منبع پایان نامه با موضوع قیمت گذاری، محصولات کشاورزی، کشاورزان خرده مالک، نیروی کار

دانلود پایان نامه ارشد

تا یک سوم محصول به عنوان اجاره زمین پرداخت شود اجازه داده شده است. این گونه برنامه ها در واقع یک نوع مدل کشاورزی دهقانی یا نظام رعیتی بوده اند که معمولا سبب بدهی کشاورزان شده و نتوانسته اند تاثیرات مثبت چندانی داشته باشند. در کشور ما نیز شیوه های مختلفی از این گونه روشها تجربه شده اند است که از جمله گسترده ترین و مهمترین آنها نظام مالک ورعیتی می باشد که مالکین نیروی کار را از افراد دیگر اجاره کرده و در عوض سهمی از محصول که معمولا یک چهارم می باشد به آنها می دهند. در اولین دهه از قرن بیستم میلادی قراردادهای همکاری در قالب گروه بین کشاورزان بسته شده است. برای نمونه در “جزیرا” در مرکز سودان کشاورزی قراردادی را برای تولید پنبه در قالب یک توافق اجاره زمین امضاء کردند و این خود منشأ قراردادهای کوچکتر دیگر شده است (با او من4،2000).
کشاورزی براساس قراردا های متقابل بین کشاورزان از یک طرف و ارائه دهندگان خدمات از سوی دیگر با هدف تولید و فروش محصولات کشاورزی یکی از پیشرفته ترین نوع قراردادها است که می تواند در صورتی که به نحو علمی مدیریت شود زمینه ساز تحرک در تولید و صادرات محصولات کشاورزی باشد. عمده این قراردادها بر مبنای توافقات آتی و قیمت های از قبل تعیین شده هستند. ماهیت این قرادادها بر التزام خریداران به ارائه خدمات لازم و خرید محصولات است. در صورت مدیریت کارآمد این قراردادها وسیله ای برای توسعه بازارها و انتقال تکنولوژی جدید هستند که هر دو طرف قرارداد از منافع آن بهره خواهند برد. چنین قردادهایی هم از نظر نوع محصولات و هم از نظر روش انعقاد قرارداد از تنوع بسیار زیادی برخوردار هستند. اجرای چنین قراردادهایی در کشور ما به دلیل وجود کشاورزی خرده مالکی از یک سو و نیز ضعف سیستم دولتی در ارائه خدمات مورد نیاز به کشاورزان از سوی دیگر و بخصوص برای مانند پسته که یک محصول صادراتی بوده و رعایت استانداردهای کیفی، ملاک هستند بسیار ضرورت دارد. البته لازمه موفقیت این قراردادها التزام بلند مدت طرفین قرارداد به مفاد آن است. (صداقت، 1385، 6).

2-6-1-2- نمونه های بارز قرارداد های کشاورزی
معمولا قراردادهای کشاورزی را در سه زیر گروه قرار می دهند که در زیر به اختصار ماهیت هر یک را توضیح می دهیم:
قراردادهای مربوط به بازار:
در این نوع از قرار ها که معمولا به آنها قراردادهای خرید آتی گفته می شود، کمیت، زمان معامله و قیمت محصولی را که می بایست در بازار مبادله شود را از قبل تعیین می کنند.
قرارداد های تهیه منابع تولید:
در این نوع از قرارداد ها نوع محصولی را که می بایست کشت شود ، برخی از مهمترین عملیات تولیدی لازم الاجرا، کیفیت محصول و نهاده ها و خدماتی که می بایست به کشاورز ارائه شوند، آورده می شوند.
قرارداد های مدیریت تولید:
این دسته از قراردادها بیشتر برای واحدهای مادر و بزرگ اجرا می شوند، به طور مستقیم فرآیند نیروی کار و تولید محصولات را قانونمند نموده و به آن شکل می بخشد.
