منبع پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات، نهادینه شدن، توسعه منابع انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

کند؛
ب) ظرفیتهای خالی قبلی را تکمیل می سازد؛
ج) مهارتهای جدید به وجود می آورد؛
د) بین مهارت کارکنان پیوند ایجاد می کند؛
ه) مهارت آموزی فرآیندی می شود.
ارزش مهارتها با رشد فناوری افزایش یافته است و فناوری اطلاعات پیشرفته به دنبال خود مهارت ایجاد می کند. فناوری اطلاعات دامنه مهارتی انسان را توسعه می دهد. فناوری اطلاعات زمینه هایی نظیر مهارت برقراری ارتباط کلامی، مهارت ارتباط کتبی، مهارت ارتباط نمایشی، مهارت قانع سازی و مهارت استفاده از اطلاعات را در کارکنان ایجاد و تقویت می کند. ( سلطانی،1382)
2.نهادینه شدن تغییر و نوآوری:
یکی از نشانه های توسعه یافتگی انسانی این است که دائما افکار جدید را تولید و به کار گیرد به تعبیری خلاق و نوآور باشد. زمینه و محور خلاقیت وجود اطلاعات کافی است تا بتوان اطلاعات را با همدیگر ترکیب و مجموعه های جدیدی را ساخت که دارای ویژگی و کاربردهای جدیدی هستند. نهادینه شدن تغییر و نوآوری بستگی به برخورد انسان با اطلاعات تولیدی دارد. در یک فرآیند تعاملی، فناوری اطلاعات و انسان بر روی همدیگر اثر گذاشته و اگر خوب عمل شود تغییر و نوآوری نهادینه می گردد. در شکل زیر تاثیرگذاری فناوری اطلاعات بر نهادینه شدن تغییر و نوآوری نشان داده شده است.
جدول 4-2:نهادینه شدن تغییر و نوآوری
خلاقیت نهادی
تغییر نهادی
هجوم اطلاعاتی
مقاومت در برابر اطلاعات
تشنگی اطلاعاتی
غالب بودن افکار قدیمی
حفظ وضع موجود
زیاد میزان پذیرش اطلاعات کم

همان طور که در شکل نشان داده شده است زمانی که نفوذ فناوری اطلاعات و میران پذیرش از سوی انسانها کم باشد، در این وضعیت تغییری ایجاد نخواهد شد و همه تلاش و انرژی صرف حفظ وضع موجود می شود. زمانی که نفوذ فناوری اطلاعات زیاد ولی افراد زمینه پذیرش نداشته باشند. اطلاعات بدون مشتری می ماند و نتیجه ای عاید نمی گردد و زمانی که نفوذ فناوری اطلاعات کم ولی پذیرش آن زیاد باشد. در فضای تشنگی اطلاعاتی خلاقیت حاصل می شود و شکل مطلوب این است که نفوذ فناوری زیاد و میزان پذیرش هم زیاد باشد که حاصل آن تلفیق خلاقیت و تغییر است.

الف) تقویت مهارت ادراکی:
از جمله نشانه های انسان توسعه یافته، داشتن مهارت ادراکی است، مهارت ادراکی توانایی درک این نکتع است که کارکردهای گوناگون سازمان با یکدیگر وابسته است و تغییر در هر یک از بخشها الزاما بخشهای دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد. مهارت ادراکی چیزی نیست که بتوان با یک دوره آموزش نظری آن را ایجاد کرد بلکه فکر کارکنان باید تغییر کند و در واقع اندیشه ادراکی تبدیل به کنش ادراکی می شود.
زیر بنای مهارت ادراکی تفکر سیستمی است و از طریق فناوری اطلاعات می توان مهارت ادراکی را ایجاد و پرورش داد و این به خاطر این است که فناوری اطلاعات یک سیستم است که در عمل مهارت ادراکی و سیستمی فکر کردن و عمل کردن را به افراد یاد می دهد.
به طور کلی فناوری اطلاعات در ابعاد زیر به تقویت مهارت ادراکی کمک می کند:
• قدرت شناخت فرد به لحاظ آگاهی از عناصر سیستم اطلاعاتی تقویت می گردد.
• قدرت درک روابط بین اطلاعات و مولفه ها تقویت می شود.
• تصویر کلی و جمع بندی کلی از اطلاعات به دست می آید.
• به لحاظ درک روابط منطقی بین داده ها، فرد به تفکر منطقی مجهز می شود.
• قدرت پیش بینی بالا می رود.

