منبع پایان نامه با موضوع مدت استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

زيادي برروي تعيين مقاصد واهداف حمل ونقل که به ميزان کافي نمايانگر تعداد جمعيت جامعه باشد، وجوددارد.تنها با استفاده وتکيه براين اهداف و مقاصد انعکاس يافته از جمعيت، طرح هاي حمل ونقل عمومي مي تواند داراي کاربرد موفقيت آميز در برآورده کردن نيازهاي جامعه باشند.
? تعيين پتانسيل موجود براي حمل و نقل عمومي
بدين منظور بايد با استفاده بانکهاي اطلاعاتي موجود در زمينه حمل ونقل عمومي، پتانسيل هاي مربوط به حالت هاي بالقوه و بالفعل تعيين گردند.همچنين مي توان از روش هاي موجود براي تجزيه و تحليل شاخصهاي جمعيت، برآورد تسهيلات حمل ونقل عمومي موجود و تعيين الگوي سفرهاي موجود نيز استفاده نمود. بيشترين مطلوبيت در حالتي که از منابع اطلاعاتي صحيح موجود استفاده گردد، حاصل خواهد شد.
? تجزيه و تحليل تمايلات سفرها(شامل پيش بيني رشد سفرها)
تخمين هاي فعلي متشکل از تمايلات سفرهاي مربوط به حال حاضر و آينده و ارتباط اين تمايلات با سيستم حمل ونقل عمومي پيشنهادي و سطوح سرويس مختلف آن مي باشد.همچنين از اطلاعات موجود و تجزيه و تحليلهاي بعدي، تمايلات سفرهاي حال و آينده، به منظور ارضاء اين تمايلات توسط پتانسيل حمل و نقل عمومي، دسته بندي مي شوند.
? فرموله کردن و ارزيابي سيستمهاي آلترناتيو(سيستم هاي جايگزين احتمالي )
برمبناي تجزيه و تحليل پتانسيل هاي سرويس، گزينه ها و آلترناتيوهاي جايگزين نيز در جهت رفع نيازها، مورد توجه قرار مي گيرند.هريک از آلترناتيوهاي جايگزين از نظر منافع و مخارج عمومي، منافع اقتصادي جامعه، سطح سرويس خدمات، تاثير محيطي، ملاحظات مالي و مقبوليت سياسي، مورد نقد و بررسي قرارمي گيرند.
انتخاب يکي از آلترناتيوهاي لازم، تعيين يکي از سيستم هاي حمل ونقل عمومي جايگزين، بر اساس تجزيه و تحليل و دستورالعمل هاي تکميل شده، مي باشند.
چون معمولا در برنامه ريزي هاي مربوط به حمل ونقل عمومي بيشتر از برنامه هاي بلند مدت استفاده مي شود، در نتيجه مراحل مذکور بيشتر در قالب برنامه هاي بلند مدت، طرح و اجراء مي گردند.
? ارزيابي عملکرد سيستم
در طي دهه اخير، در صنعت حمل ونقل عمومي، هزينه هاي عملياتي به سرعت و به صورت فزاينده اي موجب تاکيد بيشتر برمديريت پيشرفت وبه کارگيري بهتر تجهيزات موجود شده است. با چنين تغييري، براي نيل به پيشرفت هاي از پيش تعيين شده، وجود تکنيک هايي جهت ارزيابي عملکرد سيستم حمل ونقل عمومي ضروري به نظرمي رسد. معيارهاي عملکرد يک سيستم حمل ونقل عمومي شامل ظرفيتي که سيستم عرضه مي نمايد، کيفيت سرويس ارائه شده توسط سيستم، نسبت منافع به مخارج و تاثيرات زيست محيطي مي باشد. اين معيارهاي نماي واضحي از چگونگي خدمات حمل ونقل ارائه شده به عموم در منطقه تحت سرويس را ارائه مي دهند.
