منبع پایان نامه با موضوع مجمع البیان، هاشمی رفسنجانی، دوره های آموزش، تفسیر قرآن

دانلود پایان نامه ارشد

طرح موفقیت آمیز انجام شده است؟) به تشخیص اثرات طرح، اثربخشی و کارایی، قابلیت ثبات و قابلیت انتقال تقسیم می شود و در این قسمت ها این سؤالات مطرح می شود:
آیا بهره برداران و استفاده کننده های طرح به خوبی توانسته اند از آن استفاده کنند؟ نتایج طرح در کمک به آنان اثربخش بوده است؟ آیا اهداف انتخاب شده همان نیازهای مناسب و مطلوب بوده اند؟ آیا منافع استفاده کننده ها و ذینفعان حفظ شده است؟ فرایندهایی که بازده هایی قابل انتقال و قابل توافق برای استفاده مؤثر در جای دیگر دارند چگونه انجام می پذیرد؟
از این الگو دو نکته می توان آموخت:
الف) میدان عمل ارزیابی می تواند خیلی گسترده باشد یعنی در یک برنامه ای که می خواهد در آن تغییرات ایجاد شود می توان زمینه، درون داد، فرایند و برون داد را ارزیابی کرد.
ب) هدف اساسی ارزیابی تولید اطلاعاتی است که مورد استفاده تصمیم گیرندگان قرار گیرد. اگر این اطلاعات قابل استفاده نباشد و یا مورد استفاده قرار نگیرد باید ارزیابی را ناموفق دانست.
الگوی سیپو روشن کردن هدفها و نیات برنامه مورد ارزیابی تأکید دارد و مشاهده منظم را وسیله ای برای پی بردن به اینکه آیا هدفها و نیات تحقق یافته اند؟ یا نه توصیه می کند. در این الگو ملاک های اعتبار درونی و برونی و پایانی عینی، مرتبط بودن، اهمیت، وسعت عمل، قابل قبول بودن، متناسب بودن با شرایط زمانی و قابلیت نفوذ و کارایی مورد توجه قرار گرفته است.
این الگو لزوم ارزیابی کار ارزیابی را نیز نشان می دهد به همین دلیل ملاک های مرتبط بودن، متناسب بودن با شرایط زمانی و قابل قبول بودن از اهمیت خاصی برخوردار است. خود ارزیاب و اطلاعاتی که تولید می کند نیز باید مورد اعتماد تصمیم گیرندگان باشد.
– هدف ارزشیابی تدارک اطلاعات مفید برای مقاصد تصمیم گیری
– ویژگی های شاخص کمک به تصمیم گیری های منطقی و اجرای ارزشیابی
– موارد استفاده در کلیه مراحل تولید برنامه، تولید برنامه آموزشی، نظام های مدیریت آموزشی، طراحی برنامه- مسئولیت پذیری در (پاسخدهی).
– ملاک های داوری برای ارزشیابی فواید قابلیت استفاده، سهولت، مناسب، دقت فنی، جامعیت، حساسیت نسبت به نیاز اطلاعاتی کسانیکه در موقعیت مدیریتی هستند، استفاده از ارزشیابی در سراسر مراحل تولید برنامه، استفاده از منابع وسیع اطلاعاتی.
– محدودیت پذیری پر هزینه بودن- تأکید بیش از حد به نظر مدیران- فرض پیش بینی در تصمیم گیری.
2-4-مروری بر تحقیقات پیشین
2-4-1- تحقیقات داخلی
ابطحی ، سید حسین و میر سجیل پیدایی(1386) در پژوهشی تحت عنوان ” شیوه های ارزیابی میزان اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان ها ” از روش ارزشیابی ، سیستمی ( CIPPO) به عنوان یک روش قدیمی و کامل برای ارزشیابی میزان اثر بخشی دوره های آموزشی نام برده اند.
ابطحی ، سید حسین و میر مهرداد پیدایی(1387) در پژوهشی به عنوان “شیوه های نوین ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان ها ” از روش ارزشیابی سیستمی (CIPPO) نامبرده و ذکر شده که این روش به همراه روش های ارزشیابی (1-مدل هدف مدار تایلر 2- روش ادیورنه 1 3-روش دفیلیپس 2 4- روش کرک پاترک 5- مدل آزمایش اجتماعی

1-Ediorrne
2-Dephilips

6- مدل ارزشیابی مبتنی بر مدافعه 7- مدل سالیوان 8- روش TV.S2 ) می تواند پاسخگوی
اثربخشی یا عدم اثر بخشی برنامه های آموزشی باشد همچنین محقق بیان می دارد که روش های مزبور اغلب نقش های تربیتی و اثربخشی را از ابتدای شروع آموزش تا مدت ها پس از آموزش را در بر می گیرد.
محمدی ، سعید ( 1389) در پژوهشی تحت عنوان “راه کارهای افزایش بهره وری “از روش ارزشیابی سیستمی (CIPPO) نامبرده است و از این روش با عنوان روشی امتحان شده ، دقیق و همه جانبه یاد می کند که اگر به دقت این روش به کار گرفته شود می تواند نتایج سود مند و کاربردی داشته باشد.
2-4-2- تحقیقات خارجی
جودیت کالدر(2002)در مقاله ای تحت عنوان “به کار گیری روش های چند گانه ارزیابی توسعه امور مشارکتی در کارگاه ها”می نویسد:مهارت ارزیاب در استفاده از مدل ارزشیابی سیستمی CIPPO))بسیار مهم است.ومی تواند بابه کارگیری چند روش ارزشیابی به نتایج سودمندی دست یابد. جمع اوری اطلاعات دقیق در به کارگیری روش ارزشیابی سیستمی (CIPPO) بسیار حائز اهمیت است وبرداشتن با اطمینان پنج گام ارزیابی می تواند مشکلات برنامه رامشخص سازد،وهمچنین به وضوح بیان می داردکه کدام مرحله احتیاج به بازبینی دارد.
در ارزشیابی آموزش روشهای توسعه امور مشارکتی درکارگاه ها در مرحله چهارم ارزشیابی (نتیجه) productنشان داده شدکه درمحل کار آموزش های داده شده جوابگوی انجام امور مشارکتی نبوده و کار گران پس از مدتی مجددا به انجام کارهای فردی روی می آورند.
دانشگاه غربی میشیگان(2003)در تحقیقی با عنوان” ارزیابی آموزش های پزشکی با استفاده از مدل ارزشیابی سیستمی CIPPO))”مراحل مختلف آموزش پزشکی را با این روش مورد ارزیابی قرار دادند و به این نتیجه رسیدندکه آموزش های پزشکی درمرحله(فرایند) Processباید تجدیدنظر شود وبرای بهبوداجرای برنامه اقدام نمایند.و مراحلی از برنامه که باعث اتلاف وقت وصرف هزینه می شد حذف شودوبرخی مراحل عملی دراجرای برنامه های آموزشی را تقویت نمایند.
مایکل مور(2009)مدیر مشهور وناموربرنامه های دانشگاهی در ارزیابی اهداف کلی آموزش دانشگاهی ایالت متحده آمریکا با استفاده از روش سیستمی ارزشیابی CIPPO))به این نتیجه رسیده است که تغییرات درهر یک از مراحل پنجگانه محتوا-داده-فرایند-برون داد واسطه ای –برون داد نهایی(بازخورد)صورت بگیردبا ارزیابی مجدد برنامه باید تغییرات را اعمال کرد.
باید در هر مرحله که هدف نهایی را پوشش نمی دهد بازنگری کردوبا نگاهی دوباره به تنظیم وتغییر برنامه پرداخت.
کیو یانگ نسینگ،شی جر لیو،هولین تسای،تین شنگ تسای محققین دانشگاه ترینگتون تایوان(2010)طی پژوهش”استفاده از مدل ارزشیابی سیستمی(CIPPO)درارزیابی دوره آموزشی مهندسی نانو تکنولوژی”به این نتیجه رسیدند که در مرحله سوم ارزشیابی (process) فرایند واجرای آموزش از سوی اساتید بی صبری،کم طاقتی و ناشکیبایی دیده میشود.
با کشف این موضوع مسئولان دانشگاه درصددرفع معضل برآمدند.
این که از روش ارزشیابی سیستمی (CIPPO) برای نقد و بررسی سوره ای از قرآن کریم استفاده شود و آیات سوره ای از قرآن با این روش تحلیل شود در این تحقیق برای نخستین بار صورت می گیرد که با یاری خداوند متعال و با پیشنهاد و تایید اساتید و صاحب نظران بزرگوار حوزه و دانشگاه برای این پژوهش سوره مبارکه انشراح که دارای مضامین تربیتی و مدیریتی والایی می باشد انتخاب گردید.

فصل سوم:
روش شناسی

3-1- مقدمه
در این فصل روش تحقیق، و دلایل به کارگیری استفاده از 6 تفسیر معتبر قرآن کریم (1- تفسیر راهنما آیت ا… هاشمی رفسنجانی 2- تفسیر نسیم حیات، استاد ابوالفضل بهرام پور 3- تفسیر مجمع البیان، طبرسی (ره) 4- تفسیر نوین، استاد محمدتقی شریعتی 5- تفسیر المیزان، علامه محمّد حسین طباطبایی 6- تفسیر نمونه آیت ا… مکارم شیرازی) و ارجحیت این تفاسیر نسبت به سایر منابع تفسیری عنوان می گردد.
همچنین شیوه استخراج و تدوین منشور تربیتی، مدیریتی از متن سوره مبارکه انشراح به کمک مدل ارزشیابی سیستمی CIPPO بیان می گردد.
3-2- روش تحقیق
با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق مورد نظر، روش پژوهش صرفاً یک مطالعه اسنادی، توصیفی در راستای پوشش دهی به خلأهای موجود بویژه در فضاهای آموزشی در راستای اسلامی کردن ارزش ها می باشد.
برای رسیدن به اهداف تحقیق قرآن کریم به عنوان مرجع اصلی و سایر تفاسیر موضوعی معتبر و متقن مرتبط با آراء گوناگون صاحب نظران حوزه و دانشگاه در نظر گرفته شده است.
پس از تحلیل تمامی مفاهیم مرتبط با سوره مبارکه انشراح به کمک آرا صاحب نظران در راستای تدوین منشور تربیتی، مدیریتی به کمک مدل ارزشیابی با سیستمی CIPPO گام بر خواهیم داشت.
3-3- روش گردآوری اطلاعات
شیوه تجمع اطلاعات مورد نظر تحقیق جهت رسیدن به هدف نهایی و کلی روش کتابخانه ای و اسنادی می باشد که بر اساس هدف اصلی تحقیق منابع متعددی که در ادامه آمده است مورد بررسی قرار می گیرد.
3-4- دلایل انتخاب 6 تفسیر
3-4-1- تفسیر راهنما (آیت ا… هاشمی رفسنجانی)
در تفسیر بیست جلدی راهنمای آیت ا… هاشمی رفسنجانی
الف) سعی بر آن بوده هر موضوع و مفهوم که از آیات شریفه قرآن استفاده می شود، به صورت مستقل ذکر کرده از این رو، به تناسب هر آیه چندین برداشت در ذیل قرآن قرار گرفته و در مواردی نیز نحوه استفاده از آیه تبیین گردیده است.
ب) در این تفسیر، آن دسته از روایات که جنبه تفسیری دارد و محقق را در فهم مقصود آیه یاری می کند، آمده است، البته در گزینش روایات به معیارهایی نظیر متن، سند و خصوصیات دیگر توجه شده است. این روایات در پایان هر آیه ذکر گردیده تا خواننده هنگام مراجعه به آیه، به روایات آیه نیز دسترسی داشته باشد.
ج) این تفسیر از روش بدیعی در ارائه مفاهیم موضوعات قرآنی استفاده کرده است. ارائه تفسیر قرآن به این سبک، در تدریس و تفهیم مطالب قرآنی، موفقیت های فراوانی در پی خواهد داشت.
3-4-2- تفسیر نسیم حیات (ابوالفضل بهرام پور)
استاد ابوالفضل بهرام پور مقدمه تفسیر نسیم حیات چنین می نویسند: «بسیاری از مردم علاقه دارند که از قرآن مفهومی بیش از حدّ ترجمه بدانند. یعنی می خواهند تفسیر آیه و یا سوره مورد نظر را به دست آورند.
ولی با این مشکل مواجه می شوند که تفسیرهای موجودی که در دست دارند، طولانی و مفصل است. در این تفسیرها غالباً آراء مختلف تفسیری یا مسائل ادبی و گاهی شرح الفاظ و مشتقات آن به میان آمده و موجب گردیده که شخص نتواند به آسانی لبّ مفهوم و منظور آیه را به دست آورد.
با توجه به شرایط شغلی و تحصیلی فرصت اکثر مردم برای مطالعه، حجم خود قرآن، حجم قابل قبولی است. ولی مسلمانان غیرعرب برای بدست آوردن مفاهیم و پیام های قرآن لزوماً به تفسیر احتیاج دارند و تفسیرهای که غالباً در مجلات پرحجمی در دسترس است، بسیاری از مردم را از نزدیک شدن به قرآن بی نصیب ساخته است. زیرا آنها فرصت چنین مطالعه ای را نمی یابند و طبعاً تفسیری لازم است که حجم آن محدود و متناسب با فرصت آنها باشد.
کم حجم بودن تفسیر نسیم حیات به این معنا نیست که ما از شرح ضروری مطالب قرآن صرف نظر کرده ایم، بلکه آنچه مربوط به هدایت انسان است شرح گردیده و حتی نکته های غیرلازم را حذف نموده ایم.
نظر به اینکه در این تفسیر قرار بر اختصار و حذف مطالب و احتمالات غیرلازم است، تا آنجا که ممکن بوده از تکرار مطالب پرهیز شده است.
3-4-3- تفسیر مجمع البیان (طبرسی (ره)
مجمع البیان نام تفسیر بلندآوازه و مهمترین و جامع ترین تفسیر از میان دو یا سه تفسیری است که شیخ امین الدین ابوعلی فضل بن حسن طبرسی مشهدی (468-548 هـ.ق) نگاشته است.
قرن ششم هجری آغاز رویکرد نوین به تفسیر قرآن و پیدایش اسلوب و سبک تفسیرگری تحلیلی، ادبی بلاغی و نگرش استنباط گرانه به قرآن و قرآن پژوهی است.
تفسیر مجمع البیان دانش تفسیر قرآن به ویژه از منظر شیعی را تعالی و ارتقای افزون بخشید.
مجمع البیان تنها تفسیر شیعی است که پیش از وی از اسلوب تفسیر مأثور و نقلی گذر کرده و طرح نو در عرصه قرآن پژوهی در افکنده بود زیرا به حقیقت در بخش معانی قرآن، اسرار بدیعی را در برگرفته و در حوزه الفاظ فراخنای وسیعی از واژگان را در آغوش کشیده است. و به گردآوری بدون تبیین و نظم و سامان دهی بدون تحقیق بسنده نکرده است. مجموعه این شاخص ها و بایستگی ها سبب شده تا طبرسی تبیان را الگوی تفسیر خود را قرار دهد.
تفسیر مجمع البیان در طبقه بندی تفاسیر، در زمره تفسیرهای جامع جای می گیرد.
جامعیت یک تفسیر به این

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع اجرای برنامه، برنامه آموزشی، برون داده، دانشگاه تهران Next Entries منبع پایان نامه با موضوع پیامبر (ص)، مجمع البیان، تفسیر قرآن، روش تفسیری