منبع پایان نامه با موضوع مهندسی ارزش، انتقال اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

ميشود. رهبر گروه بايد در اين مرحله اطمينان يابد که تمامي جنبههاي مرتبط با پروژه براي افراد، بهطور کامل روشن‌شده است و اين افراد نسبت به جنبههاي مختلف پروژه و پيشنهادهاي جايگزين به درک مشترک و واحدي رسيدهاند.
افراد آشنا با فرآيند مهندسی ارزش اين مرحله را دشوارترين بخش از برنامه کار ميدانند. دشواري اين مرحله ريشه در تلاشهاي لازم براي انجام اين مرحله دارد بلکه دليل آن وابستگي اثربخشي تلاشهاي صورت گرفته در مراحل پيشين، به موفقيت اين مرحله است. هدف اصلي در اين مرحله، انگيزش رفتار مثبت در مخاطب و پيشگيري از بروز رفتارهاي منفي است.
در اين مرحله لازم است موارد زير موردتوجه قرار گيرند:
پيشبيني موانع پيش روي تصويب پيشنهادها
آمادهسازي پيشنهادها به‌صورت نوشتاري شامل:
تنظيم خلاصه مطالعات
پیش‌بینی سود/زيان محتمل
توصيه به اقدامهايي خاص و ضروري
ارائه طرح اجرايي براي گزينه منتخب
آمادهسازي پيشنهادها براي ارائه شفاهي
مسائل و مشکلات فاز ارزيابي و توسعه و ارائه
عدم بهکارگيري روشهاي درست ارزيابي
عدم بهکارگيري صحيح معيارها و محدودیت‌ها در ارزيابي ايدهها
عدم دستهبندي مناسب ايدهها
عدم تهيه سندي شفاف براي پیشنهادات
عدم هماهنگي واحدهاي مربوط براي بسط و توسعه کامل ايدهها
مشکلات موجود در محاسبات نتايج کمي هزينهاي برخي از ايدهها
ارائه ضعيف و دفاع نادرست از ايدهها و توصيهها
عدم ارائه گزارش کارگاهها با استاندارد تعریف‌شده
غربال ایده‌های خوب به دلیل طوفاني بودن زمان ارزيابي
عدم بهکارگيري روش مناسب براي وزن دهی معيارهاي ارزش
عدم ثبت اطلاعات مربوط به هر ايده در مرحله توسعه
انجام ارزيابي سريع به دلیل کمبود زمان کارگاه
عدم در نظر گرفتن آثار جانبي ريسکهاي محتمل و جزييات آن‌ها در ارزيابي
عدم تهيه گزارشهاي کارگاه با استاندارد بالا
پیشنهادان براي حل مسائل
با توجه به مطالب ارائهشده در قسمت تعريف فازهاي مهندسی ارزش و عنوان مسائل و مشکلات، در اين قسمت به ارائه راهکارهاي پيشنهادي پرداخته ميشود. بدین منظور ابتدا به توضیح و معرفي ابزارآلات فناوري اطلاعات و نقش آن در قسمت‌های مختلف مهندسی ارزش پرداخته ميشود.
فناوري اطلاعات و ارتباطات بدون شک تحولات گستردهاي را در تمامي عرصههاي اجتماعي و اقتصادي بشريت به دنبال داشته و تأثیر آن بر جوامع بشري بهگونهاي است که جهان امروزه به‌سرعت در حال تبدیل‌شدن به يک جامعه اطلاعاتي است.
