منبع پایان نامه با موضوع محصولات زراعی، امنیت ملی، صید و صیادی

دانلود پایان نامه ارشد

و مسئله مهاجرت از روستا به شهر و روی آوردن به شغل های کاذب بر جای گذاشته است. علاوه بر آن از سویی موقعیت استراتژیک و مرزی منطقه و مجاورت آن با کشور بحران زده افغانستان نیز موجب شده است که تبعات و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خشکسالی از حساسیت بالایی برخوردار باشد و لذا شناسایی این آثار و تبعات، اهمیت بیشتری داشته باشد. از آن جا که پدیده قاچاق کالا و فراتر از آن، قاچاق مواد مخدر از مشکلات رایج در منطقه می باشد، هر گونه اختلال در سیستم معیشتی خانوارهای روستایی، بستر اجتماعی را برای دامن زدن به این مشکلات، بیشتر فراهم می سازد که مقابله با این مسائل، هزینه های اجتماعی و اقتصادی فراوانی را برای دولت ایجاد می نماید و به دنبال آن، امنیت ملی را به خطر می اندازد.

4-5-2- اثرات مستقیم خشکسالی بر امنیت ملی
به طور کلی، کاهش سطح زیر کشت محصولات زراعی، افزایش مرگ و میر دام و افزایش خسارات وارده به حیات وحش و زیست گاه های ماهیان، نمونه هایی از اثرات مستقیم خشکسالی محسوب می گردد. بررسی های کلان منطقه ای، حاکی از کاهش شدید سطح زیر کشت محصولات زراعی، پس از وقوع خشکسالی می باشد. در چنین شرایطی انتظار می رود که سطح زیر کشت مزارع بزرگ، کوچکتر شود. شرایط مشابهی نظیر آنچه در خصوص کاهش سطح زیر کشت وجود دارد د زمینه کاهش تعداد دام (فروش دام) یکی از تعدیل گری های مورد استفاده خانوارها، جهت مقابله با خشکسالی می باشد( صالح، 1386: 106).
همان طور که می دانیم، شرایط اقلیمی و جغرافیایی منطقه بستر مناسبی را جهت انجام فعالیت های مختلف فراهم نموده است. به گونه ای که یکی از عمده ترین محورهای اشتغال و تأمین معاش مردم منطقه امور دامداری بوده است. وضعیت دامداری در زمان قبل از خشکسالی با عنایت به استفاده از محصولات زراعی، مرتع و نیزارها کمترین هزینه را در بر داشته و بیشترین سود عاید دامداران می شد. این امر باعث رونق دامداری، ایجاد اشتغال، افزایش تولیدات دامی و معاش مردم منطقه گشته بطوریکه هر سال تعداد 45000 رأس گاو و بیش از 300000 رأس گوسفند و بز مازاد نیاز منطقه به سایر استان ها صادر می گردید و در نتیجه افت تولیدات فرآورده های دامی موجبات فروش دام، دامداران و تشدید روند مهاجرت آن ها را از نقاط روستایی به شهرها فراهم نموده است(افروزه و دیگران، 1388).
به علاوه، حوضه آبی دریاچه هامون با وسعت 570 هزار هکتار و چاه نیمه ها با وسعت 5 هزار هکتار در زمان پر آبی مهمترین قابلیت های امور صید و صیادی منطقه محسوب می شدند. تعداد 2517 نفر صیاد در منطقه مورد نظر از طریق فعالیت های مرتبط با امور صید و صیادی امرار معاش می کرده اند. در سال های قبل از خشکسالی بطور متوسط سالانه بین حداقل 7 هزار تن و حداکثر 12 هزار تن ماهی توسط آنان صید می شده است. این در حالی است که شرایط بحران خشکسالی و خشک شدن دریاچه هامون، صید فقط منحصر به استخرهای پرورش ماهی و حداکثر در حدود 500 تن صورت می گیرد(همان).
همینطور که در فصل قبل توضیح داده شد، به مخاطره افتادن امنیت غذایی خانوارها مهمترین دغدغه دولت در شرایط خشکسالی می باشد. به ویژه این که در مناطق روستایی سیستان، بخش عمده ای از تولیدات دامی جنبه خود مصرفی دارند و تنها تعدادی از محصولات زراعی دارای ماهیت نقدی می باشند. اساسا به مخاطره افتادن امنیت غذایی یکی از پیامدهای نشان دهنده مهم خشکسالی محسوب می گردد(صالح، 1386: 110) که در نهایت موجب به مخاطره افتادن امنیت ملی می شود.
بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده در بالا، می توان گفت که، در نتیجه خشکسالی و کاهش سطح زیر کشت، کمبود زمین باعث افول اقتصادی گردد، اقداماتی که برای رفع این وضعیت انجام می گیرد ممکن است تاثیر سوئی بر توانایی دولت برای انجام اقدامی موثر گذارد و محرومیت و نارضایی مردم را تشدید کند که این نیز باعث افزایش نارضایی مردم و نخبگان، تشدید رقابت بین جناح های نخبگان و کاهش مشروعیت دولت خواهد شد. اگر هیچ راهی برای ابراز مخالفت و نارضایی به گونه ای رضایت بخش وجود نداشته باشد ، ممکن است مردم به خشونت متوسل شوند (تریف و دیگران، 1383: 246). روند خشک شدن دریاچه هامون در شکل های(4- 15)، (4- 16)، (4- 17) نشان داده شده است :
شکل(4- 15). دریاچه هامون هنگام پر آبی شکل(4- 16). دریاچه هامون هنگام کم آبی

شکل(4- 17). دریاچه هامون هنگام خشکسالی

(منبع: پالاش، 1388: 137)
4-3-2-2-اثرات غیر مستقیم خشکسالی
خشکسالی به لحاظ محدوده تأثیر به عنوان یکی از بلایای طبیعی یا پیچیدگی بسیار زیاد می باشد. اثرات خشکسالی ممکن است مستقیما به خود خشکسالی مربوط بوده و بصورت کاهش تولیدات محصولات کشاورزی و یا کاهش تولیدات محصولات دامی عمل نماید. و یا اینکه به اثرات غیر مستقیم خشکسالی برگشته و بصورت کاهش درآمد کشاورزان و مهاجرت آنان جلوه گر شود. در حقیقت خسارات ثانویه و یا غیر مستقیم در اثر رفتار خود مردم از تصمیم گیری غلط مدیران گرفته یا نحوه اجرای مجریان و در نهایت عکس العمل ذی نفعان ایجاد شده و شدت می گیرد. این رفتار خود مردم است که حوادث طبیعی را به حوادثی تبدیل می کند و باید آن ها را بحران غیرطبیعی نامید.یکی از اثرات بسیار منفی خشکسالی، مهاجرت از منطقه بوده که موجب افزایش مشکلات بسیاری می شود.

4-3-2-2-1- خشکسالی – مهاجرت – امنیت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع افغانستان، زاینده رود، منطقه سیستان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی توزیع فراوانی، بقاع متبرکه، آداب و رسوم