منبع پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات، سیستم های اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

نداشتند بلکه بر ابزارهای ضروری جهت نیل به اهداف تاکید داشتند.بر اساس مدل سیستم- منبع سازمان هایی اثربخش هستند که توان کسب منابع لازم برای نگهداری سیستم ها را داشته باشند. مدل های مبتنی بر فرآیندهای درونی فرض می کند هر چه اعضای سازمان مجتمع تر باشند، جریان اطلاعات هموارتر است و یا اینکه هر چه رضایت کارکنان بیشتر باشد سازمان اثر بخش تر است.(Lachman and Wolf, 1999)
رویکرد سیستمی هم بیان می کند که سازمان ها از قسمت های فرعی مرتبط به هم تشکیل شده اند و اگر بخشی از سازمان ضعیف عمل کند، اثر عملکرد ضعیف آن بر عملکرد کل سیستم موثر واقع می شود، این نظریه هم توجه خود را به عواملی از قبیل ستاده ها، ارتباطات داخلی و رضایت مندی شغلی معطوف می دارد.(رابینز، 1383)
با توجه به همه توضیحات ارایه شده مدل مک لین و دلون برای این تحقیق انتخاب شد.
6-1 مدل تحلیل تحقیق:
مک لین و دی لون (1992) پیشنهاد می دهند که معیارهای موجود کیفیت سیستم های اطلاعاتی در شش بــــعد اصلی طبقه بندی شوند که عبارتند از: کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، کاربرد سیستم، رضایت کاربر، تأثیر بر افراد و تأثیر سازمانی.(مک لین و د لون، 2003)

شکل شماره 1-1: مدل ارزیابی موفقیت سیستم دلون و مک لین
منبع:DeLone and Mac Lean, 1992
7-1 اصطلاحات و واژگان کلیدی:
کیفیت سیستم: کیفیت سیستم بدین مساله توجه دارد که آیا در سیستم اشکالی وجود دارد یا نه، کیفیت سیستم، سازگاری با کاربر واسط، استفاده آسان، سرعت پاسخگویی در سیستم های تعاملی، مستند سازی و گاهی اوقات، کیفیت و مراقبت از رمزهای برنامه است. ( (Seddon and kiew, 1994
کیفیت اطلاعات: به جا بودن، صحت، ارتباط و به فرمت اطلاعاتی که در یک فناوری اطلاعات ایجاد می شود مرتبط است . ( (Seddon and kiew, 1994
کاربرد سیستم: منظور استفاده حقیقی از سیستم اطلاعات است. کاربرد سیستم میزان استفاده از فناوری اطلاعات در شغلهای کاربران و تعداد دفعاتی که از بسته های فناوری اطلاعات در شغلشان استفاده می کنند، است . (Huff, Igbaria, Pavir, 1989)
رضایت کاربران: رضایت متقابل بین کاربران و سیستم اطلاعات را بررسی میکند.رضایت کاربران شایستگی سیستم،اثربخشیسیستم، کارایی سیستم و رضایت عمومی از سیستم را در بردارد. (Yip, 1992)
تاثیر فردی : تاثیر مستقیم اطلاعات بر عملکرد کارکنانش را بررسی میکند. تاثیر فردی با بهره وری وظیفه ،خلاقیت دروظیفه،رضایت مشتری و کنترل مدیریت اندازه گیری میشود.Torkzadeand doll, 1998) )
تاثیر سازمانی: اثر سیستم اطلاعات بر تمام عملکرد سازمانی را بررسی می کند. تاثیر سازمانی با کاهش هزینه های مدیریت دولتی، بهبود تصویر سازمانی، افزایش عملکرد داخلی و رضایت مشتری اندازه گیری می شود. (Sabherwal, 1999)
8-1 روش جمع آوری اطلاعات:
برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی استفاده شده است. جهت گرد آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به منظور بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است.
9-1 جامعه آماری و روش نمونه گیری:
جامعه آماری این تحقیق از بین کارکنان و مدیران سازمانهای جنگلداری و فرمانداری شهر نوشهر انتخاب شده است و روش نمونه گیری در این تحقیق، تصادفی ساده است.
10-1 روش تجزیه و تحلیل:
در این تحقیق به دو روش توصیفی و استنباطی به تحلیل داده های به دست آمده از محل پرسشنامه پرداخته می شود. در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه هایی نظیر فراوانی به تحلیل ویژگی های جامعه پرداخته شد. و در سطح استنباطی برای تعیین نرمال بودن از نمودارهاي هيستوگرام و كيو-كيو (Q-Q) استفاده شده است. و چون تمامی متغیرها نرمال بودند برای تعیین همبستگی از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.
11-1 قلمرو تحقیق:
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق سازمانهای دولتی شهرهای نوشهر است. مطالعه موردی جنگلداری و فرمانداری نوشهر
قلمرو زمانی: تحقیق از اسفند سال 89 شروع و تا پایا ن آذر 90 پایان می یابد.
قلمرو موضوعی: پژوهش حاضر پس از بررسی پیشینه نظری در مورد فن آوری اطلاعات و عملکرد فردی و سازمانی، محدود به متغیرهای یاد شده خواهد بود.