? شاخص هاي عملکرد:
عملکرد حمل ونقل عمومي معمولا به صورت بازده بيان مي گردد.بازده، منابع ورودي از قبيل سرمايه و نيروي انساني را به خروجي يعني تعدا کل مسافران ومسافت طي شده توسط مسافران، ارتباط مي دهد.از آنجا که ارزيابي خدمات عمومي داراي طيف وسيعي مي باشد و بايد خدمات در ارتباط با اهداف و بودجه تعيين شده به وسيله سياستمداران محلي، ارزيابي شوند، قابليت توليد برحسب کارايي و معيار موثر بودن، اندازه گيري مي شوند.
کارايي درارتباط توام با مخارج خدمات ارائه شده و ارتباط خدمات خروجي با منابع ورودي مي باشد. معيار موثر بودن، باکيفيت خدماتي که ارائه مي گردد مرتبط است و ملاحظاتي از قبيل تعداد سرويسهاي ارائه شده و راحتي مسافران را در نظر مي گيرد. به طور ساده ميتوان گفت: کارايي در ارتباط با انجام صحيح کارها و معيار موثر بودن در ارتباط با انجام کارهاي صحيح مي باشد.
شاخصهاي مختلفي، اهداف مختلف کارايي وموثر بودن حمل ونقل عمومي را توصيف مي نمايند. برخي از اين شاخصها جهت ارزيابي کل سيستم و يا عملکرد مسيرها به کارمي روند و برخي ديگر تنها يک عمل خاص را انجام مي دهند مثلا فقط نگهداري را ارزيابي مي نمايند.
اين منابع عموما داراي دو نوع کاربرد مي باشند، يکي کاربرد مديريتي و ديگري کاربرد در سياستگذاري عمومي ازميان کاربردهاي ممکن معيارهاي عملکرد سيستم در مديرت ميتوان از اين موارد نام برد:
1 – شناسايي اهداف عملکرد حمل ونقل عمومي جهت انجام امتحانات دقيق
2 – ارزيابي عملکرد سيستم ها
3 – ارزيابي عملکرد مسير
4 – تسهيل نمودن مشارکت مديريت و نيروي انساني
از سوي ديگر کاربردهاي شاخصهاي عملکرد سيستم براي سياستگذاري عمومي نيز شامل موارد زير مي باشد:
1 – سوق دادن سياستگذاري عمومي به سمت حمل ونقل عمومي
2 – ارزيابي برنامه وتکنولوژي
3 – ارزيابي در مورد سرمايه گذريهاي عمومي
4 – تهيه مقدمات جهت عملکرد
اهميت وکاربرد هريک از معيارهاي گردآوري شده در جدول، به هدف و منظور خاص ارزيابي و همچنين اينکه ارزيابي از چه ديدي صورت مي گيرد، بستگي دارد.
? معيارهاي کارايي سيستم
• کارايي هزينه
معيارهاي کارايي هزينه نمايانگر هزينه عملياتي سيستم مي باشند.اين معيارها عمدتا از محيط عملياتي و تغييرات پيشينه تا پايه پريد سفر با وسيله نقليه تاثير مي پذيرند.دو معياري که عموما بکار برده مي شوند عبارتند از نسبت هزينه عملياتي به درآمد يا عايدي (وسيله نقليه – مسافت (مايل)) و نسبت هزينه عملياتي به درآمد يا عايدي (وسيله نقليه- زمان(ساعت)).اولين معيار، هزينه را به تعداد سرويس ارائه شده مربوط مي نمايد و تحت تاثيرزياد سرعت عمليات مي باشد.دومين معيار به نسبت يا نرخ (غير اوج/اوج) هزينه عملياتي، ساعات سرويس روزانه و تاثير اتحاديه هاي کاري، بستگي دارد.از آنجا که ( وسيله نقليه – زمان (ساعت))و ( وسيله نقليه – مسافت(مايل)) داراي ارتباط فيزيکي با يکديگر مي باشند. لذا از هر دو معيار (حتي به صورت معاوضه اي و به جاي يکديگر) هم مي توان استفاده نمود.
