منبع پایان نامه با موضوع منابع خاکستری، آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، منابع مرجع

دانلود پایان نامه ارشد

پرسش اول مربوط به استفاده از اصطلاح منابع خاکستری است و پرسش دوم مربوط به اصطلاح جایگزینی است که برای منابع خاکستری در کتابخانه‌های مورد بررسی استفاده می‌شود.
4-3-1-1 استفاده از اصطلاح منابع خاکستری
برای پاسخ به این پرسش که کاربرد اصطلاح “منابع خاکستری” در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به چه میزان است، دو پرسش در پرسشنامه مطرح شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یک پرسشمربوط به میزان استفاده از اصطلاح “منابع خاکستری” است که فراوانی و درصد فراوانی مربوط به آن در جدول 4-3 نشان داده شده است.
جدول 4- 3. فراوانیودرصدفراوانیاستفادهازاصطلاحمنابعخاکستریدرکتابخانه‌ها
گزینه
استفاده از اصطلاح منابع خاکستری در کتابخانه
عدم استفاده از اصطلاح منابع خاکستری در کتابخانه
شاخص‌های آماری
پرسش
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
کاربرد اصطلاح منابع خاکستری
0
0
52
100

همان‌طور که درجدول 4-3 نشان داده شده است هیچکدام از کتابخانه‌های مورد بررسی اصطلاح منابع خاکستری را در کتابخانه به‌کار نمی‌بردند.
4-3-1-2مصادیق اصطلاح منابع خاکستری
پرسش دوم بخش کاربرد اصطلاح “منابع خاکستری” پرسشنامه مربوط به مصادیق اصطلاح منابع خاکستری در کتابخانه‌های مورد بررسی به‌کار می‌رود. این پرسش به این ترتیب مطرح شد که در صورتی‌که اصطلاح منابع خاکستری در کتابخانه‌های مورد بررسی به‌کار نمی‌رود، این منابع در کتابخانه‌های مذکور با چه اصطلاحی شناخته می‌شوند. فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌‌های مربوط به اصطلاحی که کتابخانه‌ها برای منابع خاکستری به‌کار می‌گیرند در جدول 4-4 نشان داده شده است.
جدول 4- 4. فراوانی و درصد فراوانیمصادیق اصطلاحمنابعخاکستری
شاخص‌های آماری

اصطلاح
فراوانی
درصد فراوانی
با نام خود منبع
21
4/40
اسناد
4
7/7
منابع مرجع
3
8/5
منابع غیرکتابی
2
8/3
تولیدات علمی
1
9/1
بدون پاسخ
21
4/40
جمع
52
100

همان‌طور کهدر جدول 4-4 نشان داده شده است 31 کتابخانه به پرسش 2 بخش کاربرد اصطلاح منابع خاکستری که به‌صورت باز مطرح شد پاسخ داده‌اند و از این تعداد بیشتر کتابخانه‌ها یعنی 21 کتابخانه (4/40 درصد) منابع خاکستری را با نام خود منبع مورد نظر، 3 کتابخانه (8/5 درصد) این منابع را با اصطلاح منابع مرجع، 1 کتابخانه (9/1 درصد) با اصطلاح تولیدات علمی، 4 کتابخانه (7/7) با اصطلاح اسناد و 2 کتابخانه (8/3 درصد) با اصطلاح منابع غیرکتابی می‌شناسند و 21 کتابخانه باقیمانده (4/40 درصد) به این پرسش پاسخ ندادند.
4-3-2انواع منابع خاکستری موجود در کتابخانه‌ها
پاسخ‌های مربوط به انواع منابع خاکستری که در کتابخانه‌ها نگهداری می‌شود در یک بخش ارائه شده است و جهت پاسخگویی به پرسش دوم پژوهش است. این بخش شامل دو پرسش است که پرسش اول مربوط به انواع منابع خاکستری است که در کتابخانه‌های مورد بررسی وجود دارد و پرسش دوم مربوط به سایر منابع خاکستری در کتابخانه‌های مورد بررسی است.
4-3-2-1 انواع منابع خاکستری
برای پاسخ به این پرسش که انواع منابع خاکستری که در کتابخانه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نگهداری می‌شوند چه منابعی هستند دو پرسش در پرسشنامه مطرح شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یک پرسش مربوط به انواع منابع خاکستری موجود در کتابخانه‌های مورد بررسی است که فراوانی و درصد فراوانی مربوط به پاسخ‌های مربوط به آن‌ها در جدول 4-5 نشان داده شده است. با توجه به اینکه در این پرسش هر کتابخانه می‌توانست بیش از یک گزینه را انتخاب کند درصدهایی که در جدول ملاحظه می‌شود بیش از 100 است.

جدول 4- 5.فراوانی و درصد فراوانیپاسخ‌هایمربوطبهانواعمنابعخاکستریدرکتابخانه‌ها

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع منابع خاکستری، ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان عیب تولید، فقه امامیه، قانون مدنی، مصرف‌کننده