منبع پایان نامه با موضوع مدت زمان انتظار، بهبود عملکرد، توسعه شهر

دانلود پایان نامه ارشد

تاثيرات و پيامدهاي پروژه هاي حمل ونقل عمومي شهري و ارزيابي آنها، عقايد ونظرات مختلفي وجود دارد، ولي پنج مورد زير مورد تفاهم و تاييد همه گروه ها و صاحبنظران مي باشد:
? – کاربري زمين و توسعه شهري- باتوسعه سيستم حمل ونقل عمومي،کاربري اراضي دستخوش تغييراتي مي گردد(مانند کاربري زمينهاي نزديک به ايستگاههاي مترو). قابليت تطبيق پروژه هاي حمل ونقل عمومي بابرنامه هاي موجود فعلي بايد طوري باشد که موجب تغيير الگوي کاربري اراضي نگردد.
? – کيفيت هوا – پيش بيني آلوگي هوا، ناشي ازعملکرد سيستم حمل ونقل عمومي، معمولا بااستفاده ازيک يا چند روش مدل کردن آلودگي هوا صورت مي گيرد. اين مدلها با تکيه بر اطلاعات حاصل ازمطالعات درمنطقه موردنظر، آلودگي هوا صورت مي گيرد. اين مدلها باتکيه بر اطلاعات حاصل از مطالعات درمنطقه مورد نظر، آلودگي هواي اين منطقه رادر آينده، پيش بيني مي نمايند.
?- کيفيت آب و هيدرولوژي- به منظور تعيين تاثيرات سيستم حمل ونقل عمومي برکيفيت آب و هيدرولوژي، يکسري تجزيه و تحليل ها بر روي پتانسيل تاثيرات کوتاه مدت و بلندمدت اين سيستم برمنابع آب منطقه تحت مطالعه صورت مي گيرد.
? – آلودگي صوتي- توسعه وگسترش سيستم ترانزيت مي تواند منابع جديد که در محيط شهري ايجاد سروصدامي کنند رانيز به وجود آورد.بنابراين تجزيه و تحليل درمورد تاثيرات ايجاد سروصدا قسمتي از طراحي محيط زيست براي ايجاد تسهيلات سريع حمل ونقل عمومي را تشکيل مي دهد.
?- بهبود اقتصادي و اجتماعي محيط- نتيجه توسعه سيستم ترانزيت، دامنه وسيعي از تاثيرات بر روي اقتصاد و اجتماع راهم در برمي گيرد. براي اينکه اين تاثيرات به درستي ارزيابي گردند بايد هردو بخش تاثيرات مستقيم و تاثيرات غيرمستقيم درنظر گرفته شود.اين پيامدها ممکن است ازپروژه اي به پروژه ديگر کاملا متفاوت و متغييربوده و شامل تاثير برجابجايي ها، دسترسي به سرويس و تسهيلات، راحتي و ايمني، تاثير بر فعاليت هاي تجاري، تاثيربراستخدامها و تاثير برماليات بردارايي پايه و… مي باشد.
? تخصيص در حمل ونقل عمومي
مسئله تخصيص در حمل ونقل عمومي درمقايسه با تخصيص سفرهاي وسايل نقليه متفاوت و پيچيده مي باشد.سيستم حمل ونقل عمومي از يک سرويس ثابت که درمسيرهاي مشخصي با زمان بندي معيني جريان دارد، تشکيل گرديده است.درانتخاب مسير حمل ونقل عمومي، جابجايي مسافرين مطرح بوده، درحالي که در حالت قبل تخصيص درمورد وسايل نقليه انجام مي گرفت. بنابراين مسافرين تا ايستگاه مورد نظرشان پياده روي مي نمايدو سپس از يک سرويس به سرويس ديگر منتقل مي شوند و به همين ترتيب بايدهمه اين مراحل درتضمين مشخص گردند.
درتخصيص حمل ونقل عمومي، هزينه تعميم يافته را مي توان به صورت مجموع موارد زير تعريف نمود:
? – مدت زماني که در داخل وسيله نقليه (ازمبدا به مقصد)سپري مي گردد.
? – مدت زمان پياده روي تا ايستگاه (يا از ايستگاه تا مقصد)
? – مدت زمان انتظار درايستگاه
? – مدت زمان انتقال وتغييرخط (براي منظور نمودن احساس عدم تمايل به تغيير خط که درمسافران وجود دارد، يک جريمه به صورت واحد زماني (معمولا بين ? تا ? دقيقه)براي تغيير خطها در نظر گرفته مي شود)
?- هزينه يا کرايه سفر بين مبداi تا مقصد j
در برخي از موارد، به دليل پيچيدگي تخصيص در حمل ونقل عمومي، از روش ؛همه ياهيچ؛ براي تتخصيص استفاده مي گردد.
2-4-4- برنامه ريزي ترافيکي و مدلهاي مربوط به آن:
مهندسي ترافيک علمي است که به اندازه گيري ترافيک و سفرها مي پردازد. مطالعه قوانين اساسي درمورد توليد و جريان ترافيک وبکارگيري اين دانش درمواردي چون برنامه ريزي، طراحي و بررسي عملکرد سيستم هاي ترافيک به منظور دستيابي به جابجايي هاي مفيد وايمن براي افراد جامعه و کالاها از جمله موارد مربوط به اين رشته مي باشند. به عبارت ديگر، مهندسي ترافيک قسمتي از مهندسي حمل ونقل است که درباره برنامه ريزي، طرح هندسي و عمليات ترافيکي راهها، خيابانها و بزرگ راهها و ساير اجزاء شبکه و همچنين روابط موجود با ساير سيستمهاي حمل ونقل، بحث مي نمايد.
با توجه به تعاريف فوق، پنج قسمت اصلي کار مهندسي ترافيک را مي توان بدين صورت عنوان نمود: مطالعه مشخصات ترافيک، عمليات ترافيکي، برنامه ريزي حمل ونقل که خود شامل برنامه ريزي ترافيک هم مي باشد، طرح هندسي و مديرت ترافيک. چون اين فصل به برنامه ريزي ترافيکي و مدلهاي موجود براي جريان هاي ترافيک اختصاص دارد، در اين قسمت وظايف برنامه ريزي ترافيک رابرشمرد.
? – انجام مطالعات همه جانبه حمل ونقل منطقه اي براي هدايت و توسعه تسهيلات حمل ونقل به منظرو تامين و تحقق اهداف و معيارهاي جامعه
? – اتخاذ برنامه هاي بلندمدت براي گسترش و توسعه شبکه راهها، براساس نتايج حاصل از مطالعات همه جانبه حمل ونقل منطقه اي
? – اتخاذ برنامه هاي بلند مدت براي گسترش و بهبود عملکرد سيستم هاي حمل ونقل عمومي، بر اساس نتايج حاصل از مطالعات همه جانبه حمل ونقل منطقه اي
? – اتخاذ برنامه هاي بلندمدت براي توسعه پايانه ها و پارکينگهاي غيرخياباني
? – تحقيق درمورد عوامل تاثيرگذاري بر روي سيستمهاي حمل ونقل و رفتار استفاده کنندگان از اين سيستمها.
? – ارزيابي اثرات محيطي برتغييرات سيستمهاي حمل ونقل مفروض.

? مطالعه برخي از مشخصات ترافيک و تعاريف
? فاصله عبور:
فاصله زماني يا مکاني وسايل نقليه متوالي از يکديگردر يک مسير،فاصله عبور ناميده مي شود.فاصله عبور از جمله عوامل اساسي و مهم در نشان دادن خصوصيات جريان ترافيک در يک مسيرمي باشد.چون اندازه گيري فاصله عبور زماني آسانتر از فاصله عبورمکاني بوده و کابرد آن درمسايل ترافيک نيز بيش از فاصله عبورمکاني است، در اکثرموارد منظور از فاصله عبودر، همان فاصله عبور زماني مي باشد. بااندازه گيري فاصله عبور وسايل نقليه در يک مسير و در يک فاصله زماني معين، مشاهده مي گردد که فاصله عبور وسايل نقليه متوالي از مقطع مشخصي از جاده، داراي تفاوتهايي مي باشد. مقدار اين تفاوت ها به وضعيت مسير و ترافيک عبوري آن بستگي دارد.