ب‌) تقویت مهارت تصمیم گیری:
تصمیم گیری فرآیندی است که در آن نقش اصلی را اطلاعات بازی می کند، یعنی اول بایستی اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری فراهم شود تا بتوان اطلاعات را ترکیب و تصمیم گیری کرد. فناوری اطلاعات موجب می شود که افراد سازمان از بین اطلاعات تولید شده اطلاعات مربوط به تصمیم مورد نیاز را انتخاب و پردازش و مورد استفاده قرار دهند. در فرآیند تصمیم گیری، کارکنان نحوه استفاده از اطلاعات را یاد می گیرند. عادت کرده ایم با هر اطلاعاتی که به دستمان می رسد، تصمیم گیری کنیم که این کار حرفه ای نیست. تکیه به عقاید افراد ناوارد و غیر متخصص نه تنها دردی را دوا نمی کند بلکه آدمی را به ورطه گمراهی می کشاند. همین مشورت و کسب اطلاعات از افراد غیر متخصص سبب می گردد که انسان در تصمیم گیری به خطا رود. (فرهودی،1379)
از شاخص های انسان توسعه یافته این است که در تصمیم گیری فرآیند کسب اطلاعات از منابع غیر موثق و در دسترس را جایگزین کسب اطلاعات از منابع موثق کند که این امر نیازمند وجود ساختار اطلاعاتی است. یعنی زمانی که فناوری اطلاعاتی وجود داشته و قابل دسترس است. (گیوریان ، 1380)
افراد بر اساس اطلاعات دقیق تصمیم گیری گرده و در واقع سیستم های اطلاعات مدیریت مانند سیستم های پشتیبان مدیریت و سیستم های پشتیبان تصمیم گیری می توانند اطلاعات به هنگام، مناسب و سریعی را در اختیار قرار دهند تا حداقل اشتباه تصمیم گیری کرد. بر این اساس افراد از مهارت تصمیم گیری عملی بهره مند می شوند و از این بابت به مهارت تصمیم گیری در عمل منجر می گردد.
به طور کلی IT در ابعاد زیر به تقویت مهارت تصمیم گیری کمک می کند:
• مسئله یابی و فرصت یابی که سنگ بنای تصمیم گیری استراتژیک است، سریعتر و دقیقتر انجام می شود.
• برنامه ریزی جامع بهتر تدوین می گردد.
• کیفیت تصمیمات افزایش می یابد.
• زمان تصمیم گیری به حداقل می رسد.
• خطای انسانی در شبکه پردازش اطلاعات سازمانی کاهش می یابد.
• گرایش به سمت فرضهای تصمیم گیری عقلایی به وجود می آید.
• از طریق بازخوردهای سریع مهارت تصمیم گیری اصلاح می شود. ( وارث ،1377)