• بهره وري نيروي انساني (بازده نيروي کار)
معيارهاي بازده نيروي کار شامل نسبت درآمد ساليانه (وسيله نقليه- زمان(ساعت)) برتعداد مستخدمين ونسبت درآمد ساليانه (وسيله نقليه – مسافت(مايل)) برتعداد مستخدمين و نسبت کل ساعات در معرض استفاده بودن برساعات پرداخت و تعداد سفرهاي انجام گرفته توسط مسافران بر تعداد مستخدمين مي باشند.اين معيارها نمايانگر بکارگيري ومطلوبيت نيروي کارکه تابعي از برنامه ريزي براي ايجاد کارايي وگسترش تنوع و تغييرات در سطوح سفر با خودرو در ساعات اوج و غيراوج است، مي باشند.دومعيار معمولتر عبارتند از نسبت درآمد يا عايدي ساليانه ( وسيله نقليه – زمان(ساعات)) بر تعداد مستخدمين، نسبت عايدي يا درآمدي ساليانه (وسيله نقليه – مسافت (مايل)) بر تعداد مستخدمين.
معيار نسبت کل ساعات در معرض استفاده بودن به ساعات پرداخت، باارزش ترين معيار زماني براي بازده ي نيروي کار مي باشد.اما اطلاعات لازم براي محاسبه اين معيار در اغلب اوقات در دسترس نمي باشد. نسبت سفرهاي مسافري به تعداد مستخدمين نيز اصولا بيانگر سطوح سفرارائه شده توسط حمل ونقل عمومي مي باشد که خود تحت تاثير چگالي جمعيت و ترکيب شهري مي باشند.
• مطلوبيت استفاده از وسايل نقليه
معيارهاي مورد استفاده و معمول در مورد مطلوبيت وسايل نقليه شامل نسبت عايدي يادرآمد ساليانه هر مايل بر وسيله نقليه، ونسبت عايدي يا درآمد ساليانه در ساعت بروسيله نقليه، و نسبت تعداد کل مسافران بر وسيله نقليه، مي باشند. دوشاخص اول دقيقا از ساعات سرويس سيستم و نسبت يا نرخ اوج به غير اوج (غيراوج/اوج) و تعداد وسايل نقليه روزانه، متاثر مي شوند. معيار آخر (سومين معيار مذکور)از طول متوسط سفر، نرخ انتقال در سيستم در مواقع اوج و غير اوج و نسبت هاي مربوط به سرويس روزانه به کل تعداد وسايل نقليه ناوگان حمل ونقل عمومي، متاثر مي گردد.
• کارايي انرژي
از صرفه جويي در انرژي، به عنوان يکي از دلايل عمده براي ارتفاء سيستم ترانزيت شهري به گونه اي وسيع استفاده شده است.معيارهاي کارايي انرژي، نسبت مصرف انرژي عايدي يا درآمد (وسيله نقليه- مسافت (مايل)) و نسبت مصرف انرژي به عايدي يا درآمد (وسيله نقليه – زمان (ساعت)) و انرژي مصرفي به کل مسافت طي شده برحسب مايل توسط خودرو مي باشند.
? معيارهاي موثربودن سيستم حمل ونقل عمومي
• اندازه گيري هاي مربوط به مطلبوبيت سرويس ارائه شده
از معيارهاي مربوط به مطلوبيت استفاده سرويس، اغلب در مورد ارزيابي سطوح مختلف سرويسي که مي توانند در مسيرهاي مختلف يک سيستم ارائه شوند، استفاده مي شود.هنگامي که اين معيارها براي کل يک سيستم محاسبه مي شوند، امکان مقايسه استفاده از ترانزيت در مناطق مختلف را فراهم مي نمايند. معيارهاي عمده، مطلوبيت سرويس ارائه شده، شامل نسبت تعداد سفرهاي گذري به نفرات سرويس داده شده، نسبت تعداد مسافران به عايدي يا درآمد (خودرو- مسافت-(مايل)) و مسافت طي شده به وسيله مسافران به عايدي يا درآمد برحسب (خودرو- مسافت(مايل)) مي باشند.از بين اين معيارها، اولين آنها سطح سرويسي سفرهاي انجام شده به وسيله حمل ونقل عمومي و توليد شده در طول يک مسير خاص يا ازميان يک محدوده ترانزيتي را اندازه گيري مي نمايدو بقيه اين معيارها رابطه تنگاتنگ و نزديکي با نسبت مخارج يا هزينه ها بر تعداد مسافران دارند.