فصل دوم:ادبیات تحقیق

1-2 بخش اول: فناوری اطلاعات

1-1-2 اطلاعات:
اطلاعات عبارت از داده هایی است که در بافتی و با معنی جا گرفته و در اختیار دریافت کننده قرار داده می شود تا از آن ها برای تصمیم گیری استفاده کند. اطلاعات متضمن انتقال و دریافت آگاهی و دانش است.اطلاعات، آگاهی و هوشیاری می دهد و از عدم اطمینان می کاهد.)(Clare & stufeley, 1995
دیویس و اولسون معتقدند که اطلاعات بر تصورات و تجسم ذهنی می افزاید و اطلاعات قبلی را اصلاح و یا تصدیق می کند و یا ارزش شگفت انگیزی دارد که در آن خبری مطرح می شود که دریافت کننده یا آن را نمی دانسته و یا نمی توانسته آن را از قبل پیش بینی کند؛ اطلاعات معمولا ساختار یافته و شکل یافته است و بنابراین اساس این گونه تعریف می شود، انتخاب مقدار مناسبی از اطلاعات خام که برای کاهش جهل و ناآگاهی یا برای کم کردن جنبه ها و قسمت های تاریک و نامعلوم در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد. ( قاضی زاده، 1376)
2-1-2 فرق داده و اطلاعات:
داده ها، حقایق جمع آوری شده از اندازه ها و مقادیر یا مشاهدات درباره ی افراد، وقایع یا موضوعات است که به تنهایی معنای واقعی ندارند ولی اگر بخواهد ارزشی کسب کند و دارای معنی شود لازم است تعبیر و تفسیر شود. (برچ ونیتزکی، 1376) در واقع اطلاعات، همان داده های پردازش شده اند.
3-1-2 سیستم های اطلاعاتی و فن آوری اطلاعات:
تعاریف متعددی از سیستم اطلاعاتی، در رشته های مانند مدیریت، علوم کامپیوتر، مهندسی نرم افزار، و علوم کتابداری و اطلاع رسانه ای ارائه شده است. تعریف موجود در واژه نامه ی انجمن کتابداری آمریکا (یانگ1 ،1973) تعریفی جامع از سیستم های اطلاعاتی است که به شرح زیر می باشد:
یک سیستم کامل طراحی شده برای تولید، جمع آوری، سازماندهی ( پردازش)، ذخیره، بازیابی و اشاعه ی اطلاعات در یک موسسه، سازمان یا هر حوزه تعریف شده دیگر از جامعه.
بر اساس این تعریف، سیستم اطلاعات محدود به سازمان نمی شوند و می توانند در محدوده ای وسیع تر از سازمان، به عنوان مثال یک شهر نیز موضوعیت یابند.
خیلی از سیستمهای اطلاعات کاملا کاغذی و دستی هستند، اما اطلاعات از طریق آنها جریان پیدا می کند و ممکن است مانند ساعت دقیق کار کنند و اصلا نیاز نباشد از رایانه استفاده شود. اما فناوری اطلاعات به مجموعه ای از ابزار اشاره دارد که می توانند در اجرای سیستم اطلاعات بکارگرفته شوند. واژه ی فناوری اطلاعات اولین بار از سوی لویت و وایزلر در سال 1985 به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیم گیری ها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شد در مفهوم رایج، فناوری به مجموعه ای از سخت افزار و تجهیزات دلالت دارد. (Scarbrough & Corbett, 1992)
اما بسیاری از محققان آن را نه تنها سخت افزاری که در انجام کارها مورد استفاده قرار می گیرد. بلکه مهارت و دانش کارکنان و حتی ویژگی های اشیایی که کار بر روی انجام می شود، می دانند. (Scott, 1992)
فناوری اطلاعات نه تنها با انجام پردازهای دقیق به رشد اتوماسیون کمک می کند بلکه از طریق ارائه ی اطلاعات در زمینه های مختلف فعالیت سازمان، ثروت جدیدی را برای سازمان به همراه می آورد. (Zuboff, 1988)
و این وجه تمایز فماوری اطلاعات با سایر فناوری های مورد بهره برداری در سازمان است. فناوری اطلاعات نه تنها شامل رایانه و دیگر تجهیزات، بلکه توانایی و اقدامات در نحوه ی انجام کار می شود. (Flores etal, 1988)
در فن آوری اطلاعات، فکر انسان خردمند است که تولید اطلاعات می کند. ( محمد نژاد، 1378) و ابزارها و تجهیزات الکترونیکی در واقع پشتیبان اندیشه ها و افکار نوین است.
اسکات مورتن، فناوری اطلاعات را شامل انواع رایانه ها و سخت افزار، نرم افزار، شبکه های ارتباطی که دو رایانه را به هم متصل می کنند. شبکه های عمومی و خصوصی و ترکیب رایانه ها و فناوری ارتباطات و سیستم هایی که رایانه های شخصی را به ابر رایانه ها متصل می کنند و شبکه ی گسترده ی جهانی که از یک سلسله رایانه های قدرتمند تشکیل شده است، می داند.
طبق نظر لوکاس، فن آوری اطلاعات به اشکال مختلف فناوری گفته می شود که به پردازش، نگهداری و تجهیزات انتقال داده، مانند فکس یا حتی موبایل است. (Lucas, 1996)
هاگ، فناوری اطلاعات را ابزارهای رایانه محوری می داند که افراد به منظور کار با اطلاعات و پشتیبانی و پردازش اطلاعات مورد نیاز از آن استفاده می کنند. این ابزار شامل صفحه کلید، صفحه نمایش، پرینتر و نرم افزار است. (Haag etal, 2000)
از نرم افزارهایی که امروزه در فناوری اطلاعات کاربرد فراوان دارد می توان به CRMو ERP اشاره کرد؛به عنوان مثال CRM که برگرفته از عبارت مدیریت ارتباط با مشتری بوده و در ایران با نام مدیریت ارتباط با مشتری شناخته می شود؛ ارتباط با مشتریان با سازمان و نیازمندی های آنها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
CRM در واقع فرایندی است جهت گردآوری و یکپارچه ساز اطلاعات به منظور بهره برداری موثر و هدفدار از آنها این اطلاعات می تواند در رابطه با مشتریان، فروش، بازاریابی موثر، حساسیت و یا نیازهای بازار باشد. مدیران از فناوری اطلاعات به منظور تسهیل وظایف مدیریتی مانند طراحی سازمان، تدوین استراتژی و تصمیم گیری استفاده می کنند؛ بررسی ها نمایانگر این است که سارمان ها عمدتاا در 4 زمینه ی زیر از فناوری اطلاعات بهره می گیرند: (صرافی زاده، 1383)
1. امور پردازش اطلاعات
2. امور تصمیم گیری
3. اشتراک اطلاعات از طریق محاسبات غیر تمرکزی
4. نوآوری
4-1-2 رابطه فن آوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی:
فن آوری اطلاعات ما را قادر می سازد تا سیستم های اطلاعاتی کارآمدی به وجود آوریم، بدون کارکرد معقول فن آوری اطلاعاتی، فعالیت ها تقریبا بی فایده و بی حاصل خواهد بود. (بهان و هوملز، 1377)
در واقع می توان گفت، فناوری اطلاعات بستر مناسب را برای به کارگیری سیستم های اطلاعاتی فراهم می کند. در فن آوری اطلاعات، گام های ضروری برای تحقق عملیات سیستم های اطلاعاتی به ترتیب اولویت تعیین می شوند و نحوه ی عمل مشخص می شود. به این ترتیب لازم است که فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در یکدیگر به صورت یکپارچه و هماهنگ ادغام شوند و نیازهای اطلاعاتی سازمان را پاسخ دهند. ( زاهدی،1378)

