منبع پایان نامه با موضوع مهندسی ارزش، شهرستان محلات، انتقال اطلاعات، تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

مهندسی ارزش قرار ميگيرد. اعضاي تيم مهندسی ارزش ایده‌های مطرح‌شده را مورد ارزيابي قرار داده و با استفاده از مدلهاي ارزيابي تهیه‌شده مورد تحليل قرار ميدهند. راهبر کارگاه مهندسی ارزش پس از بررسي و تحليل ايدهها توسط اعضاي تيم مهندسی ارزش، ایده‌های منتخب را دستهبندي کرده و در قالب فايل در اين قسمت قرار داده تا اعضاي تيم مهندسی ارزش با دريافت آن، نسبت به ایده‌های منتخب آگاهي کامل داشته باشند.
فاز توسعه
در اين مرحله اعضاي تيم مهندسی ارزش ایده‌های منتخب و ارزیابی‌شده را موردمحاسبه و بررسي قرار ميدهند تا ميزان تأثیرات مثبت را در پروژه با پايههاي محکم و علمي محاسبه کنند. هدف از اين مرحله نيز تجزیه‌وتحلیل اطلاعات انتخاب‌شده از مرحله قبل و توليد پیشنهادان نهايي براي رسيدن به هدف اصلي مهندسی ارزش است.
فاز ارائه
در مرحله ارائه نيز پیشنهادان تغيير جمعبندي شده و گزارش نهايي براي ارائه به ردههاي بالاي مديريتي تهيه و ارائه ميگردد. گزارشهاي تهیه‌شده در فاز ارائه ارسال ميشود که پس از تأیید نهايي آن، از طريق پست الکترونيکي به ذینفعان پروژه ارسال ميشود. هدف از اين مرحله انتقال اطلاعات به مديريت ارشد با عنوان خروجي نهايي کارگاه مهندسی ارزش ميباشد.
پس مطالعه)مطالعه تکميلي)
هدف مطالعه تکميلي يا فاز اجرا، حصول اطمينان از پیاده‌سازی و به کار بستن تغييراتي است که در پايان مطالعه ارزش توصیه‌شده‌اند. آخرين گام از بابت تضمين اجراي پيشنهادهاي مطالعه ارزش داراي اهميت ويژهاي است. تا زماني که ایده‌های مطالعه، اجرا نشود، عملاً مطالعه مؤثر واقع نخواهد شد. مهم‌ترین وظيفه کارشناسان تيم مهندسی ارزش يا ديگر متخصصان مورد تأیید مديريت اين است که تغييرات تيم مهندسی ارزش را تکميل کرده و طرحي اجرايي، تهيه، تکميل و ارائه کنند. مهم‌ترین مرحله هر مطالعه ارزش اجراي آن است که معيار موفقيت محسوب ميشود. هنگامی‌که پيشنهادي يا ايدهاي تصويب ميشود بايد رها نشود و به دنبال اجراي آن بود چراکه در غير این صورت به کار تيمي ارزش لازم داده نشده و تلاشهايي که در مطالعه انجام‌شده به هدررفته است. بنابراين در اين قسمت گزارش کار کارگاه مهندسی ارزش گذارده ميشود تا اعضاي تيم با دريافت به مطالعه آن بپردازند.(Error! Reference source not found.)

شکل ‏38- قسمت کارگاه اصلي پروژه
مطالعه موردي
مقدمه
در اين فصل جهت بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در مهندسی ارزش، به برگزاري کارگاه مهندسی ارزش با موضوع روششناسي ارزش مزرعه دانش پرداخته ميشود. اين کارگاه مهندسی ارزش به‌صورت مجازي و با استفاده از ابزارهاي معرفی‌شده در فصل سوم تشکیل گرديد. به دلیل آنکه اين نوع برگزاري کارگاه مهندسی ارزش اولين تجربه در ايران ميباشد جهت کاهش خطاهاي احتمالي نخست به برگزاري کارگاه به‌صورت آزمايشي، سپس با حصول نتايج به‌دست‌آمده، کارگاه مهندسی ارزش اصلي برگزار ميگردد.