در فناوري اطلاعات و ارتباطات پنج فرآيند نهفته و دروني است:
توليد
پردازش
ذخيره
بازيابي
انتقال اطلاعات
امروزه فراگيري و سيطره رايانه و پديده اينترنت، تأثیر شگرف بر مسير چگونگي حيات فردي، اجتماعي، اقتصادي و کاري انسان نهاده است. جلوه تمامي اين دگرگونيها در فناوري اطلاعات و ارتباطات نمايان است و به همین جهت است که عصر حاضر را با عناوين و مفاهيمي همچون دانايي اطلاعات، ارتباطات، ديجيتال، مجازي و مانند آن توصيف ميکنند. فناوري اطلاعات و ارتباطات، با توجه به برخورداری از مزيتهاي بسيار زيادي مانند، توانايي و افزايش سرعت، کيفيت، شفافيت و عموميت دسترسي به اطلاعات و دانش که هرکدام بهنوبه خود باعث بهرهوري، توسعه انساني و اجتماعي و توسعه اقتصادي و همچنين ارتباطات گسترده ميگردند. بنابراين ميتوان بسياري از مسائل مطرح‌شده در فازهاي مختلف مهندسي ارزش را با استفاده از تواناييها و مزيتهاي فناوري اطلاعات کاهش داد.
در بررسي و مميزي کارگاههاي رسمي مهندسی ارزش به جمع‌بندی نقاط ضعف فازهاي مهندسی ارزش پرداخته شد:
عدم وجود زمان مشترک براي اعضاي شرکتکننده در کارگاه مهندسی ارزش
نبود زمان کافي براي بررسي و تعامل فازهاي مهندسی ارزش
طولاني شدن روند انجام‌گرفته و خستگي افراد
عدم دستهبندي و ثبت مناسب اطلاعات به‌دست‌آمده در کارگاههاي مهندسی ارزش
طولانی بودن زمان انتقال دادههاي به‌دست‌آمده از هر گام مهندسی ارزش به اعضاي تيم مهندسی ارزش
عدم تعامل مناسب اعضاي تيم مهندسی ارزش در هر زمان ممکن
شناسايي راهکار بهبود براي برگزاري کارگاه مهندسی ارزش
براي رفع اين معضلات و يکپارچهسازي مستندات کارگاه مهندسی ارزش و نتايج حاصله، درصدد استفاده از ابزارآلات و امکانات فناوري اطلاعات و ارتباطات در فازهاي مهندسی ارزش برآمد تا هدايت گروه را براي اجراي دقيق ضوابط مراحل مختلف کارگاه، سامان بخشد و تهيه گزارش از فرآيندهاي کارگاه را تسهيل و مميزي نتايج کارگاه مهندسی ارزش را امکانپذير نمايد.
در ابتدا، در خصوص امکان ايجاد پايگاه اينترنتي، جهت برگزاري کارگاه به‌صورت مجازي براي بهبود مشکلات و مسائل مطرح در کارگاههاي مهندسی ارزش، بررسيهاي لازم صورت گرفت. اينترنت يکي از پرکاربردترين امکانات فناوري اطلاعات و ارتباطات ميباشد. اينترنت يک شبکه بينالمللي قابل‌دسترس براي عموم مردم است که شامل رايانههايي است که به‌وسیله پروتکل جهت ردوبدل کردن بستههاي اطلاعاتي و پروتکل ارتباطي با يکديگر متصل هستند. بنابراين به ايجاد سایت اینترنتی که قابليت دسترسي ساده براي همه اعضاي تيم مهندسی ارزش وجود دارد، پرداخته شد. در انتخاب ساختار سايت مزبور تلاش شد براي قدم اول از ساختار ساده استفاده شود. حقيقت اين است که سايت اينترنتي، اولين تجربه براي کارگاه مهندسی ارزش در ايران است بنابراين احتمال تغييرات عمده در طي کار وجود داشت. عملاً نيز همين اتفاق رخ داد و بارها فرمها و محدوديت سايت تغيير و اصلاح شد.
ويژگيهاي سايت اينترنتي طراحی‌شده
اطلاعرساني ساده به اعضاي تيم مهندسی ارزش
دستهبندي ساده اطلاعات
امکان دسترسي ساده به اطلاعات مربوط به هر فاز
امکان تعامل ساده افراد در هر زمان ممکن
امکان در اختيار گذاشتن اطلاعات توسط اعضاي تيم مهندسی ارزش
امکان برگزاري کارگاه مهندسی ارزش در هر زمان

برنامه اسکايپ 16
يکي از مهم‌ترین مشکلات عنوانشده در برگزاري کارگاههاي مهندسی ارزش، بهرهگيري و استفاده از اعضاي تيم خبره ميباشد به همين دليل امکان برگزاري کارگاه به دلیل محدود بودن زمان مشترک بين افراد متخصص مشکل ميباشد. براي حل اين مسئله ميتوان از امکانات و ابزارآلات فناوري اطلاعات و ارتباطات استفاده نمود. بدين شکل که به کمک اين ابزار افراد فقط با دسترسي به اينترنت و داشتن نرم‌افزارهاي مشترک بين اعضا، اعضا با يکديگر در ارتباط بوده و نيازي به حضور فيزيکي افراد در محل برگزاري کارگاه مهندسی ارزش نميباشد.