تعیین چگونگی کار
تعیین نیازها و اولویت ها

شکل شماره 1-2:ارتباط سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

اطلاعات بین افراد و گروه ها در یک محیط اجتماعی در حال تبادل و گردش می باشد. در واقع در سازمان ها اطلاعات ممکن است به عنوان منابع مهمی تلقی شوند که به وسیله ی فن آوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی می شوند و سیستم های اطلاعاتی به عنوان عاملی است که باعث تسهیل رد و بدل شدن اطلاعات بین محیط سازمانی می شود. (Clarke, 2000)

2-2:ماهیت فن اوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی و اطلاعات
5-1-2 نقش اطلاعات در سازمان:
برخی از مدیران می اندیشند که تصمیمات خوب بوسیله ی شهود و اشراق و هوش ذاتی آنها اخذ می شود. هرچند نمی توان نقش شهود و اشراق را در تصمیمات نادیده گرفت ولی می توان گفت تصمیم خوب در شرایط محیطی با ثبات و مطمئن، تصمیمی است که از 90٪ اطلاعات و 10٪ الهام و بینش تشکیل شده است. (رضاییان ، 1380)
6-1-2 نظریه های تاثیر نظام اطلاعاتی بر سازمان:
در رابطه با تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان مطالعات مختلفی صورت گرفته است و نظریات مختلفی در این زمینه وجود دارد که این نظریات در قالب دو دسته پژوهشگران اقتصادی و گروهی دیگر نطریه های رفتاری هستند.

1. نظریه های اقتصادی
الف) نظریه اقتصاد خرد:
ب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات، سازمانهای دولتی، عملکرد سازمان Next Entries منبع پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات، سیستم های اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی