منبع پایان نامه با موضوع قانون مجازات، کرامت انسانی، کرامت انسان، غیر بزهکار

دانلود پایان نامه ارشد

که، از آغاز سال 1889 دو واقعه در جهت مخالف نظریه‌های لمبروزو، فری و گاروفالو، روی داد:«اول، کنگره‌ای انسان‌شناسی جنایی‌که در پاریس برگزار گردید؛ دوم، تدوین قانون مجازات ایتالیا، مشهور به قانون مجازات زاناردلی »(همان)، طوری که این قانون از اندیشه‌های کلاسیک‌های جدید پیروی می‌کرد. از میان همه انتقادات وارده بر مکتب‌تحققی، در اینجا به چهار انتقاد مهم، پرداخته شده است. انتقادات یاد شده، قایل به جبری بودن ارتکاب جرم، مادرزادی بودن مجرم، در نظرداشت مجازات نا معین و عدم توجه به کرامت انسانی، می باشند.
الف) فرض مجرم مادرزاد
اصطلاح مجرم مادرزادی برای اولین بار توسط زیست‌شناس ایتالیایی، سزار لمبروزو، مطرح شد. ولی این مفهوم را آنریکوفری و گاروفالو، دو نظریه پرداز دیگر این مکتب نیز به نحوی مورد تایید قرار داده اند. در تقسیم بندی فری نیز این نوع مجرم(مجرم مادرزاد)، یک دسته‌ای مهم مجرمان را شکل می‌دهد. تقریباً همه‌ای نظریه پردازان مکتب‌تحققی، قایل به طرد، تبعید و حذف مجرم مادرزاد به این دلیل که هیچ راه حل دیگری در مورد این گروه وجود ندارد، شده اند. اینکه گروه مورد نظر در چه محیطی تبعید شوند و آیا در آنجا نمی‌توانند دست به جرم و جنایت ببرند…؟ پرسش‌های اند‌که، اندیشمندان مکتب‌تحققی چندان پاسخ روشنی ندارند.
مهم‌تر از این بسیاری از نویسندگان اصلا فرض مجرم مادرزاد را بی اساس خوانده اند «وجود مجرم بالفطره بیشتر تخیلی است تا واقعی، تحقیقات انجام شده نشان نمی‌دهد که آیا در بین غیر مجرمان نیز علایم و آثاری که لمبروزو قید کرده است، وجود دارند»(نوربها، 1390، ص119). هم‌چنین نویسندگان دیگر هم پس از مطالعه در مورد مجرمان به این نتیجه رسیدند که، میان این گروه و انسان‌های عادی فرقی وجود ندارد. حتی این امر مایه‌ای تمسخر برخی از دانشمندان نیز گردید: «گورینگ، مدّتها بعد، به طنز می‌گفت که، بین یک دانشجوی اسکاتلند و یک دانشجوی انگلیسی فرق بیشتری به چشم می‌خورد تا میان یک بزهکار و یک غیر بزهکار [مطرح شده مطابق اندیشه سزار لمبروزو]»(پرادل، 1392، ص 100). بنابراین لمبروزو نتوانست هیچ‌گونه توجیه علمی و منطقی در مورد نظریه‌ای «ارثی بودن تبهکاری»(کی نیا، 1382، ص 101)، خود ارائه دهد، زیرا «ویژگی‌های انسان وحشی صرفاً فرضی بوده …و با روش علمی …ثابت نشده اند»(همان).
اگرچه بعدها خود لمبروزو بر اساس آزمایش‌ها و بررسی‌هایی که انجام داده بود، نیز کما بیش به نقض این فرض خود پی برده بود. تشبیه کردن مجرم مادرزادی به انسان‌های ماقبل تاریخ (انسان‌های اولیه)، از سوی لمبروزو نیز، مورد انتقاد قرارگرفت. طوری‌که «او مجرم مادرزادی را به انسان ما قبل تاریخ تشبیه می‌کرد و حال آنکه از نظر علمی این نظ

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع بازدارندگی، ارتکاب جرم، جبران خسارت، شخصیت بزهکار Next Entries منابع پایان نامه درمورد سند رسمی، حل اختلاف، صدور سند مالکیت، اموال غیر منقول