منبع پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات، سیستم های اطلاعات، کیفیت اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

عملکرد سازمانی
• تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی
• نقش نگرش مدیریت در استفاده از فناوری اطلاعات
آنها ابتدا نظرات موافقان و مخالفان در زمینه تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار و ابعاد آن را ذکر می کنند. از جمله این موارد عبارتند از: تاثیر فناوری اطلاعات بر تمرکز یا عدم تمرکز سازمانی. نتایج تحقیقات از یک طرف نشان می دهد که فناوری اطلاعات منجر به کاهش مدیران میانی می شود، مانند تحقیقات هوس 1960، و اسلز 1970 و مالون 1988. از طرف دیگر تعضی تحقیقات به طور معکوس می باشد و نشان می دهد که فناوری اطلاعات منجر به افزایش مدیران میانی می شود مانند تحقیقات پفر 1977، بلو و همکارانش 1976، میلر 1968،و لی 1964. از نظر هینتز و همکارانش از جمله دلایلی که منجر به این تضاد در ارائه نتایج شده است دو عامل بسیار مهم می باشد:
• تفاوت بین تخش عمومی و بخش خصوصی، به عبارتی متغیرهایی ( شاخص هایی) که در بخش خصوصی از کارایی بالایی برخوردار می باشند، برای بخش عمومی یا ناکارآمد هستند یا کافی نمی باشند، مثلا در بخش عمومی یکی از عوامل موثر محیط سیاسی و اقتصادی می باشد.
• نقش نگرش مدیریت در استفاده از فناوری اطلاعات
بدین ترتیب آنها در مدل تیوریکی خود چهار معادله را به صورت زیر مطرح کردند:
o ساختار : تابعی از ( محیط درونی ، محیط بیرونی، محیط وظیفه ای، پذیرش IT)
o نگرشهای مدیریت: تابعی از ( اهدافمدیریت برای IT، محیط بیرونی، نگرشهای مدیریت، ساختار)
بنابراین با توجه به مدلی که در فوق آورده شده است این معادلات ماهیت همزمانی مدل را نشان می دهد. به عبارت دیگر یک متغیر در یک معادله متغیر مستقل و در معادله دیگر متغیر وابسته می باشد. ( هنیتز22 و همکاران، 2000)
3-4-2 دیگر تحقیقات:
الف) تحقیقات خارجی:
• در زمینه فناوری اطلاعات و اثر آن بر سازمان، پژوهشی توسط دو پژوهشگر اسپانیایی انجام شده است که در آن به اثر فناوری اطلاعات بر بهره وری شرکتهای اسپانیایی پرداخته شده است. نتایج این پژوهش آشکار ساخت که حساسیت بهره وری نیروی کار برای تغییرات در شدت و میزان سرمایه فناوری، مثبت و معنی دار است. اما نتایج این پژوهش همچنین پیشنهاد می کند، درست است که در دوره هایی بهره وری نیروی کار افزایش یافته و اما این اثر به طور قابل توجهی ناشی از سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات نیست. (باسکو، 2009)
• در سال 2006 در ایالات متحده پژوهشی در زمینه بررسی اثر فناوری اطلاعات روی عملکرد مالی شرکتهایی که عملکرد متنوعی دارند، پرداخته شده است. در این پژوهش بیان شده که بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمانهایی که فعالیت متنوعی دارند، اثراتی بر کارآیی و اثربخشی دارد اما این اثرات قابل توجه نیست و عوامل دیگری نیز دخیل هستند. (شاین23، 2006)
• دو پژوهشگر ژاپنی پژوهشی در زمینه بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و رشد بهره وری از سال 1975 تا 2005 را انجام داده اند. این پژوهش در پاسخ به این سوال که آیا فناوری اطلاعات بهره وری را افزایش می دهد؟ اینطور نتیجه گرفته اند که بخش اعظم رشد بهره وری بعد از سال 2000 میلادی ناشی از بکارگیری فناوری اطلاعات بوده است. (فوکی، 2009)

