منبع پایان نامه با موضوع قطعـه، ، حبـاب، تـور؟

دانلود پایان نامه ارشد

این گفت و گو بدیع ترین نکتـه سنجی و مضمون یابی نهفته است.پیـام اخلاقی آن ممکن است تکراری باشد و دیگر شعرا و اندیشمندان نیز به بیان دیگری آن را بازگو کرده باشند، ولـی نگاه تـازه ی شاعر بـه پدیـده ها ،دلیل برجستگی این قطعـه است.شاعر ماننـد دیگر اندیشمندان معتقد است هرکس هوی و هوس و عجب و غرور را از خود دور کند مسلماً وارستگـی و آزاد منشی او سبب روشـنی بخشیـدن به اجتمـاع و سـود رسـانی بـه مـردم می شود. در این خصوص حبـاب لامپ بـرق را گواه این مدّعا می دانـد. صنایع لفظی و معنوی بر لطافت و زیبایی این گفت و گو افزوده است :
محقّقی بــه شبی با حبـاب بـرقی گفـت که از چه منبع فیضی و کان نور و سرور؟
مرا از این عجب آیــد که هیچ گاه تـو را نه احتیاج به نفت است نه فتیلـه و تـور؟
چگـونه تـابش آن،چشم خیـره می سازد؟ ضیـا پـاره ی سیمـیّ و قطعـه ای بلّـور
جـواب داد کـه ایـن راز از کجــا دانــد؟ کسی که مست هوس باشد و اسیر غرور
هر آن سری که چو من از هوی شود خالی شگفـت نیست کـه بر عالمی فشاند نور

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع علم و تکنولوژی، آگاهی اجتماعی، فرهنگ ایرانی، پوشش بانوان Next Entries تحقیق رایگان درباره رسانه های اجتماعی، کسب و کار، شبکه های اجتماعی، معادلات ساختاری