ج‌) به وجود آمدن روحیه پژوهشی:
یکی از کیفیتهایی که بیانگر انسان پرورش یافته است، این است که آنان روحیه پژوهشگری داشته باشند. بوجود آوردن چنین کیفیتی را با کلاس و آموزش رسمی نمی توان ایجاد کرد ولی از طریق پیاده سازی ساختار فناوری اطلاعات کارکنان به راحتی به آن مجهز می شوند. اطلاعات خمیر مایه و اساس تحقیقات است و زمانی که فناوری اطلاعات به راحتی اطلاعات را در اختیار کارکنان قرار دهد و یا فناوری اطلاعات افراد را احاطه کرده باشد، کارکنان به شکل ساختاری و خود جوش به تحقیق روی آورده و روحیه پژوهشگری تقویت می شود. به طور کلی فناوری اطلاعات در ابعاد زیر به تقویت روحیه پژوهشی کمک می کند:
• توانمندی به کارگیری اطلاعات در افراد تقویت می شود.
• توانایی انتخاب اطلاعات بالا می رود.
• قدرت شناخت افراد افزایش می یابد.
• افراد نسبت به اطلاعات حساس می گردند.
• پژوهش گروهی شکل می گیرد.
در شکل زیر نحوه تعامل اطلاعات و انگیزه به کارگیری آن در تقویت روحیه پژوهشی نشان داده شده است. همانطوری که در شکل زیر نشان داده شده است، زمانی که فناوری اطلاعات ضعیف و انگیزه به کارگیری آن نیز کم باشد، روحیه تکرار مطالب قبلی حاکم و در حالتی که فناوری اطلاعات قوی و در دسترس و انگیزه به کارگیری کم باشد، روحیه پژوهش به لحاظ هجوم اطلاعاتی شکل می گیرد و زمانی که انگیزه به کارگیری اطلاعات زیاد ولی فناوری اطلاعات ضعیف باشد، روحیه پژوهش عقیم می ماند، در حالت مطلوب فناوری اطلاعات قوی و انگیزه زیاد روحیه پژوهشی را در کارکنان کاربردی می کند.
کاربردی ونهادینه شدن روحیه پژوهشی
هجوم اطلاعات
روحیه پژوهشی عقیم
روحیه تکرار
زیاد انگیزه استفاده از اطلاعات کم
شکل 5-2:شکل گیری روحیه پژوهشی
1. شکل گیری تفکر استانداردگرا:
یکی از شاخصهای انسان توسعه یافته مجهز شدن به تفکر استاندارد گراست که این امر در گرو وجود فناوری اطلاعات است. استاندارد فکر و عمل کردن موجب می گردد که نیروی انسانی توانمندی های خود را بهتر و بیشتر در راستای هدفهای سازمان قرار دهد و از انحراف اقدامات جلوگیری کند. استاندارد عمل کردن تعیین مشخصات کالاها و خدمات مورد نیاز یا تعیین درجه ویژگی های کیفی کالا و خدمات و حد مرغوبیت قابل پذیرش و مطلوبیت مورد نظر برای آن از نظر اندازه، شکل، رنگ، خواص فیزیکی و شیمیایی به منظور بهبود کیفیت و حصول اطمینان از مصرف یک فرآورده می باشد که زیر بنای آن وجود فناوری اطلاعات پویایی است که به صورت دائم اطلاعات مورد نیاز را برای استاندارد عمل کردن ارائه و از طریق بازخور اطلاعاتی سطح استاندارد گرایی ارتقا می یابد.
به طور کلی فناوری اطلاعات در ابعاد زیر به تقویت تفکر استانداردگرایی و توسعه منابع انسانی کمک می کند:
• چارچوبهای کلی استاندارد را مشخص می سازد.
• معیارها و شاخص های مورد نیاز را در دسترس قرار می دهد.
• میزان انحراف از استاندارد را تعیین می کند.
• با نظارت اطلاعاتی به عملیات فرد جهت می دهد.
• به تقویت مستندسازی که نوعی استاندارد سازی است می پردازد.
• انسجام فکری ایجاد می کند.
• از دخالت ذهنیت در کار جلوگیری به عمل می آورد. (سلطانی، 1382)
2. تقویت خود نظارتی:
خود نظارتی یکی از ابعاد توسعه منابع انسانی است و هر فردی که بدان مجهز شود، دائما به بالندگی و کامل ساختن خود فکر می کند. خود نظارتی نوعی رهبری برخود است که از آن طریق می توان بر مجموعه دانش و اطلاعات و استعدادها مدیریت کرد. خود نظارتی زمانی کاربردی می شود که فرد به اطلاعات مناسب و مفیدی دسترسی داشته باشد، در این حالت می تواند وضعیت خود را با اطلاعات تولید شده، مقایسه و خود را به روز نگه دارد. با ضعیف بودن فناوری اطلاعات بازخورد اطلاعاتی و حرفه ای لازم به افراد داده نمی شود و در این حالت افراد منتظر نظارت و هدایت مدیران هستند و این امر مطلوبی در نظارت نیست. زیرا معمولا مدیران سازمان هیچ موقع خود مستقیما نیاز به داشتن اطلاعات و تخصص در مورد جزئیات فناوری اطلاعات ندارند و همواره برای آنها اطلاعات کلی کافی است. در این حالت است که نقش اطلاعات دهندگی را به خوبی ایفا نمی کنند و در نتیجه فرآیند نظارت ناقص و ناکافی می شود. بر این اساس، فعال بودن فناوری اطلاعات می تواند خود نظارتی را تقویت سازد. به طور کلی فناوری اطلاعات در ابعاد زیر به تقویت خود نظارتی کمک می کند:
• سرعت دسترسی به اطلاعات را بالا می برد.
• بازخورد سریع اطلاعاتی فراهم می سازد.
• اصلاحات و تغییر دانش به راحتی انجام می شود.
• میزان انحراف از استانداردها مشخص می گردد.
• فرد به کشف نقاط ضعف کاری و حرفه ای خود می پردازد.
• فرد بر دانش خود خوب مدیریت می کند. (میر فخرایی،1380)

