منبع پایان نامه با موضوع منابع خاکستری، ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دانلود پایان نامه ارشد

خاکستری: چالش‌هایی در کتابخانه‌های دانشگاهی آفریقا” به تعریف منابع خاکستری پرداختند و عنوان کردند که تعریف منابع خاکستری با دقت و صراحت مشکل است. منابع خاکستری به دلیل اینکه به صورت نیمه‌منتشر شده هستند و به سختی می‌توان آن‌ها را مکان‌یابی کرد، محققان ترجیح می‌دهند آن‌ها را متون و منابع بی‌دوام بنامند. در این مقاله نظر چندین نفر از متخصصان در مورد منابع خاکستری و همچنین ویژگی‌ها و اهمیت این منابع آمده است. در این مقاله بیان شد که ، منابع خاکستری در آفریقا عمدتا در تعداد محدودی تولید می‌شوند، و امانت محدودی دارند، حتی بین موسساتی که آن‌ها را تولید می‌کنند و این منابع به طور نامناسبی مستند شده‌اند و اینکه پایگاه‌های کتابشناختی منطقه‌ای یا ملی که می‌توانند منابع خاکستری را دسترس‌پذیر سازند، وجود ندارد و از نظر تاریخی، بسیاری کتابخانه‌های دانشگاهی در آفریقا به مقدار اندکی و یا اصلا تمایلی به استفاده از منابع خاکستری، به دلایل مختلف، ندارند. در این مقاله همچنین به شناسایی و فراهم‌آوری منابع خاکستری، گسترش خط مشی‌های مجموعه منابع خاکستری، فرایند تهیه منابع خاکستری، روش‌های فراهم‌آوری و مشکلات فراهم‌آوری منابع خاکستری پرداخته شد.
2-3-3جمع‌بندی پیشینه‌ها
مرور پیشینه پژوهش نشان می‌دهد که منابع خاکستری و انواع آن توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است و پژوهشگران از سراسر کشورها سعی در شناساندن هرچه بیشتر این منابع دارند و هر روزه به پژوهش در مورد منابع خاکستری و مسائل مربوط به آن‌ها از جمله فراهم‌آوری، سازماندهی و بازیابی این منابع افزوده می‌شود. بیشتر پژوهش‌ها در زمینه تعریف منابع خاکستری، انواع منابع خاکستری، تاریخچه منابع خاکستری است و بحث در زمینه‌های مجموعه‌سازی، سازماندهی و اشاعه منابع خاکستری هنوز آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است.نکته دیگری که از مرور پیشینه‌ها می‌توان نتیجه گرفت آنست که منابع خاکستری و مدیریت آن‌ها در بیشتر کتابخانه‌ها به چالشی تبدیل شده است و کتابداران کتابخانه‌ها در تلاشند که با مدیریت صحیح منابع خاکستری در کتابخانه‌ها به رفع نیازهای کاربران کتابخانه‌هایشان یاری رسانند و دستیابی به این منابع را از این طریق تسهیل سازند. برای مثال در یک کتابخانه از کشورهای آفریقایی برای نگهداری و در دسترس قرار دادن منابع خاکستری با جمع‌آوری این منابع در سپردنگاه‌های محلی که حاوی منابع خاکستری زیادی است، کمک فراوانی به کتابخانه‌ها و کتابداران کرده است. با این حال با توجه به مطالعاتی که پژوهشگر داشته است، مطالعه جامعی در مورد منابع خاکستری در ایران (به جز ترجمه بزرگ‌چمی در مقالات ایفلا 2001، مطلبی که دکتر منصوریان در لیزنا در سال 1390داشته است و کتاب منابع خاکستری که اصنافی در سال 1392)، انجام نگرفته است. با توجه به نوپا بودن بحث منابع خاکستری و رشد فزاینده اهمیت این منابع، خلاء تحقیقاتی موجود در این زمینه و مخصوصا مدیریت این منابع ضروری به نظر می‌رسد.به همین جهت، این پژوهش سعی دارد تا با مطالعه وضعیت مدیریت منابع خاکستری در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به شناساندن هر چه بیشتر منابع خاکستری در این کتابخانه‌ها کمک کند و همچنین انواع منابع خاکستری را معرفی کند و آغازگری برای انجام پژوهش‌های بیشتر در زمینه منابع خاکستری و مدیریت این منابع در کشور باشد.

