منبع پایان نامه با موضوع متون پهلوی، ایران باستان، درخت آسوری

دانلود پایان نامه ارشد

ب می‏شود و از لحاظ زبانی به فارسی نو نزدیک است و این احتمال وجود دارد که بعدها در آن دستکاری‏هایی صورت گرفته است، زیرا نفوذ فارسی نو در آن دیده می‏شود. این رساله درباره‏ی خجستگی روز ششم فروردین (که در ایران باستان روز خرداد نامیده می‏شد) است.
احتمال دارد این رساله در اواخر دوره‏ی ساسانی تألیف شده باشد اما در نثر آن بعدها دستکاری کرده باشند زیرا جای پای نفوذ فارسی در آن دیده می‏شود. متن این رساله در مجموعه‏ی متون پهلوی به چاپ رسیده و چند بار نیز به فارسی ترجمه شده است (تفضلی، 1376: 294). این متن نخستین بار توسط دستور کیخسرو جاماسب جی جاماسب آسا نا در سال 1900 ترجمه شده است (عریان، 1371: 33).

2-4 نسخه‏ها

تاریخ کتابت نسخه‏های خطی پهلوی موجود با زمان تألیف این متون (قرن سوم هجری/ نهم میلادی) نسبتاً فاصله‏ی زیادی دارد. قدیمی‏ترین نسخه‏های موجود به فرن چهاردهم برمی‏گردد که بیشتر آن در کرمان نوشته شده است. نسخه‏های موجود در هند از روی نسخه‏هایی که از ایران به هند برده شده است، می‏باشد. اما بیشتر نسخه‏های موجود در قرن‏های 18 و 19 انجام شده‏اند. در شیوه نگارش نسخه‏های ایرانی و هندی از نظر قلم تفاوت‏هایی وجود دارد (تفضلی، 1386: 325).
مجموعه‏ی DP: نسخه‏ای کهن که متعلق به دستور پشوتن سنجانا بوده است و تاریخ کتابت ندارد و مشتمل بر این متون است. بخشی از جاماسپ‏نامه‏ی پهلوی، بخشی از اندرز آذرباد مهرسپندان، ماه فروردین روز خرداد، درخت آسوری، گزارش شطرنج، پنج خیم روحانیان، آیین‏نامه‏نویسی، پیمان زناشویی، واژه‏ای چند از آذرباد مهرسپندان ، داروی خرسندی، سور سخن، آمدن شاه بهرام ورجاوند وخیم و خرد فرخ‏مرد که جز جاماسب‏نامه همه در متون پهلوی چاپ شده‏اند.

فصل سوم
حرف نویسی، آوانویسی، ترجمه و ‏یادداشت‏ها

PWN ŠM Y d’t’l ‘whrmzd
Pad n¦m īd¦d¦r Ohrmazd
به نام آفريننده اوهرمزد

BYRH Y plwltyn’ YWM Y hwrdt
m¦h ī Frawardīn r©z ī Hord¦d
ماه فروردين روز خرداد

1
pwrsyt ‘hlwb’ zltw (h)øt MN ‘whrmzd AYK ME l’d mltwm’n BYRH plwltyn’ YWM Y hwrdt MN ‘p ̅’ryk YWMyh’ PWN MS W ŠPYL W gl’myk-tl YHSNN-d.
pursīd ahlaw Zardu (x)øt az Ohrmazd kª ا r¦y mard©m¦n m¦h Frawardīn r©z ī Hord¦d az ab¦rīg r©zīh¦ pad meh ud weh ud gr¦mīg-tar d¦r§nd.

1
اهلو1زردشت2 از اوهرمزد پرسيد كه براي چه مردمان ماه فروردين روز خرداد [را] از ديگر روزها بزرگتر3، بهتر4 و گرامي‌تر مي‌دارند.

2
‘whrmzd pshw’ YHBWN-t AYK spyt’m’n zltw (h)øt BYRH Y plwltyn’YWM Y hwrdt HYA Y gyh’nyk’n d’t HWE-m.
Ohrmazd passox d¦d kª Spit¦m¦n Zardu (x)øt m¦h ī Frawardīn r©z ī Hord¦d gy¦n ī g§h¦nīg¦n d¦d h§m.

2
اوهرمزد پاسخ داد كه ]ای[زردشت سپيتمان، ماه فروردين روز خرداد جانِ جهانيان دادم (=آفریدم).

3
BYRH Y plwltyn’ YWM Y hwrdt ‘dl-yc ‘n’ylc bwn pyt’k YHWWN-t.
m¦h ī Frawardīn r©z ī Hord¦d §r-iz an§r-iz bun payd¦g bªd.