اگر ترافيک نسبتا سبک باشد، طوري که وسايل نقليه بتوانند به راحتي از يکديگرسبقت بگيرند، فاصله عبورزماني را مي تواند از حدود صفر تامدت زمان نسبتا طولاني متغيير باشد، درصورتي که درجاده هايي که داراي ترافيک سنگين بوده و سبقت گرفتن در آنها مشکل مي باشد، بندرت فواصل عبور نسبتا بزرگ و يا برابر صفرمشاهده مي گردد. فاصله عبور رامي توان درحالات مختلفي اندازه گيري نمود، مثلا فاصله عبور وسايل نقليه اي که دريک خط از مسير درحال حرکت هستند ويا فاصله عبور وسايل نقليه اي که دريک جهت از مسير درحال حرکت هستند و مواردي از اين قبيل.در شرايطي که تردد وسايل نقليه نسبتا محدود و ترافيک داراي تراکم کمي باشد، بااستفاده ازيک کرونومتر و با ثبت نمنودن زمانهاي عبور وسايل نقليه، مي توان به سهولت فاصله عبور وسايل نقليه را اندازه گيري نمود. هنگامي که وضعيت ترافيک به صورتي باشد که رانندگان وسايل نقليه بتوانند بدون مزاحمت و تداخل ساير وسايل نقليه حرکت نمايند، توزيع فاصله عبور به صورت اتفاقي خواهد بود.دراين حالت توزيع فاصله عبور رامطابق توزيع پواسون در نظر مي گيرند.
? فاکتور ظرفيت
ظرفيت عبارت است از حداکثر تعداد وسايل نقليه اي که درمدت زمان معيني درمقطع خاصي از معبر، تحت شرايطي کنترلي ترافيک (باکيفيتي قابل قبول)مي توانند از يکي از خطوط ياتمام عرض معبرعبور نمايند. ظرفيت يک مسير به عوامل متعددي از قبيل طرح هندسي، نوع روسازي، خصوصيات رانندگان، عوامل جوي و وضعيت ترافيک بستگي دارد، ولي در شرايط معمولي ظرفيت براي يک باند يا يک خط عبور تقريبا برابر با ???? وسيله نقليه درهر ساعت (VPHPL2400( مي باشد. در اين ظرفيت معمولا فاصله عبورزماني برابربا ?/? ثانيه خواهدبود. ظرفيت در شرايط معمولي براي مسيرهاي مختلف طبق جدول ?-? مي باشد.
براي تعيين ظرفيت ماکزيمم در نظر گرفتن دو نکته ضروري مي باشد:
1 – همه شرايط لازم براي در نظر گرفتن ظرفيت ماکزيمم ممکن است در همه موارد وجود نداشته باشد، لذا ظرفيت ماکزيمم باي تحت شرايط موجود تعيين گردد.
2 – هنگامي که تسهيلاتي تحت تحت ظرفيت ماکزيمم طراحي و تدارک ديده مي شود، سطح سرويس ارائه شده به استفاده کنندگان پايين ونامناسب خواهد بود، لذا وظيفه اصلي برنامه ريز حمل و نقل در اين زمينه، تعيين ظرفيتي است که در آن سطح سرويس ارائه شده به استفاده کنندگان تعريف شده و قابل قبول باشد.