• معيارهاي قابليت جذب يا دسترسي
معيارهاي قابليت دسترسي، نمايانگر تعداد افرادي که طي مسافتي پياده قادر به دسترسي به حمل ونقل عمومي مي باشند و بدين ترتيب بر سياستگذاري در مورد پوشش مسيرها تاثير مي گذارند.
به عنوان مثال نسبت مسافران سرويس گيرنده، به محدوده تحت سرويس و درصد جمعيت سرويس گيرنده، مي باشد. از آنجا که مسافران سرويس گيرنده ضرورتا با سفرهاي گذري و مقصدي مترادف مي باشند، اولين معيار ذکر شده فوق، عددي راکه نمايانگرنسبت سفرها به سرمايه در محدوده تحت سرويس مي باشد، بدست مي آورد.هرچند که اين مقادير دقيقا از تغيير محدوده تحت سرويس، تاثيرمي پذيرد. از طرف ديگر،درصد جمعيت گيرنده سرويس، ارزيابي ناقصي از استقرار مردم شهرمي باشد، لذا قادر به برداشت و درنظر گرفتن صحيح مسيرهاي حمل ونقل عمومي به سوي مقاصد مطلوب نمي باشد. اين شاخص ممکن است از تغييرات مطلوب يا نامطلوب درمناطق تحت سرويس نيز تاثير پذيرد.
• معيارهاي مربوط به کيفيت سرويس
دو شاخص مطمئن براي کيفيت سرويس، قابليت اطمينان سيستم (درصد سفرهاي به موقع و سروقت انجام گرفته) و نسبت عايدي يا درآمد خودرو در واحد مسافت (مايل)به مساحت منطقه تحت سرويس، مي باشند.اين معيارها منعکس کننده موثربودن برنامه ريزي و بدنبال آن کميت سرويس قابل دسترسي مي باشند.ولي توصيف کامل و با معني کيفيت سرويس سيستم تنها با در نظر گرفتن اين دو شاخص، کاري مشکل و دشوار مي باشد.
? معيارهاي توام کارايي و موثر بودن
معيارهاي توام کارايي و موثربودن، به وسيله برآوردهاي مالي که منعکس کننده مجموع تاثيرات خط مشي ها و تصميم گيريها، سفرهاي انجام شونده با وسايل نقليه، کارايي مديريت و عملکردهاي محلي درباره موضوع محيط زيست مي باشند، اندازه گيري و ارزيابي مي شوند. اين نوع از شاخص هاي به سادگي مخارج و منافع حاصله از خدمات را به هم ارتباط داده، و نيز به شرکت هاي عمومي در امر تصميم گيري درمورد سرويس و تعيين و تعديل سطوح کرايه ها ومشخص کردکن راهها ومسيرهايي که داراي بيشترين هزينه ميباشند، کمک مي کنند.
کاربردي ترين معيار برآورد مالي، نسبت درآمد عملياتي به هزينه هاي عملياتي مي باشد که دانستن آن به اپراتورهاي ترانزيت در تصميم گيري در موردسطوح مختلف سرويس، کمک مي نمايد. معيارهاي مرتبط اما دورتر در اين زمينه، يکي نسبت هزينه به تعداد سفرهاي مسافران، و ديگري نسبت هزينه به مسافت طي شده به وسيله مسافر(برحسب مايل) مي باشند. هردواين شاخص ها منعکس کننده تعداد سفرهاي انجام گرفته با وسايل نقليه و سطوح سرويس ارائه شده، مي باشند. اما معيار اول، هزينه را بدون توجه به طول سفر محاسبه مي نمايد، درحالي که معيار دوم هزينه يک سفر رابر اساس مسافت طي شده،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع شبکه حمل ونقل Next Entries منبع پایان نامه با موضوع کرايه، ماليات، هزينه