منبع پایان نامه با موضوع قانون حاکم، داوری‌های تجاری بین‌المللی، تعهدات قراردادی

دانلود پایان نامه ارشد

بین‌المللی، صص332 و 334.
205 – همان،‌ ص 140.
206 – گفته شده است واژه «قانون» به جای «قواعد قانونی» استفاده شده در بند 2 از ماده 28، بدین لحاظ بوده است که قواعد حل تعارض سیستم‌های حقوقی ملی هنوز «قواعد قانونی» را برای اعمال بر ماهیت اختلافات نپذیرفته‌اند.
207 – حمید رضا نیکبخت،‌ چگونگی تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 22-21، 1376، صص 212-208.
208. لعیا جنیدی، ص272.
209 – حمیدرضا نیک‌بخت، داوری تجاری بین‌المللی، ص 328.
210 -See eg: ICC Case No. 4434/1982,110 Clunet, 1983, p.889.
211 – همان، ص212.
212 -J.R.Crook,’’Applicable Law in International Commercial Arbitration: The Iran. U.S. Claims Tribunal Experience’’, American Journal of International Law, V.83, No.2,1989,p.311.
213 – همان، ص 213.
214 — ICC Case No. 4996/1985,113 Clunet, p.1133.
215 – لعیا جنیدی، قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، ص 214.
216 – ICC Case No.5713/1989,XV Yearbook, 1990,p.71.
217 – ICC Case No.1404/1967, cited by,J.D.M Lew,op.cit, P. 332 et seq.
218 – E.g.ICC Case No.2735/1979,104 Clunet, 1977,p.947.
219 – لعیا جنیدی، ص 214.
220 – حمیدرضا نیکبخت، داوری تجاری بین‌المللی، ص 335.
221 – لعیا جنیدی، ص 216
222 – ICC Case No. 2886/1977,105 Clunet, 1978, p.996
223 -Eg.ICC Case No.1422/1966, cited by J.Lew,op.cit, P.313.
224 – ICC Case No. 2583/1976, 104 Clunet, 1977, p. 950; ICC Case No. 2375/1975,103 Clunet, 1976, p.973.
225 – ICC Case Nos. 1675/1969 & 1512/1971, 101 Clunet, 19/4, pp.895&904; I Yearbook, 1976,p.31 et seq.
226 – ICC Case No. 2291/1975 , 103 Clunet, 1976, p.103; ICCK Case No. 2583/1976,104 Clunet, 1977,p. 950.
227 – ICC Case No. 1375/1965, cited by Y. Derains, Rev.arb., 1973,p.131
228 – حمیدرضا نیکبخت، داوری تجاری بین‌المللی، صص 341-339.
229 – احمد امیر معزی،داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، ص 405.
230 – همان، 405.
231 – همان، صص 410-406
232 -احمد امیر معزی، ص 410.
233 – لعیا جیندی، قانون حاکم بر داوری‌های تجاری بین‌المللی، ص 218.
234 -ICC Case No. 1569/1970, cited by Y. Derains, ‘’L’statute des usages du commerce international devant les jurisdictions arbirtrales, ‘’Rev. arb.,1973, pp.122&135.

235 – لعیا جنیدی، ص 219.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع قانون حاکم، داوری‌های تجاری بین‌المللی، قانون مدنی، حقوق تجارت Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ازدیاد برداشت، صادرات گاز، نفت و گاز، دبی جریان