منبع پایان نامه با موضوع مهندسی ارزش، تحلیل اطلاعات، مستندسازی

دانلود پایان نامه ارشد

نتايج استفاده ميشود. اين فعاليت به کمک نرمافزار اکسل بسيار سهل و آسان است. اکسل شامل صحفهاي گستردهاي است که اطلاعات آن به‌صورت عددي و حروفي تقسيمبندي، سازمانبندي و مرتب‌شده‌اند. اکسل بيشتر براي کارهاي آماري، مالي و حسابداري و براي ايجاد کار برگ، سند، محاسبات استفاده ميشود. به کمک برنامه اکسل ميتوان به رفع معضلات و يکپارچهسازي مستندات کارگاهها و نتايج حاصله برآمد. درنتیجه به کمک برنامه اکسل ميتوان در کوتاهترين زمان براي انتخاب مناسبترين کارکردها براي مطالعه بيشتر استفاده نمود. با توجه به لزوم پوشش روشهاي مختلف وزن دهی معيارهاي ارزيابي در اين تحقيق و با کمک برنامه اکسل از وزن دهی دودويي و امتيازدهي نسبي استفاده‌شده است که هرکدام از اين دو روش، ميتوان به‌صورت فردي يا گروهي انجام شود. در صورت انجام هرکدام از روشها، با جمعبندي نتايج و ترسيم نمودارهاي متعدد توسط برنامه اکسل در کوتاهترين زمان ممکن ميتوان نتايج را به‌اتفاق شرکتکنندگان بررسي نمود.
برنامه کامتاسيا33
مهم‌ترین ويژگي روش مهندسی ارزش برنامه کار ساختاريافته است. به‌بیان‌دیگر قابليتهاي روش به‌واسطه ترتيب و توالي دقيق اقداماتي است که در قالب يک مطالعه منطبق بر برنامه کار انجام ميشود. مطالعه مهندسی ارزش در قالب يک فرآيند ساختاريافته انجام ميشود که به برنامه کار مشهور است. اين برنامه کار شروع و پاياني مشخص دارد. مزيت ساختارمند بودن روش، انجام کارها طبق يک اسلوب معين آزمون و پذيرفتهشده براي کسب بهترين نتيجه، توسط هر گروه آموزشديده و عدم اجراي کار به‌صورت سليقهاي است. بنابراين جهت اجراي سيستماتيک مهندسی ارزش توسط اعضاي تيم مهندسی ارزش نيازمند آموزش گامهاي مهندسي ارزش به اعضاي تيم مهندسی ارزش ميباشد و به دلیل اينکه کارگاه مهندسی ارزش به‌صورت مجازي اجرا ميشود جهت آموزش فازهاي مهندسی ارزش از برنامه کامتاسيا استفاده‌شده است. نرمافزار کامتاسيا يکي از محبوبترين نرمافزارهايي است که درزمینهٔ تهيه اسکرين شات34و فیلم‌برداری از صفحه مانيتور کامپيوتر و ضبط کليه عملياتي که در کامپيوتر انجام ميشود، کاربرد دارد. نرمافزار کامتاسيا درزمینهٔ توليد محتواي آموزشي به‌عنوان استوديوي کامل براي توليد محتواي آموزشي الکترونيکي شناخته‌شده است. همچنين يکي ديگر از کاربردهاي نرمافزار کامتاسيا ثبت و ضبط کارگاههاي برگزارشده به‌صورت مجازي ميباشد. و در اختيار قرار دادن آن به اعضاي تيم مهندسي ارزش ميباشد.
چگونگي انجام کار با ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در گامهاي مهندسی ارزش
در اين قسمت به تشريح قسمت‌های مختلف سايت طراحيشده براي انجام فازهاي مختلف مهندسی ارزش پرداخته ميشود. سايت اينترنتي به آدرس اينترنتي “www.virtualve.ir” ميباشد. اين سايت از قسمت‌های مختلف تشکیل‌شده است که به توضيح هر يک از قسمت‌های آن پرداخته ميشود:
صفحه اصلي سايت
اين صفحه طبق شکل 3-1 از قسمت‌های مختلف به شرح زير تشکیل‌شده است:
قسمت مديريت
قسمت پروژه
پايگاه اطلاعاتي مهندسی ارزش
آموزش فازهاي مهندسی ارزش