براي برقراري ارتباط بين افراد بهصورت صوتي و تصويري ميتوان از برنامههاي متعددي که در اين زمينه وجود دارد، استفاده نمود ولي در اين تحقيق از برنامه اسکايپ استفاده‌شده است. اين نرم‌افزار امکان برقراري يک ارتباط صوتي و تصويري را با کمترين هزينه را ميدهد. نرمافزار اسکايپ يکي از مشهورترين نرمافزارهاي درزمینهٔ برقراري ارتباط صوتي و تصويري است که با کمک آن ميتوان با هر فردي در سراسر جهان به‌راحتی ارتباط صوتي و تصويري برقرار نمود.
از ويژگيهاي برنامه اسکايپ ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
قابليت برقراري ارتباط رايگان صوتي و تصويري
داشتن کيفيت بسيار بالا صدا و تصوير حتي با پايين بودن سرعت اينترنت
امکان برقراري ارتباط تصويري از طريق وب کم17
سازگار با ويندوزها18 و سیستم‌عامل‌های مختلف
قابليت برقراري ارتباط صوتي و تصويري با بيش از 100 نفر به‌صورت همزمان
استفاده از برنامه وايبر19
يکي از مشکلات شناساييشده در کارگاههاي مهندسی ارزش عدم اطلاعرساني سريع بين اعضاي گروه و همچنين امکان تبادل اطلاعات و همچنين تعامل مداوم در طول روز ميباشد. به کمک ابزارآلات فناوري اطلاعات و ارتباطات، اعضاي گروه ميتوانند در هر زمان و مکاني به برگزاري کارگاههاي مهندسی ارزش به‌صورت نامحدود بپردازند. خلاقيت افراد ممکن است با مشاهده محيط پيرامون شکل بگيريد يا بيشتر ایده‌های افراد زمان استراحت و آرامش فرد در ذهن مشخص شکل بگيرد بنابراين افراد ميتوانند در هر زمان و با کمک برنامه وايبر در مورد ارزيابي و توسعه ایده‌های شکل‌گرفته به بحث و گفتگو بپردازند.
برنامه وايبر يک برنامه جديد و رو به گسترش براي گوشيهاي همراه و تبلت ميباشد و با استفاده از شبکههاي بيسيم20 کار ميکند. اين برنامه با ويژگي برتري همانند امکان تماس صوتي، ارسال پيام متني کاربري فوقالعاده به خود، اختصاص داده است از ويژگيهاي اين برنامه ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
امکان نصب ساده بروي تمام سامانه‌های عامل
برقراري ارتباط صوتي با کمترين هزينه و تنها با برقراري ارتباط اينترنتي
امکان تشکيل گروههاي مختلف و امکان برقراري ارتباطي به‌صورت نوشتاري21
امکان برقراري ارتباط با صداي مطلوب در هنگام برقراري ارتباط با ديگر افراد
همچنين ميتوان از ديگر برنامههاي فناوري اطلاعات و ارتباطات براي گسترش تعامل و همچنين بهبود مشکل عدم زمان مشترک براي افراد شرکتکننده در کارگاه مهندسی ارزش استفاده نمود ازجمله اين برنامهها ميتوان به واتساپ22، اوو23، وی چت24 و ساير برنامههاي کاربردي ديگر درزمینهٔ استفاده نمود.