لازم به ذکر است که اگر چه هر یک از این قراردادها می توانند به تنهایی اجرا شوند ولی اگر بتوان همه آنها را در یک قرارداد تجمیع نمود و به اجرا گذاشت، به نظر می رسد که کارایی و نتیجه بهتری را به دنبال داشته باشد(صداقت، 1385، 8).
2-6-1-3-مزایای قراردادهای متقابل:
این قراردادها مزایای متعددی هم برای کشاورزان و هم خریداران(سرمایه گذاران) دارند(چارلز و اندرو5، 2001). چنین به نظر می رسد که چنین مزایایی هم برای کشاورزان وهم برای سرمایه گذاران در کشور ما نیز مترتب باشد، که البته این به میزان زیادی به نحوه اجرا ومدیریت آنها بستگی دارد.

2-6-1-3-1- مزایا برای کشاورزان:
1- نهاده ها و خدمات مورد نیاز توسط سرمایه گذار تأمین می شود و این می تواند به افزایش بهره وری تولید کمک کند.
2- معمولا تأمین نهاده ها و خدمات به صورت اعتباری و از طریق پیش پرداخت توسط سرمایه گذار تأمین می شود.
3- این قرارداد ها تکنولوژی های جدید معرفی و مهارتهای جدید را آموزش می دهند.
4- ریسک قیمتی برای تولید کننده حذف می شود، به دلیل اینکه قیمت مبادله از قبل تعیین می شود.
5-بازار های جدید در اختیار کشاورزان خرده مالکی نیست را در اختیار می گذارد.
2-6-1-3-2- مزایا برای سرمایه گذار:
1- انعقاد قراردادهای متقابل با کشاورزان خرده مالک از دیدگاه اجتماعی و سیاسی بر سایر کشاورزان مرجح است و از یک دیدگاه کلان چون بیشتر کشاورزان در کشور ما خرده مالک هستند، اجرای این قراردادها در مجموع می تواند نتایج بسیار موثری داشته باشد.
2- قرادادهای متقابل با کشاورزان کوچک، محدودیت خرده مالکی را حل می کند و پیامدهای اقتصادی مثبت ناشی از صرفه های مقیاس را به دنبال دارد.
3-چون ریسک تولید را بایستی کشاورز قبول کند، بنابراین ریسک سرمایه گذار کاهش می یابد و وی محصول مطمئن را در زمان برداشت در اختیار می گیرد. در این شرایط سرمایه گذار می تواند از قبل برای عرضه و فروش محصول برنامه ریزی نماید.
4-باتوجه به اینکه بر اساس قرارداد کشاورز امکان دریافت خدمات لازم را پیدا می کند، بنابراین به یقین کیفیت محصول تولیدی افزایش می یابد.
5-صادر کننده امکان برنامه ریزی برای بازاریابی علمی وصادرات پیدا می کند. بدین صورت که او می تواند دوباره براساس قراردادهای داخلی با شرکای تجاری خود قرارداد امضاء کند و از همه مهمتر اینکه به تعهدات خود نسبت به آنها به موقع عمل کند.
چنین قراردادهای در صورتی که با دقت وعلمی برنامه ریز ی و اجرا نشود، با مشکلاتی موجه می باشند. ازجمله موارد تهدید کننده را می توان تمایل به ایجاد انحصار از طرف سرویس دهندگان و یا عدم پایبندی به قراردادهای منعقده از هر دو طرف قرارداد دانست. البته با توجه به منافع بی شمار مترتبه، چنین مشکلاتی را نمی توان مانع و یا بهانه ای برای عدم اجرای آنها دانست و باید سعی شود تا سوء مدیریت احتمالی کاهش داده شود و بسترهای قانونی، سازمانی، مالی و اجرایی لازم فراهم گردد.
2-6-1-4- پیش شرطهای لازم برای انعقاد و اجرای موفقیت آمیز قرارداد های متقابل
برای انعقاد و موفقیت اجرایی قرارداد های کشاورزی، پیش شرطهایی لازم است که از جمله می توان به وجود بازار سود آور،شرایط مناسب محیطی و اجتماعی و بالاخره حمایتهای دولتی اشاره کرد که در زیر به طور اختصار توضیح داده می شود.
1-بازار سودآور: منظور اینکه کشاورز می بایست نسبت به بازدهی اقتصادی فعالیت خود اطمینان داشته باشد ومطمئن باشد که در صورت اشتغال بازدهی مناسبی را نسبت به سایر موارد کسب خواهد نمود .کشاورز همچنین باید آماده پذیرش ریسک فعالیت خود باشد. ازطرف دیگر سرویس دهندگان بایستی بازار مناسبی را که دربلند مدت بتوانند محصول را در آن عرضه کند در اختیار داشته باشند.چنین به نظر می رسد که در این راستا زمینه برای چنین قراردادهایی روی محصول پسته فراهم است، بدین دلیل که تولید پسته تنها گزینه فرآوری کشاورزان در اغلب مناطق پسته کاری ایران است و از طرف دیگر زمینه برای صادرات سود آور پسته ایران از قبل فراهم می باشد.
2- محیط فیزیکی، فرهنگی واجتماعی مناسب: منظور اینکه علاوه بر یک بازار سود آور که در بند 1 نیز به آن اشاره شد، لازم است تا زیر بناهای فیزیکی، فرهنگی و اجتماعی نیز فراهم گردد. زیر ساختهای فیزیکی مانند شرایط مناسب تولید،راههای ارتباطی مناسب،صنایع فرآوری و بالاخره زیر ساختهایی مانند آب، برق و….. .شرایط مناسب مالکیت مانند دسترسی بلند مدت به زمین مورد نظر که از طریق مالکیت شخصی مالک ویا اجاره بلند مدت محقق میشود، نیز بسیار مهم وضروری است.منابع تامین نهاده های کشاورزی وخدمات مورد نظر باید کاملا مشخص و مطمئن باشند. از طرفی ساختار فرهنگی مناسب و مقبولیت اجتماعی نیز از مواردی است که باید با آموزشهای لازم توسعه یابند. در خصوص محصول پسته چنین به نظر می رسد که در گذشته زیر بناهای فیزیکی مناسب شکل گرفته اند و نظام مالکیت خصوصی مناسب نیز فراهم است. موانعی که در این راستا وجود دارند، یکی عدم اطمینان به سیستم تامین وتوزیع نهاده ها وخدمات کشاورزی فعلی ودیگری بستر فرهنگی واجتماعی سنتی، پیشروی هر گونه تغییردر سیستم مدیریتی مزرعه است،که البته می توان در یک برنامه هدفدار میان مدت بستر لازم را فراهم نمود.
3 –حمایت ها ی دولتی : حمایت های دولتی از قرارددادهای کشاورزی هم از جهت تهییه قوانین مورد نیاز برای اجرا ونظارت بر حسن اجرای آنها بسیار مهم است. عدم دخالت دولت بویژه از بعد قانونگزاری و سیاستگذاری می تواند زمینه را برای گریز از مفاد قرارداد از هرطرف فراهم نموده ودرنتیجه کارایی سیستم راکاهش دهد . البته ملاک بایستی عدم دخالت درهمه امور مربوطه و پرهیز از قوانین دست و پاگیر باشد ودولت باید نقش تسهیل کننده داشته باشد. سرویس های پایه ای که یا از عهده بخش خصوصی خارج بوده و یا مایلی برای ارائه آن ندارد، از قبیل تحقیقات و گاهی آموزش و ترویج یافته های علمی، می بایست توسط دولت ارائه شوند. دولت همچنین باید با آموزشهای لازم و نیز تشویق های احتمالی زمینه را برای نزدیک شدن کشاورزان و سرمایه گذاران (سرویس دهندگان) فراهم نماید. بسیار مهم است که اینگونه حمایتها فقط در ابتدا یا اجرای اینگونه قراردادها اعمال شده و سپس طی یک برنامه زمان بندی شده کاهش یابد(صداقت، 1385، 17-14).