کارگاه آزمایشی در سه مرحله برگزار گرديد. در مرحله اول کارگاه با معرفي 5 عضو شروع به کارکرد. مرحله اول کارگاه آزمايشي از پايگاه اينترنتي35 طراحی‌شده براي اين موضوع استفاده شد. بنابراين اطلاعات لازم در مرحله اول کارگاه آزمايشي در قسمت پیش مطالعه پايگاه بارگذاري گرديد. مرحله اول کارگاه مهندسی ارزش به‌صورت نوشتاري بود که عدم تمرکز، زمانبر بودن و روان نبودن ارتباطات را ميتوان از مشکلات پيشآمده در برگزاري کارگاه عنوان کرد. براي حل مشکلات از نرمافزار تصويري و صوتي اسکايپ36 استفاده شد. در مرحله دوم کارگاه مهندسی ارزش بهصورت آزمايشي به بررسی امکان برگزاري کارگاه مهندسی ارزش با تعداد نفرات بالا که يکي از اهداف اين تحقيق نيز ميباشد پرداخته شد. مرحله دوم کارگاه مهندسی ارزش با 34 نفر عضو شروع بکار کرد. در اين مرحله پایین بودن پهناي باند اينترنتي که منجر به قطع و وصل شدنهاي متعدد در هنگام برگزاري کارگاه مهندسی ارزش به‌صورت مجازي گرديد. در مرحله سوم برگزاري کارگاه مهندسی ارزش سعي بر آن شد که تمامي ابزارها و امکانات بررسی‌شده در فصل سوم مورد آزمايش قرار گيرد تا مشکلات احتمالي استفاده از اين نوع ابزارها مشخص گردد. اين مرحله با 18 عضو شروع بکار کرد و از پايگاه اينترنتي، اسکايپ، ميکگو37، کامتازيا38 استفاده گردید. از مشکلات به وجود آمده در برگزاري مرحله سوم سرعت‌پایین اينترنت ميتوان اشاره کرد.
مطالعه موردی مزرعه دانش
پس از برگزاري کارگاه مهندسی ارزش به‌صورت آزمايشي و استفاده ابزارها و امکانات فناوري اطلاعات و ارتباطات در فازها و گامهاي مختلف کارگاه و شناسايي مشکلات به وجود آمده در استفاده هريک از ابزارهاي معرفی‌شده در فصل سوم و ارائه راهکارهاي جهت کاهش مشکلات به وجود آمده در حين برگزاري کارگاه مهندسی ارزش، به برگزاري کارگاه مهندسی ارزش با موضوع مزرعه دانش پرداخته ميشود.
گام پيش مطالعه
مطابق برنامه کاري مهندسی ارزش، در مرحله پيش مطالعه (به‌عنوان ‌یکي از سه مرحله اصلي مطالعات)، اقدامات و فعاليتهايي صورت ميگيرد که شرايط مناسب و لازم براي برگزاري کارگاه اصلي فراهم سازد.
فعالیت‌های فاز پیش مطالعه مزرعه دانش به شرح زير ميباشد:
شناسايي نيازها و خواستههاي کارفرما
گردآوري اطلاعات پروژه
آشنايي مبانی مطالعه
تعيين تيم مطالعه
بهمنظور تحقق اهداف فوق، به‌ویژه گردآوري اطلاعات مرتبط با پروژه مزرعه دانش جلسهاي به شکل مجازي و با نرمافزار اسکايپ و با حضور ذينفعان اصلي پروژه يعني مالک مزرعه دانش برگزار گرديد. در اين جلسه هدف يکسانسازي اطلاعات تيم مهندسی ارزش و اطلاع از آخرين تغييرات ایجادشده در طرح و پرسش و پاسخهايي در اين راستا مطرح گرديد.
براي انجام فاز پیش مطالعه به‌صورت مجازي که اولين گام از برنامه کاری مهندسی ارزش ميباشد، جهت تهيه مباني مطالعه پروژه مزرعه دانش نخست شرح جامع و کاملي از مشخصات طرح پايه، به‌صورت نوشتاري که به‌صورت شفاف بیان‌کننده طرح پایه باشد در پايگاه اينترنتي بارگذاري شد بهعلاوه نقشههاي طرح پايه و ساير مدارک و مستندات مربوط به پروژه در قسمت پیش مطالعه پايگاه بارگذاري گرديد تا در دسترس اعضاي تيم مهندسی ارزش قرار گيرد.
تعيين اعضاي تيم مهندسی ارزش
اعضاي تيم به پیشنهاد راهبر تيم انتخاب و معرفي شدند، به دلیل برگزاري کارگاه به‌صورت مجازي، اين امکان را در اختیار راهبر پروژه قرارداد که در انتخاب اعضاي تيم مهندسی ارزش بدون هيچگونه محدوديت مکاني به انتخاب اعضا جهت شرکت در کارگاه اقدام نمايد. بدين منظور راهبر پروژه اسامي شرکتکنندگان به همراه برخي اطلاعات اضافي براي شناسايي و دسترسي بهتر به هريک از اعضا از قبيل رشته تحصيلي، عنوان شغلي را در پايگاه اينترنتي در قسمت اعضاي تيم درج ميکند تا تمامي شرکتکنندگان به این‌گونه اطلاعات دسترسي داشته باشند.