شکل ‏31-صفحه اصلي پورتال
قسمت مديريت
فقط راهبر و تسهیلگر کارگاه مهندسی ارزش به اين قسمت دسترسي دارد و ميتواند روند کلی کار را در قسمت‌های مختلف کارگاه مهندسی ارزش کنترل کند. راهبر کارگاه مهندسی ارزش در اين قسمت ميتواند موارد زير را کنترل کند:
مشاهده فايلهاي ارسال‌شده توسط اعضا جهت بررسي و قرار دادن فايلها براي عموم
مشاهده تعداد بازديدهاي انجام‌گرفته از سايت
ارسال پيامک به اعضاي کارگاه مهندسی ارزش جهت اطلاع از زمانهاي کارگاه مهندسی ارزش
مشاهده ليست عضويتهاي انجامشده در کارگاه مهندسی ارزش
امکان ارسال ايميل به اعضاي گروه
امکان قرار دادن فايل در گامهاي مختلف مهندسی ارزش.
ويرايش اطلاعات و نوشتهها در قسمت‌های مختلف گامهاي مهندسی ارزش.
قسمت پروژه
در اين قسمت مهم‌ترین گام در مهندسی ارزش، کارگاه اصلی پروژه مزرعه دانش انجام ميگيرد. براي ورود به اين قسمت محدوديت ورود وجود دارد و فقط براي اعضاي کارگاه مهندسی ارزش پروژه مزرعه دانش امکان دسترسي وجود دارد. (شکل3-2)
پس از ورود به قسمت پروژه (شکل3-3) اين فضا از قسمت‌های اصلي پیش مطالعه، کارگاه اصلي، اطلاعات تخصصي، تالار گفتگو و همچنين از قسمت‌های اعضایتیم، اطلاعات پروژه، تصاوير، تاريخهاي مهم، مبانی مطالعه تشکیل‌شده است.

شکل ‏32- صفحه ورودي به پروژه

شکل ‏33- صفحه اصلي پروژه
قسمت تالار گفتگو
اين قسمت جهت تبادل‌نظر و بحث و گفتگو در مورد پروژه توسط اعضاي تيم در نظر گرفته‌شده است. اعضاي تيم ميتوانند در اين قسمت نيز در حين تبادل‌نظر به ارسال فايل به يکديگر بپردازند. اين قسمت يکي از مهم‌ترین فضاها براي کارگاه مهندسی ارزش می‌باشد چون اعضاي تيم می‌توانند فقط بااتصال به اينترنت و مراجعه به اين قسمت به‌راحتی با یکدیگر ارتباط داشته باشند و در مورد موضوعات مختلف مرتبط با پروژه به بحث و گفتگو بپردازند.
قسمت اطلاعات تخصصي
اين قسمت به عبارتي بانک اطلاعاتي پروژه می‌باشد. اين قسمت به دلیل مشکلات که در کارگاه مهندسي ارزش وجود دارد ایجادشده است اهم اين مشکلات عبارتنداز:
غربال اوليه
ایده‌های ارائه‌شده در کارگاه مهندسي ارزش باوجود ایده‌های خوب، بدون آنکه دليل روشني براي آن مستند شده باشد، در غربال اوليه ايدهها به دور ريخته شده است.
مستندسازی مطالعات انجام‌شده
هرچند گروه تلاش ميکند که پيشنهادهاي نهايي خويش را در تعدادي بسيار انگشتشمار با ظاهري آراسته و پيراسته، همراه اطلاعات به نسبت مناسبي براي تصميمگيري کارفرما ارائه دهد ولي تمامي تلاش خويش در توسعه و پرورش ایده‌های نه‌چندان فراوان مانده بر غربال را با بينظمي و غفلت از مستندسازي تلف‌کرده است. لذا تحليلهايي که ميتوانست در صورت مستند شدن از نتايج بسيار ارزشمند کارگاه محسوب شود و جمعبندي نظرات بهترين متخصصان که ميتواند براي پروژههاي ديگر نيز سودمند باشد کنار گذاشته ميشود.
ارائه گزارش‌های کارگاه
گزارشهاي کارگاهها با استانداردهاي بالا تهيه نشده برخي اطلاعات و بخشهاي از گزارش مورد غفلت قرارگرفته، در سطح ضعيفي تهيه يا ازقلم‌افتاده است. به‌علاوه بين خاتمه کارگاه و ارائه گزارش نهايي، فاصله زماني بسیار زيادي مشاهده ميشود.
بخش اطلاعات پروژه
اين بخش توسط راهبر پروژه کنترل ميشود. در اين قسمت رخدادها و اطلاعاتي که مربوط به فازها و گامهاي مختلف پروژه ميباشد توسط راهبر پروژه جهت اطلاعرساني به اعضاي کارگاه مهندسی ارزش گذارده ميشود اعضا با مراجعه به اين قسمت ميتوانند در مورد روند کاري کارگاه مهندسی ارزش مطلع شوند.
تصاوير
جهت آگاهي هر چه بيشتر اعضاي کارگاه مهندسی ارزش به محيط پروژه و آشنايي با ابعاد و همچنين موقعيت پروژه، تصاوير پروژه در اين قسمت گذارده ميشود. تا اعضاي کارگاه مهندسی ارزش با مراجعه به اين قسمت و مشاهده تصاوير از جهات مختلف نسبت به موضوع موردبحث آگاهي بيشتري کسب نمايند.
بخش اعضاي تيم مهندسی ارزش
اين قسمت جهت معرفي اعضاي تيم مهندسی ارزش ایجادشده است. در اين قسمت اعضاي تيم ميتوانند با راهبر پروژه و اعضاي تيم آشنا شوند. اعضاي تيم مهندسي ارزش با رزومه کامل در اين قسمت معرفي ميشوند و اعضا ميتوانند با تخصص و حرفه اعضاي ديگر آشنا شوند.(Error! Reference source not found.)

