثر اصلاح سيستم روي دهد به‌واسطه توليد ایده‌های ارزشمند در فاز خلاقيت مهندسی ارزش ميباشد. ازاین‌رو در اين تحقيق با استفاده از تکنيکهاي تصميمگيري چند شاخصه و تکنيکهاي ادغامي عوامل تأثیرگذار بر خلاقيت سازماني شناسايي و رتبهبندي شوند تا با توجه به اولویتشان در برنامه کاری مهندسی ارزش موردتوجه قرار گيرند.[10]
سلیمی نمین و همکاران در «نقش نوآوري نظاميافته در ارتقاي اثربخشي مهندسي ارزش» (1390) به بررسي تکنيکهاي جهت حل مسئله پرداختهاند. مهندسی ارزش و نوآوري نظام‌یافته، هر دو از تکنيکهاي بسيار قدرتمند در حل مسائل ميباشند. در تحقيق مذکور سعي ميشود پس از معرفي اين دو تکنيک، تأثیرات آن دو بر يکديگر بررسي شود. مهندسی ارزش يک تکنيک ضربتي حل مسئله و مرور طرحها است که کمترين وقفه را در پيشرفت آن‌ها موجب ميگردد. نوآوري نظام‌یافته تکنيک کشف ريشهي مسائل و حل آنهاست. در صورت ادغام اصول تفکر و ابزارهاي ترید با مهندسی ارزش، اين تکنيک نيز قادر خواهد بود از عقل جمعي و قوهي خلاق گروه بهگونهاي مؤثرتری سود برد.[11]
خديجه مؤمنی و همکاران در «نقش مهندسی ارزش در مدلهاي مديريت پروژه»(1390) به نقش مدیریت ارزش در مدیریت پروژه پرداختهاند.در دنياي امروز رقابت ميان بنگاههاي اقتصادي بهصورت مداوم در حال افزايش است. مهم‌ترین هدف اين بنگاهها تأمین نيازمنديهاي مشتريان و کسب رضايتمندي آن‌ها است. مهندسی ارزش نيز يکي از ابزارهايي است که در دهههاي اخير مورداستفاده قرارگرفته است. مهندسی ارزش شامل مجموعه از تکنيکها و روشها است که سعي دارد با کاهش هزينهها و بدون کاهش سطح کيفيت، محصول را بهبود بخشد و رضايت مشتريان را جلب کند. بررسي نقش مهندسي ارزش در مدل پي-ام-باک11 با تأکید بر حوزههاي دانش انجام گرفت. پس از مطالعات صورت گرفته مشخص شد که از مهندسی ارزش و بخصوص تکنيک سيستم تحليل کارکرد12 را ميتوان در حوزههاي دانش تحليل نمود و فرآيندهاي موردنیاز براي موفقيت پروژه را شناسايي کرد.[12]
حبيب کراري و همکاران در «نقش‌آفرینی مدیریت دانش در توسعه زيرساختهاي مهندسی ارزش» (1389) به نقش فناوري اطلاعات در مهندسی ارزش پرداختهاند. در عصر کنوني که به عصر اطلاعات دانش مرسوم است مزيت رقابتي اصلي سازمانها در سرمايه دانشي نهفته است و هم‌اکنون بزرگ‌ترین شرکتهاي دنيا برتري خود را نه در داراييهاي انباشته ناشي از کارخانه‌ها و حتي بازارهاي بزرگ، بلکه در دانش در جريان فرآيندهاي خود کسب نمودهاند. از سوي ديگر متدولوژي مهندسی ارزش رويکردي پذيرفتهشده و نظاممند براي کاهش هزينههاي غيرضروري و افزايش بهرهوري در صنايع مختلف ميباشد. اما در اجراي آن تاکنون کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات بهندرت به‌صورت زيرساختي جدي مطرح بوده است. کاربرد بهينه فناوري اطلاعات و پيادهسازي مدیریت دانش در شرکتها دانشمحور در حوزه مهندسی ارزش منجر به استفاده بهينه و ثبت سوابق و تجربيات خبرگان و متخصصين در مراحل جمعآوري اطلاعات و تکميل اطلاعات و فاز خلاقیت و ایده پردازی ميگردد.[13]