برنامه ويزيو25
يکي از دشوارترين مراحل برنامه کار مطالعه مهندسی ارزش، مرحله تعريف و تحلیل کارکرد ميباشد. بنابراين مدلسازي کارکردها در مطالعات مهندسی ارزش يکي از مهم‌ترین مراحل اين مطالعات و درعین‌حال ناشناخته و دشوار براي اعضاي تيم مهندسی ارزش است. يکي از مدلهاي پرکاربرد درزمینهٔ تحلیل کارکرد نمودار تکنيک سيستم تحليل کارکرد26 ميباشد. تکميل و نهايي کردن نمودار سيستم تحليل کارکرد نيز نيازمند تلاش و دقت ويژهاي است. در اين مرحله بايد توجه شود که از هيچچيزي چشمپوشي نشده است. منظور از بستن نمودار آن است که تنها از دونقطه ابتدايي و انتهايي بتوان به سلسلهمراتب کارکردهاي نمودار وارد شد اين دونقطه همان دو کارکرد بالاترين مرتبه و پايينترين مرتبه هستند. يکي از مزاياي ترسيم نمودار سيستم تحليل کارکرد تلاشي است که همه متخصصان عضو گروه براي يافتن تعريف کارکردها و چيدن آن‌ها با توجه به پرسش”چرا”27 و “چگونه”28 و “به‌وقت”29 انجام ميدهند. با توجه به برگزاري کارگاه مهندسی ارزش به‌صورت مجازي، و اهميت موضوع تحلیل کارکردها با توجه به اهميت موضوع، يکي از برنامههاي فناوري اطلاعات و ارتباطات که به کمک آن بهسادگي ميتوان به ترسيم نمودار سيستم تحليل کارکرد پرداخت برنامه ويزيو ميباشد. ويزيو يکي از قويترين برنامههاي نرمافزاري براي ترسيم نمودار ميباشد. درواقع سادهترين و بهترين ابزار براي کشيدن دياگرام و روابط بين کارکردها به هنگام تحليل آن‌ها توسط اعضاي تيم، و جانمايي کارکردها با توجه به پرسشهاي چگونه و چرا در دياگرام مربوط به نمودار سيستم تحليل کارکرد ميباشد.
برنامه ميکوگو30
همانطور که در قسمت توضيح برنامه ويزيو ارائه شد تحلیل کارکرد يکي از مهم‌ترین و دشوارترين قسمت در کارگاه مهندسی ارزش ميباشد. با توجه به اينکه برگزاري کارگاه مهندسی ارزش و تحلیل کارکرد بهصورت مجازي انجام ميشود و بنا به اهميت موضوع و تمرکز افراد شرکتکننده در کارگاه نسبت به روند تحلیل کارکرد و نحوه قرارگيري کارکردها نسبت به يکديگر از نرمافزار قدرتمند ميکوگو استفاده‌شده است با کمک اين ابزار ميتوان اطلاعات در حال ويرايش در برنامه ويزيو براي ساير افراد شرکتکننده در کارگاه مهندسي ارزش به اشتراک گذاشته شود. بنابراين تمام افراد شرکتکننده کارگاه ميتوانند از روند کار مطلع بوده و نظرات خود را در مورد تحلیل کارکردها ارائه کرده و در مورد نحوه وابستگي کارکردها با يکديگر به بحث و گفتگو بپردازند.
برنامه اکسل31
پس از تنظيم مدلهاي کارکردي در مرحله تعريف تحلیل کارکرد، ضروري است کارکردهاي داراي بيشترين پتانسيل بهبود، شناساييشده و ادامه مطالعات، بروي اين دسته کارکردها متمرکز شود مناسبترين معيار براي شناسايي اين گروه کارکردها، شاخص ارزش32 است که محاسبه آن مستلزم در دسترس بودن هزينه کارکردها و بهاي هر يک از کارکردها است در اين مرحله از کار برگ‌های کارکرد/هزينه به‌عنوان ابزاري جهت تسهيل محاسبه بهاي هر کارکرد و ثبت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع مهندسی ارزش، معیارهای ارزیابی، عوامل کلیدی، روش‌شناسی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع مهندسی ارزش، تحلیل اطلاعات، مستندسازی