فصل سوم:
روش‌شناسی پژوهش

3-1مقدمه
هدف از ارائه این فصل، تشریح و تفصیل جنبه‌های مربوط به روش‌شناسی پژوهش حاضر است. آن‌چه که در این فصل ارائه می‌شود، توضیح درباره روش‌شناسی پژوهش، جامعه پژوهش، ابزار گردآوری داده‌ها و چگونگی تجزیه و تحلیل یافته‌ها است.
3-2نوع و روش پژوهش
روش مورد استفاده در این پژوهش با توجه به هدف‌ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی که دارد از نوع کمی و کاربردی و در رده پژوهش‌های پیمایشی توصیفی بود. زیرا که به توصیف چگونگی وضعیت مدیریت منابع خاکستری در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی پرداخته است.
3-3ابزار گردآوری داده‌ها
ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته (پیوست 1)بود.
پرسشنامه این پژوهش در پنج بخش طراحی شد. بخش اول پرسش‌های مربوط به کاربرد اصطلاح منابع خاکستری، شامل یک پرسش بسته و یک پرسش باز؛ بخش دوم پرسش‌های مربوط به انواع منابع خاکستری، شامل یک پرسش بسته و یک پرسش باز؛ بخش سوم پرسش‌های مربوط به وضعیت مجموعه‌سازی منابع خاکستری، شامل 8 پرسش بسته و 3 پرسش باز؛ بخش چهارمپرسش‌های مربوط به وضعیت سازماندهی منابع خاکستری، شامل 5 پرسش بسته و 2 پرسش باز و بخش پنجم مربوط بهوضعیت اشاعه منابع خاکستری، شامل6 پرسش بسته و 2 پرسش باز بود.
پرسش‌های پرسشنامه با توجه به چارچوب نظری و پرسش‌های اساسی پژوهش طراحی شدند. از آنجا که در این زمینه – بررسی وضعیت مدیریت منابع خاکستری– پرسشنامه استانداردی وجود نداشت، مبانی نظری پژوهش و مقالات گوناگون در این زمینه مورد مطالعه دقیق قرار گرفت و در نهایت پرسشنامه اصلی – با بهره‌مندی از نظرات استاد راهنما و مشاور و صاحب‌نظران رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی و همچنین بعضی از مدیران و اعضای هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی–تدوین شد. این پرسشنامه توسط پژوهشگر و به‌صورت آنلاین و با استفاده از گوگل درایو طراحی شد. پژوهشگر آدرس ایمیل تمام مسئولان کتابخانه‌ها را از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به‌دست آورد و تیر ماه 1393 برای هر کدام از مسئولان کتابخانه‌ها یک پرسشنامه ارسال شد.
در جدول 3-1 گویه‌ها و پرسش‌های مطرح در پرسشنامه نشان داده شده است.
جدول 3- 1. گویه‌هاوپرسش‌هایمطرحدرپرسشنامه
بخش‌های پرسشنامه
گویه‌ها
پرسش‌ها
بخش اول
کاربرد اصطلاح منابع خاکستری
1،2
بخش دوم
شناسایی انواع منابع خاکستری
3،4
بخش سوم
وضعیت مجموعه‌سازی منابع خاکستری
5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15
بخش چهارم
وضعیت سازماندهی منابع خاکستری
16،17،18،19،20،21،22
بخش پنجم
وضعیت اشاعه منابع خاکستری
23،24،25،26،27،28،29،30

همان‌طور که در جدول 3-1 مشهود است پرسش‌های 1 و 2 مربوط به پرسش اول پژوهش، پرسش‌های 3 و 4 مربوط به پرسش دوم پژوهش، پرسش‌های 5 تا 15 مربوط به پرسش سوم پژوهش، پرسش‌های 16 تا 22 مربوط به پرسش چهارم پژوهشو پرسش‌های 23 تا 30 مربوط پرسش پنجم پژوهش است.
3-3-2روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها
برای سنجش روایی ابزار پژوهش، پرسش‌های تهیه شده در اختیار 5 نفر از صاحب‌نظران رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، 2 نفر مدیر کتابخانه، 2 نفر کتابدار بخش مجموعه‌سازی، سازماندهی و اشاعه منابع اطلاعاتی و یک نفر از اعضاء هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گذاشته شد، اعتبار محتوایی آن مورد سنجش قرار گرفت و پس از رفع نواقص، پرسش‌های نهایی تدوین شد. پایایی پرسشنامه با توجه به ضریب آلفای کرونباخ به‌دست آمده از پرسشنامه که 81/0 برآورد شده است که نشان می‌دهد پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار است.
3-4جامعه پژوهش
جامعه آماری در این پژوهش کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بود که در اینجا هدف، کتابخانه‌های موسسات پژوهشی و کتابخانه‌های مراکز تحقیقاتی استانی وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سراسر کشور بود و با توجه به محدود بودن جامعه از هیچ نوع نمونه‌گیری استفاده نشد، بلکه کل جامعه مورد پژوهش قرار گرفت.
طبق آمار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تعداد کل کتابخانه‌های موسسات تحقیقاتی و مراکز تحقیقات استانی 61 کتابخانه است. در جدول 3-2کل جامعه پژوهش نشان داده شده است.

جدول 3- 2. فراوانیجامعهپژوهش
جامعه پژوهش
فراوانی
کتابخانه‌های موسسات تحقیقاتی
27
کتابخانه‌های مراکز تحقیقات استانی
34
مجموع
61

همان‌طور که در جدول 3-2 نشان داده شده است جامعه مورد پژوهش شامل27کتابخانه موسسات تحقیقاتی و 34 کتابخانه مراکز تحقیقاتیاستانی وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بوده است.
3-5روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
پس از جمع‌آوری و استخراج داده‌های مندرج در پرسشنامه، داده‌های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) استفاده شد. برای انجام این کار از نسخه‌ی 20 نرم‌افزار اس پی اس اس و برای رسم نمودارها و جداول از نرم‌افزار مایکروسافت آفیس اکسل 2010 استفاده شد.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیلداده‌های پژوهش

4-1 مقدمه
در فصل حاضر به تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش می‌پردازیم و تلاش می‌کنیم با اطلاعات به‌دست آمده از اجرای پژوهش، متغیرهای مورد مطالعه را بررسی و پرسش‌های پژوهش را پاسخ بگوییم. اطلاعات این فصل در دو بخش کلی آورده شده است. نخست به توصیف جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه پرداخته شده است و با جدول‌هایی پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه مشخص شده‌اند. در بخش دوم یافته‌های توصیفی که شامل فراوانی و درصدهای فراوانی تک تک پاسخ‌های داده شده در پنج بخش کاربرد اصطلاح منابع خاکستری، انواع منابع خاکستری، وضعیت مجموعه‌سازی منابع خاکستری، وضعیت سازماندهی منابع خاکستری و وضعیت اشاعه منابع خاکستری بر مبنای پرسش‌های پژوهش ارائه شده است. داده‌های حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار اس پی اس اس و اکسل تجزیه و تحلیل شده‌اند.
همان‌گونه که پیشتر نیز اشاره شد پژوهش حاضر به مطالعه وضعیت مدیریت منابع خاکستری در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی می‌پردازد. بدین منظور، پرسشنامه طراحی‌شده برای کتابخانه‌ها به‌صورت آنلاین ارسال شد و در نهایت 52 پرسشنامه برگرداند شده از میان 61 پرسشنامه ارسال شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
4-2 توصیف جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان
در ابتدا به بررسی ویژگی جمعیت‌شناختی به تفکیک رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر پرداخته می‌شود.
4-2-1 رشته تحصیلی پاسخ‌دهندگان
جدول 4-1 فراوانی و درصد فراوانی مربوط به رشته تحصیلیپاسخ‌دهندگان را نشان می‌دهد.
جدول 4- 1. فراوانیودرصدفراوانیپاسخ‌دهندگانبهتفکیکرشتهتحصیلی
درصد فراوانی
فراوانی
شاخص
رشته تحصیلی
5/63
33
کتابداری و اطلاع‌رسانی
25
13
غیر کتابداری
5/11
6
بدون پاسخ
100
52
جمع کل

همان‌طورکه در جدول 4-1 نشان داده شده است از بین 52 نفر پاسخ‌دهنده به پرسشنامه بیشترین فراوانی یعنی 33 نفر (5/63 درصد) دارای رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی بوده‌اند.
4-2-2 مقطع تحصیلی پاسخ‌دهندگان
جدول 4-2 فراوانی و درصد فراوانی مربوط بهمقطع تحصیلیپاسخ‌دهندگان را نشان می‌دهد.

جدول 4- 2. فراوانیودرصدفراوانیپاسخ‌دهندگانبهتفکیکمقطعتحصیلی
درصد فراوانی
فراوانی
شاخص
میزان تحصیلات
8/3
2
دیپلم
0
0
کاردانی
1/48
25
کارشناسی
7/32
17
کارشناسی ارشد
0
0
دکتری
4/15
8
بدون پاسخ
100
52
جمع کل

همان‌طور که در جدول 4-2 نشان داده شده است بیشترین تعداد پاسخ‌دهندگان با فراوانی 25 نفر (1/48 درصد) دارای مدرک کارشناسی و کمترین تعداد با فراوانی 2 نفر (8/3 درصد) دارای مدرک دیپلم بوده‌اند.
4-3آمار توصیفی مربوط به یافته‌های پژوهش
در این بخش آمار توصیفی پاسخ‌های مربوط به پنج بخش کاربرد اصطلاح منابع خاکستری در کتابخانه‌ها، انواع منابع خاکستری، وضعیت مجموعه‌سازی منابع خاکستری، وضعیت سازماندهی منابع خاکستری و وضعیت اشاعه منابع خاکستری براساس و به ترتیب پرسش‌های پژوهش ارائه شده است.
4-3-1کاربرد اصطلاح منابع خاکستری
پاسخ‌های مربوط به کاربرد اصطلاح منابع خاکستری در یک بخش ارائه شده است و جهت پاسخگویی به پرسش اول پژوهش است. این بخش شامل دو پرسش است.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع منابع خاکستری، کتابخانه ملی، کتابداران، کتابخانه ملی ایران Next Entries منبع پایان نامه با موضوع منابع خاکستری، آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، منابع مرجع