ب) تحقیقات داخلی:
در پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی که توسط کاظم مهرابی در دانشگاه علامه انجام شده است به این نتیجه رسیده است که:
1. بین ابعاد ساختار سازمانی و استفاده از IT رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
2.با بالارفتن سطح IT در سازمان تمرکز هم زیاد می شود که ساختار سازمانی مسطح می شود.
3. باافزایش سطح استفاده از IT میزان رسمیت در سازمان کاهش می یابد.
در پایان نامه ای در خصوص رابطه فرهنگ سازمانی با میزان بکارگیری سیستم های اطلاعاتی که توسط حبیب کمرخانی در دانشگاه علامه طباطبایی انجام شده است، به این نتیجه رسیده است که در فرهنگ مشارکتی میزان بکارگیری IS از همه بالاتر است و در فرهنگ سلسله مراتبی از همه پایین تر است. در فرهنگ ایدئولوزیک میزان بکارگیری سیستم های اطلاعاتی، برخلاف تصور و پیش بینی تحقق پایین بود و حتی پایین تر از میزان بکارگیری IS در فرهنگ عقلایی بود.
پایان نامه ای با عنوان بررسی رابطه فناوری اطلاعات و شاخص های فرهنگ سازمانی از دیدگاه مدل رابینز که توسط حسین سلیمی ترکمانی انجام شده است به این نتایج دست یافت که بین شاخص های مربوط به IT و فرهنگ سازمانی نشانه این است که بین ضریب هبستگی های حاصله بیشترین ضریب مربوط به توجه مدیریت و کارآیی است.

4-4-2 مدل مفهومی تحقیق:
چندین مدل ارزیابی موفقیت فناوری اطلاعاتی و تعمیم آنها ، در برخی اطلاعات پایه و اولیه مطرح شده اند. دو منبع اندازه گیری موفقیت فناوری اطلاعات رضایت کاربر و پذیرش تکنولوژی اطلاعات است.مطالعات متعددی بر روی ارزیابی فناوری اطلاعات انجام شده است که از جمله ی انان می توان به مطالعات زیر اشاره کرد:
1. مطالعات دلون و مک لین (2003)
2. سدون و کیو(1994)
3. تری و استدینگ 2000
4. دیویس و همکاران1989
دو مدل سدون وكيو و مدل مك لين و دلون مهمترين مدلهاي ارزيابي موفقيت فناوري اطلاعات هستند كه آنها را به اختصار معرفي ميكنيم.
مدل تری و استدینگ
در این مطالعه از رویکرد قضایای کوچک استفاده شده است این متد برای سازمانی با اندازه متوسط و بزرگ که مرزهای مشخص و مسیولیتهای مشخص دارند، استفاده می گردند یا سازمانهایی که به تازگی یک برنامه کاربردی تجارت الکترونیکی را استفاده یا بهنگام نموده اند. (Silverman, 2000)

5-2: مدل تری و استدینگ(Silverman, 2000)
مدل ارزيابي فناوري اطلاعات سدون وكيو
Seddon P.B. & Kiew M.Y. (1992)

5-4-2 مقايسه مدل هاي ارزيابي موفقيت فناوري اطلاعات مك لين و دلون با مدل سدون و كيوو تری و استدینگ

جدول 5-2: مقایسه مدلهای ارزیابی فناوری اطلاعات
دلون و مك لين
سدون
تری و استدینگ
كيفيت اطلاعات
كيفيت سيستم
استفاده
رضايت كاربر
تاثيرات فردي
تاثيرات سازماني

كيفيت اطلاعات
كيفيت سيستم
فايده درك شده
رضايت كاربر
فوايد خالص فردي
فوايد خالص سازماني
فوايد خالص اجتماعي
محدودیت منابع
اثرات سیستم
مشارکت کاربر سیستم(مشتریان) مشارکت کاربر داخلی
موفقیت سیستم
اثرات سازمانی
رضایت کاربر