شکل ‏34- معرفي اعضاي تيم مهندسي ارزش
تاریخ‌های مهم
با توجه به اهميت زمان در کارگاه مهندسي ارزش و اهميت بحث زمان، براي اطلاع از تاريخهاي برگزاري کارگاه مهندسی ارزش و همچنين تاريخهاي مهم در پروژه، اعضاي کارگاه مهندسی ارزش با مراجعه به اين قسمت از زمانهاي مهم پروژه مطلع می‌شوند.(Error! Reference source not found.)

شکل ‏35- صفحه اطلاعات پروژه
مباني مطالعه
پس از تشکيل تيم مطالعه مهندسی ارزش و تبادل اطلاعات، مبانی مطالعه به‌عنوان مبناي ادامه کار موردتوافق قرار ميگيرند. مبانی مطالعه در حقيقت چارچوب کلي کار براي ادامه روند مطالعه مهندسی ارزش ميباشد. مبانی مطالعه شامل اهداف پروژه، محدوده مطالعه، الزامات کارفرمايي، محدوديتهاي مطالعه، مدل هزينه، ذی‌ربطان، معيارهاي ارزيابي ميباشد.(Error! Reference source not found.)

شکل ‏36- مباني مطالعه پروژه مزرعه دانش

فاز پیش مطالعه
براي تحقق شش گام اصلي کارگاه اصلي مهندسی ارزش توسط اعضاي تيم مهندسی ارزش در قسمت پیش مطالعه، اطلاعات مربوط به پروژه مزرعه دانش گذارده ميشود و اعضاي تيم ميتوانند آن را دريافت کرده و نظرات خود را در مورد آن ارائه نمايند. همچنين اعضاي تيم با توجه به مبانی مطالعه، مزرعه دانش ميتوانند مطالب و اطلاعاتي که به‌پیش برد اين مرحله کمک کند را در اين قسمت ارسال کرده و ساير اعضا از آن استفاده نمايند. براي بحث در مورد اطلاعات گذارده شده در قسمت پیش مطالعه و تعيين محدوده مطالعه و همچنين تعيين معيارهاي ارزيابي، قسمتي عنوان تالار گفتگو وجود دارد که اعضاي محترم ميتوانند در اين قسمت به بحث در مورد ابعاد مختلف پروژه و به تهيه مدل دادهها پرداخته و به اجماع نظر برسند.(Error! Reference source not found.)