3
ماه فروردين روز خرداد، بن ايراني و نيزغير ايراني پيدا بود (=پیدا شد).

4
BYRH plwltyn’ YWM Y hwrdt g’ywkmlt BYN gyh’n OL pyt’kyh YATWN-t.
m¦h Frawardīn r©z ī Hord¦d Goy©mart andar g§h¦n © payd¦gīh ¦mad.

4
ماه فروردين روز خرداد، كيومرث1 در جهان به پيدايي آمد.

5
BYRH plwltyn YWM Y hwrdt g’ywkmlt ‘lzwl BRA YKTWN-t’.
m¦h Frawardīn r©z ī Hord¦d Gay©mart Arzªr b§ ©zad.

5
ماه فروردين روز خرداد، كيومرث [ديو] ارزور1 [را] بكشت2.

6
BYRH plwltyn YWM Y hwrdt myhlyh W myhly’nyh MN zmyk pr’c lwst.
m¦h Frawardīn r©z ī Hord¦d mihrīh ud mihriy¦nīh az zamīg fr¦z rust.

6
ماه فروردين روز خرداد مهري و مهريانه1 از زمين فراز رُست]ند[2.

7
BYRH plwltyn YWM Y hwrdt hwøn’k Y pyød’t BYN gyh’n OL pyt’kyh mt.
m¦h Frawardīn r©z ī Hord¦d H©øang ī p§ø-d¦d andar g§h¦n © payd¦gīh mad.

7
ماه فروردين روز خرداد، هوشنگ پيشداد1 در جهان به پيدايي آمد.

8
BYRH plwltyn YWM Y hwrdt thmwlp ‘hlmn Y dlwnd PWN b’lk’ OBYDWN-t 30 ŠNT.
m¦h Frawardīn r©z ī Hord¦d Tahmurip Ahreman ī douwand pad b¦rag kard sīh s¦l.

8
ماه فروردين روز خرداد، تهمورث1، اهريمن2 ناپاك [را] سي سال اسب [خود] كرد (=گرفت).

9
BYRH plwltyn YWM Y hwrdt ym gyh’n ‘py-mlk krt ‘py-zlm’n krt.
m¦h Frawardīn r©z ī Hord¦d ¬am g§h¦n ab§-marg kard ab§-zarm¦n kard.

9
ماه فروردين روز خرداد، جم1 جهان [را] بي‌مرگ كرد، بي‌پيري كرد.

10
BYRH plwltyn’ YWM Y hwrdt ym ptm’nk MN dwøhw BRA YHYTWN-t W BYN gyh’n OL pyt’kyh mt.
m¦h Frawardīn r©z ī Hord¦d ¬am paym¦nag az duøox b§ ¦ward ud andarg§h¦n © payd¦gīh mad.

10
ماه فروردين روز خرداد، جم پيمانه1 از دوزخ بياورد و در جهان آشكار شد.

11
BYRH plwltyn YWM Y hwrdt ym ‘stwkd’nyh’ kn-t OL ANŠWTA’n plmwt kntn’ AMT-ø’n plmwtk Y ym HZYTWN-t YWM PWN nwk-lwc krt W nwk-lwc ŠM HNHTWN-t.
m¦h Frawardīn r©z ī Hord¦d ¬am ast©d¦nīh¦ kand © mard©m¦n framªd kandan ka-ø¦n framªdag ī ¬am dīd r©z pad n©g-r©z kard ud n©g-r©z n¦m nih¦d.

11
ماه فروردين روز خرداد، جم استودان‌ها [را] كرد1 و به مردمان [نيز] فرمان كردن داد، وقتي كه ايشان فرموده‌ي جم را ديدند، روز به نوروز كردند و نوروز نام نهادند.

12
BYRH plwltyn YWM Y hwrdt plytwn HLKWNøn Y gyh’n krt.
m¦h Frawardīn r©z ī Hord¦d Fr§d©n baxøiøn ī g§h¦n kard.

12
ماه فروردين روز خرداد، فريدون1 جهان را تقسیم كرد.

13
hlwm OL slm d’t W twlkst’n OL twc d’t ‘yl’n øtr’ OL ‘ylyc d’t’.
Hr©m © salm d¦d ud Turkest¦n © Tªz d¦d Er¦n øahr © Eriz d¦d.

13
رُم [را] به سلم1 داد و تركستان [را] به توز2 داد. ايرانشهر [را] به ايرج3 داد.