4-2 بخش چهارم:پیشینه ومدل مفهومی تحقیق

1-4-2 تحقیقات دووت21 و همکارانش
دووت و همکارانش به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مشخصه های سازمانی پرداختند و نتایج خود را تحت عنوان پیامدهای سازمانی حاصل از کاربرد فناوری اطلاعات ارائه کردند. آنها ابتدا به تشریح دو عملکرد اصلی می پردازند که منجر به سودمندی فناوری اطلاعات می شود که عبارتند از: کارآیی اطلاعات و تضایف اطلاعات. آنها معتقدند که فناوری اطلاعات با این دو ویژگی بر مشخصه های سازمان تاثیر گذاشته و منجر به پنج پیامد سازمانی می شود که این پیامدها عبارتند از: توانمندسازی نیروی انسانی، رمز گذاری مبتنی بر دانش، افزایش حیطه سازمان، افزایش کارآیی و افزایش خلاقیت و نوآوری.در زیر مجموعه مشخصات سازمانی ابعادی که مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: ساختار، اندازه ، یادگیری، فرهنگ و روابط بین سازمانی. البته بخش ساختار با چهار زیر مجموعه تخصص گرایی، رسمیت، تمرکز و عدم تمرکز و تفکیک عمودی مورد بررسی قرار گرفته اند. ( دووت و همکاران، 2001)
2-4-2 تحقیقات هنیتز و همکارانش:
این تحقیق در سطح دولت و مدیران دولتی انجام شده است و از این جهت با تحقیقاتی که در سازمانهای تجاری انجام شده است متفاوت می باشد و آن رابطه معنی دار قوی که بین فناوری اطلاعات و مشخصه های سازمانی در تحقیقات دیگر مشاهده شده بود در این تحقیق این رابطه ضعیف تر می باشد. هینتز و همکارانش سه موضوع اساسی را مورد بررسی قرار داده اند:
• تاثیر فناوری اطلاعات بر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات، توسعه منابع انسانی، طراحی سازمان Next Entries منبع پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات، سیستم های اطلاعات، کیفیت اطلاعات