منبع پایان نامه با موضوع قانون حاکم، داوری‌های تجاری بین‌المللی، قانون مدنی، حقوق تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

این کمیسیون به عنوان «دادگاه داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی چین» نیز شناخته می‌شود.
80 – Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC)
81 – Singapore International Arbitration Centre (SIAC)
82 – Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration (CRCICA)
83 – Asia- African Legal Consultative Committee.
84 – Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRCA)
85 – World Intellectual Property Organization, Arbitration and Mediation Centre.
86 – حمید رضا نیکبخت، داوری تجاری بین‌المللی، صص 59- 58.
87 – همان، ص 60.
88 – همان، ص 61.
89 – یوسف درویش هویدا، شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف، ص 43.
90 – حسین خزاعی, حقوق تجارت بین الملل، جلد هفتم، ص 38.
91 – حمید رضا نیکبخت، داوری تجاری بین‌المللی، صص 56- 55.
92 – معادل این نوع داوری در زبان انگلیسی “last offer arbitration” یا “final offer arbitration” و “pendulum arbitration” و “flip- flop arbitration” است.
93 – یوسف درویشی هویدا، شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف، صص 41-40.
94 – G. Aksen and others, “arbitration and expertise”, international chamber of commerce, the world Business organization, Paris, 1994, pp. 18-22; Jacques Beguin, L’arbitrage Commercial international, universite McGill, 1987, p. 4; Charles Jarrosson, op. cit., p. 123.
95 – arbitres- rapporteurs
96 – رنه داوید، پیشین، صص 84 و 85.
97 – arbitrage de qulite
98 – prearbitrage
99 – رنه داوید، پیشین، ص 85.
100 – Charles Jarrosson, op. cit., p. 135.
101 – یوسف درویشی هویدا، شیوه‌های جایگزین حل و فصل، صص 42-41.
102 – سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد 2، چاپ یازدهم، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، 1374، ص 315.
103 – مرحوم امامی این دو قسم صلح را صلح بر دعوی و صلح بدوی نامیده است: همان.
104 – در حقوق فرانسه صلح (transaction) طبق مواد 2044 و بعد قانون مدنی، در همین معنا یعنی برای پایان دادن به اختلافات طرفین به کار می‌رود و نویسندگان فرانسوی آن را قراردادی تعریف کرده‌اند که به اختلافات طرفین خاتمه می‌دهد: ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین، جلد 2: مشارکت‌ها- صلح، چاپ چهارم، انتشارات گنج دانش، 1376، ص 297؛ Charles Jarrosson, op. cit., p. 198.
105 – Oliver Caprasse, op. cit., p. 13.
106 – Ibid
107 – Ibid; Marcel Huys et Guy Keutgen, op. cit., p. 22.
108 – یوسف درویشی هویدا، شیوةهای جایگزین حل و فصل اختلاف، صص 95-94.
109 – یوسف درویشی هویدا، شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف، صص 121- 120.
110 – Gerold Herrmann, op. cit., p. 357.
111 – Chales Jarrosson, op. cit., p. 187.
112 – consentir
113 – amiable composition
114 – amiable compositeur
115 – رنه داوید، «مفهوم و نقش داوری در بازرگانی بین‌المللی» ترجمه سید حسین صفایی، حقوق بین‌الملل و داوری‌های بین‌المللی، چاپ اول، نشر میزان، 1375، صص 86 و 87.
116 – محسن محبی، «نقش وکلای دادگستری در تشویق سازش و داوری»، مجله کانون وکلا، دورة جدید، شماره 165- 164، سال 1375، صص 77-76.
117 – Ibid.
118 – Wang Sheng Chang, “Combination of arbitration with conciliation and remittance of awards- with special reference to the Asia- Oceania region”, Journal of international arbitration, Vol. 19, No. 1, 2002, pp. 51-52.
119 – Tang Houzhi, “The use of conciliation in arbitration”, wipo conference on mediafion: organized by the wipo arbitration and mediation center, Geneva, 1996, pp. 75-82.
120. لعیا جنیدی، قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، ص188.