اعضاي تيم مهندسی ارزش پروژه مزرعه دانش به شرح زير ميباشد:
جدول ‏41-ليست اعضاي تيم مهندسي ارزش پروژه مزرعه دانش
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته تحصيلي
محل سکونت
1
دکتر داود رضا عرب
دکترا عمران- آب
تهران
2
مهندس روژمان مدرسي
معماري
تهران
3
مهندس سيد هادي هاشمي
مهندسي برق
اروميه
4
مهندس امير حسن مسلمي
مهندسي عمران- خاک
ساري
5
مهندس رامين مدرسي
مهندسي عمران-خاک
اروميه
6
مهندس مهرداد سمساري آذر
معماري
تبريز
7
مهندس اتابک قنبري
مهندسي زمین‌شناسی
اروميه
8
مهندس نويد احيايي
معماري
سقز
9
مهندس علي مسلمي
مهندسي مکانيک
مشهد
10
مهندس طاهر اسدي
مهندس عمران
اراک
11
مهندس ميلاد رضويان
مهندس عمران
ساري
12
مهندس مهرداد مشتاقي
مهندسي عمران-آب
تبريز
13
مهندس محسن ناژداکي
معماري
تهران
14
مهندس ميلاد فرجي
معماري
تهران
15
آقاي امير نظمي افشار
اقتصاد
اروميه
16
مهندس مسعود مشتاقي
مهندسي مکانيک
تهران
17
مهندس محمد نصیری پور
معماري
تهران
18
مهندس رضا برخورداري
مکانيک
تهران
19
فرشید دباغی
اقتصاد
لیون فرانسه
20
ایمان شیرین‌بیان
معماری
فرانکفورت آلمان
21
داود صفدری
شهرسازی
ونکوور کانادا
22
صفا ثابت
مکانیک سیالات
آنکارا ترکیه
23
سهیل وارسته
معماری
آنکارا ترکیه
24
سعید میرزایی
معماری
هامبورگ آلمان
فاز اطلاعات مزرعه دانش
پس از تشکيل تيم مطالعه مهندسی ارزش و تبادل اطلاعات اوليه، مبانی مطالعه به‌عنوان مبناي ادامه کار موردتوافق قرار ميگيرد. جهت آشنايي با اطلاعات مزرعه دانش که در حقيقت چارچوب کلي کار براي ادامه روند مطالعه مهندسی ارزش ميباشند تمامي مراحل براي تبادل اطلاعات و ثبت مبانی مطالعه با نرمافزار اسکايپ انجام شد.
اطلاعات مزرعه دانش
در اين قسمت اعضاي تيم مهندسی ارزش به جمعآوري اطلاعات مربوط به پروژه مزرعه دانش پرداختند. به دلیل برگزاري کارگاه به‌صورت مجازي و عدم نياز به حضور فيزيکي افراد در محل پروژه، اطلاعات پروژه اعم از تصويري و عکس از طريق نرمافزار وايبر در اختيار اعضا قرار گرفت. همچنين تمامي اطلاعات در قسمت پیش مطالعه مزرعه دانش ارسال شد.
معرفي شهرستان محلات
شهرستان محلات با آب‌وهوای معتدل يكي از شهرستان‌هاي استان مركزي است كه مشخصات اقليمي آن به شرح زير مي‌باشد:
طول جغرافيايي: 50 درجه و 30 دقيقه
عرض جغرافيايي: 33 درجه و 53 دقيقه
ارتفاع از سطح دريا: 1747 متر
سرعت وزش باد: كمتر از 16 كيلومتر در ساعت
متوسط رطوبت نسبي: 57/1تا 68/6درصد
حداقل رطوبت نسبي: 44/2درصد
ميانگين حداقل دما: 1/4درجه سانتي‌گراد
ميانگين حداكثر دما: 23/1درجه سانتي‌گراد
همانطور که در شکل 4-1 تا 4-3 حدود تقسیمات چهارگانه اقلیمی شهرستان محلات نشان داده‌شده است شهرستان محلات در اقلیم فلات مرکزی واقع‌شده است.

شکل ‏42- حدود تقسيمات چهارگانه اقليمي

ويژگيهاي شهرستان محلات
آب‌وهوای مناسب
جاذبه‌های توريستي منطقه به شرح زیر میباشد:
وجود مزارع گل و گیاه
ستون‌های تاريخي خورهه
چشمه‌های آبگرم
آتشکده تاريخي آتش کوه
پارک سرچشمه
کوچه‌باغ‌های قديمي
صنعت
وجود معادن سنگ
شرايط مساعد جهت توليد گل‌های زينتي
معرفي محل مزرعه دانش
مکان موردنظر به مساحت هشت هکتار واقع در جنوب شرقی محلات در نزديکي پايانه گل و گياه می‌باشد:
از شمال به حوضچههاي لاستيکي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع مهندسی ارزش، تحلیل اطلاعات، مستندسازی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدارس دخترانه، انقلاب مشروطه، نهادهای آموزشی، مدارس جدید