منبع پایان نامه با موضوع منابع خاکستری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ترویج کشاورزی

دانلود پایان نامه ارشد

آن‌ها را سخت می‌کند. اشاعه و انتشار برای استفاده، کار زیادی برای آماده کردن تحلیل‌گرهای تجزیه سیستم اطلاعاتی دیجیتال می‌طلبد. معیار استاندارد متریک نیاز به ارزیابی هزینه‌های بهره‌وری منابع خاکستری به عنوان منبع جانبی درک و فهم دارد. اگر آن مشروط به ارزش و اهمیت نباشد پس فراهم آوری و پردازش اسلوب آن باید گویا باشد (همان).
منابع خاکستری گاهی از طریق مبادله با دیگر سازمان‌ها یا پرداخت وجه اشتراک قابل دسترسی هستند. پرداخت هزینه اشتراک سالانه اگرچه پرهزینه است اما اگر تمام موضوعات مورد نیاز راتحت پوشش قرار دهد، مناسب است. امکانات دیگر مورد استفاده برای پیداکردن منابع خاکستری شامل کوپن یونسکو است، همچنین روش‌های معمول دیگر خرید از طریق کتابفروش‌ها و نمایندگی‌های اشتراک به‌منظور گسترش مجموعه این منابع است (همان).
به طور کلی برخی نکات مهم درباره درخواست منابع خاکستریوجود دارند بدین معنی که اگرشماره شناسایی مشخصی وجود دارد از آن استفاده شود؛ گزارش‌ها معمولا با افزایش شماره گزارش‌ها منتشر می‌شوند که این می‌تواند در شناسایی و تعیین داده‌ها بسیار مهم باشد؛ ظاهرا در سازمان‌دهی این منابع، از روش‌های احتمالی استفاده می‌شود اما باید برخی از این روش‌ها که عملی‌ترندو مطابق با نیازهای کتابشناسی استفاده‌کنندگان هستند مورد استفاده قرار گیرند (همان).
بنابراین در زمینه مدیریت منابع خاکستری مشکلات زیادی وجود دارد. چیزی که پیشنهاد می‌شود این است که کتابخانه‌ها در زمینه ذخیره کردن و ثبت فهرست‌های آن‌ها و ساختن فهرست‌های کامل و دستیاب‌پذیرتر و همکاری کردن با دیگر کتابخانه‌های خاص برای رسیدن به این هدفمشارکت بیشتر داشته باشند. همه منابع خاکستری ارزش گردآوری ندارند ولی باید آنهایی که ارزش گردآوری دارند و هنوز از بین نرفته‌اند را شناسایی کنند و اقدامات لازم برای کسب آن‌ها را انجام دهند (سیگل85، 2004؛ نقل در اسایانده و آکپبور، 2012، ص. 12). روش دستیابیبه محتوای منابع باز نسبت به منابع خاکستری راحت‌تر است. دستیابی و مدیریت مشکل منابع خاکستری روشن می کند که هنوز به یک سری توجیحات و رسیدگی‌ها برای تقسیم‌بندی اطلاعات نیاز است (اسایانده و آکپبور، 2012، ص. 12).