121. See eg. ICC Case NO. 893/1955, reported by J.D.M, Lew, op. cit , pp.88-9
122. O.Lando, ” contracts in private International Law ” , International Association of Legal Science International Encyclopedia of Comparative law, K.Lipstein (ed.) , V.111, chapter 24 , p.33.
123.
124. لعیا جنیدی، قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، ص189.
125. همان، ص190.

126. حمیدرضا نیک‌بخت، داوری تجارت بین‌المللی، ص 343.
127. احمد امیر معزی، داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، ص398.
128. همان، ص399.
129. Dicey and Morris, the conflict of lows, 1993, chapter 16 , p.578
130. احمدامیر معزی، داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی، ص 399.
131 – سید جمال سیفی، “قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال”، مجله حقوقی، شماره 23، صص 72- 71.
132 – لعیا جنیدی،‌ قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، ص 266.
133 – حمید رضا نیکبخت،‌” ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران”، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 32-31، ص 146.
134 – لعیا جنیدی، قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، ص 278.
135 – همان، ص 278.
136 – لعیا جنیدی، صص 279- 278 به نقل از صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره نهم تقنینیه، سال 1313، صفحات 1648 و 1649 (به نقل از سید امیر حسین طیبی فرد، قانون قابل اعمال بر بیع بین‌المللی کالا، رساله فوق لیسانس دانشگاه آزاد اسلامی، سال تحصیلی 71- 1370، ص 62).
137 – سید امیر حسین، طیبی فرد، همان منبع، ص 63.
138 – لعیا جنیدی،‌ قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، ص 279.
139 – ناصر کاتوزیان،‌ قواعد عمومی قراردادها، ج 1، ص 389.
140 – لعیا جنیدی، قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، ص 280.
141 – همان،‌ ص 281.
142 – همان،‌ ص 281.
143 – مرتضی نصیری، اجرای آراء داوری خارجی، صص 230- 229.
144 – لعیا جنیدی، ص 282.
145 – مرتضی، نصیری، حقوق تجارت بین‌الملل، صص 58- 57؛ همین نویسنده، حقوق چند ملیتی، صص 7- 105.
146 – لعیا جنیدی، ص 283.
147 – لعیا جنیدی،‌ ص 284.
148 – نجادعلی الماسی، حقوق بین‌الملل خصوصی، ص 211.
149 – لعیا جنیدی، ص 285.
150 – مرتضی نصیری، حقوق تجارت بین‌الملل، صص 59- 58.
151 – لعیا جنیدی، قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، صص 287- 286.
152 – نجاد علی الماسی، همان منبع، صص 214- 213؛ مرتضی نصیری، همان منبع صص 259- 258.
153 – بهروز اخلاقی،‌ “اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین‌الملل، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی”، شماره دوازدهم، بهار و تابستان 1369، ص 111.
154 – محمد،‌ نصیری، تقریرات دوره دکتری حقوق سال 1340 (به نقل از مرتضی نصیری، اجرای آراء داوری خارجی، ص 229).
155 – به نقل از شمس‌‌الدین عالمی، “اجرای احکام داور بین‌المللی در حقوق خصوصی”، مهنامه قضایی، شماره 100، 1353، صص49- 48.
156 – لعیا جنیدی،‌ ص 287.
157 – محمود سلجوقی، تعارض قوانین، صص 416- 415.
158 – حمید رضا نیکبخت، “ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بین‌المللی”، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 32- 31، ص 133.
159 -ARTICLE 28. RULES APPLICABLE TO SUBSTANCE OF DISPUTE.
(1) The arbitral tribunal shall decide the dispute in accordance with such rules of law as are chosen by the parties as applicable to the substance of the dispute. Any designation of the law or legal system of agiven State shall be construed, unless otherwise expressed, as directly referring to the substantive law of the that State shall be construd, unless otherwise expressed, as directly referring to the substantive law of the that State and not to its conflict of laws rules.
(2) Failing andy designation by the parties, the arbitral tribunal shall apply the law determined by the conflict of laws rules which it considers applicable.
