منبع پایان نامه با موضوع قوانین موجود، شورای شهر، طرح هادی

دانلود پایان نامه ارشد

صعودی داشته است.
جدول (4-5) روند توسعه فضای سبز سلمانشهر طی سالهای 1390-1375
ردیف
سال
وسعت(مترمربع)
سرانه(مترمربع)
1
1375
60000
22/7
2
1380
72038
47/8
3
1385
82760
56/8
4
1390
120050
27 / 11
ماخذ:نگارنده

نمودار (4-1) روند توسعه فضای سبز سلمانشهر طی سالهای 1390-1375
ماخذ:نگارنده

4-5- بررسی سابقه قوانین مرتبط با فضای سبز کشور
مسئله بسیار مهم در زمینه اصلاح رویه موجود نسبت به فضاهای سبز، بررسی ضوابط برنامه ریزی و طراحی فضاهای سبز شهری و تکمیل، بهبود و اصلاح آنها می باشد به همین منظور در ادامه برخی از قوانین موجود ، پیرامون فضاهای سبز در کشور در سطوح مختلف اشاره می شود.
– لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها(8 ماده) مصوب 3/3/1359 :
در ماده 1 : آن به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان در محدوده قانونی و حریم شهرها تدوین و در آن مشخص شده است که ضوابط چگونگی اجرای آن پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای شهر قابل اجراست.
در ماده ی 2 آن ، شهرداريها در محدوده ی قانوني و حريم شهرها مكلفند ظرف مدت يك سال شناسنامه اي شامل تعداد و نوع و محيط و سن تقريبي درختان محل هاي مشمول اين قانون را تنظيم كنند و اين شناسنامه هر پنج سال يكبار قابل تجديد و سند اجراي اين قانون مي باشد.
– دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری:
درباره ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری، افراز، تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و آیش،موضوع ماده 14 زمین شهری برحسب اینکه داخل محدوده قانونی یا استحفاظی قرار داشته باشند.به شرح و تعیین مصادیق این موضوع می پردازد و جایگزین ضوابط و مقررات قبلی می باشد. در اجرای این دستورالعمل، در صورت نیاز به تغییر یا تعیین کاربری، موضوع حسب مورد در کمیسیون ماده 5 یا مرجع تصویب طرح هادی مطرح و همراه با نحوه تامین خدمات لازم، مورد تصمیم گیری قرار خواهد گرفت. البته در آن تاکید شده است که در اجرای این ضوابط، قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1351 باید رعایت گردد. در این دستورالعمل، به تعاریف و موارد لازم الاجرا پیرامون :
الف. باغات داخل محدوده قانونی شامل فضای سبز عمومی، باغ مسکونی، مسکونی
ب. اراضی کشاورزی و آیش داخل محدوده قانونی پرداخته شده است، کسب اجازه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع کاربری فضای سبز، سرانه فضای سبز، سلسله مراتب، توان های محیطی Next Entries منبع تحقیق درمورد دوران باستان، واژه نامه، دانش پژوه، اهورامزدا