شکل ‏37- تالار گفتگو پورتال مهندسی ارزش
فاز اطلاعات
با توجه به اهميت جهتگيري صحيح اعضاي تيم مهندسی ارزش در فاز اطلاعات که اولين فاز در کارگاه مهندسی ارزش ميباشد، اطلاعات لازم پروژه توسط راهبر پروژه جهت دسترسي اعضاي کارگاه مهندسی ارزش ارسال ميشود و اعضاي تيم با مراجعه به قسمت فاز اطلاعات ميتوانند بسته اطلاعاتي را دانلود کرده و آن را بهدقت و به‌صورت کامل تحليل کرده و از اطلاعات موجود آگاهي پيدا ميکنند. همچنين اعضاي تيم ميتوانند جهت پیشبرد و تکميل اطلاعات، دادههاي موردنظر خود را در اين قسمت آپلود کرده تا اعضاي ديگر تيم با دريافت کردن اين اطلاعات و تجزیه‌وتحلیل، نسبت به تکميل اطلاعات و افزودن اطلاعات که از اهميت بالايي در فاز اطلاعات ميباشد، اقدام نمايند. در فاز اطلاعات مبانی مطالعه که در قسمت پیش مطالعه تعيينشده بايد تدقيق شود و توسط اعضاي تيم تصويب گردد بدین منظور جهت تبادل‌نظر و بحث و گفتگو و تجزیه‌وتحلیل، در اين قسمت فضايي به نام تالار گفتگو وجود دارد که اعضاي تيم ميتوانند در اين فضا به گفتگو و تبادل‌نظر بپردازند.
تحلیل کارکرد
در فاز تحلیل کارکرد، اجزاي انتخابشده از پروژه را بادید کارکردي مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده و براي آن‌ها کارکردهاي اصلي و فرعي را مشخص ميکنند تا با بازنگري، کارکردهاي غيرضروري را تغيير دهند يا حذف کنند. هدف از اين مرحله تجزیه‌وتحلیل اطلاعات اجزا پروژه توسط گروه ارزش ميباشد. در اين قسمت نمودار تحلیل کارکرد توسط تيم با هدايت راهبر و تسهیلگر ترسيم ميشود و کل پروژه را در قالب يک نمودار به تصوير ميکشد. جهت انتخاب اجزا، کارکرد پروژه اعضاي تيم ميتوانند در قسمت تالار گفتگوی فاز تحلیل کارکرد به تعريف و تعيين کارکردهاي پروژه بپردازند. در اين قسمت اعضاي تيم ميتوانند با تبادل‌نظر و بحث و گفتگو در مورد کارکردهاي اعلام‌شده به شناسايي کارکردهاي پرهزينه، با فرصت بالا يا با ريسک بالا شناسايي بپردازند.
فاز خلاقيت
در فاز خلاقيت با توجه به کارکردهاي انتخاب‌شده در قسمت تحلیل کارکرد اعضاي تيم مهندسی ارزش با توجه به روشهاي مختلفي که براي انجام فاز خلاقيت وجود دارد به ایده پردازی در مورد کارکردهاي منتخب ميپردازند. بدين منظور و جهت ایده پردازی و انجام تعامل اعضاي تيم مهندسی ارزش قسمتي جهت تبادلنظر بين اعضا وجود دارد و اعضاي تيم مهندسی ارزش ميتوانند در اين قسمت به ایده پردازی بپردازند. در اين قسمت ایده‌های مطرح‌شده توسط اعضاي تيم دسته‌بندی‌شده و توسط راهبر پروژه ارسال ميگردد. اعضاي تيم ميتوانند فايل را دريافت کرده و در مورد ایده‌های منتخب به بحث و گفتگو بپردازند.
فاز ارزيابي
در فاز ارزيابي پس از دستهبندي ایده‌های خلاقانهي تولیدشده در قسمت خلاقيت، فايل آن توسط راهبر پروژه در قسمت فاز ارزيابي ارسال‌شده و در دسترس تمام اعضاي تيم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع مهندسی ارزش، انتقال اطلاعات Next Entries منبع پایان نامه با موضوع مهندسی ارزش، شهرستان محلات، انتقال اطلاعات، تحلیل اطلاعات