(3) The arbitral tribunal shall decide ex aequo et bono or as amiable compositeur only if the parties have expressly authorized it to do so.
(4) In all cases, the arbitral tribunal shall decide in accordance with the terms of the contract and shall take into account the usages of the trade applicable to the transaction.
160 – متأْسفانه تنها ترجمه انگلیسی از این ماده که در مجموعه‌ای به صورت ترجمه کامل از قانون داوری تجاری بین‌المللی موجود می باشد، وافی به مقصود نیست و با متن فارسی آن قانون و یا با متن قانون نمونه داوری آنسیترال تطبیق نمی‌‌کند. آن ترجمه چنین است:
Article 27- Applicable law
1- The arbitrator shall take a decision undeder the legal rules which the parties have selected in respect of merit of the dispute.
Determination of law or legal system one certain state in any way made, shall be considered as a reference to substantive rules of that state, the conflict of laws rules shall not include this rule, unless the parties have agreed otherwise.
2- In case of lack of determination of the applicable law by the parties, the arbitrator shalllegally examine the merit of dispute that he recognizes it as appropriate under the conflict of laws rules.
3- The arbitrator may decide according to what is just and good (ex aequo et bono), if the parties have explicitly allowed it.
4- The arbitrator shall tade a decision in all cases under the contractual clauses and shall take into consideration the commercial usages of the subject of issue.
161 – خط کشی برای تأکید می‌باشد.
162 – خط کشی برای تأکید می‌باشد.
163 – حمید رضا نیکبخت، تحلیل ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بین‌المللی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 31-32، ص 137.
164 – حمید رضا نیکبخت، ص 138.
165 – H. R. Nikbakht, Conflict of Laws in International Commercial Arbitration, Revue de Recherche Juridique, Nos. 27-28, 1378, p. 135 at pp. 145-146.
166 – حمید رضا نیکبخت،‌ ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون نداوری تجاری بین‌المللی، ص 139.
167. ناصر کاتوزیان مقدمه علم و حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، انتشارات مدرس، ص175 به بعد.
168. همان، ص175 به بعد.
169. حمیدرضا نیکبخت، صص 145-144.
1- Blaks LAW Dictionary 5th ed p. 500
171 – احمد امیر معزی، داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، ص 444.
172 – همان، ص 444.
173 – احمد امیر معزی، ص445.
174 – همان، ص 445.
175 – همان، ص 446.
176 – احمدامیر معزی، ص 449.
177 – همان،‌ ص 122.
178 – همان، ص 125.
179 – همان، ص 125.
180 – همان، ص 126.
181 – همان،‌ صص 130- 129.
182 – همان، ص 132.
183 – همان، ص 133.
184. حمیدرضا نیکبخت، ص142
185. همان، ص399.
186. همان، ص400.
187. Compania Valencia de Cementos Portland (spain) v. Primary Coal Inc. (USA)
188. احمدامیر معزی، داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی، ص 401.
189. همان، 401.
190. لعیا جنیدی، قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، ص203.
191- Craig &Prak&Paulsson, supra note 8,p.288.
192. همان، ص204.
193. همان، ص205.
194. ICC Case NO.1689/1970, Y.Derains, Rev.arb., 1972,p.104.
195. همان، ص206.
196. همان، ص206
197. لعیا جنیدی، قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، ص207.
198. همان، ص208.
199. همان، ص208.
200. لعیا جنیدی، قانون حاکم بر داوری‌های تجاری بین‌الملل، ص209.
201. B.Goldman , ” The Applicable Law: General Principles of Law- The LexMeractoria”, Contemporary in International Arbitration , J.D.M Lew (ed), MartinusNijhoff Publishers, 1987, p.118.
202. همان، ص210.
203. همان، ص210.
204. حمیدرضا نیکبخت، داوری تجاری

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع داوری‌های تجاری بین‌المللی، قانون حاکم، حل اختلاف، دادرسی مدنی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع قانون حاکم، داوری‌های تجاری بین‌المللی، تعهدات قراردادی