با توجه به اینکه در اکثر کتابخانه‌ها در کشور ایران منابع خاکستری را هنوز با عنوان منابع غیرکتابی می‌شناسند و طبق تعریف منابع غیرکتابی – منابع غیرکتابی، به منابعی اطلاق می‌شود که یا شکل فیزیکی کتاب را ندارند و یا در شمارگانی بسیار محدود تکثیر شده‌اند. پاره‌ای از صاحبنظران، فراورده‌های الکترونیکی را جزء این دسته نمی‌دانند (ریتس86، 22 آوریل 2006، نقل در حاجی زین‌العابدینی، 1387)، اما برخی دیگر به هر منبع اطلاعاتی دیگری، غیر از کتاب و مجله و جزوه، ماده غیرکتابی می‌گویند (پیرس87، 30 اکتبر 2004، نقل در حاجی زین‌العابدینی، 1387). بر این اساس منابع کتابخانه‌ای را می‌توان به دو دسته کتابی و غیرکتابی تقسیم کرد. انواع مهم منابع غیرکتابی عبارتند از: پایان‌نامه، نقشه، عکس‌، تمبر، پوستر، سند، بریده جراید و بخش‌های مجزای نسخه‌های خطی ؛ و منابع دیداری – شنیداری مانندفیلم، نوار ویدئو،اسلاید،نوارهای صدا، و لوح‌های فشرده (حاجی زین‌العابدینی، 17 آذر 1387) -و انواع منابع غیرکتابی که وجود دارد، دستورالعمل مدیریت و سازماندهی منابع غیرکتابی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای مدیریت منابع خاکستری در پیوست 2 ارائه شده است تا شیوه مدیریت منابع غیرکتابی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی که انواع منابع خاکستری را نیز شامل می‌شود،مشخص گردد.
2-2 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
سازمان تحقیقات ، آموزش و ترويج کشاورزی یکی از قدیمی‌ترین و گسترده‌ترین سازمان‌های تحقیقاتی و آموزشی کشور است. بعضی از واحدهای آن مانند موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و تعدادی از واحدهای آموزشی آن با قدمتی نزدیک به هشتاد سال، تحولات عظیمی را در بخش کشاورزی بویژه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی بوجود آورده‌اند (وب‌سایت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 8 شهریور 1393).
2-2-1 وظایف سازمان
• مطالعه و پژوهش به منظور توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بخش كشاورزي و ارتقاي جايگاه آن در اقتصاد ملي و توسعه روستايي و عشايری؛
• تعيين سياست‌ها و راهبردهاي كاربردي و توسعه‌اي تحقيقات و آموزش، در چارچوب راهبردها و سياست‌هاي بخش كشاورزي و نظارت بر حسن اجراي آن‌ها؛
• تصويب يا پيشنهاد مقررات، ضوابط و تعرفه‌هاي مرتبط با وظايف و فعاليت‌هاي تحقيقاتي و آموزشي وزارت جهاد كشاورزی؛
• هدايت، راهبري و انجام كليه تحقيقات و آموزش‌هاي علمي – كاربردي و توسعه‌اي در زمينه ماموريت‌ها، اهداف، وظايف و فعاليت‌هاي وزارت جهادكشاورزي؛
• مطالعه، بررسي و ارزشيابي اثرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي طرح‌ها و فعاليت‌هاي تحقيقاتي و آموزشي سازمان؛
• تدوين و مديريت برنامه‌هاي راهبردي تحول‌آفريني، كارآمدي و بهينه‌سازي ساختارها، فرآيندها و فعاليت‌هاي سازمان؛
• هدايت، راهبري، برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت‌ها و تدوين استانداردهاي تحقيقاتي و آموزشي سازمان؛
• هدايت و راهبري برنامه‌هاي آموزشي براي اصلاح هرم نيروي انساني شاغل در بخش كشاورزي؛
• برنامه‌ريزي و راهبري ارتباطات و همكاري‌هاي تحقيقاتي و آموزشي وزارت جهاد كشاورزي با مجامع، موسسات علمي، تحقيقاتي و آموزشي داخل و خارج از كشور؛
• برنامه‌ريزي، هدايت، نظارت و ارزشيابي راهبردي موسسات و مراكز وابسته و تابعه؛
• هماهنگي و همكاري تحقيقاتي و آموزشي با معاونت‌هاي اجرائي وزارت جهاد كشاورزي و ساير موسسات و شركت‌هاي دولتي وابسته و تابعه وزارت متبوع؛
• ايجاد فرصت‌هاي مطالعاتي و زمينه‌هاي آموزشي در چارچوب همكاري‌هاي تحقيقاتي و آموزشي با دانشگاه‌ها، موسسات و مراكز پژوهشي و آموزشي داخلي و خارجی؛
• برنامه‌ريزي راهبردي براي پشتيباني برنامه‌ها و طرح‌ها در ستاد، موسسات و مراكز تحقيقاتي و آموزشي وابسته و تابعه سازمان؛
• مديريت جمع‌آوري، اطلاع‌رساني، نشر آمار، اطلاعات و يافته‌هاي تحقيقاتي و آموزشي سازمان؛
• انجام ساير وظايف مربوط و مرتبط در چارچوب اهداف و ماموريت‌هاي سازمان (همان).