در اکثر تحقیقات ارزیابی سیستم های اطلاعات، هدف این است که آیا کاربران از این تکنولوِی رضایت داند و سازمان در بالاترین سود حاصل از IT موفق است؟
تنوع مدلها و رویکردهای سنجش فناوری اطلاعات مورد استفاده محققان بسیار زیاد است، بحث در مورد برتر ی یک مدل بر سایر مدل ها همچنان ادامه دارد، مدل های اولیه سنجش اثربخشی سازمانی، بر هدف استوار بوده اند. به گونه ای که هر چه ستاده سازمان به هدف بیشتر نزدیک باشد گفته می شود سارمان اثربخش تر است و از آنجا که تشریح هدف های سازمانی اساسا دشوار است، مدل های مبتنی بر هدف رضایت بخش تلقی نشدند. این امر سبب شد ه مدل های سیستمی پیشنهاد شود، مدل های مبتنی بر سیستم بر نتایج خاصی تمرکز نداشتند بلکه بر ابزارهای ضروری جهت نیل به اهداف تاکید داشتند.بر اساس مدل سیستم- منبع سازمان هایی اثربخش هستند که توان کسب منابع لازم برای نگهداری سیستم ها را داشته باشند. مدل های مبتنی بر فرآیندهای درونی فرض می کند هر چه اعضای سازمان مجتمع تر باشند، جریان اطلاعات هموارتر است و یا اینکه هر چه رضایت کارکنان بیشتر باشد سازمان اثر بخش تر است.(Lachman and Wolf, 1999)
رویکرد سیستمی هم بیان می کند که سازمان ها از قسمت های فرعی مرتبط به هم تشکیل شده اند و اگر بخشی از سازمان ضعیف عمل کند، اثر عملکرد ضعیف آن بر عملکرد کل سیستم موثر واقع می شود، این نظریه هم توجه خود را به عواملی از قبیل ستاده ها، ارتباطات داخلی و رضایت مندی شغلی معطوف می دارد. (رابینز، 1383)
با توجه به همه توضیحات ارایه شده مدل مک لین و دلون برای این تحقیق انتخاب شد.