سامي و همکاران در «مهندسی ارزش ابزاري قدرتمند13» (1998) به بررسي و تحليل مهندسی ارزش پرداختهاند. استفاده از مهندسی ارزش منجر به کاهش هزينهها، نه‌تنها از طريق کاهش هزينه کل، بلکه در هزينههاي عمليات و نگهداري ميشود، ويژگي کليدي که مهندسی ارزش را از ساير روشهاي کاهش هزينه متمايز ميکند، تحلیل کارکرد ميباشد، خلاقيت استفاده از تيمهاي چندبخشي براي يافتن راهحلهاي مناسب و اصل حفظ کيفيت موردنیاز مشتري ميباشد. شایان‌ذکر است که تحلیل ارزش هرروز توسط تمام ما از طريق تصميمگيري براي خريد اشيا تمرين ميشود. به یاد داشته باشيد که ارزش، توسط خريدار و نه فروشنده، مصرف‌کننده و نه توليدکننده تعيين ميشود. اين موضوع شايد مهم‌ترین اصل ارزش باشد.[14]
لي و همکاران در « بازيابي: به خاطر سپردن ابزار براي استفاده مجدد از ايدهها در مدیریت ارزش تکامل‌یافته14» به بررسي و تحليل نقش مهندسی ارزش در صنعت ساخت‌وساز پرداختهاند. از زماني که مهندسی ارزش به صنعت ساخت‌وساز معرفي شد، تعدادي از ايدهها تولیدشدهاند، اما فاقد تلاش براي جمعآوري سيستماتيک اين اطلاعات و استفاده مجدد از آن‌ها بودند. توجه به اين شرايط مهندسی ارزش که ممکن است درروند ساخت پروژهها رخ دهد نامحدود نيست (محدود است)، ایده‌های که تاکنون تولیدشده ممکن است براي استفاده در ساخت‌وساز پروژهها فعلي کافي نباشد. بر اين اساس، مطالعه مذکور به‌منظور توسعه سيستم بازيابي انجام شد، که با استفاده از موارد مهندسی ارزش گذشته، ميتواند به بهبود بهرهوري مطالعات مهندسی ارزش کمک کند .
مسائل عمدهاي که در اين مطالعه بهمنظور توسعه بازيابي بررسي شد ، به‌شرط زير است:
ساختمان و ترکيب مجموعه موردي با ساختاري که ممکن است عملکرد بازيابي از موارد مهندسی ارزش قديمي را بهبود بخشد.
توسعه يک الگوريتم تطبيقي و يک الگوريتم رتبهبندي براي بازيابي موارد قديمي که شبيه شرايط و مشکلات توسعه سيستم است.[15]
با بررسيهاي به‌عمل‌آمده از تاريخ ادبيات گذشته نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرآيند مهندسی ارزش، مطالعات صورت گرفته در اين حوزه بهصورت کتابخانهاي بوده و نتايج از طريق توزيع پرسشنامه در بين جامعه آماري تعیین‌شده به‌دست‌آمده است. در پژوهش مذکور علاوه بر تکميل مطالعات ميداني، نتايج از طريق انجام مهندسی ارزش مطالعه موردي مزرعه دانش به دست خواهد آمد.
روش تحقیق
مقدمه
جهت بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در فازها و گامهاي مختلف مهندسی ارزش نيازمند به استفاده از ابزارها و امکانات استفاده‌شده در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در مهندسی ارزش است. بدين منظور براي تأمین و رسيدن به پاسخ براي اهداف تعریف‌شده در فصل اول، اين فصل را به دو قسمت معرفي روش انجام‌گرفته و مسائل و مشکلات هر گام از مهندسی ارزش و چگونگي انجام‌گرفته با ابزارآلات فناوري اطلاعات و ارتباطات در گامهاي مهندسی ارزش تقسيم ميشود.
معرفي روش انجام‌گرفته و مسائل و مشکلات هر گام در مهندسی ارزش
در اين قسمت ابتدا به معرفی کامل فازها در مهندسی ارزش پرداخته ميشود. سپس با توجه به توضيحات ارائه‌شده در هر فاز مهندسی ارزش به بررسي مسائل و مشکلات هر گام بر اساس مشاهدات انجام‌شده در کارگاه پروژه مزرعه دانش (به‌صورت مرسوم برگزار گردیده) و مطالعات انجامشده در اين زمينه پرداخته‌شده است. در انتها با توجه به مسائل و مشکلات ارائه‌شده در هر گام مهندسی ارزش به معرفي و توضيح راهحلهاي پيشنهادي براي مسائل و مشکلات مشاهده‌شده در هر فاز پرداخته ميشود.
فاز پیش مطالعه
گام پیش مطالعه اولين گام از برنامه کاری مهندسی ارزش ميباشد. فعالیت‌های آمادهسازي شامل شش گام است:
گردآوري و تعريف نيازها و خواستههاي عوامل کلیدی پروژه شامل کارفرما، مشتري، خريدار، بهرهبردار و غيره
گردآوري دادههاي کامل در مورد پروژه
تعيين معيارهاي ارزيابي
تعيين حدود/دامنه مطالعه
تهيه مدلهاي مناسب
تعيين اعضاي گروه
گردآوري اطلاعات مربوط به گرايشهاي عوامل کليدي پروژه
گردآوري اطلاعات در مورد گرايشها و نيازهاي عوامل کليدي ميتواند به دو طريق ارزيابي بازار و يا تمرکز بر روي گروهي از افراد انجام شود. لازم است در گردآوري اطلاعات تعيين پارامترهاي مؤثر بر خريد، تعريف و رتبهبندي جنبههاي مختلف يک محصول يا يک پروژه، مقايسه محصول يا پروژه با محصولات يا پروژههاي مشابه موردتوجه قرار گيرد.
تکميل مجموعه دادهها
دو نوع منبع براي اطلاعات وجود دارد:
منابع اوليه
منابع ثانويه
منابع اوليه بر دو گونهاند: منابع انساني و منابع مکتوب. منابع انساني شامل بازار، طراحان اصلي، طراحان موارد مشابه، گروه تخمين هزينهها، سازندگان و مشاوران است. منابع مکتوب شامل نقشهها، مشخصات فني پروژه، برنامههاي زماني پروژه و اسناد مربوط به مناقصهها و مزايدههاست.
منابع ثانويه شامل تأمین‌کنندگان محصولات مشابه، متوني مانند استانداردهاي طراحي، نتايج آزمايشها، مجلههاي بازرگاني و آييننامهها است. دو منبع مهم اطلاعات ثانويه ديگر که همواره بايد مدنظر قرار گيرند عبارتنداز: پروژههاي مشابه و مشاهدههاي حاصل از بازديد ساخت گاه توسط گروه مطالعات مهندسي ارزش.
تعيين معيارهاي ارزيابي
يکي از مهم‌ترین گامهاي گروه مطالعات در اجراي فرآيند، مشخص کردن معيارهاي ارزيابي گزينهها و نيز تعيين اهميت نسبي هر معيار است تا در مرحله ارزيابي ملاک انتخاب مناسبترين پيشنهادها باشد.
تعيين محدوده مطالعات
گروه مطالعات ارزش براي هر مطالعه مشخص، منشوري تهيه ميکند. در اين منشور حدود مطالعات بر مبناي اطلاعات گردآوری‌شده تعيين ميشود. اين حدود نقاط شروع و اتمام مطالعات هستند. لازم است مواردي که نبايد در مطالعه موردبررسی قرار گيرند، در منشور بهصراحت مورداشاره قرار گيرند. معمولاً منشور حدود مطالعات، توسط تأمین‌کنندگان مالي بازنگري و اصلاح ميشود.
تهيه مدل دادها
گروه مطالعات به‌طورمعمول مدلهايي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع مهندسی ارزش، کارآفرینی، مدیریت پروژه، فناوری اطلاعات Next Entries منبع پایان نامه با موضوع مهندسی ارزش، انتقال اطلاعات