2-2-2 کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
واحدهای تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی دارای موسسات ملی، تحقیقاتی و آموزشی، مراکز تحقیقاتی استانی و مراکز آموزشی استانی است که هر کدام دارای کتابخانه‌های تخصصی خود است که در این پژوهش کتابخانه‌های موسسات تحقیقاتی و کتابخانه‌های مراکز تحقیقاتی استانی مورد مطالعه قرار گرفتند.
2-3پیشینه پژوهش
پیشینه‌های پژوهش در سه بخش پیشینه‌های پژوهش در خارج (شامل منابع خاکستری و مدیریت منابع خاکستری)، پیشینه‌های پژوهش در ایران (شامل منابع خاکستری و مدیریت منابع خاکستری) و جمع‌بندی پیشینه‌ها آورده شده است.
2-3-1پیشینه پژوهش در ایران
در مقایسه با گستره و روند پژوهش‌ها در خارج از کشور در مورد منابع خاکستری، پژوهش‌های بسیار اندکی در ایران انجام گرفته است. از معدود پژوهش‌هایی انجام گرفته در کشور پژوهش‌هایی است که در ادامه معرفی می‌شوند. در مورد مدیریت منابع خاکستری، براساس جستجوهایی که پژوهشگر انجام داده است تاکنون هیچگونه پژوهشی در داخل شناسایی نشد و یا اینکه پژوهشگر نیافته است.ولیکن از آن‌جا که در اکثر کتابخانه‌ها منابع خاکستری را با عنوان منابع غیرکتابی می‌شناسند برخی از مهمترین نوشته‌ها و پژوهش‌های موجود در زمینه مدیریت منابع غیرکتابی معرفی می‌شوند.
2-3-1-1 منابع خاکستری
منصوریان (1390) در یادداشتی در سایت لیزنا با عنوان “پیامدهای دسترسی آزاد و مشروط به «منابع خاکستری” به این موضوع پرداخت که هر منبع اطلاعاتیِ چاپی یا الکترونیکی – اعم از کتاب، نشریه، پایان‌نامه یا خبرنامه – که پس از تدوین و تولید وارد بازار نشر نشود، جزء انتشارات خاکستری محسوب می‌شود. بر این اساس، انتشارات خاکستری منابع اطلاعاتی خاصی هستند که با هدفی خاص و مخاطبی ویژه تولید می‌شوند، اما به دلیل تکثیر در سطح محدود و هدف غیرتجاری امکان دسترسی به آن‌ها در بازار نشر وجود ندارد. انتشارات خاکستری معمولاً از طریق پدیدآور حقیقی یا حقوقی در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرند.
اصنافی (1392) در کتابی با عنوان “درآمدی بر منابع خاکستری” برخی از مقالات ترجمه شده مختلف مرتبط با منابع خاکستری را گردآوری و تلخیص کرده است.
2-3-1-2 مدیریت منابع خاکستری
صمیمی (1354) در پایان‌نامه خود با عنوان “بررسی وضعیت نقشه‌ها و اطلس‌ها در ایران به‌ویژه در کتابخانه‌های تهران” در مورد تاریخچه نقشه از نظر بین‌المللی و سابقه آن در کتابخانه‌ها، انواع نقشه، نحوه انتخاب، ارزیابی، حفاظت و نگهداری، اعتبار ناشران نقشه و سابقه انتشاراتی آن‌ها در ایران، قوانین فهرست‌نویسی انجمن جغرافیای آمریکا صحبت نموده و به بررسی مجموعه نقشه‌ها و اطلس‌ها در کتابخانه‌های تهران و پنج شهر شیراز، اصفهان، اهواز، تبریز و مشهد پرداخته است. در این پایان‌نامه از روش پژوهش پیمایشی استفاده شده است.