6-4-2 مدل ارزيابي فناوري اطلاعات دلون و مك لين

مک لین و دی لون (1992) پیشنهاد می دهند که معیارهای موجود کیفیت سیستم های اطلاعاتی در شش بــــعد اصلی طبقه بندی شوند که عبارتند از: کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، کاربرد سیستم، رضایت کاربر، تأثیر بر افراد و تأثیر سازمانی.(مک لین و د لون، 2003)
کیفیت سیستم: در بسیاری از مطالعات کیفیت سیستم اطلاعات بوسیله تاثیرات سازمانی اندازه گیری شده است.( اینکه چگونه کاربران سیستم اهداف سازمانی را تحقق می بخشند) و فاکتورهایی را که باید در یک سازمان به منظور اطمینان از کیفیت اطلاعات بالا سیستم وجود داشته باشد را اندازه گیری کرده اند. برای مثال، برخی محققین رابطه بین مشارکت کارکنان در توسعه سیستم اطلاعات و کیفیت سیستم را آزمودند.(Gorfeld,1994)
Edstrom(1997) در مورد رابطه بین تاثیر کاربران در مراحل مختلف فرآیند توسعه سیستم و موفقیت سیستم اطلاعات تحقیق کرد و دریافت که یک رابطه مثبت بین تاثیر کاربران در مراحل ابتدایی و مشاهده موفقیت سیستم وجود دارد.
اسرینواسان از ارزش درک شده سیستم اطلاعات بعنوان مفهومی برای اندازه گیری کیفیت سیستم استفاده کردند. محققان دریافتند که درگیری کارکنان با فعالیتهای سیستم منجر به درک بالاتر ارزش سیستم می شود. Young and Yuthas آزمایشی در مورد اینکه آیا رضایت و کاربرد سیستم بعنوان شاخصهای اثربخشی تصمیم گیری مناسب هستند، انجام داد. کاربرد سیستم بعنوان حوزه و ماهیت استفاده از سیستم اطلاعات شناخته شده است. رضایت بعنوان توسعه بهبود نتایج تصمیم گیری شناخته میشود. Young and Yuthas اعلام کردند که رضایت و کاربرد سیستم بعنوان متغیرهایی که به طور مستقیم عملکرد را اندازه می گیرند، قابل پذیرش نیستند.
الف) کیفیت اطلاعات:
محققان، ابعاد کیفیت اطلاعات را با خروجی سیستم اطلاعات و چندین متغیر سازمانی مرتبط با کیفیت اطلاعات آزمایش کرده اند. Blaylock and Rees ارتباط بین شیوه شناختی یک تصمیم گیرنده و خروجی اطلاعات سیستم را آزمون کرد. محققان با استفاده از پرسشنامه Lessig and Larcker سودمندی اطلاعات را با دو جزء اهمیت اطلاعات ومفید بودن اطلاعات میسنجد. مفهوم اول بعنوان” کیفیتی که موجب می شود تصمیم گیرنده بادسته بندی اطلاعات خاص ارتباط پیدا کند” تعریف میشود. مفید بودن بعنوان ” کیفیت اطلاعات که به تصمیم گیرنده اجازه می دهد اطلاعات را بعنوان داده برای حل مشکلات استفاده کند” تعریف می شود. محققان همبستگی قوی بین شیوه شناختی و سودمندی اطلاعات یافتند.Jones and Mcleod در مورد اینکه از کجا و چگونه مدیران ارشد اطلاعات تصمیم گیری خود را می یابند، تحقیق کردند. نتایج تحقیقات دلالت بر این دارد که مدیران قسمت اعظمی از اطلاعات را از هر دو منبع اطلاعاتی غیر رسمی و سیستم های اطلاعات کامپیوتری رسمی به دست می آورند. این محققان پیشنهاد داده اند که سیستم های اطلاعات مدیران برای طراحی از اصلاحات ممکن برای به کار بردن منابع اطلاعاتی داخلی و خارجی، منابع شخصی و غیر شخصی ویک طیف گسترده از واسطه ها( ملاقات ها، گزارشات کامپیوتری و غیر کامپیوتری، تلفن،…) که در غنای اطلاعات متفاوت هستند، استفاده کنند. این مطالعه نشان می دهد که چگونه منابع اطلاعاتی مهم هستند و به کیفیت اطلاعات مورد استفاده توسط اعضاء سازمان مرتبط می شوند.

ب) کاربرد سیستم:
کاربرد یک سیستم اطلاعات، یا گزارش و نتیجه سیستم اطلاعات، یکی از اندازه گیری های مکرر گزارش شده از موفقیت سیستم اطلاعات است. Delone and Mc Lean(1992)
Chervany and Hamilton (1981) یک مفهوم سلسله مراتبی از اهداف سیستم که نیاز دارد در ارزیابی سیستم های اطلاعات در نظر گرفته شوند، فراهم می کند. در این سلسله مراتب مفهومی نویسنده دو دیدگاه را ترکیب می کند: کارآیی دیدگاه و اثربخشی دیدگاه.
کارآیی و اثربخشی دیدگاه اهداف مشترکی دارند. اهداف کارایی دیدگاه نیازمند تعریفی برای اطلاعات، منابعی که مصرف می شود تا سیستم ازلاعات تهیه شود و توانایی تولید یا ظرفیت منابع و سطح سرمایه گذاری در منابع است. اثربخشی اهداف

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات، نهادینه شدن، توسعه منابع انسانی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع رضایت کاربران، عملکرد سازمان، فناوری اطلاعات