14
W 3 dwhtl bwht hwslw’ t’cyk’n ø’ BRA BOYHWN-st W PWN NYŠEyh BRA pwsl’n YHBWN-t.
ud s§ duxtar boxt Husraw T¦zīg¦n ø¦ b§ xw¦st ud pad zanīh b§ pusar¦n d¦d.

14
و سه دختر بخت خسرو1 تازيگان شاه [را] بخواست و به زني به پسران داد.

15
slm W twc BYN ABYtl ‘bwltplm’n OZLWN-t HWE-d W ‘dlyc Y AH Y NPŠE l’d BRA YKTWN-t HWE-d.
Salm ud Tªz andar pidar a-burd-fram¦n øud h§nd ud Eriz ī br¦d ī xw§ø r¦y b§ ©zad h§nd.

15
سلم و توز در برابر پدر نافرمان شدند و ايرج برادر خويش را بكشتند.

16
BYRH plwltyn YWM Y hwrdt mnwøcyhl QDM kyn Y ‘ylØ bylwn mt W slm W twc l’d PWN kyn’ Y ‘ylc BRA YKTWN-t.
m¦h Frawardīn r©z ī Hord¦d ManªøØihr abar k§n ī Eriz b§r©n mad ud Salm ud Tªz r¦y pad k§n īĒriz b§ ©zad.

16
ماه فروردين روز خرداد، منوچهر1 بر كينه‌ي ايرج بيرون آمد و سلم و توز را [از] براي كينه‌ي ايرج بكشت2.

17
BYRH plwltyn’ YWM Y hwrdt s’m Y nylym’n’n sn’yck ŠDYA l’d BRA YKTWN-t.
m¦h Frawardīn r©z ī Hord¦d s¦m ī Nirīm¦n¦n San¦w§zag d§w r¦y b§ ©zad.

17
ماه فروردين روز خرداد، سام نريمانان1 سناوزگ‌ديو2 را بكشت.

18
BYRH plwltyn’ YWM Y hwrdt s’m Y nylym’n’n ‘Ø Y d’hk l’d BRA YKTWN-t.
m¦h Frawardīn r©z ī Hord¦d S¦m ī Nirīm¦n¦n ¦z ī Dah¦g r¦y b§ ©zad.

18
ماه فروردين روز خرداد، سام نريمانان اژدهاك1 را بكشت.

19
BYRH plwltyn YWM Y hwrdt g’ywkmlt ‘lzwl ‘hlmn hwnøk BRA YKTWN-t.
m¦h Frawardīn r©z ī Hord¦d Gay©mart Arzªr Ahreman hunuøak b§ ©zad.

19
ماه فروردين روز خرداد، كيومرث ارزور1 فرزند اهريمن را بكشت.

20
BYRH plwltyn YWM Y hwrdt kdhwslwb syd’whø’n pl’sy’k Y twl PWN kyn Y AB’ Y NPŠE BRA YKTWN-t.
m¦h Frawardīn r©z ī Hord¦d kay-husraw Siy¦waxø¦n Fr¦siy¦g ī Tªr pad k§n ī pid ī xw§ø b§ ©zad.

20
ماه فروردين روز خرداد كي‌خسرو1 پسر سياوش2 افراسياب3 توراني را [از] براي كينه‌ي پدر خويش بكشت.

21
BYRH plwltyn YWM Y hwrdt kdhwslb syd’whø’n PWN økwh OL Y glwtm’n OZLWN-t.
m¦h Frawardīn r©z ī Hord¦d kay-husraw Siy¦waxø¦n pad øk©h © gar©dm¦n øud.

21
ماه فروردين روز خرداد، كي‌خسرو پسر سياوش باشكوه به گرودمان1 رفت.

22
BYRH plwltyn YWM Y hwrdt mnwøcyhl W ‘ylø Y øp’ktgl zmyk MN pl’sy’k Y twl ‘p’c YNSBWN-t.
m¦h Frawardīn r©z ī Hord¦d ManªøØihr ud Ereø ī ø§b¦g-tigr zamīg az Fr¦siy¦g ī Tªr ab¦z stad.

22
ماه فروردين روز خرداد، منوچهر و آرش1 چابك‌تير سرزمين را از افراسياب توراني باز گرفت]ند[2.

23
BYRH plwltyn YWM Y hwrdt kdhwslwb syd’whø’n p’thø’yh OL lwl’sp ‘pspwlt BNPŠE PWN pylwcklyh OL glwtm’n OZLWN-t.
m¦h Frawardīn r©z ī Hord¦d kay-husraw Siy¦waxø p¦dixø¦yīh © Lur¦sp abespurd xwad pad p§r©zgarīh © gar©dm¦n øud.