2-6-1-5- معرفی سیستم مشارکتی فعال در بازار پسته شهرستان رفسنجان(ترمینال ضبط پسته امین):
در سیستم فرآوری و فروش مشارکتی تمام مراحل حتی فروش بصورت مشارکتی انجام می شود( البته در این سیستم در نظر است در آینده محصول فرآوری نشده از سر درخت تحویل گیری شود).
چگونگی خرید پسته در این سیستم به دو صورت :
پسته خشک (پسته فرآوری شده ) در این روش کشاورزان پسته خود را پس فرآوری و خشک نمودن به این موسسه تحویل دهند .
پسته تر ( فرآوری نشده ) . در این روش پسته تر وتازه بلافاصله بعد از برداشت جهت فرآوری و انجام مراحل دیگر تا مرحله فروش در اختیار این سیستم قرار می گیرد .
تحویل پسته به صورت تر :
در این سیستم کشاورز پسته تازه برداشت شده را بلافاصله به ترمینال تحویل می دهد ، که اولین عملیاتی که بر روی محموله ها انجام می شود نمونه برداری از آنها است.
ایتم های که در نمونه اولیه مورد ارزیابی قرار می گیرد :
وزن با پوست .
وزن مغز .
وزن خشک .
درصد دهن بست (دهان بسته ) .
درصد پوکی .
درصد رو آبی .
درصد نخدو (پسته های ریز نخودی شکل ).
توضیح : موارد اندازه گیری شده در نمونه ها به عنوان شاخص جهت قیمت گذاری کل محموله مد نظر قرار می گیرد.
مرحله پس از تحویل گیری
محموله های پسته منتقل شده به ترمینال بعد از نمونه گیری وتوزین به دستگاههای فرآوری منتقل شده و بعد از فرآوری کلیه پسته های تحویل شده از کشاورزان مختلف ،مخلوط شده ودر سیلوهایی که هر کدام مربوط به رقم خاصی هستند ذخیره می شوند.
روش قیمت گذاری پسته در این سیستم:
به منظور قیمت گذاری پسته کشاورز ،پسته های تحویل گرفته شده (خشک شده در هر دو حالت ) به سه بخش تقسیم می شوند .
– پسته خندان .
– پسته های دهن بست ، گو ،ته آبی ، زرد و سیاه .
– پسته های رو آبی ، نخودو ،کج و مغز.
هر کدام از این سه دسته بر اساس معیارهای قیمت گذاری از پیش تعیین شده قیمت گذاری و با در نظر گرفتن درصد هر کدام ، قیمت کل تعیین می گردد . که قیمتهای در نظر گرفته شده به عنوان قیمت اولیه مد نظر قرار می گیرد . در صورتحساب اولیه صادر شده برای هر کشاورز هزینه های مانند هزینه فرآوری و آزمایشگاه در نظر گرفته شده و این هزینه ها از صورتحساب وی کسر می گردد .(هزینه های فرآوری و آزمایشگاه به تدریج وطی چند قسط از حساب کشاورز کسر می گردد.
نحوه پرداخت پول به کشاورز در این سیستم:
پرداخت پول به کشاورزطی چند قسط صورت می گیرد ( به طوری که در سال جاری« 1390» طی پنج قسط دو ماهی طلب کشاورز پرداخت می گردد) . البته به غیر از اقساطی که به صورت قطعی پرداخت می گردد در پایان دوره طی عملیاتی که انبار گردانی نامیده می شود به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع بازاریابی، محصولات کشاورزی، بهره وری تولید، تجارت جهانی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قابلیت پیش بینی، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، شرکتهای پذیرفته شده