تعيين خطوط مسير
ظرفيت دو شرايط نرمال برحسب وسيله نقليه درساعت(vph)
– مسير داراي دو خط يا تعداد خطوط بيشتر در يک جهت
– مسير داراي 2 خط در دو جهت
– مسير داراي 3 خط در دو جهت
– مسيريک خط در يک جهت (شروع حرکت از حالت توقف)
2000 وسيله نقليه براي هر خط از مسير
2000 وسيله نقليه براي هر دو جهت
4000 وسيله نقليه براي هر دو جهت
1500 وسيله نقليه براي آن خط
جدول 2-2 – مقادير ظرفيت براي چندين نوع از انواع مختلف مسيرها
در اينجا لازم به ذکر است که براي مشخص نمودن سطح سرويس يک مسيردر حالت کلي، دو پارامتر سرعت سفر و نسبت حجم ترافيک موجود به ظرفيت مسير (v/c) راکه از جمله پارامترهاي تعيين کننده و قابل اندازه گيري مي باشند، در نظر مي گيرند.البته عوامل موثرديگري هم که بر روي سطح سرويس تاثيرگذار مي باشند، وجود دارند ولي در نظرگرفتن همه عوامل موجود معمولا کار دشواري مي باشد، به همين جهت در مطالعات مربوط به اندازه گيري سطح سرويس، تعيين دو پارامتر مذکور کافي خواهد بود.با داشتن نسبت (v/c) و با استفاده از جداول متعددي که در کتابهاي مهندسي ترافيک وجود دارد، به آساني مي توان کيفيت سرويس ارائه شده يا سطح سرويس را براي مسير مورد نظر تعيين نمود.جدول 3-2 نمونه اي از جداول مذکور مي باشد که براي سرعت طرح 70 مايل در ساعت و مسير بزرگراهي تهيه گرديده است.
سطح سرويس
متوسط سرعت سفر
(مايل در ساعت)
نسبت حجم ترافيک به ظرفيت(V/C)
کيفيت تردد وسايل نقليه
A
B
C
D
E
F

=60
=57
=54
=46
=30
30
35%
54%
77%
93%
00/1
متغيير و ناپايدار
شرايط تردد آزاد و راحتي کامل رانندگان
تردد يکنواخت و راحتي رانندگان همچنان در سطح خوب
جريان پايدار و متعادل، کاهش راحتي و محدوديت در مانوور.
مرز جريان ناپايدار، افت زياد در راحتي و آزادي مانور
عملکرد در حد ظرفيت، جريان ناپايدار و نامتعادل، عدم وجود راحتي براي رانندگان.
جريان تحت فشار يا توقف جريان، راه بندان و تراکم زياد
جدول 2-3- نمونه اي از جداول مربوط به سطح سرويس، براي مسر بزرگراهي و سرعت طرح 70 مايل درساعت
مواردي از قبيل ظرفيت، حجم ترافيک و سطح سرويس که در اين قسمت به طور خلاصه مطرح گرديدند، ازجمله مباحث مفصل و مهم مهندسي ترافيک مي باشند.
? فاکتوريا ضريب ساعت اوج (PHF)
بنابرتعريف نسبت حجم واقعي ترافيک در ساععت اوج به حداکثر حجم ترافيک در ساعت اوج را فاکتور يا ضريب ساعت اوج مي نامند.ضريب ساختمان اوج مقياسي براي اندازه گيري تغييرات کوتاه مدت تقاضاي ترافيکي مي باشد.همانطور که تعداد زمان هاي پيک براي شهرهاي مختلف متفاوت است، مدت زمان پيکها نيز متفاوت مي بادش. مدت زمان پيکها بسته به وسعت و جمعيت شهر معمولا بين 5 تا 15 دقيقه متغيير مي باشد.در شهرهاي بزرگ معمولا مدت زمان پيکها چيزي بين 10 الي 15 دقيقه مي باشد.
با توجه به اين مسئله براي خيابان ها را با در نظر گرفتن 4 پريد 15 دقيقه اي و براي اتوبان ها و بزرگراه ها، با در نظر گرفتن 6 پريد 10 دقيقه اي محاسبه مي نمايد.بنابراين اگر بخواهيم رابطه مربوط به (PHF) را براي خيابانها بنويسيم به صورت زيرخواهيم نوشت:

که در آن :
PHF = فاکتور يا ضريب ساعت اوج
V= حجم ترافيک واقعي در ساعت اوج
V15 = حجم ترافيک در 15 دقيقه اي از ساعت اوج که داراي بيشترين حجم مي باشد.
? سرعت
سرعت از جمله پارامترهاي اساسي و مهم در مهندسي ترافيک مي باشد.در طرح هندسي جاده ها و معابر در مواردي چون تعيين شعاع مناسب براي قوسها، درصد شيبها، مسافت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع کرايه، ماليات، هزينه Next Entries منبع پایان نامه با موضوع محل سکونت