23
ماه فروردين روز خرداد، كي‌خسرو پسر سياوش پادشاهي به لهراسب1 سپرد [و] خود با پيروزگري به گرودمانشد (=رفت).

24
BYRH plwltyn YWM Y hwrdt zltw (h)øt Y spyt’m’n Ol wynøn W hmpwrskyh ‘whrmzd Y hwt’y YHMTWN-yt.
m¦h Frawardīn r©z ī Hord¦d Zardu (x)øt ī Spit¦m¦n © w§niøn ud ham-pursagīh Ohrmazd ī xwad¦y rasīd.
24
ماه فروردين روز خرداد، زردشت سپيتمان به ديدار و همپرسگي هرمزد خداي رسيد.

25
BYRH plwltyn YWM Y hwrdt zltw (h)øt Y spyt’m’n dyn’ m’zdysn’n MN ‘whrmzd Y hwt’y BRA MKBLWN-t.
m¦h Frawardīn r©z ī Hord¦d Zardu (x)øt ī Spit¦m¦n d§n ī m¦zd§sn¦n az Ohrmazd ī xwad¦y b§ padīrift.

25
ماه فروردين روز خرداد، زردشت سپيتمان دين مزديسنان از اوهرمزد خداي بپذيرفت.

26
BYRH plwltyn YWM Y hwrdt kd-wøt’sp-ø’ dyn’ MN zltw (h)øt BRA MKBLWN-t.
m¦h Frawardīn r©z ī Hord¦d kay-wiøt¦sp-ø¦ d§n az Zardu (x)øt b§ padīrift.

26
ماه فروردين روز خرداد، كي‌ويشتاسپ‌شاه1 دين از زردشت بپذيرفت.

27
BYRH plwltyn YWM Y hwrdt 10 8 MNDOM PWN 10 8 ŠNT OL hwslwb ‘whrmzd’n YHMTWN-yt.
m¦h Frawardīn r©z ī Hord¦d dah haøt Øiø pad dah haøt s¦l © husraw Ohrmazd¦n ras§d.

27
ماه فروردين روز خرداد، هجده چيز به هجده سال به خسرو هرمزدان1 رسيد.

28
BYRN plwltyn YWM Y hwrdt w’hl’m Y wlc’wnd MN hndwk’n OL pyt’kyh YATWN-yt.
m¦h Frawardīn r©z ī Hord¦d Wahr¦m ī Warz¦wand az hindªg¦n © payd¦gīh ¦y§d.

28
ماه فروردين روز خرداد، بهرام ورجاوند1 از هندوستان ظهور می‌کند.

29
BYRH plwltyn YWM Y hwrdt pyøywtwn Y wøt’sp’n MN KNgdc OL ‘yl’n øtr’ YATMN-yt W dyn Y m’zd (y)sn’n lwb’k OBYDWN-X.
m¦h Frawardīn r©z ī Hord¦d p§øy©tan ī wiøt¦sp¦n az gang-diz © Ēr¦n øahr ¦y§d ud d§n ī m¦zd§sn¦n raw¦g kun§d.

29
ماه فروردين روز خرداد، پشوتن1 پسر ويشتاسپ از كنگدژ2 به ايرانشهر مي‌آيد و دين مزديسنان را رواج مي‌دهد.

30
BYRH plwltyn YWM Y hwrdt hwløytl Y zltw (h)øt’n OL wynøn W hmpwrsøn Y ‘whrmzd hwt’y YHMTWN-yt W dyn’ Y m’zd (y)sn’n MN ‘whrmzd hwt’y PWN ‘ywb’l BRA c’ø-yt W wlm BRA OBYDWN W hwløyt l’d PWN mdy’n Y ‘sm’n QDM nymlwØ 10 YWM øp’n LAWHL OHDWN-yt W mltwm’n l’d PWN dyn Y m’zd (y)sn’n ‘pygwm’n BRA OBYDWN-X W hc’lk Y hwløytdl’n bwn YHWWN-yt W ZK Y zltw (h)øt’n PWN LOYŠE YHWWN-yt.
m¦h Frawardīn r©z ī Hord¦d huø§dar ī zardu (x)øt¦n © w§niøn ud

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع واژه نامه، ریشه شناسی، خسرو پرویز، دستور زبان Next Entries منبع پایان نامه با موضوع اهورامزدا