طاهری (1380) در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان “بررسی وضعیت مواد غیرکتابی در کتابخانه ملی” به این نتایج دست یافته است: 1- تا قبل از اعلام مصوبه هیات وزیران برای واسپاری مواد غیرکتابی به کتابخانه ملی در تاریخ 21/2/1378 این کتابخانه فاقد خط‌مشی مدون و مصوب بوده، در نتیجه مجموعه‌های گرد آمده تصادفی بوده‌اند؛ 2- تاکنون سازماندهی این مواد (به جز نقشه‌ها) به‌طور کامل انجام نگرفته است؛ 3- آیین‌نامه استفاده از منابع کتابخانه ملی، پیش‌بینی‌های لازم در مورد امانت دادن مواد اعم از کتابی و غیرکتابی، انجام نگرفته است، لذا مراجعان فقط در محل می‌توانند از مواد استفاده کنند، به جز میکروفرم و نوارهای صوتی و تصویری که به تقاضای مراجعه‌کننده و پرداخت هزینه لازم نسخه‌ای تهیه و در اختیار گذاشته می‌شود؛ 4- وضعیت نیروی انسانی به دلیل نبودن نمودار سازمانی منسجم، طبیعتا مناسب نیست و فقط بنا به نیازهای موردی نیروی انسانی این کار به واحدهای مربوط اختصاص یافته‌اند؛ 5- برای تهیه این مواد بودجه و سیاستی مشخص که در آن نسبت به اولویت‌های مواد تعیین شده باشد وجود ندارد؛ 6- حفاظت و نگهداری کپسول آتش‌نشانی و سیستم خودکار اعلام خطر مجهز است، و به منظور مبارزه با آفات زیستی سالی دو بار سم‌پاشی انجام می‌گیرد.
طلوعی (1381) در پژوهشی با عنوان “نحوه نمایه‌سازی پایان‌نامه‌ها در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشور” ضمن ذکر تاریخچه‌ای کوتاه از مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشور به چگونگی نمایه‌سازی پایان‌نامه‌ها در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشور پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داده است که در این مرکز سیاست واحدی برای استفاده از زبان نمایه‌سازی وجود ندارد و دانش و سلیقه شخصی اساس کار نمایه‌سازی مدارک قرار می‌گیرد. تنوع موضوعی مدارک نیز با توجه به توانایی و سلیقه فردی مشکلات را در انتخاب کلیدواژه‌ها و در نهایت نمایه‌سازی منابع به وجود آورده است.
بنی‌اقبال و رضایی (1383) در پژوهشی با عنوان “بررسی وضعیت نمایه‌سازی مواد مکتوب غیرکتابی در پژوهشگاه‌های شهر تهران” به بررسی وضعیت نمایه‌سازی مواد مکتوب غیرکتابی در پژوهشگاه‌های شهر تهران پرداختند. روش پژوهش پیمایشی است و اطلاعات مورد نظر از طریق پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه گردآوری شدهاست.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از مجموع 11 پژوهشگاه مورد بررسی، 5 پژوهشگاه برای سازماندهی منابع مکتوب غیرکتابی خود از روش نمایه‌سازی، یک پژوهشگاه از روش فهرست‌نویسی، یک پژوهشگاه از طریق ورود اطلاعات تمام متن مدرک در قالب pdf و یک پژوهشگاه نیز از طریق نمایه‌های موجود در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی استفاده می‌کنند. سایر کتابخانه‌ها هیچ گونه اقدامی برای سازماندهی منابع خود

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع منابع خاکستری، کتابداران، کتابخانه‌های دانشگاهی، فناوری اطلاعات Next Entries منبع پایان نامه با موضوع منابع خاکستری، ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی